AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΧΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

Γράφει ο *Αμφικτύων


Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Οκτωβρίου 12, 2008
Γράφει ο Ανδρέας Μεταξάτος
Αδέλφια χαίρετε
Εάν τό κρίνετε σκόπιμον … καί επωφελές διά τήν Πατρίδα … , παρακαλείσθε , από βάθους καρδίας , νά προωθήσετε τά παρακάτω κείμενα … , έστω τμηματικώς , λίγα – λίγα , εν μέρει , αποσπασματικώς , … , διότι γνωρίζουμε ότι όλα μαζί δέν διαβάζονται … , διά νά γνωστοποιηθούν σέ όσο περισσοτέρους συνΈλληνες ( καί όχι απλώς ελληνοφώνους … ) είναι δυνατόν … , ώστε νά προκληθούν … οι σχετικές “ζυμώσεις” … , μήπως καί τελικώς κάτι … αρχίσει διά τό καλόν τής Πατρίδος , τού Έθνους , τού Λαού , τού εν γένει Ελληνισμού … , καί όχι μόνον …
Πάντα νά έχετε υπ` όψιν σας … ότι : τό μοναδικό … Πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό Σύστημα πού υπήρξε ποτέ … καί ήταν τό δυσκολώτερα … ελεγχόμενο – επηρεαζόμενο … από τούς εκάστοτε εξουσιαστές … ( πού είναι πάντα οι ίδιοι … αλλά μέ διαφορετική κάλυψιν κάθε φορά … , αναλόγως τής ιστορικής περιόδου … ) , ήταν η αρχαία Αθηναϊκή ( Αμεσο- ) Δημοκρατική Πολιτεία , στήν οποία δέν υπήρχαν ουδέ μιάς φύσεως … ολιγαρχικές … εταιρείες … = κόμματα … , ούτε συνεπώς “επαγγελματίες πολιτικοί” … ή “πνευματικοι ταγοί” … , ή δογματικά “ιερατεία” … , πρός εξαγοράν … , ούτε πράκτορες … διά διείσδυσιν … Ήταν … , καί ευελπιστούμε νά τό ξανακάνουμε … , τό μοναδικό σύστημα όπου ο Δήμος = ο λαός απεφάσιζε απ` ευθείας διά τόν εαυτόν του καί όχι μέσω κυνοβουλευτικών = ολιγαρχικών … αντιπροσώπων … , εν δυνάμει ελεγχομένων … , εγκαθέκτων … , εξαγορασμένων … , …
Έρρωσθε καί γρηγορείτε … , οι καιροί ού μενετοί …

Αλέξανδρος , Αλκαίος , Αυτοβούλη , Ερισθένης , Λυσίας , ….

Υ/Γ. : Μπορείτε πρός ευκολίαν σας , νά προωθείτε – αναρτάτε ένα κείμενο κάθε εβδομάδα , καί όχι όλα μαζί , ώστε νά υπάρχει χρόνος διά τά , επ` αυτών , αντίστοιχα σχόλια …

Φίλτατοι συνΈλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,
απανταχού ευρισκόμενοι ή καί διαβιούντες ,
έρρωσθε καί ευδαιμονείτε , πάντοτε ενθυμούμενοι καί διδασκόμενοι εκ τού Περικλέους Επιταφίου :
<< … τό μέν ευδαίμον τό ελεύθερον , τό δ` ελεύθερον τό εύψυχον κρίναντες , μή περιοράσθε τούς πολεμικούς κινδύνους … >>
= διά νά είναι ο βίος σας ευχάριστος πρέπει νά είστε ελεύθεροι , διά νά είστε ελεύθεροι πρέπει νά είστε γενναίοι και νά μήν αγνοείτε τούς πολεμικούς κινδύνους …. ( καί όχι νά τρώτε αμέριμνοι … τό “σανό”… πού εντέχνως καί μεθοδικώς … σάς ταΐζουν … αυτοί πού αποφασίζουν … δι` εσάς … χωρίς εσάς … ).

=> Μελετείστε καί προωθείστε , άν θέλετε , τά παρακάτω μηνύματα , διά νά ενημερωθούν όσο τό δυνατόν περισσότεροι συνΈλληνες .

[ Α΄ ]
Περί Μακεδονίας ……
Οφείλουμε νά αφυπνήσουμε καί νά κοινητοποιήσουμε τούς πάντες καί τά πάντα (Έλληνες , Ελλαδίτες καί Αποδήμους , Φιλέλληνες , φορείς καί fora … , συλλόγους , οργανώσεις , κτλ . ) διά τήν ετοιμαζομένην γεωγραφικώς σύνθετον ονομασίαν τής Βαρδάρσκας ή Ελληνιστί Βαρδαρίας , ήτις θά αποκαλείται τού λοιπού Άνω Μακεδονία ή Νέα Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία , κατά τά λεγόμενα …… τών ” κρατούντων – εξουσιαστών – επικυριάρχων ” …. καί τών “τσάτσων” των …
Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ” δωσίκολοι ” ….. , κατά τό δωσίλογοι τής Κατοχής , οίτινες υπακούοντες στά κελεύσματα τών εξουσιαστών …. εργοδοτών τους … , ή επιθυμούντες νά φανούν αρεστοί εις αυτούς … δι` ίδιον όφελος … , έστω καί εις βάρος τής Πατρίδος μας … , επιμένουν καί ισχυρίζονται ότι η γεωγραφικώς σύνθετος ονομασία είναι συμφέρουσα διά τήν Ελλάδα καί ότι δι` αυτής θά σταματήση επιτέλους η εκκρεμότης ήτις μάς εκθέτει εις τούς συμμάχους μας ( ποίους συμμάχους … καί συμμάχους εις τί ;;.. ) καί είς τούς Ευρωπ-αί-ους εταίρους μας ( οίτινες κατήντησαν πλέον Ευρωπ-έ-ες … εταίρες … , ή μάλλον καί επί τά χείρω … έμμισθες παλακίδες …. τών εξουσιαστών – παγκοσμιοποιητών – νεοταξιτών Αμερικανών ….) .
Δυστυχώς μόλις αποδεχθούμε σύνθετον ονομασίαν , πάραυθα καί παραχρήμα ανοίγει ” ο ασκός τού Αιόλου ” διά τό έθνος μας καί διά τήν πατρίδα μας , διά τούς Έλληνες , διά τήν Ελλάδα καί διά τόν Ελληνισμόν συνολικώς , διότι η ” Άνω ” ή ” Νέα ” ή ” Βορεία Μακεδονία “ μέ τήν συνεχή , επίμονη , μεθοδική καί παντός είδους …. αρωγήν καί υποστήριξιν … τών γνωστών ανθελληνικών ….. κέντρων ….. , θά επιδιώξη τήν “απελευθέρωσι καί προσάρτησιν ” τής υπό τών “κατακτητών Ελλήνων ” ….. κατεχομένης ” Κάτω ή Παλαιάς ή Νοτίου Μακεδονίας ” ….. Μήν λησμονείτε : 1) Ακόμη υφιστάμεθα τήν ήττα τού Μάτζικερτ τόν 12ον αιώνα στήν Μικράν Ασίαν , 2) Ακόμη υφιστάμεθα τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν τού 1922 , 3) Ακόμη υφιστάμεθα τόν Εμφύλιον Πόλεμον ( κατ` άλλους Συμμοριτοπόλεμον του 1945 ~ `49 ) , καί τάς εξ αυτών … οδυνηράς … καί μάλλον μή αναστρεψίμους εισέτι συνεπείας … καί τίς οίδε μέχρι πότε …. , διά νά μήν ανατρέξουμε καί είς παλαιότερες ήττες ή καί λάθη ….. ( εδώ αρμόζει τό << όλβιος εστί όστις Ιστορίης έσχε μάθησιν … >>, δι` αυτό καί οι κοτζαμπάσηδες πού μάς διοικούν …. δέν θέλουν …. νά μαθαίνουμε ιστορία …. καί ιδίως νά μήν τήν διδάσκονται οι νέοι Έλληνες , ή να τήν διδάσκονται κατά τό ρεπούσειον … σύστημα … ) .
Ποίος άραγε δύναται σήμερον … νά μάς είπει …. μέχρι πότε …. τά τέκνα μας , τά εγγόνια μας , οι “επιγιγνόμενοί μας” γενικώς … , θά υφίστανται … καί θά ακριβοπληρώνουν …. καί μέ τί βαρύ τίμημα …. , τό λάθος μας ή τήν προδοσίαν μας ή τήν ήτταν μας ( η λέξις καί η έννοια << ήττα – ηττώμαι >> προέρχεται από τό ήσσον ή ήττον , πού σημαίνει ολιγότερον ή μικρότερον , ήττήθην = ολιγόστευσα , μίκρυνα => πόσο σοφή …. είναι η γλώσσα μας ….. ) .
Οφείλουμε λοιπόν στούς νεκρούς προγόνους μας πού αγωνίσθησαν ….. διά νά είμεθα ελεύθεροι …. , οφείλουμε στούς αγέννητους εισέτι ” επιγιγνομένους “ πού πρέπει νά τούς εξασφαλίσουμε τήν ελευθερίαν …. ( καί όχι μόνον … ) , νά αντισταθούμε μέ κάθε τρόπον στήν γεωγραφικώς σύνθετην ονομασίαν καί νά δηλώσουμε πρός κάθε κατεύθυνσιν … ευθαρσώς ότι εάν τελικώς … επιβληθή … , θά επιδιώξουμε είς τό μέλλον νά τήν αλλάξουμε , παντί τρόπω ……

<< τήν Πατρίδα δέ ουκ ελάσσω παραδώσω , πλείω δέ καί αρείω όσης άν παραδέξωμαι >>
Γρηγορείτε , οι καιροί ού μενετοί …
Ερισθένης Αττικός .

Η λευτεριά κερδίζεται …, κανείς δέν τήν χαρίζει … , κι` ούτε από “φίλους ….” ωφελεί , τό έθνος νά ελπίζει …
—————————————————-

[ Β΄ ]
Περί { Αμέσου } Δημοκρατίας

Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,
χαίρετε καί ευδαιμονείτε .

Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο , καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .
Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς “βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…”. Από τήν άλλην πάλι , οι επικυρίαρχοι προωθούν , μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους … , διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας , καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον ( ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι … , χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….
Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ( όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν ) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν “πολιτισμός”, ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν “τεχνολογική πρόοδος” , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν “φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ” π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον “πολιτιστικά” … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).
Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ , η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :

1) Οι ” ολιγαρχικές εταιρείες “… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα “κόμματα” … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν “κομματόσκυλα” … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο ” διά ροπάλου… ” ,

2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από ” άλλα …” εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …

3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά “κομματόσκυλα”, κτλ. … καί κυρίως τά “τζάκια”… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … , ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε “πιέσεις” …. από τόν οιονδήποτε … , ή …

4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι “δικοί των” άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι “δικοί των” …, όπερ ανέφικτον …

5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία “αγορεύουν” ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν καί γενικώς “αλωνίζουν” … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….

6) << Λογοδοσία >> τών αρχόντων ανά πάσαν στιγμήν … , εφ` όσον τούς ζητηθεί … , κατά τήν διάρκειαν τής ενιαυσίας θητείας των … , καί υποχρεωτικώς … μετά τήν λήξιν της … , ενώ σήμερα οι άρχοντες είναι ανεξέλεγκτοι καί ασύδοτοι … , έχοντες εξασφαλίσει ισόβια ασυλία …

>> Τό παρελθόν τής Ελλάδος είναι τό μέλλον τής ανθρωπότητος . << Φίλτατοι συνέλληνες Μήν νομίζετε ότι εκείνοι οι Αρχαίοι Αθηναίοι πού επινόησαν καί εφήρμοσαν τήν Δημοκρατία , καί δι` αυτής εδημιούργησαν ανεπανάληπτα “θαύματα” πού ακόμη καί σήμερα εντυπωσιάζουν , ήσαν “ημίθεοι” ή “σοφοί” ή “άγγελοι” ή τέλος πάντων κάποιοι εξαιρετικοί “διανοούμενοι” ή εντόνως “προικισμένοι” άνθρωποι . Ήσαν απλοί γιδοβοσκοί από τάς Αφίδνας ( σημερινά Κιούρκα ) , γεωργοί από τάς Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι από τήν Πάρνηθα καί τήν Πεντέλη ( όχι εμπρηστές καί καταπατητές δασών … ) , μελισσοκόμοι από τόν Υμηττό ( όχι οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες από τό Φάληρο , αμπελουργοί από τά Μεσόγεια , ελαιουργοί από τό Θριάσιον Πεδίον καί τόν Ελαιώνα ( πού σήμερα τόν καταστρέφουμε … κτίζοντας αθλητικά και εμπορικά κέντρα … ) , ναυτικοί από τόν Πειραιά , τεχνίτες από τόν Κεραμικό καί τήν Ακαδημία ( εκάς τού Δήμου = μακράν τού Δήμου , τής Πόλεως , τού Άστεως , διά νά μήν προκαλείται ρύπανσις εις τούς κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ. Όλοι τους όμως ήσαν πολίται πού συμμετείχαν εις τά κοινά τής Πόλεως απ` ευθείας καί όχι μέσω αντιπροσώπων …. << Μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα , ούκ απράγμονα αλλ` αχρείον νομίζομεν …. >>

Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι καί από τά λάθη της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις καί η ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….
Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα … , άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …
Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά “Ορλοφικά ” τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η “Φιλική Εταιρεία”… , ευρέθησαν κάποιοι “τρελοί” … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … “ελευθερωθήκαμε….”( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …
Καί βεβαίως ένα τέτοιο είδος ηττοπαθείας καί μοιρολατρείας , πού εντέχνως κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι τό νά αναμένουμε … έναν “Φίλιππο Β΄”… ή έναν “Μέγα Αλέξανδρο” … διά νά μάς ¨σώσουν” …
Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …
Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν “Περικλέους Επιτάφιον ” καί τήν “Αθηναίων Πολιτεία” καί τά “Πολιτικά” τού Αριστοτέλους …..

Έρρωσθε , αγρυπνείτε … καί γρηγορείτε … , οι καιροί ού μενετοί … // Σύν Αθηνά καί χείρα κίνει ….

Η λευτεριά κερδίζεται …, κανείς δέν τήν χαρίζει … , κι` ούτε από “φίλους ….” ωφελεί , τό έθνος νά ελπίζει …
—————————————————-

[ Β΄ ]
Περί { Αμέσου } Δημοκρατίας

Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,
χαίρετε καί ευδαιμονείτε .

Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο , καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .
Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς “βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…”. Από τήν άλλην πάλι , οι επικυρίαρχοι προωθούν , μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους … , διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας , καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον ( ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι … , χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….
Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ( όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν ) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , μίαν καί μόνον μίαν φοράν υπήρξε καί εφηρμόσθη τέτοιο πολιτικό σύστημα , πού αφ` ενός μέν νά εξυπηρετεί … τούς πολλούς … αλλά όχι φυγόπονους … , χωρίς νά βλάπτει ή νά εμποδίζει … τούς ολίγους αρίστους … , αφ` ετέρου δέ νά παρέχει … εις όλους τούς πολίτες … ( αλλά ακόμα καί εις τούς μετοίκους … καί εις τούς δούλους … ) όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις καί συνθήκες … ώστε νά διαπρέπουν , νά δημιουργούν , νά αριστουργούν … καί νά ευδαιμονούν … “άνευ μαλακίας” … καί ταυτοχρόνως νά παράγουν πολιτισμόν !!!… ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν “πολιτισμός”, ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν “τεχνολογική πρόοδος” , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν “φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ” π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον “πολιτιστικά” … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).
Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ , η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :

1) Οι ” ολιγαρχικές εταιρείες “… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα “κόμματα” … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν “κομματόσκυλα” … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο ” διά ροπάλου… ” ,

2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από ” άλλα …” εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …

3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά “κομματόσκυλα”, κτλ. … καί κυρίως τά “τζάκια”… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … , ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε “πιέσεις” …. από τόν οιονδήποτε … , ή …

4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι “δικοί των” άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι “δικοί των” …, όπερ ανέφικτον …

5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία “αγορεύουν” ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν καί γενικώς “αλωνίζουν” … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….

6) << Λογοδοσία >> τών αρχόντων ανά πάσαν στιγμήν … , εφ` όσον τούς ζητηθεί … , κατά τήν διάρκειαν τής ενιαυσίας θητείας των … , καί υποχρεωτικώς … μετά τήν λήξιν της … , ενώ σήμερα οι άρχοντες είναι ανεξέλεγκτοι καί ασύδοτοι … , έχοντες εξασφαλίσει ισόβια ασυλία …

>> Τό παρελθόν τής Ελλάδος είναι τό μέλλον τής ανθρωπότητος . << Φίλτατοι συνέλληνες Μήν νομίζετε ότι εκείνοι οι Αρχαίοι Αθηναίοι πού επινόησαν καί εφήρμοσαν τήν Δημοκρατία , καί δι` αυτής εδημιούργησαν ανεπανάληπτα “θαύματα” πού ακόμη καί σήμερα εντυπωσιάζουν , ήσαν “ημίθεοι” ή “σοφοί” ή “άγγελοι” ή τέλος πάντων κάποιοι εξαιρετικοί “διανοούμενοι” ή εντόνως “προικισμένοι” άνθρωποι . Ήσαν απλοί γιδοβοσκοί από τάς Αφίδνας ( σημερινά Κιούρκα ) , γεωργοί από τάς Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι από τήν Πάρνηθα καί τήν Πεντέλη ( όχι εμπρηστές καί καταπατητές δασών … ) , μελισσοκόμοι από τόν Υμηττό ( όχι οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες από τό Φάληρο , αμπελουργοί από τά Μεσόγεια , ελαιουργοί από τό Θριάσιον Πεδίον καί τόν Ελαιώνα ( πού σήμερα τόν καταστρέφουμε … κτίζοντας αθλητικά και εμπορικά κέντρα … ) , ναυτικοί από τόν Πειραιά , τεχνίτες από τόν Κεραμικό καί τήν Ακαδημία ( εκάς τού Δήμου = μακράν τού Δήμου , τής Πόλεως , τού Άστεως , διά νά μήν προκαλείται ρύπανσις εις τούς κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ. Όλοι τους όμως ήσαν πολίται πού συμμετείχαν εις τά κοινά τής Πόλεως απ` ευθείας καί όχι μέσω αντιπροσώπων …. << Μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα , ούκ απράγμονα αλλ` αχρείον νομίζομεν …. >>

Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι καί από τά λάθη της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις καί η ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….
Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα … , άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …
Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά “Ορλοφικά ” τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η “Φιλική Εταιρεία”… , ευρέθησαν κάποιοι “τρελοί” … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … “ελευθερωθήκαμε….”( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …
Καί βεβαίως ένα τέτοιο είδος ηττοπαθείας καί μοιρολατρείας , πού εντέχνως κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι τό νά αναμένουμε … έναν “Φίλιππο Β΄”… ή έναν “Μέγα Αλέξανδρο” … διά νά μάς ¨σώσουν” …
Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …
Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν “Περικλέους Επιτάφιον ” καί τήν “Αθηναίων Πολιτεία” καί τά “Πολιτικά” τού Αριστοτέλους …..

Έρρωσθε , αγρυπνείτε … καί γρηγορείτε … , οι καιροί ού μενετοί … // Σύν Αθηνά καί χείρα κίνει ….
—————————————————


Ερυγένης Ικάριος έφα τάδε:
Τότε , τό 406 π. Χ. ... , υπήρχε οργανωμένη Δημοκρατική Πολιτεία πού , ακόμη και εν καιρώ πολέμου , λειτουργούσε βάσει νόμων, καί τά έργα της είναι μέχρι τών ημερών μας παγκοσμίως θαυμαστά καί αξεπέραστα . Τώρα υπάρχει ένα κράτος πορνείο , στό οποίο οι τρόφιμοι καί οι θαμώνες , επιβήτορες - πελάτες παράσιτοι , τσάτσοι , τσατσάδες, λαθρομετανάστες, ναρκομανείς, κίναιδοι καί πόρνες ενδιαφέρονται μόνον νά "περνάνε καλά" καί έχουμε γίνει περίγελως τής ανθρωπότητος. Δυστυχώς οι λίγοι προβληματισμένοι , πού απέμειναν σ’ αυτόν τον έρημο τόπο, στό τέλος μάλλον θά καταντήσουμε προβληματικοί και δέν έχουμε τήν βούλησιν νά οργανώσουμε την Αμεση Δημοκρατία όπως τότε , ώστε νά ανατρέψουμε τήν άρχουσα ολιγαρχία τών απάτριδων , διεφθαρμένων κλεπτοκρατών καί νά διορθώσουμε τά πράγματα, διά την σωτηρία τής πατρίδος . Η κατάσταση πρέπει ν’ αλλάξει

