AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφει ο *Αμφικτύων

ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Του Κωνσταντίνου Χ. Κωνσταντινίδη


ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχαιολογία στην Ελλάδα συνέβησαν τρεις Μεγάλοι Κατακλυσμοί(Μεγάλες Κοσμολογικές Καταστροφές):
α/ του Ωγύγου,
β/ του Δαρδάνου και
γ/ του Δευκαλίωνος
1/ Κατακλυσμός του Ωγύγου,
Ο πρώτος Κατακλυσμός συνέβη βασιλεύοντος του Ωγύγου και γι’ αυτό πήρε το όνομα του . Τότε πλημμύρισε η Αττική και οι κάτοικοι της, άλλοι μεν επνίγησαν και άλλοι- όσοι πρόλαβαν -την εγκατέλειψαν. Τούτο συνέβη διότι ο Κηφισσός ποταμός πλημμύρισε και έπνιξε την Αττική και την Βοιωτία[Παυσ. Βοιωτικά Ε’ 1 και Η’, Σχόλ. Απόλλων. Γ’1177 κ.α ] Λέγουν δε ότι τότε εφάνη σημείο παράξενο στο δίσκο της Αφροδίτης, επειδή μετεβλήθη και η διάμετρος και το σχήμα και το χρώμα και η τροχιά της. Όθεν ο Freret νομίζει ότι το παράδοξον ουράνιο σώμα ήτο κάποιος κομήτης και όχι η Αφροδίτη, και μάλιστα στην διατριβή του τεκμηριώνει ότι ήτο εκείνος ο κομήτης που εφάνη και το 1680{Κάστωρ παρ’ Αύγουστίν. Πολ. Θ’ . θ’ Ιη’. Ή Υπομνήματ. Ακαδ.τόμ. Ι’ σελ. 357} Υποθέτουν ότι αυτός ο κομήτης πέρασε πολύ κοντά στη Γη, ή ότι μέρη τούτου χτύπησαν τη Γη και δημιούργησαν πελώριο παλιρροϊκό κύμα , το οποίον προξένησε ασύλληπτη καταστροφή . Πιθανολογούν δε ότι εξ αιτίας αυτής της φυσικής καταστροφής εξηφανίσθη ο Προκατακλυσμιαίος Αιγαιατικός Πολιτισμός . Ο Κατακλυσμός του Ωγύγου χρονολογείται την Ογδόη Εποχή, δηλαδή πριν 25.000 περίπου χρόνια(25.000 χρόνια Προ Εποχής) . Ο Κατακλυσμός του Ωγύγου συνέβη κατά το 37ον έτος της βασιλείας του Ωγύγου . Ο Κατακλυσμός αυτός δημιούργησε τέτοια καταστροφή ώστε άφησε ένα μεγάλο ιστορικό κενό μέχρι του Κέκροπος, ο οποίος εβασίλευσε πολύ βραδύτερον. Στην μετακατακλυσμική εποχή αγνοείται τι συνέβη στην Αττική Ο Ωγύγος είχε γυναίκα την Θήβην θυγατέρα του Διός και εγέννησεν εξ αυτής τον Ελευσίνα και τις Πραξιδίκες. Μερικοί λέγουν και κάποιον Κάδμον, προς λύπην των φοινικιστών που τον θέλουν να κατάγεται από τους Γεφυραίους Φοίνικες, ενώ σε κάθε περίπτωση ήτο αναμφισβήτητα Ελλην . Πολύ πιθανόν ο Ωγύγος να ήτο και βασιλεύς της Βοιωτίας[Ευσελ. Χρονικ. Θεόφιλ. Εν Αυτολυκ.Γ’ 399] Ο Ελευσίν έκτισε την Ελευσίνα και έμεινε εκεί μετά τον κατακλυσμό. [Που να ήξερε όμως πως θα καταντούσε η πόλη του εξ αιτίας της αλόγιστης συγκέντρωσης των βιομηχανιών και της αβελτηρίας των διαφόρων κυβερνήσεων για τον ιερό τόπο της Γαίας-Μητέρας(Δήμητρας).] Όμως υπήρχε και άλλη κομώπολις με το όνομα Ελευσίνα και Αθήναι στην Βοιωτία, πλησίον της Κωπαίδος λίμνης, τις οποίες έπνιξε η λίμνη όταν συνέβη μεγάλη πλημμύρα επί βασιλείας του Κέκροπος.
2/ Κατακλυσμός του Δαρδάνου
Κατά τον Βιργίλιο και Πλάτωνα ο Δάρδανος ήτο γιός του Κόρυθος και εκ της Ιταλίας. Αλλά ο Κόρυθος ήτο Αρκάς και τον συγχέουν με τον Δία. Άρα ο Δάρδανος ήτο γιός του Διός. Ο Παυσανίας αναφέρει ένα δήμο των Τεγεατών Κορυθείς. Να σημειωθεί ότι το έθιμα, οι θεοί , τα ονόματα και η γλώσσα των Τρώων ήσαν Πελασγικά, όμοια με αυτά των Αρακάδων . Για τον κατακλυσμό αυτό γνωρίζουμε ότι συνέβη μεγάλη πλημμύρα και σκέπασε τις πεδιάδες της Αρκαδίας και τα όρη δεν ήσαν ικανά να διαθρέψουν τους εκγατοίκους. Όθεν έμεινεν εκεί μόνον ο Δίμας με μέρος των κατοίκων. Ο Δάρδανος και Ιασίων λαβόντες τους άλλους Αρκάδες πέρασαν στην Σαμοθράκη και έκτισαν ναόν των μεγάλων θεών. Επειδή δε η Σαμοθράκη δεν ήτο ικανή να τους διαθρέψει, διότι ήτο άκαρπος , έμεινεν εκεί μόνον ο Ιασίων με μερικούς άλλους, ο δε Δάρδανος επέρασε με τους υπολοίπους στην Ασία. Με αυτό συμφωνούν και οι γενεές , διότι ο Δάρδανος ήτο μίαν γενεά μεταγενέστερος του Πάλλαντος , έχων γυναίκα αυτού την θυγατέρα του Πάλλαντος. Από το γένος του Δαρδάνου ως την γενεά του Έκτορος μεσολαβούν επτά γενεές. Άρα ο Δάρδανος πήγε πολύ προ του Τρωικού Πολέμου στην Ασία και είναι προπάτωρ των Τρώων, οι οποίοι ήσαν επίσης Έλληνες, πριν εκβαρβαρισθούν αργότερον. Ο Κατακλυσμός του Δαρδάνου συνέβη το 9.000 περίπου χρόνια Π. Ε
3/ Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος.
Ο Δευκαλίων ήτο Έλλην, γιός του Προμηθέως και της Κλυμένης θυγατρός του Άτλαντος. Η καταγωγή του δε ήτο εκ Πελοποννήσου . Επειδή οι απόγονοι των Τιτάνων ήσαν ασεβείς και κακούργοι, όπως και οι πρόγονοι τους, απεφάσισεν ο Ζευς να εξολοθρεύσει το γένος τούτο.. Στο συμβούλιο που έγινε βρήκε ομοφώνους όλους τους θεούς. [Το γεγονός τούτο δηλώνει την δημοκρατική αντίληψη της Ελληνικής Θρησκείας πριν μας επιβληθεί το ανατολικό δόγμα. ] Μαθών τούτο ο Προμηθεύς , ειδοποίησε το Δευκαλίωνα πώς να σωθεί αυτός και η γυναίκα του Πύρρα, επειδή ήσαν ευσεβείς και δίκαιοι, αλλά και επειδή η Πύρρα ήτο εξαδέλφη του. Όθεν κατασκευάσας πλοίον, εκλείσθη εντός αυτού με την Πύρραν . Μετά ταύτα έβρεξε ο Ζευς ραγδαίως, και έπνιξε τα περισσότερα μέρη της Ελλάδος μετά πάντων των ζώων και ανθρώπων, εκτός ολίγων τινών , οι οποίοι επρόλαβον να φύγουν προς τα υψηλά όρη. Ο Δευκαλίων περιπλέων εννέα ημερονύκτια στα ύδατα , εξήλθε στον Άθωνα, ή στην Δωδώνην, ή τέλος σύμφωνα με την κοινή παράδοση στον Παρνασσόν και εθυσίασαν στον Φύξιον Δία. Τότε ο Ζευς έπεμψε τον Ερμήν να του ειπεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, κι’ αυτός εζήτησεν ανθρώπους. Τότε του είπεν ο Ζεύς να ρίπτουν πέτρες πίσω τους και θα βγαίνουν άνθρωποι. Και πράγματι , εκ των λίθων του Δευκαλίωνος έβγαιναν αρσενικοί και εκ της Πύρρας θυλικά. Έτσι αποικίσθη και εκπολιτίσθη και πάλι η Ελλάς. Δια τούτο ο λα-ός ονομάσθη «λάας» εκ της ρίζας «λα» που σημαίνει λίθος. Ο Πίνδαρος λέγει αυτόν λίθινον γένος[Ωγυγία τομ. Δ’, Αθανάσ. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις, Αθήνα] Μακάρι να ξαναγύριζαν και σήμερον οι Έλληνες Θεοί να μας δώσουν την συνταγή πως να ξαναφτιάξουμε Έλληνες στην Ελλάδα που αδειάζει από την υπογεννητικότητα, αλλά και να μας πεί πως θα τους εκπολιτίσουμε.
4/ Η Καταστροφή του Προκατακλυσμιαίου Πολιτισμού
Οι τρεις Κατακλυσμοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή του θαυμαστού Διογενούς Πολιτισμού στην νησιωτική (Αιγαιατική) και παράκτια Ελλάδα . Στοιχεία τούτου διασώθηκαν στις ορεινές περιοχές , καθώς και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες στην περιφέρεια της Ανατ. Μεσογείου. [Πλάτων, Τίμαιος] Οι λαοί αυτοί ενώ δεν ήσαν οι δημιουργοί του πολιτισμού εκείνου, αργότερον τον σφετερίσθησαν και ο σφετερισμός αυτός συνεχίζεται ως τις μέρες μας (εκ μέρους Αιγυπτίων, Φοινίκων, Βαβυλωνίων, Ινδών , Μάγιας, Ρούναρ κ. α Οι λαοί αυτοί από άγνοια θεώρησαν τα στοιχεία αυτά σαν δικά τους, όμως η φύση των πολιτισμών αυτών(αρχαίοι μύθοι, αστρονομικές αντιλήψεις, γλωσσική συγγένεια, οργανωτική δομή, θρησκευτικές αντιλήψεις κ.ο.κ ) , όσο και τα σύμβολα μαρτυρούν την Ελληνικότητα των (γοργόνιο της Αθηνάς, μαίανδροι, σβάστικες, σπείρες, αετώματα, στήλες, ρόδακες, τρίαινες, ναοί , αρχιτεκτονική κ.ο.κ)
5/ Η Φιλονεικία του Ποσειδώνος και της Αθηνάς.