Το παρόν μήνυμα απευθύνεται εις Ελληνες, διότι μόνον Ελληνες δύνανται να αλλάξουν τα Ελληνικά πράγματα προς το καλύτερον, εάν βούλονται , καί όχι η ανεξέλεγκτη ολιγαρχία τών παντός είδους « κοτζαμπάσηδων » , « συμμοριών » καί « εγκαθέκτων » πού ακόμα , μέ τήν ψήφο μας , τούς επιτρέπουμε νά μάς δυναστεύουν....Πρέπει νά παύσουμε επιτέλους νά παραμένουμε «δειλοί , μοιραίοι , κι` άβουλοι αντάμα , προσμένοντας ίσως κάποιο θαύμα» ( = Κώστα Βάρναλη : Οι Μοιραίοι ) , διότι δυστυχώς θαύματα δέν γίνονται , αλλά νά διδαχθούμε από τήν αιωνία , ακαταμάχητη καί πάντα επίκαιρη Ελληνική γραμματεία καί νά συνειδητοποιήσουμε ότι : « Μόνοι γαρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα , ούκ απράγμονα , άλλ` αχρείον νομίζομεν » , « ευδαίμον τό ελεύθερον , τό δ` ελεύθερον εύψυχον» (=Θουκυδίδου ιστορία : Περικλέους Επιτάφιος ) , « αρχή γαρ όντως τού νικάν τό θαρρείν » (= Πλουτάρχου : Θεμιστοκλής ) , « πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής , πανουργία , ού σοφία φαίνεται » (=Πλάτωνος : Μενέξενος ), « κακών ουν ού λήξειν τά ανθρώπινα γένη , πρίν αν , ή τό
τών φιλοσοφούντων ορθώς γε καί αληθώς γένος εις αρχάς έλθη τάς πολιτικάς , ή τό τών δυναστευόντων εν ταίς πόλεσιν , έκ τινος μοίρας θείας όντως φιλοσοφήση » ( = Πλάτωνος : Επιστολαί ), « δημοκρατικόν μέν είναι τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς , τό δέ αιρετάς , ολιγαρχικόν » , « δημοκρατία εστί ,.., τό άρχειν καί άρχεσθαι , τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς , ή πάσας, ή όσας μή εμπειρίας δέχονται καί τέχνης,...., τό μή δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν ή ολιγάκις ή ολίγας , έξω τών κατά πόλεμον ,..., τό άρχειν πάντας μέν εκάστου , έκαστον δ` εν μέρει πάντων ,...,τό αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων (καί όχι θεωρητικώς νά εκλέγουμε, αλλά πρακτικώς νά επιλέγουμε , μόνον ανάμεσα από όσους , αρεστούς εις αυτόν, υποψηφί-
ους έχει προεπιλέξει ο αρχηγός τού κόμματος = απόλυτος μονάρχης !!!) » ( = Αριστοτέλους : Πολιτικά ), και πάμπολλα άλλα .……
Μελετήστε την Ελλληνική Γραμματεία. Επί πλέον πρέπει νά διδαχθούμε καί από τήν νεωτέραν Ελληνικήν γραμματείαν : « Όσοι τό χάλκεον χέρι / βαρύ τού φόβου αισθάνονται , /ζυγόν δουλείας άς έχωσι'/θέλει αρετήν καί τόλμην / η ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ» ( = Ανδρέας Κάλβος : Ωδή εις Σάμον ) , «Εάν μισούνται αναμεσά τους, δέν τούς πρέπει ελευθεριά» (=Διονύσιος Σολωμός :Ύμνος εις τήν Ελευθερίαν ) , « Άϊντε θύμα , άϊντε ψώνιο , /άϊντε σύμβολο αιώνιο , /άν ξυπνήσεις , μονομιάς / θά `ρθει ανάποδα ο ντουνιάς» (Κώστας Βάρναλης : Η μπαλάντα τού κυρ-Μέντιου = τού γαϊδάρου , όπως γαϊδάρους μάς κατάντησαν οι παντός είδους εξουσιαστές καί οι <τσάτσοι> τους , αφού δέν αντιδρούμε εις τά όσα αποφασίζουν μόνοι τους καί μάς τά επιβάλλουν εμφανώς καί <εν ψυχρώ>, έστω καί άν αυτά είναι εις βάρος μας ...) ,
« Γιά νά γυρίση ο ήλιος , θέλει δουλειά πολλή» ( Οδυσσέας Ελύτης : Άξιον Εστί ) .
Επίσης νά έχετε υπ` όψιν ότι : « φιλέει δέ πώς προσημαίνει , άν μέλλη μεγάλα κακά πόλει ή έθνει έσεσθαι » =Είναι σύνηθες δέ, ότι εμφανίζονται σχετικά προμηνύματα , εάν εις τό μέλλον πρόκειται νά συμβούν μεγάλα κακά εις μίαν πόλιν (χώραν) ή εις ένα έθνος ( Ηροδότου: Ιστορία ). Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα πολλά προ-μηνύματα διά τά μεγάλα κακά πού πρόκειται νά συμβούν εις τήν πατρίδα καί εις τό έθνος μας , εάν δέν αντιδράσωμεν εγκαίρως εις τά τεκτε-νόμενα. Οφείλομεν λοιπόν νά αποκτήσομεν βούλησιν , νά σκεφθούμε μέ νηφαλιότητα , νά οργανωθούμε μέ αρετήν , νά αποφασίσουμε μέ τόλμην , νά πράξωμε μέ σθένος καί νά δράσομεν άμεσα , διότι οι καιροί ού μενετοί ... ( Έλληνες εγερθείτε , διότι χανόμεθα .... ) .Τά παρακάτω δίδονται πρός συζήτησιν καί λήψιν αποφάσεως από ελευθέρους καί βουλομένους πολίτας , ( έχοντες όμως πάντοτε υπ`όψιν τό : « φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας … ») , διά τήν ίδρυσιν νομίμου καί μονίμου φορέως , μέ σκοπόν τήν υλοποίησίν των , μέ νόμιμον τρόπον , πάντοτε συμφώνως μέ τούς ισχύοντες νόμους , όσον τό δυνατόν ταχύτερα , επ` ωφελεία τής Πατρίδος , τού Έθνους , τού Λαού , τής Κοινωνίας , τής Ελλάδος εν γένει .
Έλληνα γίνε καινοτόμος, γίνε παραγωγικός, γίνε σκεπτόμενος. οφείλεις νά τό ανατυπώνης καί νά τό διανέμης. Δίδεται πρός διάλογον... Αναμένονται απόψεις , κρίσεις , επικρίσεις , προτάσεις , συμπληρώσεις , προσθήκες , αφαιρέσεις , .......... , οτιδήποτε θεωρείται επωφελές , εποικοδομητικόν καί χρήσιμον διά τήν Ελλάδα , τόν Ελληνισμόν , εγχώριον καί οικουμενικόν , καί τό εθνικόν καί κοινωνικόν σύνολον τών σημερινών Ελλήνων , τών « επιγιγνομένων» , αλλά καί ολοκλήρου τής ανθρωπότητος , ως << εξ Ελλάδος ή εξ Ελλήνων φωτιζομένης» Ελευθέρων Ελλήνων Πολιτείας Νομαρχία Εκάς οι Αστράτευτοι 1] Ουδείς δύναται νά ψηφίζη ή νά θέτη υποψηφιότητα εις οιονδήποτε είδος εκλογών ή αρχαιρεσιών , ή νά λαμβάνη οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα ή θέσιν , εάν πρίν δέν έχει υπηρετήσει πλήρη στρατιωτικήν θητείαν ( = εκάς οι αστράτευτοι καί οι ριψάσπιδες ) καί εάν δέν ασκεί επάγγελμα , από τό οποίον εξασφαλίζει αποδεδειγμένως τά πρός τό ζήν ( = αποφυγή υπάρξεως ή καί δημιουργίας < αργοσχόλων , ανεπαγγέλτων και μηχανορράφων υποψηφίων ….> εκλεγομένων εις τάς αρχάς καί <ανέργων ψηφοφόρων εξαγοραζομένων μέ διορισμόν >....).
Εκάς οι επαγγελματίες πολτικοί
2] Ουδείς εκλέγεται δύο φοράς εις τήν αυτήν ή εις ισόβαθμον αιρετήν αρχήν, οποτεδήποτε , οπουδήποτε τής επικρατείας καί εις οιασδήποτε μορφής αναγνωρισμένον φορέα ή σωματείον (= αποφυγή επαγγελματικώς ή κατ` επάγγελμα εκλεγομένων < πολιτικάντηδων …> , < εργατοπατέρων …>,< φοιτητοπατέρων…>, κ.ά.) ( δημοκρατία εστί τό μή δίς τόν αυτόν άρχειν ).
3] Διά νά δύναται κάποιος νά είναι εκλέξιμος εις τάς αντιστοίχους κάτωθι αρχάς , πρέπει νά αποδείξη απαραιτήτως διά σχετικών στοιχείων (π.χ. βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών ταμείων ), ότι εργαζόταν καί ότι εξασφάλιζε διά τής εργασίας του τά πρός τό ζήν , κατά τά αντίστοιχα έτη : (απαιτείται ωριμότης ζωής καί εμπειρία επαγγέλματος αναλόγως τού βαθμού τού αξιώματος , και όχι κομματική ή φιλική ή συγγενική τοποθέτησις = διορισμός .....εις εκλογικήν «λίστα»... , ή < γονική παροχή ...ή προικοδότησις... > κάποιας < εκλογικής βαρωνείας ... ή πελατείας ...> , πράγμα πού δυστυχώς συμβαίνει έως σήμερα ….).
α΄)Δημοτικός σύμβουλος , ή μέλος συμβουλίου εις πρωτοβάθμιον συνδικαλιστικόν ή επαγγελματικόν ή άλλου είδους σύλλογον ή σωματείο ή φορέα : πέντε(5)έτη(=μικρά εμπειρία).
β΄)Δήμαρχος , νομαρχιακός σύμβουλος , πρόεδρος εις πρωτοβάθμιον ή μέλος συμβουλίου εις δευτεροβάθμιον σωματείον ή φορέα : δέκα (10) έτη.( = μεγάλη εμπειρία ).
γ΄) Βουλευτής , νομάρχης , πρόεδρος εις δευτεροβάθμιον ή μέλος συμβουλίου εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν)σωματείον ή φορέα : δεκαπέντε (15) έτη.(=μεγαλυτέρα εμπειρία ).
δ΄)Υπουργός, περιφεριάρχης, πρόεδρος εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν) σωματείον ή φορέα : είκοσι(20)έτη.(=μεγίστη εμπειρία διότι δέν επιτρέπονται , εις αυτάς τάς υψηλάς θέσεις καί τά αξιώματα < ασχετοσύνη …>, < αβλεψίες ...>, < λάθη ...>, < παραλήψεις …>, < εγώμόνο προήδρευα …>, , ή <ποιος θα το θυμάται μετά από δέκα χρόνια…>).
Νόμοι Εθνικοί- Οχι φωτογραφικοί
4] Έκαστος νόμος προτεινόμενος πρός ψήφισιν , τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς και επαρκώς υπό τών εισηγητών του ότι εξυπηρετεί τό Έθνος, τήν Χώραν,τόν Λαόν καί τήν Κοινωνίαν, άλλως δέν εισάγεται πρός ψήφισιν(αποφυγή τής ψηφίσεως <νύκτωρ>ή <λόγω κομματικής πειθαρχείας ... > νόμων (;!) οίτινες εξυπηρετούν μόνον συγκεκριμένα πρόσωπα ή ολίγους ή ύποπτα=αντεθνικά συμφέροντα, π.χ.<Κουτσονόμος>,δημοτική, μονοτονικό, κ.ά).
5] α΄) Ουδείς ψηφισθείς νόμος τροποποιείται ή καταργείται πρό τής παρελεύσεως πέντε -5- ετών από τήν ψήφισίν του.( π.χ.: είναι , άν μή τί άλλο , παράλογον κάθε έτος νά ψηφίζεται νέος φορολογικός νόμος , ούτως ώστε νά μήν τολμούν νά επενδύσουν οι σωστοί επιχειρηματίαι , ή νά αλλάζει νόμος πρίν τόν < βιώσουν > οι πολίται πού τόν υφίστανται καί οι εφαρμόζοντες αυτόν κρατικοί λειτουργοί , ώστε νά κατανοήσουν πλήρως διατί , εις τί , καί κατά πόσον πρέπει νά τροποποιηθή , ή διατί πρέπει νά καταργηθή εντελώς ).
β΄) Απαγορεύεται η τροποποίησις (ή η συμπλήρωσις ) νόμου διά τρίτην φοράν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο νόμος καταργείται καί ψηφίζεται νέος εξ αρχής.( Αφού κατά τήν αρχικήν ψήφισιν τού νόμου καί εν συνεχεία διά τών δύο (2) τροποποιήσεων, ήτοι εντός χρονικού διαστηματος δεκαπέντε (15) ετών, δέν προεβλέφθησαν καί δέν καλύφθησαν όλαι αι περιπτώσεις , τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν εισέτι κενά ή παραλήψεις εις τόν αρχικόν νόμον, συνεπώς αυτός πρέπει νά καταργηθή καί εις τήν θέσιν του νά ψηφισθή νέος νόμος, πληρέστερος, βελτιωμένος καί σαφέστερος , πού νά καλύπτη όλες τις εν τω μεταξύ προκύψασες περιπτώσεις ή ασάφειες).
γ΄) Καθ` έκαστον έτος, υποχρεωτικώς καί απαραιτήτως , ερευνώνται καί ελέγχονται οι πρό πεντηκονταετίας αρχικώς εφαρμοσθέντες καί εισέτι μή καταργηθέντες νόμοι , καί αναλόγως ή καταργούνται, ή αντικαθίστανται , ή δηλούται ρητώς ότι εξακολουθούν νά ισχύουν ως έχουν.(Είναι εντελώς παράλογον σήμερα νά υφίστανται νόμοι προκατοχικοί, κατοχικοί, < εμφυλιοπολεμικοί >, <χουντικοί>, κ.τ.λ., καί νά επικαλείται η ισχύς των, χωρίς νά εξετάζονται η σκοπιμότης καί οι συνθήκες διά τις οποίες ετέθησαν αρχικώς εις εφαρμογήν …..).
6] Ουδείς νόμος τίθεται εις ψήφισιν άν προηγουμένως δέν τεθή εις κοινήν γνώσιν επί τρείς-3- μήνες , ώστε νά εκφράσουν τήν γνώμην των οι πολίται οίτινες θά τόν υποστούν καί αι αρχαί αίτινες θά τόν εφαρμόσουν . ( εξ αρχής πρόληψις καί αποφυγή : καταστάσεων , περιπτώσεων , αβλεψιών , λαθών , παραλήψεων , αδικιών , υπερβολών , ασαφειών , μεθόδων , κτλ., επιφερουσών ανάγκην μελλοντικής καταργήσεως ή τροποποιήσεως του νόμου).
7] α΄) Οι προτεινόμενοι νόμοι πρό τής ψηφίσεώς των τίθενται υπ` όψιν τού συνόλου τών βουλευτών , ώστε νά αποφανθούν ότι είναι σαφώς κατανοητοί καί εφαρμόσιμοι καί ότι ουδεμιάς « ερμηνευτικής εγκυκλίου....» χρήζουν , άλλως αναπέμπονται πρός τούς εισητητάς των , διά σαφεστάτην διατύπωσιν. (είναι γνωστόν τοίς πάσι ότι πολλοί νόμοι έχουν λόγω ασαφείας ή σκοπιμότητος ... "παραθυράκια ..» καί παράγουν άδικον ) .
β΄) Εις περίπτωσιν προκυψάσης ασαφείας ή δυσκολίας επί ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου , ερωτάται η Βουλή τών Ελλήνων (= Β.τ.Ε.) καί η σχετική απάντησις έχει ισχύν νόμου καθολικής εφαρμογής. Αποκλειστικώς καί μόνον οι ψηφίσαντες τόν οποιονδήποτε νόμον έχουν τήν υποχρέωσιν καί τό δικαίωμα τής ερμηνείας του , δηλαδή η Β.τ.Ε. καί απολύτως ουδείς άλλος (=> επί τέλους παύει εντελώς η << ερμηνεία ..;; >> νόμων από τόν οποιονδήποτε , π.χ.: Δικαστήρια ή δικαστάς , δημοσίους υπαλλήλους = μανδαρίνους , καί λοιπούς «εξουσιαστές ...» κατά τό « εκάστοτε δοκούν... ή καί συμφέρον...», δηλαδή διαφορετική ερμηνεία τού ιδίου νόμου κάθε φορά , ενίοτε καί από τό ίδιο πρόσωπο ......).
γ΄) Εκτός τών νόμων τών ψηφιζομένων υπό της Β.τ.Ε. , ουδεμία άλλη νομοθετική διάταξις ή ρύθμισις εφαρμόζεται καί ουδείς άλλος φορεύς ή πρόσωπον δύναται νά νομοθετή ή νά ερμηνεύη νόμους.( παύουν οι έννοιες : Προεδρικόν Διάταγμα, Υπουργική ή Νομαρχιακή απόφασις , ερμηνευτική εγκύκλιος , γνωμοδότησις Νομικού Συμβουλίου (!),αποδοχή γνωμοδοτήσεως (!) ή ερμηνείας (!),κτλ., δηλαδή παύει νά νομοθετή ο οιοσδήποτε ...).
δ΄) Πρότασις νόμου δύναται νά κατατεθή πρός ψήφισιν συμφώνως μέ τά Αρ. 4] ,6] , καί 7] από οποιονδήποτε αναγνωρισμένον υπό τού Ελλαδικού Κράτους φορέα ( όχι φορέα μαιμού => βλ. Αρ. 19 ) , ή από Έλληνα πολίτη έχοντα τίς προυποθέσεις του Αρ. 1] .
ε΄) Έκαστος ψηφιζόμενος νόμος , υποχρεωτικώς , περιλαμβάνει , προβλέπει καί καθορίζει σαφώς και επακριβώς τίς κυρώσεις καί τίς ποινές πού επιβάλλονται εις όλους τούς εμπλεκομένους , πολίτες και κρατικά όργανα , διά τήν παράβασιν ή μή εφαρμογήν του .
8] Η Εκτελεστική καί η Δικαστική εξουσία καί η Δημοσία Διοίκησις , εις περίπτωσιν ανυπαρξίας νόμου , κρατούν τήν υπόθεσιν , ήτις δέν παραγράφεται ούτε κρίνεται εκπρόθεσμος , μέχρι ψηφίσεως , μέ τήν διαδικασίαν κατεπείγοντος , τού σχετικού νόμου , όστις τού λοιπού έχει καθολικήν ισχύν.( Παύουν επιτέλους , διά μέσου της Νομολογίας !!!..., νά νομοθετούν τά κάθε είδους Δικαστήρια ..., ή ατομικώς οι Δικασταί ... , ή όποιος άλλος βούλεται ή καί δύναται εκ τής θέσεως… ή τού αξιώματος πού κατέχει ... , μέ συνέπεια νά υπάρχουν καί νά εφαρμόζονται «νόμοι ….» , μή ψηφισθέντες υπό τής Β.τ.Ε. .......).
Θέλουμε Βουλευτάς και όχι ‘βολευτάς’
9] Τό σύνολον τών άπαξ εκλεγομένων τριακοσίων -300- βουλευτών ασχολείται αποκλειστικώς καί μόνον , μέ νομοθετικόν έργον , μέ έλεγχον τού έργου τής Κυβερνήσεως , τής Δικαιοσύνης , τής Διοικήσεως καί τού ευρυτέρου δημοσίου τομέως καί τής τυχόν ερμηνείας τών νόμων. Απαγορεύεται ρητώς βουλευτής νά έχη καί οποιανδήποτε άλλην ιδιότητα (π.χ. υπουργός), ή νά ασκή επάγγελμα κατά τήν διάρκεια τής θητείας του. Οι βουλευταί αμείβονται μέ τό δεκαπλάσιον τών συνολικών αποδοχών ανωτάτου δικαστού μόνον δι`όσον διάστημα
διαρκεί η μία καί μοναδική θητεία των (ώστε νά ζούν άνευ οικονομικών - βιοποριστικών δυσκολιών ...και να είναι κατά το δυνατόν ανώνητοι…) , αλλά δέν συνταξιοδοτούνται ως βουλευταί. Το Προεδρείον τής Β.τ.Ε. εκλέγεται άπαξ υπό τών βουλευτών, εκ μή βουλευτών καί δέν συμμετέχει εις τό έργον τών βουλευτών (=> άπαντες οι τριακόσιοι -300- βουλευταί ασχολούνται αποκλειστικώς καί μόνον μέ τό συγκεκριμένον έργον των καί μέ απολύτως ουδέν έτερον....=>Μόνον μέ τό λειτούργημά των , θεωρούμενον ως θητεία πρός τήν Πατρίδα , προς το Έθνος , προς τον Λαόν , προς την κοινωνίαν ..... ).
10] Ουδείς εκλεγόμενος εις δημόσιον αιρετόν αξίωμα ( εννοείται άπαξ διά παντός , διότι : δημοκρατία εστί τό μη δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν ) συνταξιοδοτείται δι` αυτό. Οι αιρετοί άρχοντες πρίν αναλάβουν τήν οποιανδήποτε αρχήν καί μετά απ` αυτήν, αποζούναπό τό επάγγελμά των καί συνταξιοδοτούνται απ` αυτό καί μόνον , καί όχι από τήν άσκησιν τής πολιτικής (=> δέν υπάρχουν < επαγγελματίαι > πολιτικοί . Τό πολύ-πολύ, μετά τήν λήξιν τής μίας καί μοναδικής θητείας , άς υπάρχει διά πρακτικούς λόγους, ολιγόμηνον στάδιον κατά τό οποίον νά χορηγείται κάποιο <επίδομα προσαρμογής> εις τόν βίον τού απλού πολίτου, διά τήν επανάληψιν τού πρό της εκλογής αρχικού επαγγέλματος ή τήν έναρξιν νέου .....).
Τα Μέλη της Κυβέρνησης από λαική Ετυμηγορία
11] Ο πρωθυπουργός καί οι υπουργοί , δι` έκαστον συγκεκριμένον υπουργείον , εκλέγονται απ` ευθείας από τό εκλογικόν σώμα ( δέν <<διορίζονται>> αδαείς , ανίκανοι , ανεπαρκείς , ακατάλληλοι, αδιάφοροι, κτλ, ως υπουργοί υπό τού πρωθυπουργού = κομματάρχου = απόλύτου μονάρχου , ασχέτως προσόντων καί ενίοτε εις άσχετον υπουργείον μέ τήν λογικήν : < δώσε ένα υπουργείο καί σέ εμένα αφεντικό.....>, ή <νά προικίσω τήν ανεπάγγελτη …κόρη μου…ή νά βολέψω τό συγγενή μου η το φιλαράκι μου ή την ερωμένη μου ή νά εξοφλήσω τό οφειλόμενο …. χρέος μου .…. προσφέροντας ένα υπουργείο ….> Μήπως δικό μου ήτανε ; )
Τέρμα στις Συνταξιοδοτήσεις Πολιτικών
12] Μόνον υπουργοί ή πρωθυπουργοί επιτρέπεται « δίς άρχειν», εφόσον πρόκειται νά επιτελέσουν συγκεκριμένον εθνικόν έργον .( Μία οκταετία υπερεπαρκεί διά τήν υλοποίησιν και επιτέλεσιν οποιουδήποτε έργου, εφόσον αυτό είναι σωστά μελετημένο καί προγραμματισμένο καί υπάρχει εξ αρχής η βούλησις διά τήν πραγματοποίησίν του ). Ούτε καί οι πρωθυπουργοί ή καί οί υπουργοί συνταξιοδοτούνται διά τήν <θητείαν > των προς την Πατρίδα .=>{ Εκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι μέ τήν < πολιτικήν > θά ασχολούνται μόνον όσοι φιλοδοξούν νά πράξουν έργα διά τό καλόν τού εθνικού καί τού κοινωνικού συνόλου, καί τής
Πατρίδος γενικώς , καί νά αφήσουν όνομα <τοίς επιγιγνομένοις> ... , καί όχι όσοι θέλουν νά σταδιοδρομήσουν επαγγελματικώς εις τά κόμματα ..., ή νά < κονομήσουν >, ή να < πουλήσουν μούρη = να επιδειχθούν >,όπερ του λοιπού καθίσταται δύσκολον έως αδύνατον ...}.
Τέρμα στην Πολυνομία και στο ‘Λάδωμα’
13] Η νομοθεσία ήτις εφαρμόζεται υφ` εκάστης Δημοσίας Αρχής(=Δ.Αρ.), υπό τού Ευρυτέρου Δημοσίου Τομέως (=Ε.Δ.Τ.) , καί υπό οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Φορέως ή Προσώπου , αναγράφεται υποχρεωτικώς εις τό Τεύχος Εφαρμοζομένης Νομοθεσίας (= Τ.Ε.Ν. ), τό οποίον είναι διαθέσιμον από τάς Δ.Αρ. ανά πάσαν στιγμήν εις τους πολίτας , εάν αυτό ζητηθή . Πέραν τών εις τό Τ.Ε.Ν. αναγραφομένων , ουδέν άλλον εφαρμόζεται καί ουδέν άλλον ζητείται υπό τών αρχών από τούς πολίτας.(αποφυγή υπάρξεως άλλου νόμου <στο δεξί συρτάρι ...> καί άλλου νόμου <στό αριστερό ...> όπερ οδηγεί εις εμπλοκές , εκβιασμούς και < λάδωμα >...).14] Άπασαι αι υποθέσεις καί τά αιτήματα τών πολιτών , προωθούνται υπό τών Δ.Αρ. αποκλειστικώς καί μόνον κατ` απόλυτον σειράν αριθμού πρωτοκόλου καί εξετάζονται καί διεκπεραιώνονται κατ`απόλυτον ισονομίαν , βάσει του Τ.Ε.Ν. Παράβασις τής σειράς ή τής ισονομίας συνεπάγεται αυτομάτως τήν απόλυσιν τών εμπλεκομένων υπαλλήλων καί την εσαεί στέρησιν δυνατότητος προσλήψεως εις οιανδήποτε άλλην θέσιν τού Ε.Δ.Τ.(=>αναγκαστικώς , βάσει τού κινδύνου απολύσεως , παύουν η κωλυσιεργία , οι εκβιασμοί καί τό λάδωμα ... ).
Ισονομία, Ισηγορία και Ισοπολιτεία
15] Πάς πολίτης δύναται νά απευθύνεται εις τάς Δ.Αρ., αιτών νά ελεγχθή η πιστή καί ακριβής τήρησις τής σειράς καί τής ισονομίας . Εις περίπτωσιν καθ` ήν ο πολίτης δικαιωθή , οι υπεύθυνοι απολύονται πάραυθα. Εις περίπτωσιν καθ` ήν ο πολίτης ευρεθή εν αδίκω, καταβάλλει πρόστιμον διπλάσιον τών μηνιαίων αποδοχών των κατηγορηθέντων υπαλλήλων. ΄Ετσι θα αποφεύγονται οι αβάσιμες και λόγω σκοπιμότητος …καταγγελίες πολιτών κατά υπαλλήλων ….( δημοκρατία εστί τό άρχειν πάντας μεν εκάστου , έκαστον δ` εν μέρει πάντων ). (= Άπαντες ελέγχουν καί ελέγχονται , ουδείς ανεξέλεγκτος , όποιος κι` άν είναι , κι` όσο< υψηλά > κι` άν ευρίσκεται . Όστις αποδεδειγμένως πταίει , τιμωρείται )

Τέρμα στην χρηματοδότηση των Κομμάτων
16] Παύει η μέ οποιονδήποτε τρόπον χρηματοδότησις κομμάτων και τών οποιασδήποτε μορφής παραφυάδων των ( αποφυγή υπάρξεως επαγγελματικών μισθοδοτουμένων κομματικών στελεχών καί < παρατρεχάμενων >, οίτινες εξυπηρετούν μόνον τά κόμματα καί τους <πολιτικάντηδες = κοτζαμπάσηδες = ολιγαρχία >, συνήθως επί βλάβη του εθνικού συνόλου καί τής κοινωνίας => εκάς τά κομματόσκυλα ...διότι δαγκώνουν , παρασιτούν και κοπρίζουν …...).
Τέρμα στα Τρωκτικά και στους Κηφήνες
17] Ουδείς φορεύς, σύλλογος, ίδρυμα , σωματείον, όμιλος, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, κτλ., μή παράγων δημιουργικόν έργον χρηματοδοτείται μέ οποιονδήποτε τρόπον υπό τής Πολιτείας.(αποφυγή χρηματοδοτήσεως ανεπάγγελτων ή αργοσχόλων ή κοινωνικών παρασίτων ή < κουλτουριάρηδων > ή άλλων < ημετέρων...> μέ χρήματα των φορολογουμένων...).
18] Οποιοσδήποτε φορεύς χρηματοδοτείται μέ οσονδήποτε ποσόν καί μέ οιονδήποτε τρόπον από τήν Πολιτείαν ή καί τους φορολογουμένους , υποχρεούται νά αποδίδη ακριβή καί τεκμηριωμένον λογαριασμόν όλων τών εσόδων του καί τών δαπανών του , άτινα ελέγχονται κατά πόσον ήταν απαραίτητα. ( βλ.17 . Όχι νά τά τρώνε οι βολεμένοι και φυγόπονοι <ημέτεροι> της ολιγαρχίας καί λογαριασμό νά μήν δίδουν , θεωρώντες < κορόϊδα > τούς εργαζομένους ...).
19] Διά νά δύναται οποιοσδήποτε φορεύς, ένωσις, συνεταιρισμός, σωματείον, εταιρεία , κτλ., νά συνεχίση τήν ύπαρξίν του πέραν τού έτους συστάσεώς του , πρέπει αποδεδειγμένως νά παράγη κατ` έτος έργον, δι` ό συνεστήθη , άλλως θεωρείται αυτομάτως διαλυθείς .(αποφυγή φορέων <μαϊμού>, σωματείων <σφραγίδα>, συνεταιρισμών <απάτη>, κατ` όνομα <ιδρυμάτων>, κτλ , ..., πού μοναδικόν σκοπόν έχουν τήν εξαπάτησιν των πολιτών - μελών των και την < αρπαχτή > ή/και την κοινωνική προβολή από τούς συνήθως ανεπαγγέλτους διοικούντας ...).
Υπηρέτες του Εθνους, Οχι δυνάστες
20] Η Δημοσία Διοίκησις εις όλας τάς εκφάνσεις της , αι πάσης φύσεως Αρχαί καί οι φορείς των , οι παντός είδους θεσμοί , οι πολιτικοί καί τά κόμματα ,τά εν γένει δημόσια φυσικά καί νομικά πρόσωπα και τα παραρτήματά των, κτλ, μέ όποιαν μορφήν παρουσιάζονται, υπάρχουν καί υφίστανται μόνον διά νά υπηρετούν τό Έθνος , τόν Λαόν , τήν κοινωνίαν , τήν Πατρίδα , καί τήν Ελληνικήν Πολιτείαν καί όχι αντιστρόφως ( όπως συνήθως ... γίνεται έως τώρα ... ).
21]α΄) Οποιασδήποτε μορφής δημοσία δαπάνη , πραγματοποιείται αποκλειστικώς και μόνον διά τό αποδεδειγμένον συμφέρον , μακροπρόθεσμον ή βραχυπρόθεσμον, τής Πατρίδος , τού λαού , καί τού εθνικού καί κοινωνικού συνόλου , καί δι` απολύτως ουδέναν άλλον λόγον.
β΄) Πάσα δημοσία δαπάνη ελέγχεται υπό τού Ελεγκτικού Συνεδρίου πρίν τήν πραγματοποίησίν της , διά τήν ακρίβειάν καί σαφήνειάν της , καί μετά , διά τήν τήρησίν της ή διά τήν απολύτως δικαιολογημένην καί διά διασταυρουμένων καί τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων υπέρβασίν της .( όχι ξεκινάμε … ένα < δημόσιο έργο > κι` όσο πάει ... ).
Διαφάνεια
22] Πρός αποφυγήν όλων τών έως τώρα γνωστών <σκοτεινών> καταστάσεων καί συνηθειών , ( λαδώματα , μίζες , αρπαχτές , ρουσφέτια , < αερητζήδες > , δημόσια έργα καί κρατικαί προμήθειαι, < εξυπηρετούντα ...> μόνον τούς αναθέτοντες καί τους εργολήπτας ή τούς προμηθευτάς …, κτλ…., και όχι τό Έθνος καί τήν κοινωνίαν ), ουδεμία από τίς παρακάτω πράξεις θά πραγματοποιείται , εάν προηγουμένως δέν έχει δημοσιευθή η σχετική αναγγελία ή προκήρυξις τής πράξεως εις τό αντίστοιχον Φύλλον Εφημερίδος …( Φ.Ε. ..), εξήντα -60- καί τριάντα -30- καί δεκαπέντε -15- ημέρες , ήτοι συνολικώς τρείς -3- φορές , πρό τής ημερομηνίας πραγματοποιήσεως τής συγκεκριμένης πράξεως , ούτως ώστε νά λαμβάνουν γνώσιν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή φορείς καί όχι μόνον οι ειδοποιημένοι <ημέτεροι>
:α΄) Ανάθεσις μελέτης ή δημοπρασία κατασκευής έργου τού Ευρυτέρου Δημοσίου Τομέως (=ΕΔΤ) εις Φύλλον Εφημερίδος Μελετών καί Έργων = ΦΕΜΕ.(=>αποφυγή <αερητζήδων > καί όχι < μοιρασιά …> τού έργου μέ τούς < φίλους μας …> ή μέ τούς < μιλημένους…>...).
β΄) Πρόσληψις απασχολουμένων-εργαζομένων , μέ οιανδήποτε σχέσιν εργασίας , εις τόν ΕΔΤ , εις Φ.Ε. Προσλήψεων Απασχολουμένων = ΦΕΠΑ.( νά τό πληροφορούνται όλοι και όχι μόνον τά ειδοποιημένα <δικά μας παιδιά …> ή οι <κολλητοί …> και οι φίλοι μας ….).
γ΄) Προμήθεια οποιουδήποτε υλικού του ΕΔΤ εις Φ.Ε.Προμηθείας Υλικού = ΦΕΠΥ.
( νά ενημερώνονται όλοι οι προμηθευτές καί όχι μόνον οι < μιλημένοι ……> ).
δ΄) Αγορά ή πωλησις καί μίσθωσις ή εκμίσθωσις οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τού ΕΔΤ , εις Φύλλον Εφημερίδος Διαθεσίμων Ακινήτων = ΦΕΔΑ. ( ή όπως αλλιώς ).
ε΄) Κατάσχεσις-πληστηριασμός οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου εις Φ.Ε.Αναγκαστικών Κατασχέσεων = ΦΕΑΚ { εκάς οι < κόρακες > , διότι πολλοί πληστηριασμοί γίνονται σκοπίμως < στημένοι = μαϊμού >, μόνον καί μόνον γιά νά τά αρπάξουν καί γιά νά τά μοιραστούν οι επισπεύδοντες , Τράπεζες , τοκογλύφοι , ΙΚΑτζήδες , εφοριακοί , αερητζήδες ,κτλ , καί τά ειδοποιημένα <κοράκια> των.../ έτσι πολλές κατασχέσεις δέν θά γίνονται }.
Αξιοκρατεία
23] Διά νά δύναται ο οποιοσδήποτε νά λάβη οποιανδήποτε θέσιν εργασίας , από τήν οποίαν μέ οιονδήποτε τρόπον λαμβάνει χρήματα προερχόμενα από τους φορολογουμένους, πρέπει νά έχη συμπληρώσει τουλάχιστον τό τριακοστόν (30ον) έτος τής ηλικίας του ( καί όχι από 18 ετών … στό δημόσιο άμα έχω < δόντι …> κι άσε τούς άλλους νά τρέχουν...) , καί νά έχη αποδεδειγμένως εργασθή εις τόν ιδιωτικόν τομέα ή ως ελεύθερος ή αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας επί πέντε -5- τουλάχιστον έτη ( δηλαδή νά γνωρίζη τί σημαίνει < δουλειά > καί νά έχη και κάποια αντίστοιχη σχετική εμπειρία επί ενός αντικειμένου εργασίας καί όχι μόνον πτυχίον ..., κυρίως άν τυχόν λάβει θέσιν όπου χρειάζεται νά ελέγχη εμπείρους ...).
24] Ουδείς τοποθετείται εις τόν Ε.Δ.Τ. μέ οιανδήποτε εργασιακήν σχέσιν, εις θέσιν άσχετην μέ τό γνωστικόν του αντικείμενον ή τήν εμπειρίαν του (αποφυγή διορισμού τών < δικών μας παιδιών κι` όπου νά `ναι ...>, έστω και εις αργομισθίαν, όπως γίνεται έως σήμερα ...,μέ τά γνωστά τοίς πάσι αποτελέσματα τού αχρήστου καί πλεονάζοντος προσωπικού... ).
25] Ουδείς υπάλληλος τού Ε.Δ.Τ. παραμένει εις τήν αυτήν θέσιν πέραν τών τριών -3- ετών καί εις τόν αυτόν τόπον πέραν τών έξι -6- ετών( αποφυγή δημιουργίας γνωριμιών , πελατειακών σχέσεων , κλικών, < συμμοριών > , < κυκλωμάτων > , < στεγανών > , κτλ., πού τόσο καταδυναστεύουν τούς πολίτες ...). Εξαιρούνται μόνον στρατιωτικοί καί διπλωμάται υπηρετούντες εις τό Εξωτερικόν ( εκεί απαιτούνται <γνωριμίαι > επ` οφελεία τού Έθνους ...).
26] Ουδείς υπηρετεί εις κεντρικήν υπηρεσίαν καί μόνον άπαξ εις τήν όλην σταδιοδρομίαν του , τό πολύ διά τρία -3- έτη , εάν προηγουμένως δέν έχει υπηρετήσει εις αποκεντρωμένας καί μαχίμους υπηρεσίας , επί τουλάχιστον είκοσι -20- έτη (αποφυγή δημιουργίας καί υπάρξεως ασχέτων, ανεμπείρων, αχρήστων, < ακάπνων > καί συνήθως βραδυνόων < μανδαρίνων καί καρεκλοκενταύρων > εις κέντρα λήψεως αποφάσεων , οίτινες δέν έχουν τήν πρέπουσα επαφήν μέ τήν πραγματικότητα καί συνήθως πράττουν ανεπαρκώς , παραλόγως ή και βλακωδώς , αυξάνοντες τήν γραφειοκρατίαν καί βλάπτοντες τό έθνος , τόν λαόν καί τήν κοινωνίαν, εμποδίζοντας τήν ορθήν και ταχείαν λειτουργίαν τών υφισταμένων υπηρεσιών ...).

Πόθεν Εσχες-Κατανομή Φορολογικών Βαρών ;

27] Άπαντες οι Έλληνες πολίται καί οι αλλοδαποί , οι εργαζόμενοι ή διαμένοντες εν Ελλάδι, υποβάλλουν υποχρεωτικώς κατ` έτος δήλωσιν εισοδήματος από τήν οποίαν προκύπτουν :
α΄) Πώς , πόθεν και κατά πόσον εξασφαλίζουν τά προς τό συνολικώς ζήν , καί
β΄) Εάν τά δηλωθέντα εισοδήματά των , δικαιολογούν το συνολικώς ζήν των .
(ερευνητέον τι , πόθεν καί πόσον θά δηλώνουν τά < κοράκια >, οι τής <αρπαχτής>, οι κατ` επάγγελμα <άνεργοι>, οι <επιδοτούμενοι>, οι κάθε είδους και μεγέθους < καλλιτέχναι....και καλλιτέχνιδες …>, οι άνθρωποι του θεάματος και της <νύκτας>, οι <δημοσιογράφοι....>, οι <παρουσιασταί ...> τής τηλεοράσεως , οι πολιτικοί , οι πολιτευόμενοι και οι <πολιτικάντηδες>, οι <αθληταί >, οι <συνδικαλισταί …>, οι κάθε είδους κρατικοδίαιτοι ..., οι μισθωτοί καί οι συνταξιούχοι ..., τα μέλη διαφόρων συλλόγων , σωματείων και < μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων …. >, οι αδιόριστοι καθηγηταί , οι πανεπιστημιακοί , οι < πανεπιστήμονες… >, οι < οικοκυρές , χήρες , διαζευγμένες …..> , ….. , κτλ, …. , όλοι αυτοί πού εντόνως προκαλούν μέ τόν επιδεικτικόν τρόπον τού βίου των και αποτελούν κάκιστον παράδειγμα προς
μίμησιν, ειδικώς διά τους <ανεγκέφαλους πιθηκίζοντες ….> και κυρίως διά τους νέους ….).
Η Φορολογία
28] Η περιουσία φορολογείται άπαξ , κατά τήν απόκτησίν της, ή κατά τήν δήλωσίν της , εάν ήτο αδήλωτος . Δέν φορολογείται επ`ουδενί η διατήρησις τής αποκτηθείσης ή δηλωθείσης περιουσίας. Βεβαίως φορολογείται το εκ της περιουσίας πραγματικόν αποκτηθέν εισόδημα . (Είναι παράλογον καί αντιδεοντολογικόν νά <τιμωρούνται> οι Έλληνες διά τής φορολογίας επειδή απέκτησαν καί διατηρούν περιουσίαν εις τήν Πατρίδα των, πού διά του τρόπου αυτού παραμένει εις χείρας Ελληνικάς…,αντί νά τήν πωλήσουν εις ξένους <επενδυτάς …>,ή επειδή δέν σπαταλούν ασκόπως ή δέν φυγαδεύουν ή δέν <επενδύουν ...> τά χρήματά των αλλού... => Σκεφθείτε < ποίους ….> συμφέρει κάτι τέτοιο ... καί κυρίως διατί τούς συμφέρει ...).
Ο Καθορισμός της Γης και η πάταξη της Αυθαιρεσίας
29]α΄) Καταργείται η παντός είδους χρησικτησία = καταπάτησις δημοσίας ή ιδιωτικής γής.
β΄) Αδήλωτος περιουσία δέν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται , επ` ουδενί .
γ΄) Τά παντός είδους μή δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις απαλλοτριώνονται από τό
Κράτος άμεσα , καθίστανται Δημόσια καί παραμένουν εσαεί καί αμετακλήτως.
δ΄) Καθορίζονται σαφώς , οριστικώς καί αμετακλήτως καθ` όλην τήν Επικράτειαν :
Ζώναι καί γραμμαί αιγιαλού καί παραλίας , ποταμών, χειμάρρων, λιμνών, ελών καί πάσης φύσεως υδροτόπων ή βιοτόπων, αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι και περιοχές αρχαιολογικής ή ιστορικής αξίας και προστασίας , δάση καί δασικαί καί (άμεσα) αναδασωτέαι ή προς δάσωσιν εκτάσεις , Δημόσια κτήματα , περιοχαί φυσικού κάλλους ή <οικολογικής> αξίας , γεωργικές - καλλιεργούμενες εκτάσεις , βοσκότοποι, σχέδια πόλεων και οικισμών καί μελλοντικών επεκτάσεών των, παντός είδους χρήσεις γής όλων τών περιοχών καί παντός είδους προστατευόμενες περιοχές της Ελληνικής Επικρατείας , κτλ , κτλ .
ε΄) Όλα τά ανωτέρω ( καί ότι άλλο χρειάζεται ....) καταγράφονται λεπτομερώς καί μέ
πληρεστάτην καί αδιαμφισβήτητον ακρίβειαν εις τό Ελληνικόν Κτηματολόγιον, ώστε
νά αποσαφηνισθούν επιτέλους τά πράγματα καί νά γνωρίζουν πλέον σαφώς οι πολίται τήν απανταχού ισχύουσα - υφιστάμενη κατάστασιν.( Έτσι , κάποια στιγμή, θά αποδεσμευθούν και θα απελευθερωθούν οι Έλληνες από τήν φθοροποιό καί αντιπαραγωγική διαδικασία τής εξευρέσεως τού τί υφίσταται , τού τί ισχύει καί τού τί εφαρμόζεται εις έκαστον τόπον της Πατρίδος των, ώστε νά απασχολούνται πλέον μέ δημιουργικά και παραγωγικά θέματα .......).
30] Σκοπός τής δημοσίας δωρεάν παιδείας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής, καλλιτεχνικής, ή όποιου άλλου είδους ή μορφής , η οποία είναι υποχρεωτική μεχρις ηλικίας δέκα οκτώ -18- ετών, δέν είναι η εισαγωγή εις τά πανεπιστήμια (όπως συμβαίνει επί τού παρόντος ), πρός λήψιν ενός πτυχίου μή εξασφαλίζοντος πάντοτε επαγγελματικήν αποκατάστασιν , δηλαδή εν ολίγοις και αχρήστου καί χρονοβόρου , καίτοι δαπανηρού , αλλά είναι :

Δημιουργία Καλών κ’Αγαθών Πολιτών

α΄) Η διδαχή τής αγάπης πρός τήν Πατρίδα καί τά ιερά καί όσιά της , τού σεβασμού προς τούς γονείς καί τούς ηλικιωμένους , τής πειθαρχείας πρός τούς νόμους , ..... , κτλ
β΄) Η παροχή γενικευμένων εγκυκλοπαιδικών καί εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων εις τους μαθητάς , ώστε νά εξέλθουν από τό βαθύ σκότος τής διαρκούς αμαθείας καί τής αγνοίας , εις το οποίον σκοπίμως , επιμελώς καί συνεχώς κρατούνται εισέτι .............
γ΄) Η απόκτησις καί η εξάσκησις τής κριτικής καί δημιουργικής σκέψεως , ώστε οι μέλλοντες πολίται νά αντιλαμβάνονται καί αξιολογούν , τό τί υφίσταται γύρο τους καί τό διατί συμβαίνει ..., καθώς καί τό νά κατανοούν τό τί επέρχεται καί τό πώς αντιμετωπίζεται ....
δ΄) Η δημιουργία υπευθύνων , αξίων καί ενημερωμένων πολιτών , γνωριζόντων τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις των , καθώς καί η σωστή προετοιμασία των νά αναλάβουν τάς ευθύνας τής ζωής, τής οικογενείας, τού επαγγέλματος καί τής συμμετοχής των εις τά κοινά επ` ωφελεία αυτών τών ιδίων, τών οικογενιών των , τής Πατρίδος , τού έθνους , τού λαού τής κοινωνίας καί τής Πολιτείας γενικώς , ούτως ώστε όλα τ` ανωτέρω νά καταστούν καλλίτερα , ωραιότερα , δικαιότερα , ανώτερα καί ισχυρότερα από τά σημερινά ...............( βελτίονες έσεσθαι // άμες δε γ` εσόμεθα πολλώ κάρονες )
ε΄) Η μόρφωσις χαρακτήρος , ψυχής , πνεύματος , σθένους , ήθους , σώματος , κράσεως , βουλήσεως , αρετής , κοσμοθεωρίας καί αντιλήψεως , κτλ , καί η απόκτησις συνηθειών καί τρόπου σκέψεως καί δράσεως , ανταξίων ή καί ανωτέρων καί καλλιτέρων τών πατρογονικών , καί η αποφυγή κάθε είδους ξένου <εισαγομένου> μιμητισμού( καταναλωτισμός, μαγκιά , αλητεία , πορνεία , ομοφυλοφιλία , αλκοολισμός , επιδειξιομανία , γκλαμουριά , ναρκωτικά , τεμπελιά , αδιαφορία , τζόγος και εύκολη απόκτησις χρήματος …, κτλ,…).
στ΄) ................................... ( Προσθέστε ότι κρίνετε σκόπιμον και στείλτε τα σε γνωστούς και φίλους μέσω του διαδικτύου).==>>Εννοείται ότι απαραιτητος προυπόθεσις πρός επίτευξιν τού προαναφερθέντος σκοπού είναι η διαρκής καί επιμελημένη , εις όλας τάς βαθμίδας τής εκπαιδεύσεως , διδασκαλία ,
μελέτη , έρευνα , ανάλυσις , διάδοσις , εκμάθησις καί ανάδειξις τών πατρώων : γλώσσης καί ετυμολογίας , πολιτισμού , ιστορίας καί μυθολογίας , παραδόσεων , επιτευγμάτων καί σφαλμάτων , φιλοσοφίας , μουσικής , κοσμοθεάσεως , λογοτεχνίας καί γενικώς τής καθ` όλα εθνικής κληρονομίας , τά οποία έως τώρα συστηματικώς , μεθοδικώς καί κατ` εξακολούθησιν βάλλονται , αποκρύπτονται , παραποιούνται , διαστρέφονται , καταγγέλονται , ... , από < ωρισμένους καί συγκεκριμένους ... >, διεθνιστούληδες , δημοσιογράφους , κουλτουριάρηδες , < δημοκράτες >, ακόμη καί < πανεπιστημιακούς ...!!!> , ως εθνικιστικά , προγονολατρικά , ξενοφοβικά , ρατσιστικά , φασιστικά , αντισημιτικά , ... , κτλ , ...Ειδικώς διά τήν γλώσσαν καί ετυμολογίαν απαιτείται η συνεχής , ορθή , συνειδητή καί επιμελημένη διδασκαλία , εκμάθησις , εμπέδωσις καί μελέτη τής Αρχαίας Ελληνικής καί τών διαλέκτων της από τήν Γ΄(τρίτην) δημοτικού , ώστε μέ τήν πάροδον τού χρόνου οι Έλληνες επί τέλους νά καταστούν ικανοί νά διαβάζουν, κατανοούν, μελετούν, καί κυρίως νά αντλούν διδάγματα καί συμπεράσματα, πρός άμεσον εφαρμογήν εν τή πράξει , επ` ωφε-
λεία τής Πατρίδος , τού Έθνους , τού Λαού καί τής Πολιτείας εν γένει, από τόν μοναδικόν θησαυρόν τής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Επίσης μέσω τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης καί κυρίως της ετυμολογίας , καθίσταται ευκολωτάτη, ταχυτάτη καί ολιγώτερον δαπανηρά η εκμάθησις καί η κατανόησις τών ξένων γλωσσών .( Είναι αν μή τί άλλο ειρωνεία νά διδάσκονται , νά καρπούνται καί νά επωφελούνται οι ξένοι από τήν πατρώα μας κληρονομίαν καί γραμματείαν καί μάλιστα πολλάς φοράς εις βάρος μας ή ακόμη καί εναντίον μας , καί εμείς νά τήν αγνοούμε < επιδεικτικώς >, φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούμε ως προγονολάτραι ή εθνικισταί , εξ αιτίας τής βλακείας , τής αγνοίας ή τής σκοπιμότητος ...,τών πολλάκις εγκαθέκτων .... κρατούντων..., < κουλτουριαρέων ..... >, < καθηγητάδων ... >,
<δημοσιογράφων ...>,<τηλεπαρουσιαστών ...>,<παραθυράκηδων ...>,<διεθνιστούληδων >, <προοδευτικούληδων ...>, διαβολέων ,συκοφαντών , διαστροφέων της Ιστορικής πραγματικότητος καί όλου αυτού του γνωστού αναίσχυντου και θρασυτάτου περιφερομένου εσμού των διαφόρων < πολυπολιτισμικών και ξενοφιλικών παραγόντων > , κτλ.... ).

Καθιέρωση Καθαρευούσης και Αρχαίας Ελληνικής

Πρέπει επί τέλους νά υπάρξη τό Υπουργείον ΕΘΝΙΚΗΣ Παιδείας , πού νά αφορά , νά απευθύνεται καί νά ενδιαφέρεται διά τούς Έλληνες καί διά τήν όντως εθνικήν παιδείαν καί μόρφωσίν των καί νά παύση νά είναι υπουργείον εθνικής α-παιδείας ή παραπαιδείας καί εθνικής αποβλακώσεως ... Μήν λησμονείτε ότι η παιδεία καί η μόρφωσις τών νέων είναι η βασικοτέρα καί η σπουδαιοτέρα <επένδυσις > διά τό μέλλον τού Έθνους καί τής Πατρίδος. Καλόν , ορθόν καί εθνικόν είναι νά επανακαθιερωθή ως επίσημος γλώσσα τού Κράτους η Καθαρεύουσα , μέ τελικόν σκοπόν καί στόχον τήν εν καιρώ ... καθιέρωσιν τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ως επισήμου γλώσσης της Ελληνικής Πολιτείας , μέ όλα τά συνεπαγόμενα εξ αυτής πλεονεκτήματα καί ωφελήματα διά τόν Ελληνισμόν , αλλά καί διά τήν οικουμενικήν ανθρωπότητα εν γένει, ιδίως αν επιδιωχθή καί η διεθνοποίησις τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης....( βλ. ως παράδειγμα τήν καθιέρωσιν τής εβραϊκής γλώσσης στό Ισραήλ ...)
31] Η Πολιτεία υποχρεούται νά μειώση τήν υπογενητικότητα , ήτις μάς εξαφανίζει εθνολογικώς καί φυλετικώς ... ( υπολογίζεται στατιστικώς ότι μετά από δύο -2- αιώνες , σχεδόν δέν θά υπάρχουν Έλληνες εις αυτήν τήν χώραν μέ τήν εως τώρα μορφήν καί παράδοσιν , αλλά πιθανώς μόνον <κάποιοι ελληνόφωνοι …πολυπολιτισμικοί >...) , λαμβάνοντας κατεπειγόντως άμεσα , δραστικά καί αποτελεσματικά μέτρα , όπως :
α΄) Ενίσχυσις-επιδότησις των νέων πρός δημιουργίαν οικογενείας μέ άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια δι`απόκτησιν μοναδικής ή κυρίας οικογενειακής κατοικίας καί οικοσκευής , ειδικώς όταν εγκαθίστανται εις παραμεθορίους ή αγροτικάς ή νησιωτικάς ή ορεινάς περιοχάς μέ σκοπόν αγροτικήν ή επαγγελματικήν ή οικοτεχνικήν δραστηριότητα, η οποία κατά τήν έναρξίν της θά επιδοτείται καί αυτή, μέ μοναδικόν περιορισμόν τήν παραμονήν επί τόπου τουλάχιστον μέχρι ενηλικιώσεως τών τέκνων των.(Πολλοί νέοι αναβάλλουν καί δυστυχώς
πολλάς φοράς τελικώς ματαιώνουν τήν δημιουργίαν οικογενείας καί τήν τεκνοποίησιν διότι δέν έχουν τήν οικονομικήν δυνατότητα νά τό πράξουν ..., δι` αυτούς οφείλει νά μεριμνά η πολιτεία , αλλά καί διά τήν επαγγελματικήν των αποκατάστασιν καί διά τήν εγκατάστασίν των εις τήν επαρχίαν , ειδικώς εις εγκαταλελειμμένας ή ακριτικάς περιοχάς ......).
β΄) Καταβολή επιδομάτων εις τάς μητέρας :
Ι) κυήσεως διά τούς τελευταίους τέσσερεις
-4- μήνας τής εγκυμοσύνης ,
ΙΙ) τοκετού εφ` άπαξ αμέσως μετά τόν τοκετόν καί
ΙΙΙ) λοχείας διά διάστημα έξι-6-μηνών μετά τόν τοκετόν, δι` έκαστον γεννόμενον τέκνον, αυξανόμενον αναλόγως τού αριθμού τών τέκνων( Πολλαί γυναίκες δέν τεκνοποιούν διότι αδυνατούν νά εγκαταλείψουν προσωρινώς τήν εργασίαν των ή καί νά ανταπεξέλθουν εις τά έξοδα του τοκετού, ενώ άλλαι γεννούν ολιγώτερα τέκνα τών επιθυμητών ή μόνον ένα ...).
γ΄) Δημιουργία καί λειτουργία αρτίως εξοπλισμένων βρεφονηπιακών σταθμών , παρεχόντων πλήρη , δωρεάν καί υπεύθυνην εξυπηρέτησιν, μέ όσον τό δυνατόν διευρυμένον ωράριον , δεχομένων βρέφη από ηλικίας έξι -6- μηνών , δηλαδή από λήξεως αδείας λοχείας , ώστε αι μητέρες νά δύνανται νά εργάζονται απερίσπασται από τό επί του παρόντος σύνηθες καί δυσεπίλυτον πρόβλημα : <τί θά κάνω τά παιδιά όταν δουλεύω ;...>.( Καί δι` αυτό πολλές φορές δέν κάνουν παιδιά ή κάνουν ολιγώτερα , από όσα άλλως θά ηδύναντο ....).
δ΄) Προσφορά κάθε είδους συνδρομής καί αρωγής εις τάς αγάμους νέας, αλλά καί εις τάς εγγάμους , ώστε νά μήν υποβάλλονται, διά τόν οποιονδήποτε λόγον , εις άμβλωσιν ( Κατήντησε πλέον, επί πλέον τών τροχαίων..., κατάρα διά τό Έθνος , η ευκολία καί απερισκεψία μέ τήν οποίαν γίνονται αμβλώσεις ..., ακόμα καί εις εγγάμους γυναίκας ..., διά λόγους οικονομικής αδυναμίας ανατροφής τέκνων, ειδικώς εις εργατικάς - λαϊκάς οικογενείας ) .Προσοχή : Πρέπει νά ληφθή μέριμνα ώστε νά περιορισθούν οι λόγοι καί οι αιτίες πού οδηγούν εις άμβλωσιν, όχι νά απαγορευθούν οι αμβλώσεις , διότι τότε θά εκτελούνται παρανόμως , μέ ακόμη χειρότερα αποτελέσματα διά τίς εγκύους και τήν κοινωνίαν...).
ε΄) Πραγματική ενίσχυσις , σημαντική επιδότησις , προτεραιότης εργασίας , δωρεάν περίθαλψις καί άλλες δίκαιες παροχές , εις πολυτέκνους(τρία-3-τέκνα καί πλέον) οικογενείας, αυξανόμενες αναλόγως του αριθμού τών επιπλέον τέκνων ....... .
32] Η Πολιτεία υποχρεούται νά εξαφανίση τήν ανεργίαν, ήτις μαστίζει τούς πολίτας καί ειδικώς τούς νέους , όχι επιδοτώντας τούς ανέργους , δηλαδή δημιουργώντας <τεμπέληδες>, ούτε διορίζοντας ψηφοφόρους εις τό Δημόσιον , μέ αποτέλεσμα τήν αύξησιν τού παρασιτισμού , τής γραφειοκρατίας καί τού <μανδαρινισμού>, μέ τάς γνωστας έως τώρα ολεθρίας συνεπείας διά τό Έθνος καί τήν κοινωνίαν , ούτε επιμηκύνοντας τόν χρόνον σπουδών αλλά διά τής δημιουργίας εποικοδομητικών καί παραγωγικών θέσεων εργασίας , αι οποίαι θά προσφέρουν καί εις τόν εργαζόμενον καί εις τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνίαν , όπως :
Ανάπτυξη Επιστημονικής Ερευνας
α΄) Επιστημονική έρευνα , μελέτη καί εφαρμογή της εις όλα τά στάδια τής εκπαιδεύσεως , τής Δημοσίας Διοικήσεως , τής οικονομίας , τής πολιτικής , τής Δικαιοσύνης ,τής παραγωγής καί γενικώς παντού όπου απαιτείται, καθώς καί ίδρυσις , επάνδρωσις , εξοπλισμός καί λειτουργία επιστημονικών ερευνητικών κέντρων εις όλους τούς τομείς παραγωγικών , δημιουργικών καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων καί εις τήν έρευναν τού συνολικού πατρώου πολιτισμού καί τών επιτευγμάτων του. Είναι επιτέλους καιρός όλα τά Ελληνικά Πανεπιστήμια νά παράγουν καί ελληνιστάς φιλολόγους καί αρχαιολόγους ( πράγμα τό οποίον πρός τό παρόν πράττουν δυστυχώς μόνον ξένα πανεπιστήμια ) , καί τεχνικούς καί φυσικούς επιστήμονας πού νά ασχολούνται καί μέ τήν έρευναν καί τήν εφαρμογήν της , επ` ωφελεία τού
εθνικού συνόλου , αντί νά παράγουν απλώς εργολάβους - κατασκευαστάς ή εμπόρους υπηρεσιών ή <καθηγητάς>(δημοσίους υπαλλήλους), απασχολουμένους όπως συμβαίνει έως τώρα , εις τήν κρατικήν α-παιδείαν ή καί εις τήν ιδιωτικήν παρα-παιδείαν = φροντιστήρια ...

Κίνητρα για ανάπτυξη της Υπαίθρου

β΄) Κίνητρα διά τήν οικοτεχνίαν καί τήν εν γένει αγροτικήν , οικογενειακήν καί παραδοσιακήν οικονομίαν καί παραγωγήν, τά προϊόντα τής οποίας νά διατίθενται αφορολόγητα εις τήν αγοράν, πραγμα πού αποτελεί κίνητρον διά τούς νέους τών επαρχιών καί τούς αγρότας νά παραμείνουν εις τούς τόπους των, ή νά επιστρέψουν εάν ήδη έχουν φύγει , αντί νά μεταβαίνουν εις τάς κεκορεσμένας πλέον πληθυσμιακώς πόλεις πρός αναζήτησιν ευκαιριακής ή επισφαλούς εργασίας, ή διορισμού εις τό δημόσιον, μέ τάς γνωστάς έως τώρα συνεπείας(31α
γ΄) Δασοκάλυψις ή φύτευσις αναλόγως , μέ δασικά ή καρποφόρα ή καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνους ή καλαμιές ή σχοίνα ή πουρνάρια ή κουμαριές ή ... ή παντός είδους πόες ..., όλων τών ορέων , τών αγόνων εδαφών , τών νήσων , νησίδων καί βραχονησίδων , τών συνήθως πλημμυριζομένων περιοχών, τών οχθών λιμνών καί ελών, τών εκβολών καί τών δέλτα τών ποταμών , τών ακτών καί τών παραλιών ( π.χ.: αλμυρίκια διά τήν σκίασιν τών λουομένων παραθεριστών αντί ομπρελών ...), κ. ά.,τής πατρίδος μας , ώστε νά επιτευχθούν : βελτίωσις τού φυσικού περιβάλλοντος καί τών κλιματολογικών συνθηκών , αποταμίευσις καί συγκράτησις τών ομβρίων, ειδικώς εις τάς νήσους όπου υπάρχει λειψυδρία, αντί απωλείας εις τούς φυσικούς αποδέκτας καί κατακλύσεως τών κατάντη, υλοτόμησις πρός εκμετάλλευσιν τής ξυλείας καί παραγωγήν σχετικών προϊόντων , π.χ. χαρτοποιία , έπιπλα , οικοδομική ξυλεία ,
καυσόξυλα αντί πετρελαίου, αύξησις δασοβίας πανίδος καί θηραμάτων, ενίσχυσις τού εισοδήματος των παραδασοβίων πληθυσμών, μελισσοκομία, κατασκευή χειροτεχνημάτων εκ ξύλου ή καλάμων , παραγωγή ζωοτροφών καί φυραμάτων , συλλογή βοτάνων διά φαρμακευτικούς σκοπούς ή καί διά αφεψήματα ή καί αρώματα , πρός κατανάλωσιν καί εξαγωγήν, κτλ
Φράγματα για Συλλογή Υδάτων
δ΄) Κατασκευή πολλών μικρών αλλά απαραιτήτων έργων , διά τών οποίων βελτιώνονται αι συνθήκαι τού βίου καί αυξάνεται τό εισόδημα τών αγροτών, χωρίς νά <κονομάνε> οι εργολάβοι καί νά <μιζάρονται> οι αναθέτοντες τά έργα , π.χ.: μικρά χωμάτινα φράγματα πρός συγκράτησιν καί αποταμίευσιν τών ομβρίων υδάτων δι` άρδευσιν, ύδρευσιν, τοπικήν ηλεκτροπαραγωγήν, εμπλουτισμόν υπογείου υδροφόρου ορίζοντος , κτλ., αλιευτικά καταφύγια μέ εγκαταστάσεις , ιχθυογενετικοί σταθμοί καί ιχθυοκαλλιέργειαι εις λίμνας, ποταμούς, κόλπους, όρμους καί ορμίσκους, λιμενίσκοι σκαφών αναψυχής μέ τάς σχετικάς εξυπηρετήσεις καί εγκαταστάσεις , μικρά τοπικά ναυπηγεία=ταρσανάδες=καρνάγια , κτηνοτροφικαί ζώναι καί εγκαταστάσεις διά τήν παραγωγήν καί τήν πλήρη αξιοποίησιν καί εκμετάλλευσιν τών κτηνοτροφικών προϊόντων καί υποπροϊόντων , ορεινή καί νησιωτική οδοποιία , μικραί γέ-
φυραι καί επισκευή καί συντήρησις παραδοσιακών γεφυρών, αναστύλωσις, αποκατάστασις, συντήρησις καί ανάδειξις τοπικών αρχαιοτήτων, μνημείων, πολιτιστικών στοιχείων καί αξιοθεάτων, αναβαθμοί=πεζούλες διά τήν δημιουργίαν καλλιεργησίμων εδαφών εις ορεινάς καί νησιωτικάς περιοχάς , μικρά αρδευτικά καί εν γένει εγγειοβελτιωτικά έργα πρός παραγωγήν τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων καί πώλησίν των εις τούς περηγητάς , κτλ.,...
«-Φίλοι καί φίλες , Έλληνες καί Ελληνίδες , σκεφθείτε καί καταγράψτε , οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ή κρίνετε ότι είναι επωφελές , δημιουργικόν , χρήσιμον , καί κυρίως εθνικόν , διά τήν παραμελημένην Πατρίδα μας , τό βασανισμένον Έθνος μας καί τόν αγνοημένον Λαόν μας , καί παρουσιάστε τίς απόψεις καί προτάσεις σας διά συζήτησιν καί διάλογον , ώστε τελικώς νά παρουσιασθή συντόμως μία λοκληρωμένη και σωστή πρότασις διά τό « τί δεί πράττειν» , διότι πλέον « οι καιροί ού μενετοί ...» ....ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΔΙΑ ΔΡΑΣΙΝ. « Όσοι τό χάλκεον χέρι / βαρύ τού φόβου αισθάνονται , / ζυγόν δουλείας άς έχωσι' /θέλει αρετήν καί τόλμην / η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι΄Α
«θαρσείν χρή» ===>>> << έ ρ ρ ω σ θ ε , έ σ ε τ α ι ή μ α ρ ........
Το παρόν εποίησεν Ερισθένης Ικαρίου Αττικός

ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η Γλωσσική Αναρχία Αφ’ ότου καταργήθηκε η καθαρεύουσα και το πολυτονικό από τους «μεταρρυθμιστές » τη συμφοράς και της αποδόμησης της γλώσσης μας μπήκαμε κυριολεκτικά σε κατάσταση γλωσσικής αναρχίας. Οι λέξεις και τα γράμματα της Ελληνικές Γλώσσης έχουν μνήμη. Η γλώσσα μας δομήθηκε σε χιλιάδες χρόνια σαν το αρτιώτερο ως τώρα «εργαλείο» του Λόγου. Παρ’ όλα αυτά ορισμένοι πνευματικοί νάνοι την γκρεμίζουν για να την «απλοποιήσουν» όπως ισχυρίζονται. Όπως γράφει ο Πλάτων : «Θα πρέπει να βρεθεί ποίας υπεράνθρωπης διανοήσεως είναι η μνήμη αυτή;» Διότι κάθε Ελληνική λέξη μας παρέχει πληροφορίες, γνώσεις και προ πάντων το διακριτικό της ουσίας των πραγμάτων.
Ο Αντρέ Μπονάρ γράφει για την Ελληνική γλώσσα :«Γλώσσα το ίδιο ζωντανή με το χορτάρι και την πηγή, εύκαμπτη ώστε να εκφράζει τις πιό λεπτές αποχρώσεις της σκέψης, να φέρνει στο φως τις πιό κρυφές κινήσεις της καρδιάς. Μουσική αδρή και γλυκιά, όργανο ρομαλέο, αυλός οξύς, βοσκού φλογέρα»
Με αυτήν την ανεπανάληπτη γλώσσα οι Έλληνες ποιητές θ’ αναπτύξουν με μεγάλη γονιμότητα τους ρυθμούς, που οι περισσότεροι τους προέρχονται από ένα πολύ παλιό παρελθόν. Αυτή η γλώσσα απέδωσε δύο από τα πρώτα και τα πιό σπουδαία έργα, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τις βίβλους του Ελληνικού Έθνους.
Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Χάιντεγκερ έγραψε:
«Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα είναι η απόλυτη γλώσσα»
Αυτό το τέλειο γλωσσικό μεγαλούργημα των χιλιάδων ετών βάλθηκαν τώρα να γκρεμίσουν οι «μεταρρυθμιστές » της συμφοράς και της εξολείας. Όμως το τέλειο δεν μπορείς να το θίξεις ή να το μεταρρυθμίσεις χωρίς να το καταστρέψεις. Αν προσπαθήσεις να ρετουσάρεις την Ακρόπολη με διάφορες γιρλάντες και μπιχλιμπίδια ή να αποξηλώσεις τα γλυπτά της ζωοφόρου –όπως έκαναν οι ιερόσυλοι και οι βάρβαροι – τότε την γελοιοποιείς και την καταστρέφεις. Η δικαιολογία των «εκσυγχρονιστών » ότι αποβλέπουν να κάνουν πιο εύκολη τη γλώσσα, είναι απατηλό, διότι όταν συνηθίζεις το παιδί στα δύσκολα , του οξύνεις το πνεύμα , ενώ με τα εύκολα το κάνεις μαλθακό και ήσσονος προσπαθείας. Αλλά ας δούμε τις επιχειρούμενες καταστροφές της γλώσσης μας οι οποίες θα οδηγήσουν σε αναρχία και σε αλογία. Διότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα όργανο εκφράσεως αλλά ένα όργανο του ορθού Λόγου. Όταν το όργανο αυτό το νοθεύσεις και του βάλεις τα μικρόβια της αοριστίας και της συγχύσεως , τότε νοθεύεις την ίδια την ουσία και την λογική .
Χαλάσαμε την Γλώσσα μας Ανακατεύουμε στην γλώσσα μας λέξεις ανούσιες και ανόητες αφήνοντας το πλουσιότατο ελληνικό λεξιλόγιο να ξεψυχά στις χάρτινες σελίδες των Μπαμπινιώτηδων, Ρεπούσηδων, Κουλούρηδων και των συν αυτώ . Οι μορφές των ηρώων των αγώνων του έθνους μας, συγχύζονται από την νεολαία μας με τις μορφές των ηρώων των κινουμένων σχεδίων της τηλεόρασης και των “βλακομαγαζίνο” της συμφοράς , της σεξωλείας και ναρκομανίας. Ακολουθούμε πορεία καταστροφική για το έθνος επιμένοντες ότι εκσυγχρονιζόμαστε. Η πλήρης αποκοπή από τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι επιθυμητή, γιατί δεν συνάδει με την ελληνικότητα μας. Ο ελληνισμός από την φύση του ήταν, είναι, και θα παραμείνει οικουμενικός και αναμμένος ψυχοπνευματικός φάρος για να μεταλαμπαδεύει τις πανανθρώπινες αξίες. Γι’ αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε το φως του ανόθευτο και’ αγνό , να κρατήσουμε την φλόγα του αναμμένη μακριά από τις καταστροφικές θύελλες. Οι ξένοι γνωρίζουν καλά την δουλειά τους:
1/ Η Νέα Ετημολογία και Ορθογραφία Σε περιπτώσεις λέξεων με πιθανολογούμενη διπλή ετυμολογία είχε υιοθετηθεί στο παρελθόν ορθογραφικά η πιθανότερη. Βρώμα /βρώμικος (εκ του βρώμος=δυσωδία), χλωμός(εκ του χλωρός) λυώνω(εκ του λύω) ή λειώνω (εκ του λειαίνω ) νοιώθω (εκ του εννοιώ? εννοιώθω) γλυτώνω (εκ του εκλυτώνω) κλπ . Τώρα υιοθετείται η πιό απίθανη ετυμολογία όπως βρόμα /βρόμικος (εκ του βρόμος=κρότος), χλομός (εκ του φλόμος=αυτό παράγει ναρκωτική ουσία) , νιώθω (εκ του γιγνώσκω) Γενικά μπορούμε να πούμε ότι εγκαταλείπουν την σωστή πεπατημένη οδό επί αιώνες για να βαδίσουν σε σκολιώδεις μαιάνδρους που Οδηγούν στο πουθενά και στην αοριστία. Γιατί ; Μα για να δείξουν ότι είναι «μεταρρυθμιστές»
2/ Λέξεις με κοινή ρίζα γράφονται διαφορετικά σε διαφορετικές γραμματικές μορφές . Η προσπάθεια των σημερινών γλωσσολόγων της συμφοράς δεν είναι η βελτίωση της γλώσσας ,όπως ισχυρίζονται , αλλά η καταστροφή τους και η μετατροπή της σε Λατινική και Αγγλική προς χάριν του δήθεν ‘εκσυγχρονισμού’ δηλαδή της μαζοποιήσεως του Έλληνος.Η Ελληνική Γλώσσα είναι η μοναδική νοηματική γλώσσα , ενώ όλες οι άλλες είναι συμβολικές. Τούτο σημαίνει ότι η ίδια η λέξη, οι συλλαβές ή τα γράμματα των Ελληνικών λέξεων δηλώνουν το δηλούμενο . Η ελληνική και η κινεζική είναι οι αρχαιότερες γλώσσες της ανθρωπότητας, οι οποίες συνεχίζουν να μιλιούνται και να γράφονται, επί χιλιάδες χρόνια τώρα. Είναι εύηχη, ακριβόλογη, καλλιεργημένη, πλούσια και έχει μοναδική συνθετική ικανότητα και γι΄ αυτό άλλωστε αποτελεί ακένωτη πηγή όρων και νεολογισμών από την οποία έχουν πάρει όλες σχεδόν οι γλώσσες του κόσμου. Υπολογίζεται ότι πολύ σημαντικά ποσοστά του λεξιλογίου της γαλλικής, της γερμανικής και της αγγλικής (για να περιοριστούμε σε τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες) αποτελείται από ελληνικά δάνεια από την Ομηρική διάλεκτο ως σήμερον. Τους σημερινούς Έλληνες χαρακτηρίζει λεξιπενία.
Γιατί πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη Γλώσσα μας ;
1ον Ολοι συνειδητοποιούμε πως η ελληνική γλώσσα απειλείται με εξαφάνιση και καταστροφή διότι:
- Δεν διδάσκεται σωστά στα σχολεία και από τα ΜΜΕ,
Για την εκπαίδευση (και τον πολιτισμό) διαθέτουμε το μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού μας, σε σύγκριση με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
- Οι δάσκαλοι μας είναι αγράμματοι και αδυνατούν να μεταδόσουν τη γλώσσα
Ο αριθμός των ανελλήνιστων, των απαίδευτων και των ημιμαθών στα ΜΜΕ έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο. Από αυτούς ίσως ο περισσότερος κόσμος έχει συνηθίσει να μιλά μια πολύ φτωχή και άχαρη γλώσσα:
* Η λεξιπενία αυτή των Ελλήνων οφείλεται όχι μόνο στην αποβλακωτική επίδραση της τηλεόρασης, αλλά και στο ότι τελευταία οι άνθρωποι δεν πολυσυζητούν ή αν συζητούν μιλάνε για τα ίδια και τα ίδια: ποδόσφαιρο, επιχειρήσεις, κουτσομπολιό, θέματα δηλαδή που, από τη φύση τους, δεν απαιτούν πλούσιο λεξιλόγιο.
- Η Πολιτεία δεν έχει πολιτική βούληση να σώσει την γλώσσα .
Στο Ισραήλ που υπήρχε πολιτική βούληση αναβίωσαν με επιτυχία την αρχαία νεκρή ως τότε Εβραϊκή γλώσσα των Γραφών. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και με την καθιέρωση της Αρχαίας Ελληνικής;
*Οι Ισραηλινοί ομιλούν την Αρχαία Εβραϊκή, χρησιμοποιώντας μάλιστα το αρχαίο της αλφάβητο. Αυτό όμως έγινε και πέτυχε σε έναν πληθυσμό πολύγλωσσο, συγκεντρωμένον εκεί από τα πέρατα της γης, που είχε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων του, αφού από τα χρόνια του Ιησού, μιλούσε αραμαϊκά και μετά τη διασπορά είχε υιοθετήσει πολλές ξένες γλώσσες (λαντίνο, γίντις κ.ά.),
2ον Εμμένουμε στην υπεράσπιση της γλώσσας μας, γιατί πιστεύουμε πως συνδέεται άμεσα με την εθνική μας επιβίωση.
Κρατώντας και αναπτύσσοντας τη γλώσσα μας, προβάλουμε την εθνική μας ταυτότητα και γινόμαστε συνεχιστές της εθνικής μας κληρονομιάς. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προϋποθέτει ούτε αφομοίωση ούτε πολιτιστική ισοπέδωση, όπως ίσως ευαγγελίζονται κάποιοι «εκσυγχρονιστές». Καθημερινά όμως γινόμαστε μάρτυρες παραμέλησης και κακοποίησης της γλώσσας μας. Και αυτό δεν οφείλεται βέβαια μόνο στην αδιαφορία της Πολιτείας και στην ανεπάρκεια της σχο¬λικής παιδείας. Χωρίς αμφιβολία εδώ υπάρχει και ή προσωπική ευθύνη όλων μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας, όταν η έλλειψη οφειλόμενης προσοχής μας εκτρέπει σε ανεπίτρεπτα εκφραστικά σφάλματα ή όταν, από ανόητη ξενομανία, νοθεύουμε καθημερινά και ασυλλόγιστα τη μητρική μας γλώσσα. Όταν, από γενικότερη αδιαφορία προς τα κοινά, ανεχόμαστε απαράδεκτα γλωσσικά κατασκευά¬σματα και κατάφωρους γλωσσικούς βιασμούς.
200-800 Λέξεις το Λεξιλόγιο μας Σύμφωνα με έγκυρες στατιστικές, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος χρησιμοποιεί περίπου 2500 λέξεις για να εκφραστεί, ο μέσος Έλληνας τη βολεύει με 800, για να μην αναφερθώ στους νεαρούς, που τρώνε στις καφετέριες το χαρτζηλίκι που τους δίνει ο μπαμπάκας τους και χρησιμοποιούν το πολύ εκατό λέξεις με τις οποίες καταφέρνουν να εκφράζουν τον έρωτα ή το μίσος, να υμνούν τα κάλλη των κοριτσιών τους και να επισημαίνουν τα ελαττώματα των αντιζήλων τους. Προεξάρχουσα δε είναι η χρήση της λέξης μαλάκας, λέξη ακραιφνής Ελληνική, που έχει γίνει πια απλό προσηγορικό (τουλάχιστον οι εν λόγω νεαροί έχουν μιαν ελληνική αρετή: το “γνώθι σ’ αυτόν”).
Κατακλυζόμεθα από τις ξενόγλωσσες επιγραφές, που έχουν κυριαρχήσει απόλυτα. Αυτές θα μπορούσαμε να τις εμποδίσουμε με το να μην συναλλασσόμεθα με τους ξενόλάγνους. Αν ή σημερινή κατάσταση συνεχιστεί, αν δηλαδή τα ελληνικά μας γίνονται καθημερινά φτωχότερα, αθλιότερα και λιγότερο ελληνικά, το μέλλον για τη μητρική μας γλώσσα θα έχει πλέον προδιαγραφεί αναπότρεπτα και αρνητικά. Αν όμως ή γλώσσα μας χαθεί, θα είναι αληθινά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διατηρήσουμε την εθνική μας υπόσταση, ή οποία δέχεται άλλωστε και πολλά άλλα πλήγματα. Και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητικό ενδεχόμενο.
3ον Η Γλώσσα μας, είναι πολύτιμο γλωσσικό Εργαλείο.
Δεν είναι κακό να καμαρώνουμε για τη γλώσσα που μιλούμε. Δεν είμαστε άλλωστε οι μόνοι. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί οι Ιταλοί, κ. α καμαρώνουν επίσης για τη γλώσσα τους. Για όσους ζουν στο εξωτερικό πόσο όμορφα νοιώθουν όταν ακούν Ελληνικά. Είναι λοιπόν γλυκιά και όμορφη η γλώσσα που μιλάμε
*. Υπήρξαν και πολλές άλλες γλώσσες εξ ίσου αρχαίες όπως η σουμερική, η αιγυπτιακή, η ακκαδική, η χετταϊκή, αλλά είναι νεκρές εδώ και δεκάδες αιώνες. Άλλες πάλι, όπως η σανσκριτική, η λατινική, ή η σλαβονική, απόχτησαν μεν πολυάριθμες πολυάριθμες θυγατέρες, αλλά καμιά από αυτές δεν αποτελεί συνέχειά τους. Η σανσκριτική(αρχαίο κρητικό ιδίωμα) για τον σημερινό Ινδό, η λατινική για τον σημερινό Ιταλό και η σλαβονική για τον σημερινό Ρώσο είναι διαφορετικές γλώσσες. Η κινεζική για τον σημερινό Κινέζο και η ελληνική για τον σημερινό Έλληνα, όχι.
Θα περίμενε κανείς ένα τόσο πολύτιμο γλωσσικό εργαλείο να αποτελούσε αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας όλων μας. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ούτε η Πολιτεία, ούτε οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, ούτε τα ανώτερα πνευματικά ιδρύματα, όπως π.χ. η Ακαδημία και τα Πανεπιστήμια κάνουν ουσιαστικά και κυρίως ρεαλιστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι Καταστροφείς της Γλώσσας ;
Η Γλώσσα της Εκκλησίας. Για να είμαστε αντικειμενικοί ο κλήρος με τα Ελληνικά Γράμματα του Ευαγγελίου κράτησε ζωντανή την Γλώσσα μας στα χρόνια της Οθωμανικής δουλείας. Όμως δυο περίπου αιώνες πριν από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, η πνευματική ηγεσία του υπόδουλου Γένους, που την αποτελούσαν τότε σχεδόν αποκλειστικά κληρικοί, έμενε προσκολλημένη στην αρχαία ελληνική την οποία δεν ομίλει , ούτε εννοούσε πλέον ο λαός .
*Υπήρξαν φωτισμένοι κληρικοί, όπως ο Μεθόδιος Ανθρακίτης ή ο Κοσμάς ο Αιτωλός, που έγραφαν και κήρυτταν σε απλά Ελληνικά, αλλά ήταν ελάχιστοι. Όταν μάλιστα δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτος κάποιοι λογιώτατοι βάλθηκαν να αναβιώσουν την … αρχαία ελληνική και μάλιστα την αττική διάλεκτο και πέτυχαν να την επιβάλουν ως μοναδική διδασκόμενη σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παρά την ασκουμένη κριτική τότε τα Ελληνόπουλα μάθαιναν περισσότερα και καλύτερα γράμματα από τα μετέπειτα με την δημοτική και μαλιαρή.
Υπήρξαν ριζοσπαστικές καινοτομίες που πρότεινε ο Βηλαράς, και οι σοφές απόψεις του Διονυσίου Σολωμού («άλλο δεν έχω στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα») οι οποίες αγνοήθηκαν, όπως αγνοήθηκαν και οι εμπεριστατωμένες μελέτες του Ροϊδη, του Βερναρδάκη και του Ασώπιου. Τότε καθορίσθηκε αντί της αττικής διαλέκτου να διδάσκεται στο Δημοτικό και το Σχολαρχείο η καθαρεύουσα, μια γλώσσα τεχνητή, με γραμματική συντεταγμένη βαρβαρικά και αντιεπιστημονικά και χωρίς συντακτικό (δεν δημοσιεύτηκε ποτέ συντακτικό της καθαρεύουσας – χρησιμοποιούσαν το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής).
Η γλωσσική διαμάχη Καθαρευουσιάνων και Δημοτικιστών που ξέσπασε τον 19ον και 20ον αιώνα και περιβλήθηκε με πολιτικό μανδύα, υπήρξε η ταφόπετρα της Ελληνικής Γλώσσης Η καθαρεύουσα μια τεχνική γλώσσα στάθηκε πάντα αποκλειστικά γραφόμενη. Ως προφορική απαγγελόταν μονάχα σε επίσημους λόγους.
Ο Ψυχάρης, με τη μαλιαρή στα τέλη του 19ου αιώνα, θέλοντας να χτυπήσει την καθαρεύουσα, πρότεινε μιαν άλλη, επίσης τεχνητή γλώσσα την (ψυχαρική)δημοτική. Με τις ακρότητες και τις αντιεπιστημονικές καινοτομίες, που πρότεινε ο ίδιος και οι οπαδοί του, τα “πρωτοπαλίκαρα της ιδέας” – όπως τους βάφτισε, ενώ ο λαός τους είχε βγάλει “μαλλιαρούς” – κόντεψε να πετύχει το αντίθετο εκείνου που επιδίωξε. Ευτυχώς που βρέθηκαν κάποιοι μυαλωμένοι και κυρίως καταρτισμένοι διανοητές, όπως ο Ελισαίος Γιαννίδης, ο Μανόλης Τριανταφυλίδης και άλλοι, που έβαλαν τις βάσεις της Κοινής Νεοελληνικής, η οποία, αφού κυριάρχησε απολύτως στην Τέχνη (ποίηση και πεζογραφία), έβαλε γερό πόδι στην Επιστήμη, με τα Ανώτερα Μαθηματικά του Κριτικού, τη Φυσική του Παπαπέτρου, τη Μαιευτική του Λούρου.
Η Κομμουνιστική «κλισέ» Γλώσσα Στην πολιτική το μόνο κόμμα που ενστερνίστηκε από την αρχή μια ψυχαρική εκδοχή της ήτο το ΚΚΕ. Δημιουργήθηκε έτσι μια ιδιότυπη “μαλλιαροκομμουνιστική” διάλεκτο, με κάτι προτσές της εξέλιξης, όπως λ.χ πλέρια κατανόηση, ολόπλευρη συμπαράσταση, κάλεσμα, αγκιτάτορας, ινστρούχτορας και άλλα φρικαλέα
*Ομιλεί την κομμουνιστικήν διάλεκτον” έγραφαν στις αναφορές τους οι χαφιέδες της Ασφάλειας, που είχαν βρει μιαν αλάνθαστη μέθοδο για να επισημαίνουν τους κομμουνιστές.
Οι Υπερβολές της Δικτατορίας. Παρ΄όλα αυτά και παρά το ρωμαλέο κίνημα υπέρ της δημοτικής, η καθαρεύουσα άντεξε ως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μάλιστα το 1969 είχε αναγορευθεί σε “εθνική γλώσσα” από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει κάποια κακεντρέχεια στην Ιστορία, γιατί το τελικό και θανάσιμο πλήγμα κατά της καθαρεύουσας το κατέφερε ο αρχηγός της Απριλιανής δικτατορίας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Είχε δε την όχι και τόσο συνηθισμένη ικανότητα, να αγορεύει επί ώρες χωρίς να λέει απολύτως τίποτα. Από το απόσπασμα ενός κειμένου του στη συλλογή λόγων του από “το Πιστεύω μας”), θα καταλάβετε του λόγου το ασφαλές:
• «Η μέθοδος δια την πορείαν μας προς το ιδανικόν είναι να συρρικνώσωμεν το στοιχείον του ψυχισμού από το δίπτυχον της προσωπικότητός μας και εν ψυχρώ απολύτως, με οδηγόν τον λόγον, να τοποθετήσωμεν τον εαυτόν μας εις την α ή β θέσιν του διπτύχου»
Ξύλινες Κομματικές Γλώσσες Από τη “μαλλιαροκομμουνιστική” διάλεκτο φτάσαμε στην ξύλινη κομματική γλώσσα των ημερών μας. Από την άποψη αυτή το ΚΚΕ έδωσε το κακό παράδειγμα σε όλα τα δήθεν «προοδευτικά» κόμματα . Ήρθε σαν φυσική συνέπεια και για να είμαστε δίκαιοι δεν αφορούσε πια μόνο τα στελέχη και τα μέλη του κομμουνιστικού κόμματος. Η συμβολή του ΠΑΣΟΚ(Ανδρέας, Σημίτης) στη διαμόρφωση αυτής της ξύλινης κομματικής γλώσσας είναι πολύ σημαντική.(Όσο για τον τωρινό αρχηγό του κόμματος, περιμένουμε να εκμάθει πρώτα καλά τα ελληνικά για να τον κρίνουμε)

Γεώργιος Ράλλης: ο Νεκροθάτης της Γλώσσης. Βέβαια στη διαμόρφωση της ξύλινης γλώσσας συνέβαλε πολύ, χωρίς να το θέλει και ο Γεώργιος Ράλλης, που καθιέρωσε δια Διατάγματος τη χρήση της δημοτικής στη Διοίκηση, χωρίς να συνοδέψει τη γενναία αυτή χειρονομία με την ανάλογη υποδομή σε ανθρώπους και υλικό. Ο Γ. Ραλλης θα μείνει ο νεκροθάφτης της Ελληνικής Γλώσσης. Όμως πριν απ’ αυτόν ήτο ο «εθνάρχης» Κ. Καραμανλής που έδωσε οδηγίες στον τότε Υπουργό Παιδείας Κ. Τσάτσο να μεταρρυθμίσει τη γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες.
*Σαν αντίδραση ίσως προς την ξύλινη γλώσσα, που κυριάρχησε από τη μεταπολίτευση κι εδώ και ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του 1990 , ήλθε η εμφάνιση μιας νεοκαθαρεύουσας. Για να αποφύγουν την κατηγορία πως χρησιμοποιούν ξύλινη γλώσσα, πολλοί «διαμορφωτές της κοινής γνώμης» πέσανε στο άλλο άκρον. Δημιούργησαν μιαν άλλη τεχνητή γλώσσα, τη νεοκαθαρεύουσα, χωρίς να ξέρουν να την μιλήσουν. Συντάσσουν πολλά ρήματα με γενική, ταιριάζει δεν ταιριάζει χρησιμοποιούν «λόγιες» εκφράσεις και λέξεις, συνήθως παρανοώντας το νόημά τους (π.χ. καλλίπυγος, εξ απαλών ονύχων κλπ) και κάνουν μονίμως λανθασμένη χρήση ορισμένων ρημάτων όπως παράγω, απάγω, διαρρέω,επικοινωνώ κλπ.
Ο Οδοστωτήρας της Αγγλικής Η φθοροποιός επίδραση της αγγλικής πάνω στη γλώσσα μας ήτο μεγίστη. Με την ιλιγγιώδη διάδοση της πληροφορικής και καθώς ο τομέας αυτός ξεκίνησε από αγγλόφωνες χώρες, η αγγλική έχει επιβληθεί ως παγκόσμια κοινή, όπως σε μικρότερο βαθμό και με άλλον τρόπο, υπήρξαν επί τριακόσια χρόνια η γαλλική και επί πολλούς αιώνες η λατινική και η γλώσσα μας έχει κατακλυσθεί με κομπιούτερς, οι σκάνερς, τα κλιπς. Το κύμα έχει πάρει και λέξεις μη αγγλικές, που τις κλίνουν αγγλοπρεπώς: κρουτόνΣ (οι Γάλλοι γράφουν μεν croutons αλλά δεν προφέρουν το σίγμα), γκασταρμπάιτερΣ (ο γερμανικός πληθυντικός θα ήταν με -ν) και οι σπούτνικΣ (ο ρώσικος πληθυντικός θα ήταν σπούτνικι), για να φτάσουμε σε απίθανα μαργαριτάρια, όπως το φοβερό: τα αμαξοστάσια των ΚΤΕΛς! Να' σου το αμερικάνικα ‘πουκάμισα’ στα ελληνικά ποδάρια! Οι ξένες λέξεις που παίρνουμε πρέπει να εντάσσονται στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής και να τις αποδεχόμαστε μόνον όταν δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια ακριβέστερη και ομορφότερη ελληνική λέξη, κυρίως τεχνολογικούς όρους. Και η πείρα έχει αποδείξει πως έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
*Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, ανοργάνωτα και ασυντόνιστα βεβαίως, ένα κίνημα αντίστασης στην αμερικανική ρύπανση της γλώσσας μας, με την προσπάθεια να αντικατασταθούν αμερικανικοί όροι, λέξεις και εκφράσεις με ελληνικές, με αρκετές ως τώρα επιτυχίες. Θα δώσουμε λίγα μόνο παραδείγματα από τα άφθονα που υπάρχουν: το ίντερνετ, ο κομπιούτερ, το λάπτοπ, το σοφτγουέαρ, το φήντμπακ, το φλάσμπακ (οι τελευταίες τρεις εκτός των άλλων, είναι και κακόηχες στα αυτιά μας) σιγά σιγά γίνανε διαδίκτυο, υπολογιστής, επιγονάτιο, λογισμικό, ανατροφοδότηση, αναδρομή.
Οι Προστάτες της Γλώσσης. Πολλή δουλειά στον τομέα αυτόν κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία:, όπως : Η επιστημονική εταιρεία ΕΛΕΤΟ, η Οργανισμός προς Διάδοση Ελληνικής Γλλώσσης , ο Εκδοτικός Οίκος Χατζόπουλου, η Ελληνιική Αγωγή του κ. Αδωνι Γεωργιάδη κ. α. Αν η Πολιτεία ή οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς (π.χ. η Ακαδημία) είχανε την πρόνοια και την πολιτική βούληση να συμβάλουν στον τομέα αυτόν, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο.