Ο Κέκρωψ σκάπτων τα θεμέλια των Αθηνών, βρήκε ελαίαν και πηγήν. Όταν ρώτησαν το μαντείο των Δελφών τι δηλούν αυτά, η απάντηση ήτο ότι η πηγή ήτο ο Ποσειδών προστάτης των θαλασσινών, η δε ελαία ήτο η Αθηνά, προστάτις της ελαιουργίας. Τούτο σημαίνει ότι πριν γίνει γεωργική χώρα η Αττική , ήτο ναυτική και εμπορική. Έτσι εξηγούνται και τα πανάρχαια μακρινά ταξίδια των Ελλήνων στα πέρατα του κόσμου. Άλλοι πιστεύουν ότι ήλθαν πρώτοι οι Πελασγοί στην Αττική και εδίδαξαν τους εντοπίους την ναυτική και πειρατική τέχνη , ενώ ο Κέκρωψ εισήγαγε αργότερον την γεωργία, ελαιουργία και την λατρεία της Αθηνάς. [Τώρα στην Αττική μας απέμειναν μόνον τα τοπωνύμια(Αμπελόκηποι, Ελαιώνας, κ.ο.κ)για να δηλώνουν ότι κάποτε ήτο καλλιεργήσιμη και εύφορη γη πριν τσιμεντοποιηθεί από τον «τεχνολογικό πολιτισμό» μας ] Λέγεται ότι ο Κέκρωψ για να ονομάσει την πόλη συγκάλεσε συμβούλιο προυχόντων και επρόκριναν την Αθηνά. Τότε ο Ποσειδών μέναια πνέων πλημμύρισε την Αττικήν. Ολίγοι θα γνωρίζουν ότι πριν η πόλη των Αθηνών ονομάζετο Ποσειδονία και επι Κραναού μετονομάσθη Αθήναι εκ της θυγατρός αυτού Αθηνάς . Το όνομα Ποσειδονία όμως δηλώνει την πανάρχαια ηλικία των Αθηνών που ανάγεται στο 60.000 περίπου χρόνια Π.Ε . [ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Δημ. Βαρδίκος, Εκδ. Αττικα][Προφανώς ο μύθος για την φιλονεικία του ονόματος δηλώνει ότι οι παράκτιοι κάτοικοι προτιμούσαν το όνομα Ποσειδονία εκ του Ποσειδώνα, ενώ οι γεωργοί το όνομα Αθήναι εκ της Αθηνάς]
6/ Αθηνά η Θεά της Σοφίας, Προστάτης των Αθηνών
Η Θεά Αθηνά θεωρείται θεά της σοφίας αλλά παράλληλα είναι και πολεμική θεά, διότι για να επιδοθείς σε ειρηνικά έργα πρέπει να έχεις ασφάλεια και προστασία. Γι’ αυτό η θεά φέρει περικεφαλαία, ασπίδα και δόρυ. Η Αθηνά δεν είναι κάποια τυχαία θεά . Έχει γεννηθεί από το κεφάλι του Διός, του εκπροσωπούντος την ύψιστη διάνοια και τον υπέρτατο Συμπαντικό Νου. Είναι λοιπόν η θεά που μπορεί να οιστρηλατεί τους ανθρώπους τόσον εν καιρώ ειρήνης σε ειρηνικά και δημιουργικά έργα , όσον και εν καιρώ πολέμου σε πολεμικά κατορθώματα και νίκες επι των εχθρών. Η Αθηνά ονομάζετο Παλλάς εκ του «πάλλειν το δόρυ» ή εκ του «πάλεσθαι» [Μακάρι οι ηγέτες αυτής της χώρας να έπαιρναν μαθήματα από την Ελληνική Αρχαιολογία, ότι τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο και τίποτα δεν χαρίζεται . Και η ειρήνη και ο πόλεμος κερδίζονται με συνεχείς αγώνες και όχι με μονομερείς παραχωρήσεις ή με την άνευ όρων παράδοση στον ισχυρότερο.] Διότι η πρόνοια και η φρόνηση είναι οξυκίνητα και δραστήρια. Το κράνος της Αθηνάς συμβολίζει την ευγένεια της καταγωγής της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ευγενείς της Βρετανίας καθιέρωσαν τάγμα « Η Τάξη του Κράνους» με το σύμβολο της και οι θαλασσοπόροι της την έφεραν στην πλώρη του πλοίου . Αλλά και η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών φέρει το σύμβολο της. Η Αθηνά τρύπησε με το δόρυ της τον όφιν της άγνοιας και της αμάθειας και χάρισε στον κόσμο τη σοφία και την φρόνηση. Αντίθετα, οι Ελευθερομασώνοι εξουσιαστές «ANUNAKI» προωθούν την παγκόσμια κυριαρχία τους ( σύμφωνα με την παράδοση θεωρούν εαυτούς σαν απόγονους του αρχαίου θεού των Βαβυλωνίων ANOU) . Το σύμβολο τους , ο καταχθόνιος Οφις (Serpant), εκ του οποίου θεωρούν ότι κατάγονται, είναι τώρα κουλουριασμένος γύρω από τη Γη, περισφίγγοντας ασφυκτικά τους λαούς.
Το όνομα του μεγαλύτερου Άγγλου συγγραφέως τραγωδιών, Shakespeare, σημαίνει «σείω το δόρυ» και αναφέρεται στο δόρυ της Αθηνάς κατά της αμάθειας. Η Αθηνά φέρει στην ασπίδα της αναπάσταση της Γοργόνας Μέδουσας. Διότι η Αθηνά διηύθυνε το χέρι του Περσέως να κόψει με την άρπην το κεφάλι της τρομερής Μέδουσας, εκείθεν του Ωκεανού(στα νησιά της Καλυψούς)
7/ Ύβρις και έλλειψη Αυτογνωσίας
Με την ευκαιρία που μιλάμε για θηρία, ας προσέξουν οι Σκοπιανοί και οι υποστηρικτές τους, διότι η καλή Γοργόνα του Αλέξανδρου έδωσε το χρησμό της και ισχύει ακόμη : «Ο Αλέξανδρος ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει» Λίγη η ζωή της «Ψευτομακεδονίας» τους. Γιατί τα τέρατα δεν ζουν πολύ. Είναι θνησιγενή! [Σε όποιο αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο κι’ αν πάτε στην Κεντρική και Νότιο Αμερική θα δείτε το σύμβολο της Μέδουσας Γοργόνας, δηλωτικό ότι από τα μέρη εκείνα πέρασαν οι Έλληνες(Αιγαίοι, Πελασγοί, Αργοναύτες, Μινωίτες, Μινύες και σειρά άλλων που δεν έχουν τελειωμό ως σήμερον) εκπολιτιστές και θαλασσοπόροι και μετέφεραν τους αλλεπάλληλους πολιτισμούς τους: 1/Προκατακλυσμιαίο, 2/Μινωικό, 3/ Μυκηναϊκό, 4/Κλασσικό, 5/ Αλεξανδρινό, 7/ Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και τώρα ακολουθεί ο Ελληνόπνευστος Ειρηνικός Πολιτισμός της Γνώσης ] Το όνειδος και ο χλευασμός του γένους μας είναι ότι αγνοήσαμε την πανάρχαια θεά της Σοφίας, Αθηνά- την προστάτιδα των Αθηνών- και ανακηρύξαμε προστάτη των Αθηνών τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη, ο οποίος επρόδωσε τον Ελληνισμό και ασπάσθηκε το Ιουδαιοχριστιανικό Ανατολικό δόγμα . Ύβρις και έλλειψη Αυτογνωσίας !!
8/ Γιατί πνίγεται η Αττική ;
Μετά τον Ωγύγον αναφέρεται και άλλος ένας βασιλεύς της Αττικής, ο Περίφας . Αυτός ήτο δίκαιος και έννομος και ευσεβής, ώστε έκτισε Ιερά του Απόλλωνος και εφημίζετο για την δικαιοσύνην του, γι’ αυτό τον ονόμαζαν οι άνθρωποι Δίαν. [Μακάρι να είχαμε και σήμερον ηγέτες σαν τον Περίφα, να είναι δίκαιοι, έννομοι και αγαθοί. Τότε οι άνθρωποι δεν ησχολούντο με συζητήσεις για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς, διότι δεν υπήρχε λόγος να συζητούν για ανύπαρκτα πράγματα. Όσο λοιπόν θα ακούτε να γίνεται λόγος για πάταξη της διαφθοράς να ξέρετε ότι αυτή καλά κρατεί.] Ο Κέκρωψ ήτο αυτόχθων και διφυής, δηλαδή άνθρωπος και δράκων . Επειδή οι άνθρωποι της Αττικής και οι Αονες της Βοιωτίας ήσαν διεσπαρμένοι , όπως οι ληστές της Καρίας και ελήστευαν την χώρα τους συγκέντρωσε σε 12 πόλεις ήτοι :Κεκροπίαν, Τετράπολιν, Επακοίαν , Δεκέλειαν, Ελευσίνα, Αφίδνας, Θορικόν , Βραυρώνα, Κυθαιρώ, Σφητώ, Κηφισίαν και Φάληρον. Επομένως, ο Κέκρωψ είναι ο πρώτος που άρχισε την διόγκωση του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή έγινε το δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης του Ελ. Βενιζέλου στην Αθήνα και όχι μόνον . Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε το τρίτο μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης επί Κ. Καραμανλή, κατά το οποίον συγκεντρώθηκε σχεδόν το ήμισυ των Ελλήνων στο Λεκανοπέδιο. Έκτοτε η διόγκωση της Αθήνας συνεχίζεται με την εισβολή των καθοδηγούμενων ξένων λαθρομεταναστών . Το νεώτερο τούτο κύμα ξεχύνεται ακάθεκτο στις υποβαθμισμένες συνοικίες των Αθηνών και σε ολόκληρη την Αττική, την Βοιωτία και όχι μόνον. Τα μεγαλύτερα όμως κακουργήματα που έγιναν εξ αιτίας της αστυφιλίας και της υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού στην Αττική είναι :
α/ Η άναρχη δόμηση και η διάλυση του κοινωνικού ιστού του λαού μας
β/ Η καταστροφή των περιαστικών δασών και
γ/ Το μπάζωμα των ρευμάτων.
δ/ Τέλος το σπουδαιότερο είναι ο σημερινός ανορθολογικός τρόπος σκέψεως (της οικονομίας της Αγοράς), η πτώση των Ελληνικών φιλοσοφικών, ανθρωπιστικών και οικολογικών αξιών , η απομάκρυνση από την Ελληνική Κλασσική Παιδεία και Σκέψη και η συρρίκνωση της Δημοκρατίας.