Τελικά ποιαν Ελληνική Γλώσσα επιλέγουμε;

Τη ζωντανή κοινή Ελληνική διαχρονική Γλώσσα υπερασπιζόμαστε, όπως διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται συνεχώς από τη ζωή, με τη γραμματική και το συντακτικό της δημοτικής, όπως καθιερώθηκε από τις εργασίες του Τριανταφυλλίδη και των διαδόχων του, χωρίς άκαμπτους κανόνες και ανοιχτή στην πρόσληψη όρων, νεολογισμών και εκφράσεων, τόσο από την ομηρική ως την αρχαία και νεώτερη ελληνική. Όσον αφορά τις δανεικές λέξεις από όλες τις ξένες γλώσσες, αυτή πρέπει να γίνεται με μεγίστη φειδώ. Τη γλώσσα δεν την αποτελούν μονάχα οι λέξεις, όπως ένα κτίριο δεν το αποτελούν μόνο τα τούβλα. Τη γλώσσα την αποτελούν οι λέξεις με τον τρόπο που κλίνονται, που συντάσσονται και που δημιουργούν σύνθετα, την αποτελούν δηλαδή το λεξιλόγιο, η γραμματική και το συντακτικό της.
Μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε κάθε ξένη λέξη, με δύο περιοριστικούς όρους: να μην είναι εύκολο να βρούμε (ή να δημιουργήσουμε) παρόμοια ελληνική, όπως στο παράδειγμα σόφτγουέαρ  λογισμικό και να εντάσσεται στο κλιτικό σύστημα της γλώσσας μας, να κλίνεται σαν ελληνική.
*Κάποιοι αγράμματοι επιμένουν να μην εντάσσουν στο ελληνικό κλιτικό σύστημα λέξεις που είναι ευκολότατο να ενταχθούν, όπως η λέξη καζίνο, γράφοντας τα καζίνο, στο χώρο των καζίνο και τα παρόμοια. Είναι στ΄ αλήθεια κωμικό φαινόμενο, γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε να λέμε η μελωδία των κλαρίνο ή ακούσαμε να παίζουνε τρία κλαρίνο, μια που καζίνο και κλαρίνο είναι και τα δυο ιταλικής προέλευσης και απολύτως όμοια.
*Η μπάλα, η μίζα, η ρεζέρβα, το σπίτι, το ρούχο, το λουλούδι, ο μαχαλάς, το ρουσφέτι και μύριες άλλες είναι ξένες αλλά έχουν πλήρως εξελληνιστεί. Αντίθετα ορισμένες άλλες, όπως ο σωφέρ, το γκαράζ, το χιούμορ κ. ά. επιμένουν να παραμένουν αναφομοίωτες, είναι όμως τόσο χρήσιμες που για την ώρα τις αποδεχόμαστε έστω και άκλιτες. Όσο για τα διάφορα λάιφ στάιλ, φαν, κουλ, ίματζ , το πρεσρουμ και τα παρόμοια, αυτά ας τα αφήσουμε στους τενεκέδες, που ποζάρουν στις στιλπνές σελίδες κάποιων περιοδικών ή μας πουλάμε μούρη από τα παράθυρα των καναλιών.( ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: Σκέψεις για την Ελληνική Γλώσσα)

Γνώθι σ’αυτόν και μέτρον άριστον :

α/ Να γίνουμε περισσότερο Πατριώτες στους καιρούς της Νέας Τάξης Πραγμάτων, πρέπει. Να αγαπούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, να συγκινούμεθα με την ιστορία και τις παραδόσεις μας και να καμαρώνουμε που ομιλούμε αυτή την όμορφη και πανάρχαιη γλώσσα, την ελληνική λαλιά. Που λέμε έρωτας, ουρανός και θάλασσα, όπως ακριβώς τον έλεγαν ο Όμηρος, η Σαπφώ και ο Σοφοκλής. Οι γλωσσολόγοι , φιλόλογοι και οι άλλοι ερευνητές του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος θα πρέπει να βγάλουν από τα βάθη της προϊστορίας μας όλη την σοφία που εκφράζεται με την αθάνατη γλώσσα μας και να την δώσουν στο λαό
β) Οι Κατεδαφιστές της Γλώσσης Αυτοί είναι αντιδραστικοί και σκοταδιστές και όχι οι δήθεν κινδυνολόγοι και οι Ελληνοκεντρικοί . Είναι αυτοί πού δεν μετέχουν καλό¬πιστα σε εποικοδομητικό διάλογο και μένουν δογματικά αμετακίνητοι σε προκαταλήψεις και ξεπερασμένες σήμερα γλωσσικές θεωρίες, όπως και οι ξενολάγνοι και διαστρεβλωτές της γλώσσης μας. Οι δεινόσαυροι αυτοί, κατάλοιπα του άλλοτε, δικαιολογημένα ίσως, ακραίου δημοτικισμού, σήμερα δίνουν, δυστυχώς, την εντύπωση ότι συ-νεχίζουν, με άλλη μορφή, την σκοταδιστική παράδοση των άλλοτε αρχαϊστών.
γ) Οδηγίες Χενρυ Κισσινγκερ. Υπάρχει κάπου στην Εσπερία κάποιο κέντρο σκοτεινών μηχανορραφιών εναντίον των Ελλήνων, της παράδοσης και της γλώσσας μας, όπως το εκφράζει ο αρχισφαγεύς του Κυριακού Ελληνισμού Χενρυ Κισσινγκερ. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι αμαθείς ή προσκυνημένοι που εργάζονται σ’ αυτό.
* Θα πρέπει να καταδικασθούν προτάσεις όπως αυτή της κ. Άννας Διαμαντοπούλου, να αναγορευθεί η αγγλική, επίσημη και ισότιμη γλώσσα του κράτους, να συντάσσονται σε δύο γλώσσες όλα τα δημόσια έγγραφα! κτλ κτλ. υπάρχει τεράστια απόσταση. Αυτή που χωρίζει τον πατριωτισμό από την ξενομανία.
δ/ Ελληνες οι μεγαλύτεροι Καταστροφείς Κανένας συνωμότης δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο κακό από τους κυβερνώντες τον τόπο, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους στην Παιδεία , ενώ δίνουν απλόχερα χρήματα για τα δημόσια έργα , εξοπλισμούς κ.α. Εξ ίσου βλάπτουν την Παιδεία και την Γλώσσα:
- Οι διδάσκοντες γιατί αποφεύγουν ενοχλητικά σεμινάρια επανεκπαίδευσης.
- Οι ασχολούμενοι με τα ΜΜΕ, γιατί αποφεύγουν τον κόπο να μάθουν να γράφουν και να μιλάν καλύτερα ελληνικά.
- Οι ξενόγλωσσες επιγραφές και οι ξένες λέξεις στην ομιλία μας ενώ υπάρχουν αντίστοιχες Ελληνικές
- Η Ακαδημία Αθηνών και τα ΑΕΙ που δεν μεταφράζει ξένους όρους ή λέξεις στην Ελληνική
- Όλοι εμείς οι Έλληνες που δεν αγαπούμε και δεν προστατεύουμε τη Γλώσσα μας
Αν θέλουμε να λέμε πως είμαστε άξιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, πρέπει να κρατάμε κάποιες από τις αρχές τους και κυρίως την αυτογνωσία (το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ) και τη μετριοπάθεια (το ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ) – που είναι χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς – και να τις τηρούμε και όταν υπερασπίζουμε τις απόψεις μας. Να το κάνουμε δηλαδή με επιστημονικό τρόπο, με νηφαλιότητα και κυρίως χωρίς υπερβολές , αμετροέπειες και δογματικές ή κομματικές προκαταλήψεις. Ο μεγάλος Δημόκριτος έλεγε ΠΟΛΥΝΟΊΉΝ ΟΥ ΠΟΛΥΜΑΘΙΗΝ ΑΣΚΕΕΙΝ ΧΡΗ και ΠΟΛΥΜΑΘΙΗ ΝΟΟΝ ΕΧΕΙΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ(Η Πολυμάθεια δεν σε κάνει έξυπνο) Το να κατέχει κανείς «ακένωτη δεξαμενή γνώσεων», χωρίς να διαθέτει το χάρισμα του σκεπτικισμού και παράλληλα κριτική σκέψη, είναι ένας άχρηστος σχολαστικός και τίποτ΄ άλλο.
Χωρίς σκεπτικισμό και κριτική σκέψη πολύ εύκολα, όσες γνώσεις και να έχεις, σε εξαπατούν και σου πουλάνε φίκια για μεταξωτές κορδέλες, κάποιοι απατεώνες. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα υπερβατικά και μεταφυσικά, που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αντίθετα στα επιστημονικά θέματα, όπου ούτε συναισθηματικές φορτίσεις χωράνε, ούτε αοριστίες είναι αποδεκτές εκεί πρέπει να είμαστε σαφείς. Και τα ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα είναι επιστημονικά, από τη στιγμή που η γλωσσολογία έχει καταταχθεί, από τα μέσα του 19ου αιώνα, στις επιστήμες. Ορισμένοι γλωσσολόγοι και φιλόλογοι οι οποίοι χάριν προσωπικών συμφερόντων υπηρετούν τους «Φοινικιστές» και τον «λαό της Χαναάν», θα πρέπει να αποβληθούν από το χώρο της Γλώσσης διότι μόνον κακό κάνουν .
Επιστημονική αντιμετώπιση ενός ζητήματος, σημαίνει τη σωστή χρησιμοποίηση των επιστημονικών όρων, όπως για παράδειγμα των όρων νοηματική και σημειολογική, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις γλωσσικών δανείων, όπως ας πούμε στη λέξη geometry της αγγλικής. Επιστημονική αντιμετώπιση επίσης, σημαίνει την τεκμηρίωση και υποστήριξη των επιχειρημάτων σου με συγκεκριμένες παραπομπές στη βιβλιογραφία (η οποία εννοείται πρέπει να είναι ενημερωμένη, καθώς σήμερον οι επιστήμες, ακόμη και οι φιλολογικές, εξελίσσονται ταχύτατα. Έτσι, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ίβυκος, θεωρείται πλέον παρωχημένο και έχει υποσκελιστεί από πολλά άλλα νεώτερα).Ομως πρέπει να προσέξουμε τις πλαστογραφίες και τις σκόπιμες παραποιήσεις.
Οι Ανθρωποι της Πληροφορικής (και οι Έλληνες αφθονούν στον διεθνή και εθνικό χώρο) πρέπει να εξηγήσουν επιστημονικά γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη στιγμή που η επιστήμη μας βεβαιώνει πως το λογισμικό οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή δε βασίζεται σε καμιάν ανθρώπινη γλώσσα, ούτε στην αγγλική, ούτε στην ελληνική, ούτε στην κινέζικη, εφ΄ όσον «γλώσσα» του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η Δυαδική Αριθμητική. Ο υπολογιστής αντιλαμβάνεται μόνο το 0 και το 1. Αυτή είναι η μοναδική γλώσσα του. Η θεωρία πως η ελληνική είναι η μητέρα των γλωσσών, βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης από ειδικούς γλωσσολόγους – ερευνητές. Όμως αυτοί δεν φθάνουν. Το Πανεπιστήμιο έχει καθήκον να αναλάβει μελέτες επί των εθνικών μας θεμάτων (Προϊστορία, Ιστορία, Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία κ.α ) διότι γίνεται μεγάλη παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση Τέλος η προστασία της Ελληνικής Γλώσσης είναι έργο όλων ημών.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ;

Η Ελλάδα Ουραγός Συσσωρευμένα προβλήματα στον κρίσιμο τομέα της παιδείας προκαλούν οι φτωχές και αναποτελεσματικές κρατικές δαπάνες, όπως προκύπτει από δύο μελέτες που ολοκλήρωσε ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