Το μπάζωμα των ρευμάτων είναι η κυριότερη αιτία που το Λεκανοπέδιο σήμερον πνίγεται ακόμη και με μια ψιχάλα βροχής. Η Αττική μετά τον Περίφα δεν είχε την τύχη να διοικείται από δίκαιους , έννομους και σώφρονες ηγέτες, Έτσι φθάσαμε στο σημερινό τερατούργημα της ανοχύρωτης , απροστάτευτης και ανασφαλούς «Πόλεως-Κράτους » των Αθηνών. Η υπερσυγκέντρωση όμως των περισσοτέρων Ελλήνων στην Αττική είχε σαν αποτέλεσμα την παντελή ερήμωση της υπαίθρου. Επειδή όμως η φύση απεχθάνεται τα κενά , πολύ σύντομα η Ελληνική ύπαιθρος θα αλλάξει χέρια . Τούτο όμως αποτελεί την εγκληματικότερη πράξη κατά των αστείρευτων και δημιουργικών πηγών του Γένους. Ο κόσμος έχει εισέλθει στον 4ον ΜΕΓΑΛΟ «ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ» ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ . Ο Κατακλυσμός αυτός θα είναι πολλαπλός, ήτοι: Πολιτικός, Κοινωνικοοικονομικός, Πολιτισμικός και Οικολογικός . Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο μάτι του Τυφώνα, όπως και στους προηγουμένους Κατακλυσμούς.
Για τη σωτηρία μας ας ετοιμάσουμε το « Πλοίο του Δευκαλίωνος», ας πάρουμε στο χέρι το δόρυ της Αθηνάς και την περικεφαλαία της Σοφίας της και ας μπούμε με θάρρος όλοι στον αγώνα!
10/ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Όλοι σχεδόν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς που αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους «Ελληνική Αρχαιολογία» –τους οποίους οι ξένοι και οι αμαθείς σύγχρονοι Ελληνες εβάπτισαν απαξιωτικά ως «Μυθολογία»-συμφωνούν ότι στο παρελθόν υπήρξε ένας υψηλότατος τεχνολογικός πολιτισμός που κατεστράφη συνεπεία ενός μεγάλου Κατακλυσμού. Ο Ησίοδος τον αναφέρει ως «Χρυσή Εποχή». Παρόμοιες αναφορές συναντώνται στις μυθολογίες άλλων αρχαίων λαών (πχ στο Σουμερικό Επος του Γκιλγκαμές, στην «Ιερά» Ινδική λογοτεχνία, στα ιερά βιβλία του Περσικού Ζωροαστρισμού, στους μύθους των Βορειοευρωπαίων, στους θρύλους των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής, στους μύθους των λαών της Ωκεανίας κτλ).
Ο πολιτισμός αυτός έχει αφήσει πολυάριθμες σφραγίδες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υδρογείου που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ( π. χ Γοργόνειο της Αθηνάς με την αναπαράσταση της Μέδουσας Γοργούς, διπλοί πελέκεις, αγκυλωτοί σταυροί, σπείρες, αετώματα, ρόδακες, κίονες ναών, βραχογραφίες, τρίαινες,, όφεις, μαίανδροι, μεγαλιθικές κατασκευές κ.ο.κ) Τέτοια σύμβολα συναντά κανείς εκτός από την περιοχή του Αιγαίου-που είναι αποδεδειγμένα το επίκεντρο αυτού του πολιτισμού - και στην Ιταλία, πέριξ της Μεσογείου, στην Βόρεια Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική , Περσία , Ινδίες και ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και γενικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υδρογείου. Εξ αυτού συνάγεται ότι υπήρξε ένας προηγμένος πολιτισμός που διεδόθη παγκοσμίως. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς συμφωνούν προς τούτο(Πλάτων «Τίμαιος» , Απολλόδωρος, Σικελιώτης κ. α) Πως ήτο δυνατόν απομακρυσμένοι αλλήλων λαοί όπως οι Ινκας, Μάγιας, Ατζέκοι, Τολτέκοι, της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, οι Ινδιάνοι του Οχάιο και του Ουισκόνσιν , οι Αινού (Ιωνες) της Ιαπωνίας, οι Ασσυροβαβυλώνιοι και Σουμέριοι της Μεσοποταμίας, οι Ινδοί, οι Μαορί των Νησιών του Πάσχα, οι Βορειοευρωπαίοι Ρούναρ κ.ο.κ να έχουν τα ίδια σύμβολα με τους Αιγαίους δημιουργούς του εν λόγω θαυμαστού τεχνολογικού πολιτισμού ;

ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1η
Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα εκ μέρους της Εληνικής Πολιτείας , της Ακαδημίας Αθηνών, των ΑΕΙ μια συνολική συγκριτική μελέτη των ανα τον κόσμο πολιτισμών , για να διαπιστωθεί η αλληλοεπίδραση των και το πρώτο κεντρικό εργαστήριο αυτού του πολιτισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 1η
Διότι μια τέτοια μελέτη θα επιβεβαιώσει την συγγένεια όλων των ανά τον κόσμο προϊστορικών πολιτιστικών σπαραγμάτων με τον μητρικό τους αρχέτυπο , δηλαδή τον Αιγαιατικό Πολιτισμό. Έτσι θα αποδειχθεί ότι ο πρώτος πνευματικός και ανθρωπιστικός Πολιτισμός του κόσμου εξεπήγασε από το Αιγαίο και δια των Ελλήνων θαλασσοπόρων διεδόθη στα πέρατα της Οικουμένης . Και ο νοών νοήτω.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ 2η
Γιατί φθονούν τα Ελληνικά Γράμματα και αντιμάχονται τις Κλασσικές και Προιστοιρκές πηγές των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων-και όχι μόνον - οι οποίοι παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός υψηλότατου Προκατακλυσμιαίου Αιγαιατικού Πολιτισμού που έδωσε το φως στην Οικουμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 2α
1/ Διότι φοβούνται την αποκάλυψη της Αλήθειας , σύμφωνα με την οποίαν ο Πολιτισμός ξεκίνησε από τον πέριξ του Αιγαίου χώρο αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν και διεδόθη προοδευτικά στον άλλο κόσμο. Αν όμως φανερωθεί τούτο , ότι δηλαδή προϋπήρξε ο Αιγαιατικός Πολιτισμός (όπως μαρτυρούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές, οι ιστορικές και προϊστορικές πηγές και οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες) τότε φοβούνται ότι θα υποσκελισθεί η Βίβλος που αναφέρει ψευδώς ότι ο κόσμος κτίσθηκε το 4,992 π. Χ
2/ Αν όμως συμβεί τούτο θα επιφέρει την κατάρρευση των ψευδολογιών που βάσισαν εδώ και 1700 χρόνια το σαθρό Εξουσιαστικό τους Σύστημα και θα επιφέρει την κατάρρευση τούτου.