*Η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» σε φτώχεια της δημόσιας παιδείας, οι μαθητές κατατάσσονται τελευταίοι σε επίπεδο γνώσεων, ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια, διαθέτουν τα μικρότερα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έρευνα, γεγονός που εξηγεί και την απουσία τους από τις διεθνείς «λίστες» των καλύτερων ιδρυμάτων. Και όμως αν σταματήσει η χρηματοδότηση των Κομμάτων, παταχθεί η φοροδιαφυγή-φοροκλοπή και περιορισθεί η σπατάλη και κακοδιαχείριση των κονδυλίων του Π/Υ και των Πακέτων της Ε.Ε θα μπορούσαν να εξευρεθούν τα χρήματα για την Παιδεία. Όμως υπάρχει πολιτική βούληση προς τούτο ;
Ο μεγάλος χαμένος της Παιδείας είναι οι νέοι: Θα έχουν χαμηλό επίπεδο γνώσεων και τις λιγότερες πιθανότητες να βρουν μία θέση εργασίας σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.
Σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ, μόνο το 8,4% των συνολικών κρατικών δαπανών καταλήγει κάθε χρόνο για Παιδεία που μας κατατάσσει τρίτους από το τέλος. Δύο μόνο χώρες δίνουν λιγότερα χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών τους από το ελληνικό κράτος: η Ινδονησία και η Σλοβακία (μεταξύ των 30 κρατών του ΟΟΣΑ).
Παιδεία: Η Καλύτερη Επένδυση για το Μέλλον Τα πλούσια κράτη της δυτικής Ευρώπης , διαθέτουν για δαπάνες Παιδείας, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του Π/Υ τους διότι αυτή είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον : Δανία το 15,3% , Ιρλανδία το 13% Φινλανδία το 12,7% , αποκαλύπτοντας ίσως το μυστικό της ανάπτυξης και της ευημερίας τους. Η χώρα μας δαπανά 4.058 ευρώ ανά μαθητή ετησίως, όταν η Νορβηγία δαπανά 10.154 ευρώ και η Ιταλία 7.568 ευρώ (τα ποσά αυτά έχουν προσαρμοστεί με βάση το κόστος ζωής για να είναι συγκρίσιμα από χώρα σε χώρα). Στο ποσό που αναλογεί σε κάθε μαθητή περιλαμβάνονται και οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στην Ελλάδα είναι υψηλές, λόγω των μεγάλων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Αν αφαιρεθούν, τότε το ποσό που δίνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών είναι ακόμη πιο μικρό. Στα δημόσια σχολεία μας το επίπεδο των μαθητών είναι το δεύτερο χειρότερο (με βάση τη διεθνή έρευνα PISA που στηρίζεται στη γνώση των μαθηματικών) μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ, μετά την Τουρκία: κατά μέσον όρο ένας 15χρονος στην Ελλάδα λαμβάνει 445 βαθμούς, όταν η «βάση» βρίσκεται στο 500.
Στα Πανεπιστήμια η κατάσταση είναι χειρότερη. Υπολογίζεται ότι αναλογούν 4.731 ευρώ ανά φοιτητή, (πιο λίγα από κάθε μέλος του ΟΟΣΑ αλλά και από άλλα κράτη με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, όπως είναι η Χιλή και η Μαλαισία). Στην Ιρλανδία η δαπάνη είναι σχεδόν διπλάσια (9.809 ευρώ), στην Δανία φτάνει στα 15.183 ευρώ ετησίως και στην Νορβηγία στα 13.739 ευρώ.
Μεγάλος χαμένος η Νεολαία Καθώς τα χρήματα είναι λίγα, όλο σχεδόν το ποσό οδεύει για μισθούς καθηγητών και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Απομένουν έτσι ελάχιστοι πόροι για άλλες σημαντικές δαπάνες που θα αυξήσουν την ποιότητα της Παιδείας. Μόνο 358 ευρώ ετησίως ανά μαθητή καταλήγει σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, παρά τους σημαντικούς κοινοτικούς πόρους που δικαιούται η Ελλάδα. Σε χειρότερη θέση της Ελλάδας βρίσκεται μόνο η Σλοβακία, όταν σε άλλα κράτη όπως η Σουηδία το ποσό που δίνεται είναι πολλαπλάσιο (0,88% του ΑΕΠ)
Η παιδεία αποτελεί ένα ακόμα θύμα της πολιτικής σκληρής «λιτότητας» που ακολουθούν πλέον χωρίς παρεκκλίσεις όλες σχεδόν οι κυβέρνησεις. Στον προϋπολογισμό του 2005, οι πολύ χαμηλές δημόσιες δαπάνες που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση, έγιναν ακόμη πιο μικρές. Εχει υπολογιστεί δαπάνη ίση με το 3,57% του ΑΕΠ έναντι 3,6% το 2004. Τα ίδια περίπου ποσοστά δίδονται και στον Π/Υ του 2008 για την Παιδεία. Όμως το πρόβλημα της Παιδείας δεν είναι μόνον ποσοτικό και οικονομικό αλλά και ποιοτικό και οργανωτικό . Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε καλούς δασκάλους . Αυτοί που αμελούν την Παιδεία έχουν τεράστια ευθύνη για την υποβάθμιση και την παρακμή αυτού του τόπου και του λαού μας.
Αντί Παιδείας αναγείρουν Φυλακές
Η κατάργηση των Εδρών Κλασσικών Σπουδών στα πανεπιστήμια και σχολεία απειλούν τους ειδικευόμενους Ελληνιστές σπουδαστές σε ανεργία, διότι μετά απο πολυετείς και λαμπρές σπουδές και διακρίσεις αυτοί μένουν χωρίς απασχόληση και πόρους επιβίωσης. Ο «θάνατος» των κλασσικών εδρών οφείλεται στην περικοπή των δαπανών για λόγους δήθεν οικονομιών. Έχουν όμως οι κυβερνήσεις άφθονους πόρους για την ενίσχυση με παχυλά κονδύλια των ποδοσφαιρικών και άλλων συλλογικών και «πολυπολιτισμικών» δρώμενων και άσκοπων προγραμμάτων, τα οποία τελικά διοχετεύονται στις τσέπες των επιτηδίων. Προ τριακονταετίας όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές στην Δύση, ακόμη και αυτοί που θα γίνονταν ξυλουργοί ή υδραυλικοί, σπούδαζαν κλασσικά μαθήματα στο λύκειο προς απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας. Σήμερα στην εποχή της βαρβαρότηος , της βίας, των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας την στερούνται ακόμη και στο πανεπιστήμιο. Και οι εξουσιαστές αντί να τονώσουν την κλασσική παιδεία φτιάχουν περισσότερους και ισχυρότερους στρατούς , φονικότερα οπλικά συστήματα , ανεγείρουν περισσότερες και αγριότερες φυλακές, τύπου ‘Γκουαντάναμο’ και πυκνώνουν την αστυνομική επιτήρηση , τα μικροτσίπς, τις κάμερες και την κρατική βία και τρομοκρατία . Ο Όμηρος ιδιαίτερα σήμερα μπορεί να μας υπενθυμίση «ποιοι είμαστε», γιατί φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, και που έπρεπε να πάμε; Μπορεί να μας υπενθυμίση ότι πέραν του «Κέρδους» υπάρχει και ο δεσμός της φιλίας, όπως λ. χ του Πατρόκλου προς τον Αχιλλέα, της αγάπης του Πριάμου προς τον Έκτορα, της συζυγικής πίστης της Πηνελόπης προς τον Οδυσσέα, της μητρικής αγάπης της Θέτιδος προς τον Αχιλλέα και του ανθρωπισμού του Αχιλλέα προς τον γέρο Πρίαμο , όταν του παρέδωσε το άψυχο σώμα του γιού του Εκτορα και του έκανε δώρο 12 ημέρες ανακωχή για να τον κλάψει και να τον θάψει με τις νενομισμένες τιμές. κ.ο.κ.
Τους Λύκους να φυλάξουν τα Πρόβατα Οι σημερινοί καθηγητές Κλασσικών σπουδών δεν κάνουν πράξη στην καθημερινή των ζωή, στην ομιλία, στην συμπεριφορά, στο ντύσιμο τον Ελληνικό τρόπο ζωής, αλλά ακριβώς το αντίθετον. Δηλαδή το «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις» Αυτό έχει πλέον γενικευθεί σε όλο τον σύγχρονο βίο, δηλαδή άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Υπουργοί που είναι ταγμένοι από τον νόμο και τον όρκο να τηρούν πιστά τους νόμους, πρώτοι αυτοί τους παραβιάζουν και έχουν την απαίτηση να τους σεβασθούν οι απλοί πολίτες. Συχνά οι Έλληνιστές είναι Εβραίοι και κάνουν το παν για να κατηγορήσουν και διαβάλλουν κάθε τι το Ελληνικό, προκειμένου να γίνουν αρεστοί στο Σύστημα, σε αντάλλαγμα μια ανώτερη θέση, καλύτερες απολαβές ή την απόκτηση προβολής και δημοσιότητος στα Μ. Μ. Ε. Έτσι δεν διστάζουν να πουν και να γράψουν τις μεγαλύτερες ανοησίες, ανακρίβειες ή εξωφρενικότητες σε βάρος του Ελληνικού πολιτισμού, για να γίνουν διάσημοι εν μια νυκτί. Συχνά λένε το αντίθετο από ότι εκφράζουν τα Ελληνικά Γράμματα.
Η Υποχώρηση των Κλασσικών Σπουδών
Η υποχώρηση των Κλασσικών Σπουδών από τα σχολεία έφερε την ενίσχυση του δεσποτισμού, δογματισμού και της θεοκρατίας . Τούτο φυσικά αποτελεί παρέκκλιση από το Αμερικανικό Σύνταγμα , το οποίον οι σοφοί πατέρες του Αμερικανικού Έθνους εβάσισαν πάνω στις Αρχές και Αξίες του Ελληνικού Πνεύματος ( Ελευθερίας, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Τέχνης κ. α ) Εδώ και 2.000 χρόνια το ανατολικό πολιτισμικό πρότυπο , συνεπικουρούμενο από τις τρεις Εβραιογενείς κοσμοπολιτικές Θρησκείες (Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός) που ευθύνονται για το σημερινό αιματοκύλισμα του κόσμου, έχει ανατρέψει την Τάξη του Διαφωτισμού, και επαναφέρει τον κόσμο στην ημι-βαρβαρότητα.
Χρειαζόμαστε Νέο Διαφωτισμό για να βγάλει τον κόσμο από την τεχνολογική βαρβαρότητα και την παρακμή . Όποιος δεν αντιστέκεται στην σημερινή βαρβαρότητα , αλλά την δέχεται ευχαρίστως και άνευ αντιλογίας αυτός ασφαλώς δολοφονεί τον Ελληνισμό και ζημιώνει τον ανθρωπισμό .
Τι πρέπει να κάνουμε ;
1. Ν ‘αλλάξει ο Τρόπος Σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου, επαναφέροντας τις Διαχρονικές Αξίες του Ελληνικού Κλασσικού Πνεύματος
2. Ν’ αντικατασταθεί το καταναλωτικό πολιτισμικό πρότυπο της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας της κραιπάλης, της αδικίας, της χλιδής, του οικονομισμού και της καταστροφής του οικοσυστήματος με ένα νέο ορθολογικό και ανθρωπιστικό πρότυπο του «Μέτρου», που θα έχει σαν κέντρο τον Άνθρωπο και την Φύση και όχι το κέρδος και το θεό (Πάντων Χρημάτων Μέτρον Ανθρωπος). Όσο συνεχίζεται η σημερινή Υβρις προς τον Άνθρωπο και τη Φύση ο κόσμος θα γίνεται όλο και πιό ανασφαλής, όλο και πιό δεσποτικός, όλο και πιό αλαζωνικός και εφιαλτικός. Η λύση λοιπόν δια της Κλασσικής Παιδείας!
Ο Ελληνισμός χάρισε αφιλοκερδώς στην Ορθοδοξία το φιλοσοφικό και τελετουργικό μέρος καθώς και την Ελληνική Γλώσσα για να εξαπλωθεί στον τότε απέραντο Ελληνικό κόσμο. Επίσης της χάρισε –έστω δια της βίας και του καταναγκασμού –το ποίμνιο για να μεγαλουργήσει. Αυτή όμως φέρθηκε με εξαιρετική σκληρότητα προς το Ελληνικό Πνεύμα και την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά . Αντίθετα το Βατικανό παρά τα όσα του καταμαρτυρούν φέρθηκε ηπιότερα στον Ελληνισμό. Η συλλογή Ελληνικών αρχαιοτήτων του Βατικανού είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Παράδοξο: Ο 'κακός' Πάπας ήταν συνεπώς καλύτερος από τους 'δικούς ' μας πατριάρχες που δεν αφήσανε όρθια ούτε μία πέτρα;
• Οι επισκέπτες του εθνικού μας αρχαιολογικού μουσείου μπορούν να διαπιστώσουν ότι έχει άθικτα αγάλματα μόνο όσα βρέθηκαν από ναυάγια μέσα στην θάλασσα ή θαμμένα βαθειά στο έδαφος, όπου προφανώς τα έκρυψαν κάποιοι. Στο Βατικανό είναι άθικτα το 80-90%!
Οι περισσότερες εκκλησίες στην Νότια Ιταλία(Μεγάλη Ελλάδα) και στη Ρώμη έχουν εξωτερικά ή/και εσωτερικά μεγαλοπρεπή ελληνικότατη αρχιτεκτονική. Γιατί η ορθόδοξη εκκλησία μας που αγαπούσε τόσο την Ελλάδα και έσωσε τα ελληνικά γράμματα (κρυφό σχολειό και λοιπά σχετικά ψέματα) δεν έκτισε ούτε μία ελληνικού ρυθμού εκκλησία άραγε; Γιατί δεν θέλησε να φανεί –έστω και αργά -σαν συνέχεια της αρχαίας λατρείας ; Το άγαλμα της θεάς Νίκης απομακρύνθηκε από την σύγκλητο τέλος του 4ου αιώνα από τους χριστιανούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου όταν η θρησκεία της ........αγάπης (!) απαγόρεψε οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική λατρεία , με εξαίρεση φυσικά την Εβραϊκή. Οι εθνικοί(Ελληνες), που δεν ήθελαν να πιστέψουν στον καλό σωτήρα που ήλθε από την Ιερουσαλήμ να τους σώσει, ξεσηκώθηκαν και εξεστράτευσαν εναντίον του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Β! (του επωνομασθέντος προκλητικά Μεγάλου και Αγίου) Και βέβαια είναι μέγα ψεύδος ότι όλοι ασπάστηκαν την «θρησκεία της… αγάπης» με ειρηνικό τρόπο . Στην σύγκρουση στις Άλπεις παρά την Σλοβενία , οι Εθνικοί νίκησαν τα αυτοκρατορικά στρατεύματα την 1η ημέρα -καίτοι ήσαν πολύ λιγότεροι- αλλά εν συνέχεια λόγω προδοσίας ηττήθησαν. Εκτοτε ο χριστιανισμός επεβλήθη οριστικά ως η μόνη επιτρεπόμενη θρησκεία στην απέραντη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δέκα οδκτώ έτη βραδύτερον, εισβάλουν στην Ρώμη οι Γότθοι, οπότε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ο πολιτισμός διαλύεται 1163 χρόνια μετά από την ίδρυση της Ρώμης! Ο θεοκρατικός και δογματικός ολετήρας των πάντων εξ Ιερουσαλήμ έφερε το σκότος του μεσαίωνα και την καταστροφή. Σύμπτωση: 1500 χρόνια μετά την άλωση της Ρώμης - ήτοι στο τέλος του 19ου αιώνα- χτίζεται στη Ρώμη το περίφημο Μνημείο προς τιμήν του βασιλέως Βιττώριο Εμανουέλε που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης εις ανάμνηση της ενώσεως των μικρών κρατιδίων σε κράτος της Ιταλίας. Στο μνημείο δεσπόζουν και πάλι αρχαιοελληνικές μορφές όπως το άγαλμα της Θεάς Νίκης της Θεάς Αθηνάς κ. α Εκτοτε η Ιταλία γίνεται μία από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο . Όμως και πάλι ο χριστιανισμός ανακάμπτει , Οι πάπες διαμαρτυρόμενοι για τον περιορισμό τους αρνούνται να λειτουργούν. Παριστάνουν τους έγκλειστους και κρατούμενους ( 'θύματα' ) και εκβιάζουν. Ο φασισμός του Μουσολίνι το 1929 παραχωρεί ανεξαρτησία στο κράτος του Βατικανού για να εδραιωθεί και ν’ αποφύγει τριβές με αυτό.
Ωστόσο για την ειδωλολατρία που κατηγορούσαν ψευδώς τον Ελληνισμό την έκαναν καθημερινή πράξη με την λειψανολατρία και τα ιερά πράγματα. Την απλότητα , λιτότητα απάρνηση από τα υλικά αγαθά και επικέντρωση στον πνευματικό κόσμο τα αντέστρεψαν και έφεραν την υπερβολή του πλούτου και της χλιδής .
Και ενώ οι Ιταλοί λένε στα μουσεία τους ότι πήρανε το Λατινικό αλφάβητο τους (Χαλκιδικό) από τους Έλληνες τον 8 π. Χ αιώνα εμάς εδώ στο ‘Ελλαδιστάν’ μας λένε πήραμε τα σύμφωνα από τους Φοίνικες την ίδια περίπου εποχή. Όλα τα καλά πράγματα -ως γνωστόν- έρχονται από την Γη Χαναάν από τον «περιούσιο λαό» Ως και ο θεός του (και …θεός μας) Γιαχβέ χάρισε στον «περιούσιο λαό» του όλη τη γη από το Σινά ως την Μεσοποταμία . Και μετά αναμένουμε να κάνουν ειρήνη με τους μαρτυρικούς Παλαιστίνιους που τους έχουν κάνει σωστη Γενοκτονία. Βλέπετε εμείς οι άλλοι είμαστε το αποπαίδι του θεού και όλο μας κοπανάει και μας κατακρεουργεί με τις γενοκτονίες του.
Τότε οι Φοίνικες και ο «περιούσιος λαός» δεν είχανε ούτε Όμηρο βέβαια ούτε φιλοσοφία, ούτε ποίηση, τίποτα. Άρχισαν να υπάρχουν έναν αιώνα πριν (9ος -10ος αι.π.Χ) και παραδόξως το πρώτο πράγμα που έκανε στην ιστορία του ήταν να ανακαλύψει αλφάβητο για να το δώσει σε εμάς που είχαμε ήδη ποίηση, φιλοσοφία, οργανωμένα κράτη, νόμους, Προιστορία χιλιάδων ετών, αλλά δεν είχαμε όμως αλφάβητο! Τι έξυπνοι άνθρωποι αυτοί οι Φοίνικες; Κρίμα που δεν μας άφησαν ένα γραπτό κείμενο, ένα ποίημα, έναν ύμνο, κάτι τέλος πάντων. Να δείτε τι ψεύδη λένε στην Καρχηδώνα . Θα φρίξετε!! Ούτε ο Μιχάουζεν δεν είχε τόση φαντασία. Αλλά θα μου πείτε όταν στο Μουσείο Τέχνης του Σικάγου , ονομάζουν τον EL GRECO Ισπανό ζωγράφο, ενώ το δηλώνει ο ‘ανθρωπάκος’ ρητά και κατηγορηματικά ότι «είμαι Έλληνας= EL GRECO », γιατί εμάς να μην μας πουν στο τέλος … βαρβάρους και κατακτητές της Μακεδονίας, ή και ελέφαντες της Ταϋλάνδης; Όταν δεν αντιδρούμε όλοι εμείς οι απανταχού Έλληνες, όταν δεν αντιδρά το ΥΠΠΟ και οι Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές , τότε ο δρόμος είναι ανοικτός για τον ακρωτηριασμό και τον διαμελισμό της Ελλάδος.
Οι Εχθροί των Κλασσικών Σπουδών
Ισχυρίζονται ότι είναι άχρηστες, αναχρονιστικές και αντιοικονομικές οι κλασσικές σπουδές, ενώ συχνά λένε ότι είναι και ρατσιστικές, καταπιεστικές και αισχρές, μαζί με άλλες παρόμοιες αθλιότητες. Φυσικά οι απλοί άνθρωποι έξω από τα πανεπιστήμια έχουν πλήρη άγνοια περί του θέματος και εύκολα πέφτουν θύματα της αγνοίας των.
*Γιατί σε όλα τελευταίοι; Αποτέλεσμα στις ολομέτωπης επίθεσης ήτο η ραγδαία πτώση κατά 30 %, μεταξύ των ετών 1971 και 1991, του αριθμού των σπουδαστών. Η πτώση αυτή δεν είναι μόνον αριθμητική, αλλά και ποιοτική. Παλιότερα στις κλασσικές σπουδές πήγαιναν τα καλύτερα μυαλά, ενώ τώρα πηγαίνουν οι μετριότητες και όχι σπάνια και δολιοφθορείς.
Τα Καυτά Ερωτήματα:
Ιδέα δεν έχει η κοινή γνώμη της Δύσης ότι η γλώσσα, η δημοκρατία, οι θεσμοί, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο αθλητισμός, η δικαιοσύνη, ο πλούτος και η ευμάρεια των είναι δωρεά της Ελληνικής Σκέψης. Γιατί αν το γνώριζαν ασφαλώς θα ζητούσαν να πάρουν απάντηση στα κάτωθι ερωτήματα :
α/ Βιώνουμε σήμερον τις αυθεντικές Ελληνικές Αξίες ή τις παραχαραγμένες για να συντηρεί το σιωνιστικό πλουτοκρατικό κατεστημένο το εξουσιαστικό του σύστημα;
β/ Τι ώθησε τους Έλληνες τότε να δώσουν τον πολιτισμό και σήμερα να είμαστε τελευταίοι ;
γ/ Έχουμε σήμερα την δημοκρατία που απολάμβαναν τότε οι Έλληνες, ή έχει σκοπίμως και δολίως αλλοιωθεί;
δ/ Όλα όσα συμβαίνουν σήμερον είναι τυχαία ή βάσει προδιαγεγραμμένου συνωμοτικού σχεδίου;
Και αν μη τι άλλο, θα ευγνωμονούσαν εσαεί τους Έλληνες για την μεγάλη τους δωρεά.
Μίσος και Χολή εναντίον του Ελληνισμού. Διότι έτσι τους λένε οι διεθνείς προπαγανδιστές . Ούτως εχόντων των πραγμάτων, αυτοί που ανέχονται αυτήν την κατάσταση, είναι παθητικοί συναυτουργοί στην δολοφονία του Ελληνισμού. Διότι όπως είπε ο τύραννος Περίανδρος ο Κορίνθιος (668-584 π.Χ) «Μη μόνον τους αμαρτάνοντας κόλαζε , αλλά και τους μέλλοντας»(Όχι μόνον αυτούς που κάνουν παραπτώματα να τιμωρείς αλλά και εκείνους που δεν εμποδίζουν τους μέλλοντες να αμαρτήσουν )
ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΜΗΝ ΠΟΤΙΖΕΤΕ ΜΕ ΚΩΝΕΙΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Αυτοί που σκοτώνουν τα παιδιά μας με ναρκωτικά , με δηλητηριασμένα τρόφιμα και πνευματικά προϊόντα της υποκουλτούρας υποσκάπτουν τα θεμέλια του Ελληνισμού και ξαναδίνουν το κώνειο στον Σωκράτη. Ασφαλώς αν δεν στερούσαν απ’ αυτά την διδασκαλία του μεγαλύτερου φιλοσόφου της αρχαιότητος, του Σωκράτη και των άλλων φιλοσόφων η κατάσταση σήμερον θα ήτο εντελώς διαφορετική. Και όταν αναφερόμαστε στον Σωκράτη πρέπει να γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτόν και τους ορισμούς του δεν θα είχε εδραιωθέι ακόμη η επιστήμη και ο ορθός λόγος. Εν αντιθέσει προς τους αργυρώνητους σοφιστές , ο Σωκράτης εδίδαξεν δωρεάν , συχνάζων παντού όπου υπήρχε πλήθος: στις συνελεύσεις, στην αγορά στα γυμναστήρια . Βάσις της φιλοσοφίας του , η οποία διεσώθη χάρις στους «Διαλόγους » του Πλάτωνος, ήτο όχι η δημιουργία κάποιου κοσμογονικού συστήματος ή κάποιας μεγαλόσχημης ιδεολογίας που θα άλλαζε τον κόσμο, αλλά η προαγωγή και βελτίωση των ενστίκτων του ανθρώπου. Αυτά τα εθεώρη ως έχουν και όχι όπως θα ήθελε να είναι , κάτι που συνέβη με το «θεοκρατικό » ή το «σοσιαλιστικό » σύστημα, τα οποία δεν προσάρμωσαν το σύστημα στην ανθρώπινη φύση , αλλά αντίθετα θέλησαν να αλλάξουν δια της βίας την φύση του ανθρώπου . Η μέθοδος διδασκαλίας του ήτο η ‘Διαλεκτική’ δηλαδή δι’ απλών ερωτήσεων και απαντήσεων συνδιάλεξη δια της οποίας εξεμαίευε τα ηθικά και φιλοσοφικά του συμπεράσματα. Ο Σωκράτης καταπολέμησε τους σοφιστές , τους οποίους θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με τους σημερινούς κουλτουριάρηδες , τους πολιτικάντηδες και τους ψεύτες που προσπαθούν το μαύρο να το κάνουν άσπρο και το ψέμμα αλήθεια. Αυτή ήτο η αιτία της εχθρότητος των σοφιστών εναντίον του , τον οποίον θέλησαν να εξοντώσουν , στέλνοντας τον στο δικαστήριο επί ασεβεία προς τους θεούς. Κι’ όμως ο Σωκράτης είναι εκείνος που άνοιξε τα μάτια στον κόσμο για να ζήσει την ανώτερη ζωή , το ιερότερο πράγμα της ανθρωπότητος. Ως εκ τούτου θεωρούνται οι μεγαλύτεροι ευεργέτες ανάμεσα στους σοφούς της ανθρωπότητος. Η Σουηδέζα ποιήτρια και συγγραφεύς του 19 ου αιώνος Στούρε Λίννερ εξομολογείται : «Ο Σωκράτης την βοήθησε να βάλει τάξη στον χαοτικό της κόσμο …Την έμαθε να σκέπτεται, να διαχωρίζει και να διασυνδέει…Να αναζητεί σε όλα τα πράγματα το βάθος και την ουσία… Ο Σωκράτης ήταν γι’ αυτήν ο θεϊκός δάσκαλος και της έδειξε το φως του κόσμου και την αιώνια ζωή » Δεν είναι τυχαίον ότι σήμερα όλοι ασχολούνται με την «εξ-ουσία» διότι δεν μπορούν να διεισδύσουν στην ουσία .
*Κι’ όμως στην εποχή του γράφοντος , ήτοι στην ηρωική εποχή τω ν ‘παιδιών ’ του 40’ , υπήρχαν ιδανικά, ανώτερη συνείδηση και αξίες, οι οποίες υπεχώρησαν με την εισβολή του Αμερικανοσιωνιστικού υλιστικού τρόπου ζωής. Τότε υπήρχαν ιδανικά για την ελευθερία, για το δίκαιον του ανθρώπου ενάντια στην δουλεία και στην καταπίεση του τσιφλικά , του χωροφύλακα και του παπά. Το κοσμοϊστορικό έπος του 1940 και η Εθνική Αντίσταση είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες γι’ αυτό. Κανένας λαός δεν έχει κάνει παρόμοια εποποιία. Και ενώ τότε γίναμε παράδειγμα προς μίμησιν , μετά τον πόλεμο οι αμνήμονες, αγνώμονες και ωφελιμιστές σύμμαχοι λησμόνησαν τα δίκαια της Ελλάδος και αγκάλιασαν την Τουρκία και τα Σκόπια. Και δεν είναι τυχαίον ότι και τα δύο αυτά κράτη , όπως και το νεοσύστατο Κόσσοβο είναι οάσεις παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και ρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Αλλά η ιστορία δεν ξεχνά και αργά ή γρήγορα θα εκδικηθεί. Η Βρετανία έπεσε όπως τώρα γκρεμίζεται η Αμερική .
Εκείνοι που εχάλκευσαν την κατηγορία είναι ο Άνυτος , Μέλητος και Λύκων. Τον κατηγόρησαν ότι εισάγει «καινά δαιμόνια » στους νέους. Προ των δικαστών ετήρησε υπερήφανη στάση και όταν τον ρώτησαν τι ποινή του αξίζει αυτός απήντησε : «η μόνιμη δωρεάν σίτιση του στο Πρυτανείο» Όμως το προκατειλημμένο δικαστήριο του επέβαλε την ποινή του θανάτου με Κώνειο. Παρότι μπορούσε να διαφύγει αυτός προτίμησε να πιεί το Κώνειο με στωικότητα , καρτερία και θάρρος που τον χαρακτήριζε. . Το μέγιστον έργον του φιλοσόφου είναι ότι αυτός ασχολήθηκε με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου , εν αντιθέσει με άλλους που ασχολήθηκαν με την φύση αυτού. Έτσι αυτός έγινε ο ιδρυτής της Ηθικής φιλοσοφίας , για την στεραίωση της οποίας εθυσίασε ακόμη και την ζωή του.
Οι σύγχρονοι σοφιστές είναι οι ψευτοκουλτουριάρηδες , οι απατεώνες και οι τσαρλατάνοι οι οποίοι έχουν επικρατήσει σε όλους τους χώρους . Δια της μεθόδου της απάτης και του ψεύδους προσπαθούν να συσκοτίσουν την αλήθεια και να τυφλώσουν το πνεύμα και το φρόνημα των παιδιών μας . Κάτω από τα απατηλά συνθήματα του δήθεν προοδευτισμού και εκσυγχρονισμό, τα οδηγούν στη βία, στο έγκλημα, στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στην πορνεία, στην ομοφυλοφιλία, στην ανηθικότητα, στην πτώση των ηθικών αξιών και στην κατάργηση του ορθού λόγου . Όταν οι ηγέτες της κοινωνίας μας αντί να είναι τα υποδείγματα και τα φωτεινά παράδειγμα γίνονται οι καταγέλαστοι και ανήθικοι τότε η κοινωνία μας νοσεί ηθικά και οδηγείται στην σήψη και στην αυτοκαταστροφή . Όταν η Πολιτεία διδάσκει στα παιδιά μας το Ολοκαύτωμα αντί της φιλοσοφίας του Σωκράτη τότε η χώρα μας τελεί υπό ιδιότυπη κατοχή και πρέπει να αφυπνισθούμε για να την απελευθερώσουμε.
Ποιος στερεί τον Πλάτωνα από την Παιδεία ;
Όποιος αγνοεί τον Πλάτωνα δολοφονεί τον Ελληνισμό. Και όποιος τον αγνοεί εξ αμελείας αυτός διαπράττει έγκλημα εξ αμελείας. Εκείνος όμως που το κάνει εσκεμμένα για να τυφλώσει τους νέους , αυτός διαπράττει έγκλημα εκ προθέσεως. Δεν είναι νοητόν τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται την φθοροποιό Ιουδαϊκή Βίβλο και άλλες ψευτο- θεωρίες σύγχρονων και να αγνοούν την πηγή εμπνεύσεως της παγκόσμιας σκέψεως, τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Η Πλατωνική φιλοσοφία διαιρείται σε τρία μέρη: α/ Στην Διαλεκτική , β/ στην Φυσικήν και γ/ στην Ηθικήν.
Η Σωκρατική Διαλεκτική σκοπόν έχει να διδάξει την επίγνωση των ιδεών , οι οποίες αποτελούν το κέντρον της Πλατωνικής φιλοσοφίας. Όπως και ο δάσκαλος του Σωκράτης και οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι , ο Πλάτων διαχωρίζει τον κόσμο του «Είναι» από αυτόν του «Γίγνεσθαι» Κατά τον Εμπεδοκλήν το «Γίγνεσθαι» έχει ως βάσιν τα τέσσερα στοιχεία ήτοι: Πυρ, Αέρα , Γην και Υδωρ. Ο Αναξαγόρας θέτει τα «Σπέρματα» και ο Δημόκριτος τα «Ατομα». Ο Σωκράτης όμως χάραξε μια τομή στην φιλοσοφική σκέψη με την εξέταση της ουσίας των όντων δια της ερεύνης των εννοιών. Με την έρευνα και την αληθινή εξέταση και κατάταξη των διαφόρων «Εννοιών» χάραξε δρόμο στην σύγχρονη επιστημονική σκέψη , χωρίς την οποία ο κόσμος ακόμη θα κολυμπούσε στις προλήψεις, στην άγνοια και στην θεοκρατίαν. Ο Πλάτων πήρε τις γενικές έννοιες του Σωκράτους τις εξύψωσε και έφτιαξε τα είδη και τις «ιδέες», οι οποίες είναι ‘ουσίες’ αυθύπαρκτοι, άυλοι , και αμετάβλητοι , απρόσιτοι στις αισθήσεις μας και θεατές μόνον δια του Νου . Οι ‘Ιδέες ’ έχουν μεν εκάστη τη δική της ιδιότητα αλλά ταυτοχρόνως αλληλοσυνδέονται διά συναλληλίας και υπαλληλίας , της αιτιολογίας και της ακολουθίας και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολον , ήτοι τον κόσμο των ιδεών. Των ‘Ιδεών’ λαμβάνει γνώσιν ο άνθρωπος όχι δια των αιθσθήσεων αλλά , αλλά δια της αναμνήσεως . Οσο και να παρατηρήσουμε τον κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και δημιουργεί μια απατηλή εικόνα στις αισθήσεις μας δεν μπορούμε να ιδούμε τις «Ιδέες » ειμή μόνον μέσω του Νου .
Γιατί θέλουν να μας κάνουν Αμνήμονες; Η ανάμνηση που αναφέρει ο Πλάτων έχει σχέση με προΰπαρξη της ψυχής σε προγενέστερες ζωές στον ιδεατό κόσμο των ‘Ιδεών’ πριν ακομη ενωθεί με το φθαρτό και προσωρινό σώμα. Διότι στον υλικό κόσμο των αισθήσεων η ψυχή δεν δύναται να διακρίνει τις ‘Ιδέες’ Κατά τον Πλάτων η υψίστη ιδέα είναι αυτή του «Αγαθού» , η οποία συμπίπτει με την θεότητα και την ‘Πρώτη Ουσία’. Γι’ αυτό οι Έλληνες σκοπό της ζωής δεν είχαν την υλική αποθησαύριση , ή την υλική απόλαυση αλλά την ψυχοπνευματική ανύψωση του ατόμου σε «Καλόν καγαθόν» πολίτην. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά του σημερινού Εβραϊκού και Αγγλοσαξονικού, τρόπου σκέψεως από τον Ελληνικό τοιούτο . Ο πρώτος αποβλέπει στον υλιστικό ωφελιμισμό και στην υπερκατανάλωση υλικών αγαθών , ενώ ο δεύτερος στην ψυχοπνευματική ανύψωση του ατόμου, χωρίς φυσικά να παραμελείται η υλική συντήρηση του σώματος.
Ως προς την φυσική ενότητα του κόσμου , ο θεός κατασκεύασε τον κόσμο αποβλέπων στις ιδέες σαν παραδείγματα. Ως κε τούτου ο κόσμος είναι άριστος και τελειότατος. Κατά πρώτον εδημιουργήθη η ψυχή του κόσμου , η αρχή και η ζωή της κινήσεως του παντός, έχοντας ως στοιχεία τα προαναφερθέντα από τον Εμπεδοκλή (Πυρ, αήρ, γη και ύδωρ) Ο υλικός κόσμος γνωρίζει την αλήθεια μόνον με πιθανότητες , εν αντιθέσει προς τον ασώματον κόσμο των ιδεών που είναι το υποκείμενον των γνώσεων. Σχετικά με την σχέση των ιδεών προς τον κόσμο τούτον ο Πλάτων λέγει ότι αυτές είναι παρούσες στα άτομα που μετέσουν αυτών (μέθεξις) Οι ‘Ιδέες’ είναι τα παραδείγματα τον όντων , τα οποία είναι απλά είδωλα ή απομιμήσεις των ιδεών. Για κάθε δηλαδή έργο ανθρώπινο κατά τον Πλάτων υπάρχει –θα λέγαμε – στο «Νομοτεχνείο του Διός» ένα πρότυπο μοντέλο ή ‘καλούπι’ που προσπαθούμε να μιμηθούμε και να αντιγράψουμε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε οι Έλληνες είναι αυτοί που μπόρεσαν να αντιγράψουν τα θεϊκά καλούπια σε όλες τις εκφάνσεις της υλικής και πνευματικής τους ζωής.
Το Σύμπαν διαθέτει Συμπαντική Ψυχή κατά τον Πλάτωνα, και κατ’ αναλογίαν και η ψυχή του ανθρώπου συμμετέχει σ’ αυτήν. Όπως λοιπόν η διακοσμητική αρχή στο σύμπαν είναι η ψυχή , το ίδιο ισχύει και στον άνθρωπο, αυτή δηλαδή είναι ο φορέας της ανθρώπινης ζωής, η κινητήριος δύναμη του σώματος και αθάτος. Η Ψυχή πριν ενθρονισθεί στο σώμα περιφέρετο στο χώρο που διαβιεί η συμπαντική ψυχή και οι ιδέες , είτε είναι αυτές θεατές είτε μη τελείως θεατές υπό της επιστήμης. Οι ασθενέστερες ψυχές πλήρεις κακίας και λήθης πέφτουν στην γη εντός των σωμάτων των ανθρώπων για να εξαγνισθούν και να καλλιεργηθούν πριν ξαναγυρίσουν στο χώρο των ιδεών. Οι ψυχές των ανθρώπων διατηρούν την ανάμνηση των ιδεών είτε εκ της συνυπάρξεως των πριν ενσωματωθούν ή και εκ προηγουμένων μετεμψυχώσεων σε προγενέστερες ζωές. Γι’ αυτό ο σκοπός της Παιδείας δεν είναι να μάθει τα πράγματα από την αρχή αλλά, μάλλον να τα ξαναθυμίσει . Ετσι εξηγείται που ορισμνα ΄τομα γεννιούνται μαθημένα και με διάφορες θαυμαστές ικανόητες και εκπληκτικές εμπειρίες.
Η Ψυχή κατά τον Πλάτωνα περιλαμβάνει τρία μέρη:
1/ Το Λογιστικό. Τούτο επικοινωνεί με τον κόσμο των ιδεών και έχει την έδρα στην κεφαλή. Η αρετή του λογιστικού είναι η Φρόνηση και η Σοφία. Συμβολισμός τούτων η θεά Αθηνά, εκ της οποίας πήρε το όνομα η ομώνυμη πόλη μας διότι υπήρξε η αρχαιότερη πόλη στον Κόσμο. Ανεξαρτήτως αν σήμερα έχει μεταναστεύσει η θεά σε άλλες χώρες που την λατρεύουν περισσότερο
2/ Το Θυμικό ή Θυμοειδές. Αυτό διψάει για τιμές, δύναμη και δόξα και έχει την έδρα του στο στήθος. Α αρετή του θυμοειδούς είναι η Ανδρεία και επειδή οι Έλληνες εφρόντιζαν για το θυμικό των νέων , αυτοί εγένοντο άφοβοι , θαρραλέοι και ανδρείοι. Σήμερα κάνουμε τους νέους μαλθακούς με την τρυφηλότητα, την έλλειψη ασκήσεων , αθλητισμού και σωματικής αγωγής , την απουσία προτύπων , όπως ο Αχιλλεύς, ο Ηρακλής, ο Θησεύς, ο Οδυσσεύς , ο Μέγας Αλέξανδρος κ.α
3/ Το Επιθυμητόν Αυτό μας οδηγεί στο φαγητό , στα ποτά και στις απολαύσεις και έχει την έδρα του στο στομάχι. Αρετή του επιθυμητού είναι η Σωφροσύνη , αλλά και το Μέτρον και το Μη Αγαν. Σήμερον έχουμε αφήσει να μας κυριεύσει το επιθυμητόν και γίναμα υπερκαταναλωτικά όντα . Οι άνθθρωποι σήμερον είναι επιρρεπείς σε κάθε είδους υλική απόλαυση. Και δεν άργησαν να φανούν τα ατνητικά αποτελέσματα. Ικανός αριθμός έγιναν υπέρβαροι και τρέχουν στους γιατρούς γιατί έχουν προβλήματα υγείας λόγω της υπερκατανάλωσης επιβλαβών τροφών ή ποτών και της επικίνδυνης αυξήσεως του βάρους των. Όμως κάτι παραμένει εκτός περιγραφής και δεν καθορίζεται το ενιαίον κέντρον που ρυθμίζει το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέρους σε κάθε στιγμή του χρόνου. Εδώ ο Πλάτων εισάγει τον όρο της «Ηθικής » η οποια συνδέεται στενότατα με τις μεταφυσικές αρχές και αποτελεί την ουσία των. Πέραν της Διαλεκτικής , της Φυσικής και της Ηθικής αρετής ο Πλάτων εισάγει και μια τετάρτη ως μέρος της Ψυχής:
4/ Μας στερούν τον Ηλιο της Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη απεργάζεται την αρμονική σύζευξη των τριών μερών της Ψυχής.
Η Πολιτεία ως συλλογικό σώμα αποτελείται κι’ αυτή από τρία μέρη:
α/ Εκ του πολυπληθούς λαού, ο οποίος αντιστοιχεί προς το Επιθυμητόν , διότι ο λαός έχει κύριο μέλημα του την αντιμετώπιση των βιοποριστικών υλικών προβλημάτων . Καθρέπτης του επιθυμητού μέρους της κοινωνίας είναι η Αγορά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σήμερα όλα τείνει να τα ρυθμίζει η αγορά, διότι τα δύο άλλα μέρη έχουν ατονήσει προς όφελος της αγοράς.
Η Οικονομία της Αγοράς , δεν είναι ένας αφηρημένος όρος, αλλά το πολίτευμα που έχει επικρατήσει στον κόσμο για να ρυθμίζει, σύμφωνα με τους εμπνευστές του , όλα τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα , χωρίς την παρέμβαση του συλλογικού οργάνου των ανθρώπων .
β/ Το Σύνολον των Ενόπλων ανδρών εκπροσωπεί το Θυμικόν Αυτό πρέπει να είναι ανδρείο, ρωμαλέο , δυνατόν για να μπορεί να εξασφαλίζει την άμυνα και ασφάλεια στους πολίτες, ώστε να αφιερώνονται ήσυχοι στα ειρηνικά τους καθήκοντα. Εδώ η Πολιτεία μας κάνει ένα μεγάλο σφάλμα , να υποβλέπει τον ρόλο των Ε.Δ και να θέλει αυτές ηττοπαθείς και αδύναμες. Η εχθρότης αυτή προέρχεται από την εποχή της χούντας , αλλά σήμερον με μια πανίσχυρη Τουρκία ο ρόλος των Ε.Δ θα έπρεπε να είναι ισόρροπος προς την εξ Ανατολών -και όχι μόνον- Απειλή. Διότι σήμερον η απειλή ακρωτηριασμού της Ελλάδος εμφανίζεται πανταχόθεν (εξ Αλβανίας, Σκοπίων, Βουλγαρίας ) και το χειρότερο ότι αυτή η απειλή ενισχύεται και υποκινείται από την υπερδύναμη για τους δικούς της γεωστρατηγικούς σκοπούς και συμφέροντα στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
γ/ Οι Άρχοντες(Πολιτική Εξουσία) αντιστοιχούν στο Λογιστικό μέρος της συλλογικής ψυχής του έθνους. Αυτοί ασκούν την διοίκηση και την νομοθεσία της συλλογικής ψυχής. Ο Πλάτων έχει πει ότι πρέπει να βασιλεύουν οι σοφοί ή οι βασιλείς να γίνουν σοφοί. Ας ήταν τουλάχιστον οι άρχοντες Σώφρονες και η πατρίδα μας θα ήτο σήμερον καλύτερη. Δυστυχώς οι άρχοντες μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων κι’ αυτό κάνει την πατρίδα μας να έρχεται σχεδόν τελευταία στην Ευρωπαϊκή οικογένεια . Η διαφθορά και η διαπλοκή έχει φωλιάσει στην διοίκηση και στο νομοθετικό σώμα και κατατρώγει τα σωθικά της Πολιτείας . Ο λαός γονατίζει από τα φορολογικά και άλλα βάρη και οι άρχοντες σπαταλούν ασυλλόγιστα τον δημόσιο πλούτο , καθώς είναι ανεξέλεγκτοι . Διότι οι ίδιοι νομοθετούν, αποφασίζουν , ελέγχουν και δικάζουν , αλλά σπανίως καταδικάζουν . Διότι ο λαός μας λέγει ότι: «Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει»
Η Δικαιοσύνη είναι η αρετή της Πολιτείας, δεν λειτουργεί ούτε στα άτομα , ούτε στην Πολιτεία και οι δικαστές έχουν κι’ αυτοί σε μεγάλο μέρος διαφθαρεί και προσχωρήσει στην λογική του Επιθυμητού . Ο λαός το λέει «αρπαχτή » κλεπτοκρατία, ληστεία και γκανκστερική μαφία . Όμως η δικαιοσύνη είναι σαν το δίχτυ της αράχνης που πιάνει τα μικρά έντομα, ενώ τα μεγάλα διατρυπούν το δίχτυ και φεύγουν ατιμώρητα.
Η Αγωγή αφορά αφ’ ενός μεν στο Σώμα(γυμναστική ) και αφ’ ετέρου το πνεύμα (παιδεία) και επιτυγχάνεται από την στοιχειώδη διδασκαλία βαθμηδόν στην μόρφωση ψυχών δια της σπουδής μουσικής, ποιήσεως, μαθηματικών και φιλοσοφικών γνώσεων. Η τελευταία βαθμίδα μορφώσεως δίδεται στους έχοντες φυσική κλίση και προορίζεται για τους άρχοντες της πολιτείας. Προφανώς το σύστημα του Ελληνικού Αστεως δεν έβγαζε –όπως συμβαίνει σήμερον – άνεργους επιστήμονες που στην ουσία είναι ειδικευμένοι «εργάτες», χωρίς πνευματική και ψυχική μόρφωση. Τότε όλα τα επαγγέλματα ήσαν χρήσιμα και ωφέλιμα . Βεβαίως είχαν και τους δούλους, όπως έχουμε και σήμερον τις μηχανές και τους ξένους μετανάστες για να βοηθούν στην ηυξημένη παραγωγή. Όμως η ιδανική αυτή Πολιτεία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί από ανθρώπους , αλλά μόνον από θεούς. Ωστόσο ποτέ οι Ελληνες δεν προσπάθησαν να την επιβάλλουν δια της βίας, όπως έκαναν πρόσφατα στην τέως Σοβιετική Ένωση με την επιβολή του κομμουνισμού. Αυτός ήτο δε ο κύριος λόγος για την παταγώδη αποτυχία του. Δεν είναι δυνατόν να προσαρμώσεις τους ανθρώπους στο σύστημα , αλλά το σύστημα στους ανθρώπους, όσο κακό και ατελές κι’ αν είναι τούτο. Στο τελευταίο του έργο στους «Νόμους» σχεδιάζει μια μορφή Πολιτείας που αποτελεί κράμα μοναρχίας και δημοκρατίας. Όπως σε ένα όχημα χρειάζεται η μηχανή για να δίνει κίνηση προς τα εμπρός, αλλά και τα φρένα για να σταματούν το όχημα πριν πέσει στο γκρεμό , έτσι και στην Πολιτεία χρειάζεται ένα κράμα στιβαρής ηγεσίας και δημοκρατίας , στο βαθμό που δεν θα καταντάει δικτατορία, ούτε φαυλοκρατία και αναρχία . Στην χώρα μας το πολιτικό μας σύστημα έχει γίνει αφ’ ενός ολιγαρχία του πλούτου και αφ’ ετέρου φαυλοκρατία και αναρχία , διότι δεν τηρούνται οι νόμοι. Την θρησκεία την ο Πλάτων την θέλει καθαρμένη από χυδαιότητες και απρεπείς και ανήθικες πράξεις, που δεν είναι προσήκουσες προς τους θεούς. Σήμερον η θρησκεία έχει χάσει τον πνευματικό της χαρακτήρα και προσβάλλει με έργα και πράξεις το θείον. Τα συγχωροχάρτια της εκκησίας, η επίκληση του θείου ακόμη και για αισχρές , εγκληματικές ή πολεμικές πράξεις, το εγκληματικό , ρατσιστικό και πορνογραφικό περιεχόμενο της Βίβλου, και οι ηθικές , οικονομικές και σκοταδιστικές ατασθαλείες προσβάλλουν βάναυσα το θείον. Ο Πλάτων δέχεται την ηθικήν επίδραση της θρησκείας και της τέχνης στον λαό και αυτήν πρέπει να υπηρετούν. Η τέχνη πρέπει να υπηρετεί την αρετή και να αποτρέπη από το κακό. Όταν όμως η θρησκεία είναι ανήθικη και σκοταδιστική και η τέχνη παρηκμασμένη , όπως σήμερον , ο κόσμος εκτραχηλίζεται και οδηγείται στον Μεσαίωνα. Ο Πλάτων δεν θέλει την ηδυπάθεια στην μουσική , όπως συμβαίνει σήμερον με τους ανατολίτικους χορούς της κοιλιάς και τους αμανέδες στις εκκλησίες και τα λαϊκά άσματα. Επίσης θέτει σκοπό στην Ρητορική να εξυπηρετεί την ηθική και όχι όπως συμβαίνει σήμερον όπου ο θύτης μεταβάλλεται σε θύμα , επειδή ο ασυνείδητος ρήτορας μπορεί να πείσει τον «μιλημένο » δικαστή να εκλάβει ανεστραμμένη την αλήθεια. Ο Πλάτων υπήρξε και μέγας μαθηματικός και εδίδαξε στην περίφημη Ακαδημία του τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της αρχαιότητος . Περίφημα έχουν μείνει τα στερεά καλούμενα σχήματα του Πλάτωνος (τετράεδρον, εξάεδρον, οκτάεδρον, δωδεκάεδρον και εισάεδρον)
Ο Πλάτων διαιρεί τον κόσμο σε αισθητόν και υπεραισθητόν και η μεταφυσική του διδασκαλία έδωσε στον κόσμο μια ιδεαλιστική κατεύθυνση , σε αντίθεση προς τους φυσικούς φιλοσόφους, που έβαλαν τις βάσεις για την μελέτη του φυσικού μας κόσμου. Μάλιστα ορισμένοι φέρουν τον Πλάτωνα ως τον προάγγελο των μετέπειτα μονοθεϊστικών Εβραιογενών θρησκειών (Ιουδαϊσμού , Χριστιανισμού , Ισλαμισμού) οι οποίες οδήγησαν τον κόσμο στον σκοτεινόν Μεσαίωνα.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ

Η Ελλάς το 2007 έγινε στόχος μιάς μείζονος εμπρηστικής επίθεσης και δυστυχώς τα ελεγχόμενα ΜΜΕ και το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα το απέκρυψαν από τον Ελληνικό λαό . Μας παραμύθιασαν με κάποια.. γριούλα που άναψε το φούρνο και με μερικούς απρόσεκτους που έρριξαν τα αποτσίγαρα τους πλάι στο δρόμο . Κανείς δεν έμαθε τι απέγιναν οι ύποπτοι εμπρησμού που συνελήφθησαν επί τόπου με τα εμπρηστικά μέσα.
Ούτε με Ατομικά Οπλα τέτοια Καταστυροφή Ητο ακόμη ένα από τα πάμπολλα πλήρως οργανωμένα ολοκαυτώματα που έχει γνωρίσει αυτός ο μαρτυρικός τόπος, αλλά τα περνούν σαν στιγμιαία εγκλήματα και τα αποσιωπούν λόγω πολλαπλής ενοχής των εξουσιαστών και των αφεντικών τους . Το εβραιοκρατούμενον Έθνος των Ελλήνων συνεχίζει να υμνεί το ανύπαρκτο Ολοκαύτωμα των Εβραίων και να δοξάζει τους Εβραίους θεούς και «προπάτορες» που του φύτευσαν δια της βίας στον εγκέφαλο οι Ρωμαίοι κατακτητές.
"Αρτέμιδα, Αρχαία Ολυμπία, Ζαχάρω, Πάρνηθα, Γράμμος, Εύβοια... Ο κατάλογος ατέλειωτος. Εβδομήντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 2,5 εκατ. στρέμματα έγιναν στάχτη σε περισσότερες από 6.000 πυρκαγιές το καλοκαίρι. Ακόμη και τρεις ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα δεν θα είχαν αυτά τα ολέθρια για τη φύση αποτελέσματα. Οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον είναι τραγικές, ενώ οι τοπικές οικονομίες βρίσκονται στον «αέρα». Ο ελληνικός λαός και μαζί του ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε με δέος το ελληνικό ολοκαύτωμα."
Η Άγνοια, Ανευθυνότητα και Αθωότητα του λαού .Το τραγικότερο όμως είναι η άγνοια και η αδράνεια του λαού μας που αναμένει έξωθεν ή από κάποιο… θαύμα των Εβραίων θεών του ή της ελεγχόμενης και διεφθαρμένης εξουσίας την αντιμετώπιση του κακού. Η σωτηρία του όμως δεν έρχεται και η καταστροφή συνεχίζεται καθ’ έκαστον θέρος με αυξανόμενο καταστρεπτικό ρυθμό .
Ποτέ ξανά τέτοια Καταστροφή . Η πνευματική και υλική μας υπόσταση πρέπει να περιφρουρείται από αφυπνισμένους και ενεργούς πολίτες . Η Ελλάδα σύμφωνα με τις οδηγίες Κίσινγκερ και της διεθνούς εξουσίας έγινε στόχος δυναμικής επίθεσης …Την πολεμούν με νέα μέσα . Ο εχθρός είναι αθέατος , σιωπηλός αλλά και αδίστακτος και αποτελεσματικός και μας πολεμάει με άλλα μέσα περισσότερο οικονομικά και καταστρεπτικότερα ακόμη και από τις ατομικές βόμβες , διότι εμείς έχουμε παύσει από καιρό να προστατεύουμε το σπίτι μας, την πατρίδα μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά , το φυσικό μας περιβάλλον , ακόμη και την εθνική μας ταυτότητα , την εδαφική μας ακεραιότητα και την ανεξαρτησία μας. Ας εκλάβουμε αυτό το τρομακτικό γεγονός ως ένα πυρακτωμένο μήνυμα αφύπνισης και αλλοίμονο σε κείνους που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την Νέμεση, όταν αυτή θα ξαναλειτουργήσει. Αυτοί που δεν παίρνουν αυτά τα μηνύματα και συνεχίζουν να καταστρέφουν την Ελλάδα και κτυπούν τον Ελληνισμός στις ρίζες του , έστω κι’ αν είναι Έλληνες , έστω κι’ αν έχουν Ελληνικά ονόματα εμείς τους θεωρούμε εχθρούς και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ακόμη και με τα όπλα . Αλλά και οι άλλοι που αδιαφορούν για την τύχη αυτού του άμοιρου τόπου που έδωσε τον πρώτο πολιτισμό , κι’ αυτούς πρέπει να τους εκλαμβάνουμε ως συνεργάτες των εχθρών μας και σαν δοσιλόγους και συνενόχους εγκληματίες.
Ψηλά τις Σημαίες Μια μικρή μειοψηφία ανεγκέφαλων νέων που θέλουν να λέγονται ‘αναρχικοί’ , έχουν γίνει καταστροφείς , μηδενιστές , απάτριδες και ανθέλληνες. Και δυστυχώς τους ανέχεται η Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο να προβαίνουν στην βεβήλωση των ιερών και οσίων της φυλής μας, χωρίς να συναισθάνονται πόσο κακό κάνουν στην πατρίδα που τους φιλοξενεί και τους μεγάλωσε και στην κοινωνία (καταστροφές περιουσιών βιοπαλαιστών, παρακώλυση συγκοινωνιών , διασυρμός της χώρας μας ) Όμως την μεγαλύτερη καταστροφή κάνουν στους εαυτούς τους , στις οικογένειες τους και ίσως και στα παιδιά που θα κάνουν αργότερα , διότι ασφαλώς δεν θα υπερηφανεύονται ενθυμούμενοι τα «έργα» τους. Προφανώς η παράδοση του καψίματος της Ελληνικής σημαίας από «Έλληνες» «αναρχικούς» και Αλβανούς "ομοϊδεάτες" τους δεν έχει ενδιαφέρον πλέον εντός της Ελλάδος αφού τα αντανακλαστικά των αδηφάγων τηλεθεατών έχουν κορεσθεί και η ίδια η αστυνομία παρακολουθεί απαθής κάθε φορά που το εθνικό μας σύμβολο βεβηλώνεται. Και όμως σε αλλοτινούς καιρούς είχαν σκοτωθεί για την τιμή της σημαίας μας χιλιάδες νέοι . Τι άραγε θα λέγει η ψυχή του ήρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη , ο οποίος τυλιγμένος με την Ελληνική Σημαία της Ακροπόλεως, έπεσε στο κενό από τον Ιερό Βράχο για να ξεπλύνει την βεβήλωση που είχαν κάνει οι Ναζί με την υποστολή της γαλανόλευκης την άνοιξη εκείνη του 1941. Έλληνες αγρυπνείτε και την Ελλάδα μην λησμονείτε
Σπόρος θεϊκού πυρός ο Άνθρωπος, γονή του κραταιού Δία στους ιερούς κόλπους της Γαίας... Και όμως είναι τόσο επιρρεπής στις έξεις του και στον πλούτο. Ζωή, αληθινή ζωή ζούμε στη Γη και όχι στους ουρανούς που πολλοί προσδοκούν ; Μα εμείς συνεχώς βλέπουμε το χθες και το αύριο. Θαρρείς ότι το σήμερον δεν έχει αξία. Και όμως αυτό πρέπει να ζήσουμε με αρετή και αξιοπρέπεια . Αποφεύγω τους συνδέσμους του παρελθόνς, διότι τα μέλη της ομιλούν συνεχώς για το χθες , ωσάν να έχουν εξοφλήσει οριστικά την ζωή τους σήμερα. Αυτούς θεωρώ ουσιαστικά ζώντας νεκρούς. Αντίθετα, στο Ελληνικό Πνεύμα διακρίνω την πραγματική αθανασία και τον σκοπό της ζωής.
Πάντα λέμε ότι: αύριο θα κάνουμε το νέο ξεκίνημα . και πολλά αναβάλλουμε για την άλλη μέρα! Για παράδειγμα ποιος μπορεί να κόψει το τσιγάρο εκείνη την στιγμή που το λέγει και να μην ξανακαπνίσει το δηλητήριο της νικοτίνης. Θα σου πει αύριο ρε φίλε μέρα είναι . Αλλά αυτό δεν έρχεται ποτέ. Μερικοί μάλιστα έχουν συμβιβασθεί με τον πρόωρο θάνατο κατά δέκα χρόνια ενωρίτερον προς χάριν του τσιγάρου. Καλύτερα να έχω απολαύσει το τσιγάρο μου πριν πεθάνω, μου έλεγε κάποιος στην πρόσφατη εκδρομή . Τι να την κάνω μια στερημένη ζωή; Ποιος μπορεί ν’ αντισταθεί το συνεχές φαγοπότι , έστω κι’ αν ξέρει ότι αυτό θα του βλάψει την υγεία ; Πρέπει να έχεις ισχυρή θέληση , φρόνηση και σωφροσύνη για να το επιτύχεις. Κι’ αυτή δεν την έχουν οι πολλοί. Ποιος μπορεί να κόψει τα ναρκωτικά ; Θα σου πει αορίστως ότι θα…. τα κόψει, αλλά μην το πιστέψεις γιατί είναι εξαρτημένος από την ναρκωτική ουσία . Αυτή του έχει νικήσει την θέληση , την βούληση και την λογική. Ποιος μπορεί να βάλει τον οκνηρό να κάνει μια εργασία τώρα , αφού μετά δυσκολίας κινεί τα χέρια του και τα πόδια του. Θα σου πει κι’ αυτός ότι θα το φτιάξει εν καιρώ τω δέοντι. Την ίδια νοοτροπία έχουν και οι πολιτικοί μας και όλα τα αναβάλλουν για το μέλλον και στον κόσμο λένε εκείνα τα αμύθητα θα , θα , θα ….. Και όμως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Όταν αρχίσεις μια εργασία κάποτε θα την τελειώσεις. Όταν όμως αναβάλεις την έναρξη της ποτέ αυτή δεν πρόκειται να τελειώσει. Αν ρωτήσεις τους πιο πάνω πότε είναι αυτό το αύριο , ή το αργότερα :
-Πότε θα υπάρξει αυτή η... άλλη φορά;
-Πού και πώς θα υπάρξει;
-Μήπως αύριο θα έλθει ποτέ ;
Θα έχετε δει την πινακίδα που γράφει «επι πιστώσει αύριο»
Μα, το "αύριο" ποτέ δεν έρχεται, γιατί μόλις ξημερώσει "σήμερα" γίνεται! Έτσι, ας δούμε τα πράγματα Τώρα!
Κάθε στιγμή που περνά έχουμε χάσει μια ευκαιρία για ζωή και δημιουργία . Κι έτσι ας τα βλέπουμε πάντοτε... με μια χροιά αιώνιου Παρόντος. Χαλεποί και γεμάτοι κινδύνους οι Κύκλοι της πνευματικής Κυοφορίας. Και στις κορυφές φθάνουν μόνον οι σώφρονες και ενάρετοι. Δυστυχώς πάσχουμε από μια χρόνια ανασφάλεια και φοβόμαστε το αύριο πριν ακόμη μας πλησιάσει. Με τέτοιο όμως τρόπο σκέψεως προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το σήμερα με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος που ποτέ δεν έρχεται και πάντα είμαστε σε ένα φευγαλέο σήμερα και τώρα . Αν χάνουμε αυτό το τώρα χάνουμε ανεπιστρεπτί το τραίνο της ζωής. Κάθε στιγμή που περνά έχουμε χάσει μια ευκαιρία για ζωή και δημιουργία , το σήμερα της ζωής .Διεισδύοντας στις μικρές ή μεγάλες Τομές που κατορθώνει ν΄ ανοίγει την κάθε φορά η Κατανόησή μας... μπορεί να βρει την φιλοσοφία της ζωής , όχι για να γίνεις φιλόσοφος, αλλά για να ζήσεις καλύτερα και να είσαι ευτυχισμένος με εκείνη την εσωτερική ικανοποίηση και γαλήνη που σου δίνει ηθικό υπόβαθρο και δυνάμεις για να ζήσεις περισσότερο και να μακροημερεύσεις χωρίς πόνους και αγωνία.
Στις εορταστικές ημέρες ευχόμαστε χρόνια πολλά, λες κι’ αυτό είναι το καλύτερο στον άνθρωπο. Κι’ αν τα χρόνια τα πολλά είναι χρόνια επαίσχυντα και τοιαύτα ντροπής και φθοράς της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος μας, πέραν της βιολογικής μας φθοράς , αυτό δεν είναι χρεωκοπία;. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας που ζούσαν για την αρετή δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τα πολλά χρόνια αλλά για να γίνουν «καλοί κ’ αγαθοί» πολίτες. Οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν γίνει στο έπακρον τυπολάτρες. Ετσι τους θέλει η ζωή σήμερα , υποκριτές, ψεύτικους, φθηνούς σε μεγάλα αισθήματα και ακριβούς σε υλικά δώρα.
Είναι λοιπόν καλύτερο να ζήσει κανείς μια ενάρετη ζωή, ώστε η ψυχή και η ύλη του να ενωθεί εν καιρώ ν με την παγκόσμια συνείδηση και την Πρώτη Ουσία από την οποία ξεκίνησε , παρά να ζήσει απλώς για να απολαύσει περισσότερες υλικές τέρψεις και ηδονές( όπως κάπνισμα , ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, γαστριμαργικές απολαύσεις . ποτά , περισσότερες, σεξουαλικές ακολασίες , ανωμαλίες(ομοφυλοφιλία , λεσβιασμός κ.α ) και υπερβολές κάθε είδους κ.α , Επίσης είναι ματαιόδοξο να έχη τάξει σκοπό της ζωής του την απόλαυση της δόξας, τις τιμές, την εξουσία , την κολακεία των αυλοκολάκων και την επιτηδευμένη και χαλκευμένη υστεροφημία χωρίς να το αξίζει .
*Οι ηγέτες της Ανατολής φτιάχνουν εν ζωή τα Μαυσωλεία τους για να τους βάλουν μέσα όταν θα πεθάνουν και να τους προσκηνούν και μετά θάνατον.
* Στην Τυνησία είδα το Μαυσωλείο του τέως προέδρου Χοακίμ Μπουργκίμπα στο Μοναστήρι και έμεινα έκπληκτος με το θαυμαστό τούτο έργο τέχνης. Παρόμοιο μαυσωλείο έχει φτιάξει ο νυν προέδρο Μπεν Αλή στην Καρχηδόνα και άλλοι θρησκευτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι και άνρωποι του πλούτου.
Μα όταν η κυοφορία συντελεσθεί, τότε πασίχαρη η μητέρα Γαία παραδίδει τα αρτιγέννητα Τέκνα της στα χέρια της φρουρητικής θεϊκής Κόρης - Σοφίας.. η οποία θα το οδηγήσει στο «Μέτρον».. Αυτή η οδός είναι και η πιο δύσκολη αλλά και η πιο ενάρετη και αξιοπρεπής. Από την ώρα εκείνη άρχεται η μακρά Οδός της αληθινής, ζώσας Φιλοσοφίας... καὶ «ούκ απολήγει του έρωτος, πριν ….γνοίη τε και αληθώς ζώη» {Δικτυοτόπος Πυριόσπορος το Ελληνικό Ολοκαύτωμα}