3/ Τέλος , αν αποκαλυφθεί η συνωμοσία τους θα επιφέρει την ιστορική καταδίκη των ενόχων , οι οποίοι ακόμη συνεχίζουν να ασελγούν σε βάρος του Ελληνικού Πνευματικού και Ανθρωπιστικού Πολιτισμού και βιάζουν την ανθρωπότητα.

Η καταγωγή των Ελλήνων


Βασισμένο σε άρθρο των Άρη Ηλία, Γιάννη Κουτσούρη, Δημ. Παπαδόπουλου και Τάσου Σαλβάνου που αναρτήθηκε για πρώτη φορά στο blog ΕΧΩ ΟΡΑΜΑ

Διασκευή – προσαρμογή από ειδικό συνεργάτη της ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η κρίση έφερε στην επικαιρότητα και το ζήτημα που έχουν θέσει κάποιοι διανοούμενοι και πολιτικοί, Έλληνες και μη, ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Στα πλαίσια αυτά έχουν διατυπωθεί θεωρίες ότι οι σημερινοί Έλληνες κατάγονται από Ινδοευρωπαίους, από την Αφρική, από Σημιτοφοίνικες και άλλα συναφή ή μη φύλα.

Υπάρχουν σήμερα Έλληνες διανοούμενοι, πολιτικοί αλλά και εκπαιδευτικοί θιασώτες αμφισβητούμενης αξίας θεωριών, όπως αυτή του Ιακώβ Φαλμεράϋερ (που έχει αντικρουστεί επιστημονικά πάνω έναν αιώνα), που υποστηρίζουν ότι οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας δεν έχουν σχέση με τους αρχαίους, αλλά είναι Σλάβοι, Αλβανοί, Ρωμαίοι, Αφρικανοί, Τούρκοι και ο,τιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνες.

Γι αυτό άλλωστε και ο πόλεμος κατά της σύγχρονης Ελληνικής γλώσσας, την οποία κάποιοι πολιτικοί πρότειναν να αντικατασταθεί από την Αγγλική!

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι τα τελευταία 100 χρόνια διάφοροι λαοί εμφανίστηκαν ως απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων ή έστω ως απόγονοι τμήματος του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Έτσι σε διάφορα τούρκικα βιβλία οι προ- Σωκρατικοί φιλόσοφοι εμφανίζονται ως Τούρκοι (ενώ είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στην περιοχή 1000 περίπου χρόνια μετά Χριστό).

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα στις ημέρες μας, οι Σλάβοι κάτοικοι της νότιας Γιουγκοσλαβίας περί τα Σκόπια. Πιστεύουν και προπαγανδίζουν σε όλο το κόσμο ότι είναι κατ’ ευθείαν απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου! Κι ενώ θα ανέμενε κανείς να θελήσουν να μάθουν Ελληνικά, παιδεύονται, ξαναγράφοντας απ’ την αρχή την ιστορία, να αποδείξουν μετά από 2500 χρόνια ότι ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος ή ο Αριστοτέλης δεν ήταν Έλληνες! Και χρησιμοποιούν ως σύμβολο τον ήλιο των βασιλικών τάφων της Βεργίνας παραλείποντας σκόπιμα τις Ελληνικές επιγραφές που τον συνοδεύουν.

Βέβαια δεν ήρθε ξαφνικά στο μυαλό μιας ομάδας Σλάβων η ιδέα ότι είναι γνήσιοι Μακεδόνες. Τύποι όπως ο Τζόρτζ Σόρος έχουν δωρίσει για άγνωστους λόγους πολλά εκατομμύρια δολλάρια στα Σκόπια φτιάχνοντας Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Πανεπιστήμια, που διδάσκουν την αναθεωρημένη ιστορία. Χωρίς τη συνεχή και τεράστια οικονομική ενίσχυση από ιδρύματα και οργανώσεις όπως του κ. Σόρος, το κρατίδιο που ίδρυσε ο Τίτο ως «Μακεδονία» πιθανότατα δεν θα υπήρχε σήμερα.

Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν με την ανοχή (ή τη συμμετοχή) μελών ελληνικών κομμάτων και ελληνικών κυβερνήσεων. (Οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν στο διαδίκτυο και θα βρουν σωρεία δηλώσεων Ελλήνων βουλευτών πάνω στο θέμα...)

Η αμφισβήτηση της σύνδεσης με τους προγόνους συμβαίνει μόνο στους Έλληνες;
μια πρώτη έρευνα στο διαδίκτυο δεν εντοπίσαμε άρθρα που να αμφισβητούν την καταγωγή των Ιρανών από τους Πέρσες ή των Εβραίων από τους αρχαίους Εβραίους. Κανείς δεν τόλμησε να ισχυριστεί ότι οι σημερινοί Κινέζοι δεν προέρχονται από τους αρχαίους Κινέζους ούτε οι Ινδοί από τους αρχαίους Ινδούς.

Αντίθετα οι σύγχρονοι αναθεωρητές της ιστορίας αμφισβητούν το αδιάσπαστο των Ελλήνων και τον πολιτισμό τους. Λένε ότι δεν είμαστε Έλληνες. Τι κοινό έχουν οι αναθεωρητές αυτοί, όπως ο κ. Λιάκος, ο κ. Βερέμης, η κα Ρεπούση, η κα Δραγώνα κλπ.; Ιδεολογικά ανήκουν στη νεοταξίτικη κεντροαριστερά και έχουν σχέσεις με πανεπιστημιακούς ή κυβερνητικούς οργανισμούς της Βρετανίας και των ΗΠΑ, διεθνείς λέσχες και Έλληνες διαπλεκόμενους πολιτικούς και ιδιοκτήτες ΜΜΕ. Οι ιστορικοί τύπου Βερέμη, Ρεπούση κ.ο.κ. (στο διαδίκτυο θα βρείτε απίστευτες καταγγελίες για το πώς έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους) επιχειρούν να αλλάξουν την ιστορία από τα σχολικά βιβλία ισχυριζόμενοι ότι είναι γραμμένη «μονόπλευρα και εθνικιστικά».

Η συγγραφή των βιβλίων τους βασίζεται σε παράξενες πηγές. Αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών, αναρχικές ιστοσελίδες όπως το Indymedia Athens, τουρκικές ιστορικές πηγές, αλβανικές πηγές, βουλγαρικές πηγές. Αντίθετα τις ελληνικές πηγές συνήθως τις πετάνε στα άχρηστα, παρ' όλο που είναι πολύ πιο παλιές και πιο αξιόπιστες.

Μπορεί σε ένα σύγγραμμά τους να αναφέρουν σαν πηγή ένα Βούλγαρο συγγραφέα, που όμως χρησιμοποιεί ως βιβλιογραφία επιλεγμένους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αρχαίοι Βούλγαροι συγγραφείς, ούτε άλλωστε αρχαίοι Τούρκοι συγγραφείς.

Αποτελέσματα των θετικών επιστημών

Παρ' όλα αυτά οι επιστήμες προοδεύουν. Σήμερα οι ιστορικές εθνογενετικές έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Πολλές επιστήμες επιστρατεύονται για την εξαγωγή ακριβέστερων και πιο αντικειμενικών συμπερασμάτων πάνω στην ανθρώπινη ιστορία.

Ήδη πριν 50 χρόνια δημοσιεύθηκε το βιβλίο του Άρη Πουλιανού «Η Προέλευση των Ελλήνων» με μελέτη στηριγμένη στη Ρωσική φυσική ανθρωπολογική μέθοδο, το οποίο αν και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση ελάχιστα έχει προβληθεί στη χώρα μας.

Οι σημερινές μελέτες είναι γενετικές και αφορούν στον έλεγχο κυρίως του DNA.

Εχουν γίνει τέτοιου είδους έρευνες που να αποδεικνύουν ότι είμαστε πάντα Έλληνες; Βεβαίως έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν προβληθεί παρά ελάχιστα. Αντίθετα τα ελληνικά ΜΜΕ στη χώρα μας επί μέρες πρόβαλλαν μια γενετική έρευνα από τα Σκόπια, που «απέδειξε» ότι οι Έλληνες κατάγονται από την Αφρική!

Η μελέτη των επιστημόνων από τα Σκόπια περιείχε (προφανώς από πρόθεση κι όχι από άγνοια) ένα συστηματικό λάθος γιατί δεν αφορούσε σε μιτοχονδριακό DNA, όπως είναι επιστημονικά ορθό προκειμένου για έρευνες που αφορούν σε καταγωγή εθνών.

Σε μεγάλη πολυκεντρική Ευρωπαϊκή έρευνα της δεκαετίας του 1990 στην οποία συμμετείχαν 28 Πανεπιστήμια μελετήθηκε το μιτοχονδριακό DNA των σημερινών πληθυσμών της Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής . Από Ελληνικής πλευράς συμμετέσχε το Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη.

Η έρευνα αυτή ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, διότι απέδειξε ότι σε ποσοστό 70% οι σημερινοί Έλληνες έχουν το ίδιο DNA, με τους αυτόχθονες κατοίκους της Ελλάδας της προϊστορικής εποχής. Το υπόλοιπο 30% προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή και προσδιορίζεται χρονικά στα νεολιθικά χρόνια, όταν ως έχει αποδειχθεί στην περιοχή κατοικούσαν ελληνικά φύλα. Με απλά λόγια η έρευνα λέει ότι οι πρόγονοι του Περικλή, του Σωκράτη, του Αριστοτέλη και εμείς, έχουμε το ίδιο DNA. Σε ποσοστό που αγγίζει το 99,5%. Όμως η έρευνα αυτή δεν προβλήθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ.


Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών των θετικών επιστημών αποδεικνύουν ότι οι θεωρίες του Φαλμεράϋερ και των αναθεωρητών της ιστορίας είναι λανθασμένες. Οι Έλληνες παρ΄ όλα τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους, δεν αλλοιώθηκαν γενετικά.


[Περισσότερα στοιχεία για ειδικούς στο βιβλίο του Κ. Τριανταφυλλίδη «Η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας» (Εκδόσεις Γαληνός). Για το πλατύ κοινό διατίθεται το βιβλίο «Έλληνες αεί εσμέν» (Εκδόσεις Κάδμος)]


Ανώτερη φυλή οι Έλληνες;


Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου δεν πιστεύουν ότι ο Ελληνικός λαός είναι ανώτερος φυλετικά από τους άλλους λαούς ούτε πιστεύουν σε «περιούσιους και εκλεκτούς λαούς του Θεού». Θεωρούν όμως αναγκαίο να δώσουν μάχη ενάντια σε αυτούς που κάτω από τη μάσκα του «προοδευτικού», του «ανοιχτόμυαλου» ή του «ανεκτικού», επιχειρούν να αλλάξουν την ιστορία και αποκρύπτουν πληροφορίες με σκοπό να ελέγξουν το νου μας και τις αποφάσεις μας.


Δημοσιεύθηκε στην ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ http://www.isopoliteia.gr/

ιστοσελίδα ενημέρωσης και πολιτισμού