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΜΑΚΡΥΝΟΙ ΞΑΧΑΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Το Αιγαίο Κοιτίδα των Δραυιδών. Ο καταξιωμένος Ινδός γλωσσολόγος και ερευνητής J.K. Chatterji γράφει στο βιβλίο του «History and Culture of the Indian People, Race, movements and pre-historic Culture» : οτι η κοιτίδα των Δραβιδών, (φυλές των οποίων η γλωσσική οικογένεια από 23 γλώσσες. αντιστοιχεί στην Ινδία και το Πακιστάν σε 200 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους ), είναι τα νησιά του Αιγαίου, και πιθανότερα η Κρήτη, απ΄ όπου οι πρόγονοί τους ξεκίνησαν πριν από πολλές χιλιετίες για να καταλήξουν στην Μεσοποταμία όπου ανέπτυξαν τον Σουμεριακό πολιτισμό, και στη συνέχεια απλώθηκαν στην Κεντρική και νότια Ινδία. Σχετικά με την Ινδική ομάδα φυλών των Δραυιδών, ο Ινδός ερευνητής T.R.Sesha Iyengar, παρατηρεί επίσης στο βιβλίο του ‘Dravidian India’, (είναι έκδοση της πόλης του Madras, του 1925 που επανεκδόθηκε πρόσφατα, ένα από τα σημαντικότερα κλασσικά της Δραυιδικής λογοτεχνίας), ότι οι Σουμέριοι και οι Δραβίδες είχαν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Συμφωνεί και αυτός στο ότι μια από τις σημαντικότερες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή τους, φέρει τους Δραυίδες να είναι μια Μεσογειακή φυλή προερχόμενη από την Κρήτη, η οποία ο ίδιος θεωρεί ότι απετέλεσε το φυλετικό υπόστρωμα των Πελασγών.
Harappa και Mohenjo Daro Ο Sesha Iyengar, αναφέρει τις παρατηρήσεις του Ινδού αρχαιολόγου R.D.Banerji, βοηθού του αρχαιολόγου John Marshall που ανακάλυψαν μεταξύ του 1922 και 1927, τις πρώτες δύο μεγάλες πόλεις της κοιλάδας του ποταμού Ινδού Harappa και Mohenjo Daro , και προσθέτει ότι ο πολιτισμός αυτός, συνδέεται άμεσα με τον Αιγιακό πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου, εκτός άλλων και από το γεγονός ότι διάφορες σχέσεις ανιχνεύονται μεταξύ των Μινωικών αρχαιοτήτων και αυτών του Mohenjo Daro και ειδικά σε χρωματισμένα κεραμικά σκεύη. Παρατηρεί επίσης ότι η ιερογλυφική γραφή που βρέθηκε στην Harappa, υπό μορφή χιλιάδων σφραγίδων και πινακίδων (4.000 περίπου), δείχνει ένα υψηλό επίπεδο εξέλιξης. Είναι γεγονός ότι η γραφή αυτή δεν εμφανίζει κανενός είδους ομοιότητα με κανένα από τα γνωστά Ινδικά αλφάβητα, ενώ αντίθετα σχετίζεται με αυτά της Μυκηναϊκής εποχής. Υπάρχουν όμως περισσότεροι λόγοι πέρα από την μαρτυρία των σημαντικών αυτών ανθρώπων, που μας βεβαιώνουν ότι η φυλή αυτή ήταν πρωτοελληνική Πελασγική, η οποία αφού εγκατέστησε αποικίες στην Μεσοποταμία και συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία του Σουμεριακού πολιτισμού, συνέχισε την αποικιακή της δράση, και επεκτάθηκε στην κοιλάδα του Ινδού όπου εκεί επίσης απετέλεσε την βάση για την δημιουργία του ομώνυμου πολιτισμού, όπως βλέπουμε από τα ερείπια των δύο πόλεων Mohenjo Daro και Harappa της 4ης π.Χ. χιλιετίας στις όχθες του Ινδού ποταμού, (σημερινό νότιο Πακιστάν). Να σημειωθεί ότι και οι Σουμέριοι είναι πανάρχαιοι Ετεοκρήτες που αποβιβάσθηκαν στην Μικρά Ασία από την Κρήτη και εκείθεν μετεκινήθησαν προοδευτικά προς ανατολάς ως την Μεσοποταμία και πήραν διάφορα ονόματα , λ. χ Χετταίοι, Σουμέριοι κ.α
Αυτά τα ερείπια αποτελούν σήμερα τον αρχαιότερο γνωστό, ανεπτυγμένο πολιτισμό στην Ινδική χερσόνησο, και φανερώνουν ένα υψηλό τεχνικό επίπεδο με εκτεταμένο πολεοδομικό αποχετευτικό και υδροδοτικό σχεδιασμό (ρυμοτομία με κανονικά οικοδομικά τετράγωνα, πολυώροφα κτίρια από ψημένα τούβλα, δημόσια θερμαινόμενα λουτρά και δημόσιες κεντρικές αποθήκες σιτηρών ).
Πρωτο Ελληνικές Πόλεις στην Κοιλάδα του Ινδού π. Ο πληθυσμός της πόλης Mohenjo Daro υπολογίζεται ότι κυμαινόταν στις 20 με 50 χιλιάδες άτομα, και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει πιστοποιηθεί από κανένα στοιχείο η φυσιολογική σταδιακή ανάπτυξη της, όπως επίσης και των άλλων 1.400 πόλεων της περιοχής του Ινδού ποταμού που ανακαλύφθηκαν αργότερα και χαρακτηρίζονται από τα ίδια πολιτισμικά στοιχεία. Μια αργή ταχύτητα ανάπτυξης θα ήταν και η αναμενόμενη εάν ή γνώση σχετικά με την τεχνική υποδομή της είχε αποκτηθεί από εντόπιους πληθυσμούς. Έχει παρατηρηθεί από ευρήματα, ότι οι πόλεις αυτές μετά την καταστροφή τους από τις πλημμύρες του Ινδού ξανακτίζονταν αμέσως, αλλά με το παράδοξο η νεότερη να παρουσιάζει κάθε φορά λιγότερη τεχνική επιτήδευση και επιδεξιότητα, ενώ τα παλαιότερα στρώματα να αποδεικνύονται σαφώς ανώτερα των νεωτέρων από τεχνική άποψη, (7 στρώματα συνολικά) πράγμα που αποδεικνύει ότι οι αρχικοί πληθυσμοί που πρώτοι έκτισαν τις πόλεις αυτές, θα πρέπει να εισήγαγαν τεχνικές γνώσεις ήδη αναπτυγμένες σε κάποιον άλλο τόπο.
Τα σπίτια είχαν έναν ή δύο ορόφους με επίπεδες σκεπές. Ήταν σχεδόν όλα πανομοιότυπα και παρουσίαζαν την εξής ιδιομορφία : Είχαν εσωτερική αυλή και όλα τους τα παράθυρα έβλεπαν μόνο την αυλή, και κανένα τον δρόμο. Το πιθανότερο είναι η κατασκευή τους να εξυπηρετούσε στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση από τυχόν πλημμύρες, ή αιφνιδιαστικές επιθέσεις ξένων φυλών της γύρω περιοχής.
Κάθε σπίτι είχε το δικό του πηγάδι και το δικό του λουτρό, ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα από το κέντρο. Κεραμικοί σωλήνες, συνέδεαν τα σπίτια με κεντρική αποχέτευση η οποία περνούσε κάτω από τους κεντρικούς δρόμους και από εκεί διοχετεύονταν σε κοντινά ποτάμια. Αυτό όμως είναι ένα από τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Μινωικού πολιτισμού που τα συναντάμε ευρέως στην Κρήτη, όπως επίσης παρατηρούμε και το εξής συνηθισμένο για τον Ελλαδικό χώρο φαινόμενο: τα κεντρικά αποχετευτικά κανάλια στους δρόμους να καλύπτονται με τετράγωνες λίθινες πλάκες, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο αν όχι μοναδικό για την ευρύτερη περιοχή της Ινδικής χερσονήσου.
Τα χρηστικά Σκεύη είναι Ελληνικά Αν και έχουν ανασκαφεί πολλά οικιακά σκεύη εξαιρετικής τέχνης από ορείχαλκο (μπρούντζο) και ασήμι, δεν υπάρχουν κοιτάσματα αυτών των μέταλλων στην περιοχή, και αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει πως οι κάτοικοι των πόλεων αυτών εισήγαγαν τα μέταλλα από άλλες χώρες, γνωρίζοντας ήδη την επεξεργασία τους εκ των προτέρω, διότι η μεταλλουργία δεν μπορεί βέβαια να αναπτύχθηκε από το μηδέν σε μια περιοχή που δεν υπήρξε στο έδαφός της η πρώτη ύλη εξ’ αρχής.
Η Αρχιτεκτονική Ελληνική Σχετικά με την διακυβέρνηση, από το γεγονός ότι το παλάτι και ο κυρίως ναός βρέθηκαν να συνυπάρχουν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, συμπεραίνουμε ότι ο ανώτατος άρχων της πόλης θα πρέπει να ήταν ταυτόχρονα και αρχιερεύς, και να επισημάνουμε ότι ένας αντίστοιχος διπλός ρόλος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Μίνωα και στην Μινωική Κρήτη. Αντίθετα κανένα στοιχείο δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι υπήρχε κάποια ενιαία κυβέρνηση ή βασιλέας για τις 1.400 πόλεις αυτές, αν και το σύνολο τόσων πολλών πόλεων με κοινά δομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, στην ίδια ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως βασίλειο ή αυτοκρατορία. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πόλεις αυτές ήταν πάντα αυτόνομες κατά το πρότυπο των Ελληνικών. Τα ίχνη του τοπικού Ινδικού πολιτισμού Sorath που χρονολογείται στο 3700 π.Χ. σε γειτονική περιοχή της Ινδίας (σημερινή χερσόνησο Saurashtra, στο Gujarat μέσα στα όρια δηλαδή της επιρροής του πολιτισμού του Ινδού ποταμού) διαφέρουν ριζικά από τις παραπάνω πόλεις σε οποιοδήποτε τεχνικό ή καλλιτεχνικό επίπεδο.
Ινδίες: Προιστορικό Ελληνικό Μουσείο Οι αρχαιολόγοι που ανέσκαψαν την περιοχή όπως και ο επικεφαλής του αρχαιολογικού τμήματος αρχαίας ιστορίας του πανεπιστημίου M.S. Baroda, καθηγητής Κ.Κ. Bhan, δηλώνουν ότι ο τοπικός αυτός πολιτισμός, παρ’ όλο ότι προηγήθηκε της κτίσεως της πόλης Harappa, δεν προσέφερε το παραμικρό στην διαμόρφωση του πολιτισμού της, αν και εντοπίστηκαν από ευρήματα εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους, σε ημιπολύτιμους λίθους, και την συνεκμετάλλευση βοσκοτόπων. Αντίθετα οι ίδιοι άντλησαν τα μέγιστα από στοιχεία του πολιτισμού της κοιλάδας του Ινδού. Αυτό δείχνει την ανωτερότητα του πολιτισμού της, που διατήρησε την πολιτισμική ταυτότητα του μέχρι και την μυστηριώδη εγκατάλειψη του (πιθανότατα από μεγάλη πλημμύρα του ποταμού), χωρίς να έχει επηρεασθεί από την τοπική Ινδική κουλτούρα που είχε και αυτή την δική της ξεχωριστή ταυτότητα.
Πρωτο Ελληνικά Σύμβολα Επίσης εμφανή ίχνη σχέσεων με πολιτισμικά χαρακτηριστικά από το Αιγαίο προκύπτουν από ομοιότητες με θρησκευτικές τελετουργίες η ταφικές πρακτικές όπως η λατρεία θεότητας των φιδιών από εικαστικές παραστάσεις, και η ανεύρεση χάλκινου νομίσματος ή συμβόλου με τον διπλό πέλεκυ στο Mohenjo Daro .
Λατρευτικά ειδώλια της Μητέρας Θεάς και του Ηρακλή που έχουν βρεθεί σε βόρειο και νότιο Ινδία από την περιοχή του Αιγαίου, ενισχύουν την παραπάνω θέση. Ακόμη σε αγγείο από πέτρα που βρέθηκε στην κοιλάδα του Ινδού και χρονολογείται από το 2.500 π.Χ, ο Ηρακλής απεικονίζεται να πνίγει τα δύο φίδια που του έστειλε η θεά Ήρα ! Φαίνεται όμως ότι η παρουσία των αποίκων που δημιούργησαν τον πολιτισμό των πόλεων Harappa / Mohenjo Daro καθώς και των άλλων 1.400 πόλεων του Ινδού ποταμού, δεν ήταν όσο πρόσφατη δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα των πόλεων αυτών, διότι έχει ανακαλυφθεί τελευταία στα νερά του κόλπου του Khambhat, μέσα στην περιοχή Gujarat πάντα, μια άλλη παρόμοια πόλη βυθισμένη σε βάθος 40 μέτρων.
Καιρός να αναχρονολογίσουμε την Προϊστορία μας Από την πόλη αυτή έχουν ανασυρθεί αντικείμενα που χρονολογούνται στα 7.500 π.Χ. και η ρυμοτομία της είναι πανομοιότυπη με αυτή της πόλεως Harappa, που είναι φυσικά πολύ νεώτερη.Το γεγονός αυτό αφήνει ανοικτό ένα σοβαρό ενδεχόμενο οι κάτοικοι του Αιγαίου να γνώριζαν τις περιοχές αυτές πολύ νωρίτερα από τον αποικισμό στην Μεσοποταμία, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη πανάρχαιων επαφών, όπως η διεξαγωγή της εκστρατείας του Διονύσου που έχουν περιγράψει ποικίλες αρχαίες ιστορικές πηγές.
Όσον αφορά την ονομασία ‘Δραυίδαι’, πρόκειται για έναν όρο που εισήχθη από τον Robert A. Caldwell το 1856, παρμένο από την Σανσκριτική λέξη Dravida που βρέθηκε σε ένα κείμενο του 7ου π.Χ. αιώνα, η οποία ήταν η Σανσκριτική απόδοση του ονόματος της φυλής Tamil, της μεγαλύτερης σε έκταση και αριθμό ομιλούντων Δραβιδικής γλώσσας.
Η ετυμολογία της λέξεως Δραυίδαι’ Ελληνική και δηλώνει την προέλευση του από το υγρό στοιχείο και μας παραπέμπει στον «λαό της θάλασσας» στους Πελασγούς Αιγαίους . Αυτή παράγεται από Υδραυείδαι ,: από τη λέξη ύδωρ και το παραγόμενο απ’ αυτήν επίθετο υδραίος, (αντίθετο του χερσαίος) που δηλώνει την καταγωγή κάποιου από παραθαλάσσιο τόπο και την κυρία ασχολία του με την θάλασσα, και (F)είδος για να δηλωθεί το γένος του λαού από τέτοιου είδους τόπους, όπως συμβαίνει με τα πάμπολλα και αρχαιότατα λήγοντα εις -είδης επίθετα και επώνυμα της Ελληνικής.
Η λέξη Γιόγκα Ελληνική-Σανσκρητική Ως γνωστόν η Σανσκριτική γλώσσα όπως το λέγει η λέξη είναι αρχαία Κρητική γλώσσα και ομοιάζει σημαντικά και ως προς τις κοινές λέξεις ή ρίζες και ως προς την ηχητική της γλώσσης. Τούτο δεν αλλάζει με την μανία των Ευρωπαίων γλωσσολόγων να τις φορέσουν τον «Ινδοευρωπαικό» μανδύα για να πάρουν κι’ αυτοί ένα μέρος της δόξας. Όμως εδώ και καιρό η θεωρία αυτή έχει ξεπερασθεί από τα νέα ευρήματα που σχεδόν όλα συνηγορούν στην κοινή κοίτη όλων των ανά τον κόσμο πολιτισμών το προιστορικό Αιγαίο και τους πρώτο Ελληνες Πελασγούς και Μινύες.
Μοχέντζο Ντάρο και Χαράππα – Ιεράπετρα Κρήτης Είναι γνωστό από το 1923 σχεδόν, τότε που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τις χιλιάδες ειδώλια θεοτήτων και σφραγίδες, από τις πανάρχαιες πόλεις Μοχέντζο Ντάρο και Χαράππα, ότι πολλά από αυτά απεικονίζουν γνωστές και αναγνωρίσιμες στάσεις της Γιόγκα. Παρόμοιες στάσεις γιόγκα έχουν αναγνωρισθεί και σε αγαλματίδια που έχουν ανασκαφεί από την περιοχή της Ιεράπετρας της Κρήτης και χρονολογούνται μεταξύ 4000 και 3500 π.Χ. Η λέξη yoga προέρχεται από την σανσκριτική λέξη jugam, που σημαίνει κυριολεκτικά ζυγός βοών, και μας εκπλήσσει με την διπλή ηχητική και εννοιολογική ταύτιση της με την αρχαία ελληνική λέξη ζυγόν, που πολύ αργότερα έγινε ζυγός και ως γνωστόν σημαίνει μέχρι και σήμερα ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή τον πανάρχαιο γεωργικό μηχανισμό γεωργικής καλλιέργειας (ζυγός βοών).
Οι Πελασγοί τέλος σχετίζονται σύμφωνα και με τον Τ.R.Sesha Iyengar, με τους (Υ)δραυείδες, και ίσως το όνομα τους να αποτελεί μια μεταγενέστερη Αχαϊκή απόδοση της ονομασίας του ιδίου λαού, διατηρώντας την ίδια κατά βάση σημασία τη σχετική με το υγρό στοιχείο, ως ‘οι άγοντες τα πέλαγα ’, ή ‘οι εκ του πελάγους αγόμενοι’ με προϋπόθεση βέβαια ότι προηγείται χρονικά η λέξη ‘πέλαγος’. Και στις δύο περιπτώσεις η συχνά απαντώμενη περιγραφή των λαών του Αιγαίου ως ‘λαοί της θάλασσας’ από διάφορες μη ελλαδικές πηγές, καλύπτει και στις δύο ονομασίες. Η Γιόγκα ταυτίζεται λοιπόν με την έννοια του ζυγού, για να συμβολίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλλιέργειας της ψυχοσωματικής ισορροπίας, που ελέγχει αξονικά το σώμα και το πνεύμα ταυτόχρονα. Παρομοιάζεται δηλαδή η διδασκαλία της Γιόγκα με έναν άξονα, -όπως είναι ο ζυγός στην προκειμένη περίπτωση-, δια του οποίου εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη και παράλληλη πορεία δύο διακριτών ανθρωπίνων δυνάμεων. Εκφράζεται έτσι ως η τεχνική της σύζευξης πνευματικών και σωματικών δυνάμεων, καθώς και τα αποτελέσματα που αυτή υπόσχεται με προϋπόθεση την καλλιέργεια, συνδέοντας νοηματικά τις λανθάνουσες δυνάμεις του ανθρώπου, με τους σπόρους, οι οποίοι με την κατάλληλη μέθοδο καλλιέργειας πολλαπλασιάζουν το μέγεθος τους, δίνοντας πλήρη φυτά και καρπούς.
Yoga -Mina=Μινωίτες Γιόγκα Από μερικές επιγραφές όπου βρέθηκαν τα ειδώλια του Μοχέντζο Ντάρο, προκύπτει ότι οι πιο πειθαρχημένοι και ασκητικοί yogis την εποχή εκείνη, έφεραν τον τιμητικό τίτλο Mina ! Η λέξη αυτή (Mina) συνδυαζόμενη με όλα τα παραπάνω στοιχεία που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της λέξης γιόγκα, θα μπορούσε να συσχετισθεί με τους πρώτους πρώτο έλληνες αποίκους της κοιλάδας του Ινδού από το Αιγαίο, είτε ως Μινωϊτες την αποίκησαν είτε ως Μινύες. Και στις δύο περιπτώσεις οι ανώτατοι τίτλοι για τους άρχοντες των δύο θαλασσοπόρων πρώτο ελληνικών φυλών θα μπορούσαν να εμπνεύσουν μια ονομασία όπως αυτή (Μίνως ή Μίνας ), όπως πιθανότατα έχει συμβεί και με τον πρώτο φαραώ Μήνα των ιστορικών δυναστειών στην Αίγυπτο, καθώς η ονομασία αυτή απεδόθη και στις δύο περιπτώσεις ως τίτλος και όχι ως προσωπικό όνομα. Απο το βιβλίο 'Η Αθέατη Όψη του Ινδοευρωπαϊκού Ζητήματος'. Πελασγός www.aegean-theory.gr
Όλα αυτά αποδεικνύουν τα ψεύδη που μας αραδιάζουν ξένοι και δυστυχώς και Έλληνες αμαθείς ή αργυρώνητοι επιστήμονες σχετικά με την προϊστορία του Ελληνικού Έθνους και ειδικότερα ότι:
1/ Πήραμε τον Πολιτισμό εξ Ανατολών
2/ Πήραμε το Αλφάβητο από τους Φοίνικες
3. Εμείς καταγόμαστε δήθεν εκ των Ινδοευρωπαίων,
4. Δεν είμαστε δήθεν γηγενείς Έλληνες, παρότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς γράφουν ότι είμαστε Γηγενείς
Αυτοί βέβαια γνωρίζουν όλη την αλήθεια για τον αρχαιότερο πολιτισμό του κόσμου , αλλά δεν θέλουν να τον αναδείξουν. Αυτός είναι ο Μινωικός Πολιτισμός των πρωτο ελλήνων Αιγαίων Μινωιτών και Μινύων. Και γι’ αυτό γίνεται συστηματική προσπάθεια να τον αποκρύψουν , καλύπτοντας τον όπου αυτός παρουσιάζεται με παχύ στρώμα μπετόν αρμέ και με επιχώσεις ή και ολοσχερείς καταστροφές. Αυτός είναι και ο ρόλος του αμαρτωλού ‘Ελληνικού’ Υπουργείου Πολιτισμού. δηλαδή να καταστρέφει τον προϊστορικό Ελληνικό Πολιτισμό, ώστε να μην αναιρεθεί η Ιουδαιοχριστιανική Βίβλος, η οποία, ως γνωστόν, φέρει την γένεση του κόσμου στο 4.000 περίπου π. Χ . Η ίδια επιστημονική μαφία χρονολογεί τον HOMO SAPIENS μόλις το 35.000 προ εποχής, ενώ υπάρχουν επιστημονικές μαρτυρίες για την ύπαρξη του εχέφρονος ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο το 750.000 χρόνια προ εποχής , ακόμη δε και το 11.000.000 χρόνια προ εποχής κυνηγούσαν ελέφαντες στην περιοχή της Προλεμαίδος(«Ο Ευρωπαίος Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων» του Αρη Πουλιανού) Οπού δεν μπορούν να αποκρύψουν τον προϊστορικό Ελληνισμό τον παραχαράσσουν με ασύστολα ψεύδη. Αλλά τι αναμένει κανείς από τους την διεθνή «επιστημονική» μαφία η οποία παραχαράσσει ακόμη και την πρόσφατη βιωμένη ιστορία πριν ακόμη εκλείψουν οι πρωταγωνιστές της; Αυτό λοιπόν που υπηρετούν , είτε από άγνοια, είτε εσκεμμένα προς χάριν του χρήματος και της καταλήψεως κάποιων υψηλών θέσεων στο ελεγχόμενο από τις ξένες δυνάμεις κατεστημένο , αυτούς πρέπει να τους θεωρούμε εχθρούς του Ελληνισμού και της Ελλάδος να τους στιγματίζουμε απερίφραστα και θαρραλέα και να τους φερόμεθα όπως φερθήκαμε κατά καιρούς στους κατακτητές της Ελλάδος.

Το Όνομα Μακεδονία είναι Αδιαπραγμάτευτο
.
Ένα κράτος βασισμένο στο Ψέμμα. Τα μεγάλα προβλήματα ευρίσκονται εις το ότι τουλάχιστον 30% των ανθρώπων αυτής της περιοχής(Σκοπίων) ομιλούσιν κατά 95% Βουλγαρικά και σκέπτονται ως Βούλγαροι. Οι Αλβανοί ομιλούσιν τα Αλβανικά και εν μικρόν μέρος άλλας γλώσσας και διαλέκτους. Η Βουλγαρία θεωρεί τουλάχιστον το 30% του πληθυσμού ως Βουλγάρους. Λέγουσιν οτι "Μακεδονία υπάρχει αλλά Μακεδόνες δεν υπάρχουσιν". Μια μειονότης επιμένει ότι εισίν Μακεδόνες και ίσως αληθώς. Εις αυτήν την περίπτωσιν αυτοί εισίν πρώτον Έλληνες και δεύτερον Μακεδόνες, αλλά δεν το δέχονται. Οι μαθηταί εις τα σχολεία διδάσκονται Βουλγαρικά και εις τα Ελληνικά ονόματα προστίθενται Βουλαρικαί καταλήξεις. Σκεφτείτε ότι ο Αλέξανδρος καλείται Τσάρος!!!. Επίσης διδάσκονται ότι ημείς οι Έλληνες Μακεδόνες θέλομεν απελευθέρωσιν από τους Έλληνας κατακτητάς!!! Οι Βούλγαροι ήλθον εις αυτήν την περιοχήν άνω των χιλίων ετών μετά τον θάνατον του Μ. Αλέξανδρου. Επέβαλον την παρουσίαν των δια πυρός και σιδήρου/τρομοκρατίας.Αλλαξαν τα Ελληνικά τοπωνύμια εις Βουλγαρικά.
Ομού μετά των καθ’ αυτό Βουλγάρων, εκ του ασφαλούς ήσαν και άλλοι, βορείως της Μακεδονίας λαοί, εχθρικώς διακείμενοι προς την Μακεδονίαν από πολλών εκατονταετηρίδων. Παραδείγματος χάριν το χωρίον ανατολικώς της Ελλασσώνος ονομάζεται Τσαριτσάνη ενώ το αρχικόν όνομα ην ΗΛΩΝΗ. (Εις την αρχαιότηταν, μέρος της Μακεδονίας συχνά εγένετο Θεσσαλία και άλλας φοράς μέρος της Θεσσαλίας Μακεδονία αναλόγως της ισχύος εκάστης περιοχής.)
Ξένοι Υποκινητές Όπισθεν του κινήματος περί της Βαρδάρσκας /Δαρδανίας ως μακεδονία εισίν ξένοι παράγοντες ως γνωστόν ως και ολίγοι εγχώριοι, αδιάλλακτοι. εκ του παιδομαζώματος πρώην «συμμορίτες» Ιδιαιτέρως τα παιδιά αυτών που μεγάλωσαν και εξεπαιδεύθησαν στα Σκόπια έγιναν φανατικοί ανθέλληνες. Ευρίσκω λίαν προβληματικήν την ονομασίαν αυτής της περιοχής ως Μακεδονία. Εγκλείει πολλούς κινδύνους, πολλά προβλήματα.Εάν αυτοί ονομασθώσιν Μακεδόνες, τότε τι ειμί εγώ και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι;
Μηπως επιθυμουσιν Ενωσιν μετά της Ελλάδος ως Έλληνες Μακεδόνες ; Δεν το άκουσα από μέρους των. Έπειτα, οι Αλβανοί δεν δέχονται αυτό το όνομα...Τι μέλλει γενέσθαι όταν γενώσιν η πλειοψηφία; Όντες μωαμεθανοί πολλαπλασιάζονται ταχέως..Λίαν λυπηρόν ότι η Ελλάς δεν τιμά δεόντως τους ηγέτας της Μακεδονίας. Αλλά ούτε οι επιφανέστατοι άνθρωποι της υπολοίπου Ελλάδος τιμώνται αρκούντως. Συχνάκις ουδαμώς. Τιμώνται λίαν υπερβολικά Εβραίοι, ονομαζόμενοι Άγιοι εξ ων η ανθρωπότης ουδέν ωφελήθη ποτέ αλλά κυρίω ς η Ελλάς. Πλείστοι αυτών καθύβρισαν τους Έλληνας και την Ελλάδαν. Η κατάστασις συνεχίζεται. Την Κυριακήν της λεγόμενης ορθοδοξίας αφοριζόμεθα πλειστάκις . Διατι δεν εορτάζονται τα μεγάλα γεγονότα Μαραθώνιος μάχη, η ναυμαχία της Σαλαμίνος, η μάχη των Πλαταιών, τα κατορθώματα των Ελλήνων ηγουμένων υπό του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες φιλόσοφοι και επιστήμονες; Τι καλόν εποίησεν ο ονομαζόμενος Άγιος Αντώνιος; και οι άλλοι 99% του είδους του;Αλλά βεβαίως δεν επιθημώσιν τινές τον πατριωτισμόν, την εθνικήν αξιοπρέπειαν του λαού.
Πολλοι φοβουνται την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
(Το ΕΘΝΟΣ αποτελεί επεκτασιν της οικογένειας.Ο Πλάτων ειπεν. "Το Ελληνικον γενος αυτο εαυτώ, οικιον ειναι και συγγενές,τω δε βαρβαρικώ ΟΘΝΕΙΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ" ) [Ο πραγματικος εκλεκτος λαος, ο ευεργετης του κοσμου.] Συχνα λεγεται οτι ουκ εσμεν Ελληνες!!! ΜΗΠΩΣ επει δη το επικρατεον θρησκευμα ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΝ τους Ελληνας;
Το θεμα της Τουρκιας είναι διαφορετικό . Εαν οι Τουρκοι μετονομασθωσιν Ιωνες,δεν εχωμεν προβλήματα. Τότε δικαιολογείται ο ισχυρισμός οτι ο Ομηρος και άλλοι ήσαν Ιωνες-Ελληνες. Αλλά Τούρκοι ουδέποτε.Οι Μονγόλοι Τούρκοι αφίχθησαν εις Μικραν Ασιαν περιπου προ 600-700 ετών και ουδέποτε εδημιούγησαν ίδιον πολιτισμόν. Τους θεωρω μειονοτηταν εν τη Μικρα Ασια. Η χωρα διοικηται υπο στρατοκρατιας.Τουλαχιστον το δυτικον μερος δικαιουται νομιμως το ονομα ΙΩΝΙΑ και Αιολια.Εις αυτην την περιπτωσιν προβληματα Αιγαιου δεν υπαρξουσιν,ελπιζω. Ο επισυναπτομενος ΧΑΡΤΗΣ δεικνυει τας Τουρκικας επιθημιας και όνειρα. Εδημοσιεύθη την 21ην 11 2007 εις την εφημερίδα GUNES εις την πρώτην σελιδαν και επεκτείνει τα σύνορα της Τουρκίας ως τον Στρυμώνα. Και συνεχίζει ο κ. Πυριγένης . «Βοηθησατε τους δια ταχειαν ενσωμάτωση μετα της Ε.Ε.» Τότε η Τουρκια θα καταστεί ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Ουσιαστικα σκεπτοται δια την καταληψιν της Ευρωπης μεσω της αριθμητικης των υπεροχης.26 εκ.Τουρκων σκεπτονται δια μεταναστευσην εις Ευρωπαικας χωρας μετα την αποδοχην των εις την Ε.Ε. Και οντες μωαμθανοι πολλαπλασιαζονται ταχεως. Ηδη ευρισκονται ανω των 2 εκ. Τουρκων εις την Γερμανιαν εχοντες και αντιπροσωπους εις την Βουλήν. Χαράς ευαγγέλια. Οι τούρκοι λαμβάνουσιν άδειαν οικοδομήσεως ιδιωτικού πανεπιστημίου εις την Δυτικήν Θράκην. Πόσα Ελληνικά πανεπιστήμια επιτρέπονται εις την Τουρκίαν;» Ταύτα γράφει ο ένθερμος ευπατρίδης Πυριγενης Ολυμπιαδης και τα παραθέρωτττω ως έχουν αυτούσια .Όσοι λοιπόν δέχονται να χαρίσουν το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς δολοφονούν τον Μακεδονικό Ελληνισμό, τον Μακεδονικό και Αλεξανδρινό Πολιτισμό και τον ίδιο τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες φιλοσόφους . Όμως να ξέρουν ότι όποιος προβεί σε μια τέτοια προδοτική πράξη θα έχει την τύχη του Αντνάν Μεντερές και θα κρεμασθεί στο Σύνταγμα. Ας προσέξουν λοιπόν οι επίδοξοι προδότες.. Οπού κι’ αν πάνε θα υπάρξει η «πατριωτικές Ερινύες» , που θα τους οδηγήσει στο δικαστήριο του Πλούτωνα στον Άδη.

ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Ποιοι σκοτώνουν τον Ελληνισμό; Είναι αυτοί που σε ένα από τα 24 ευαγγέλια του Χριστιανισμού , στους Χαιρετισμούς και στο Δευτερονόμιο τους αφορίζουν τον κλασσικό Ελληνισμό. Αν νομίζετε πως αυτά που έκαναν οι Χριστιανοί (καταστρέφοντας τα Αρχαία) ήσαν τρομερά αυτά σε λίγο θα φαντάζουν πολύ ολίγα μπροστά σε αυτό που έχουν κατά νου να κάνουν, δηλαδή να οργώσουν , θάψουν υπό το έδαφος τις κολώνες του Παρθενώνα! , ισοπεδώσουν την Ακρόπολη (και τον ιερό βράχο ακόμη με κάποια ευλογοφανή πρόφαση) μέχρι πλήρους αφανισμού. Αν δεν τα γνωρίζετε αυτά τα σχεδία τους τοτε δεν γνωρίζετε ....τίποτα. Φυσικά δεν θα γίνουν όλα αυτά από την μια μέρα στην άλλη, αλλά σε βάθος χρόνου , σε μερικές δεκαετίες. Ήδη έχουν αρχίσει να βγάζουν τα δόντια πρώτα απο το θηρίο. Η Ακρόπολη σε λίγο θα είναι στο Μουσείο και στην θέση της θα είναι κάποιο ομοίωμα, όπως ομοίωμα έχουν καταστήσει και την αρχαία Αθηναική Δημοκρατία . Πάντα να έχετε υπ’ όψιν τις γνωστές εντολές Κίσιγνκερ:
Χτυπούν Παιδεία, Γλωσσά, Ιστορία (όρα βιβλίο Ιστορίας), εθνικισμό, ήθη και έθιμα και κατακερματίζουν και ακρωτηριάζουν το Έθνος των Ελλήνων,( Μακεδονικό, Βορειοηπειρωτικό, Θράκη, Νησιά Αιγαίου, Κύπρος κ.λ.π) με χτυπήματα κάτω από τη ...μέση. Τι άλλο περιμένουμε να ειπούμε για να βρούμε την απάντηση "ποιοι είναι οι Βάρβαροι"; Τι άλλο χρειαζόμαστε για να αφυπνισθούμε ; Και όμως οι θολοκουλτουριάρηδες μας κατηγορούσαν όταν μιλούσαμε για «παγκόσμια συνωμοσία». Τώρα έχουν σιωπήσει , με εξαίρεση τους αργυρόνητους και έμμισθους πράκτορες τους που βγήκαν στο ξέφωτο της προδοσίας. Η υποθήκη ημών των «παιδιών της ηρωικής γενιάς του 40’ » είναι η εξής:
« Αντιμετωπίστε τους προδότες και πεμπτοφαλαγγίτες». Οι προσκυνημένοι Έλληνες είναι πιο επικίνδυνοι και από τους ξένους. Έτσι κάναμε εμείς στα χρόνια της Κατοχής . Και υπάρχουν πάμπολλοι τρόποι για να τους κατατροπώσετε, ανάλογα με την περίσταση…. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο λόγος. Οπού όμως δεν ισχύει ο λόγος ισχύει η …ράβδος. Αυτοί να ξέρετε είναι θρασύδειλοι και φοβούνται την λαϊκή οργή . Γι’ αυτό προτιμούν να μας χειραγωγούν, να μας διαβουκολεύουν και να μας αφιονίζουν με τα ΜΜΕ, τα βιβλία , το θέαμα κ.α . Τώρα ο αγώνας δεν είναι μόνον ταξικός, για καλυτέρευση της ζωής μας , αλλά και εθνικοαπελευθερωτικός και ηθικός και πνευματικός . Επίσης είναι και αγών για την επαναφορά της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαφθορά είναι ένα από τα κύρια όπλα τους για να μας διαφθείρουν και να μας κάνουν να χάσουμε τις ηθικές μας αξίες και το φρόνημα μας. Ακλόνητοι λοιπόν στις αρχές μας και μην σας δελεάζει το χρήμα και οι θέσεις στο σάπιο κατεστημένο τους. Ούτε οι μονόδρομοι που βάζουν μπροστά μας για να μας βάλουν στην «στρούγκα» της Νέας Τάξεως Πραγμάτων . Το Ελληνικό Έθνος πήρε τα όπλα κάτω και από πολύ χειρότερες συνθήκες για να βρει την λευτεριά του. Επομένως να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα –ακόμη και τα όπλα- ανάλογα με την περίσταση.

Καρκίνος Σήψη και Διαφθορά

Ο Ανθός της Εποχής Η διαφθορά των κυβερνώντων και του πολιτικού μας συστήματος ξαπλώνεται ταχύτατα σαν ένας κακοήθης καρκίνος ανηθικότητος και έκανε γενική μετάσταση τώρα και στο λαό. Τούτο θα έχει τραγικές συνέπειες για το μέλλον αυτού του τόπου. Ουσιαστικά την διαφθορά των κυβερνώντων και διοικούντων την πληρώνει ο λαός.
Οι άνθρωποι των ΜΜΕ εκβιάζουν την κυβέρνηση και το οικονομικό κατεστημένο και αποκομίζουν τεράστια ποσά. Ο λαός μας υποφέρει , προβληματίζεται και διερωτάται που βρίσκεται όλος αυτός ο πακτωλός των χρημάτων που δεν περνά από την εφορία , ενώ ο ίδιος πληρώνει από τον γλίσχρο μισθό του ο εργαζόμενος και από την σύνταξη του ο συνταξιούχος . Πως αυτοί διαφεύγουν την το δόκανο της εφορίας ; Που βρίσκεται τόσο μαύρο χρήμα ; Όμως η συνήθεια του λαδώματος έχει φθάσει ως και τον τελευταίο κλητήρα και αλοίμονο αν δεν έχεις κάποια μικρή ή μεγάλη εξουσία να την μεταχειρισθείς για να τα βολέψεις την σήμερον ημέραν των ατσίδων και των σαλταδόρων της αρπαχτής και της «κονόμας» , όπως λέγει ο λαός. Τα ζαχαροπλαστική είναι αλεσμένα με ποντίκια και κατσαρίδες , τα στρώματα είναι κατασκευασμένα με σκουπίδια από τις χωματερές. Οι ελεγκτές πάνε όχι για να ελέγξουν, αλλά για να πάρουν το φακελλάκι τους. Κάποιος γνωστός έμπορος της κεντρικής λαχαναγοράς μου έλεγε το εξής περιστατικό. Όταν τους βλέπω τους λέγω προκαταβολικά με νόημα: «περάστε προσφέρουμε και καφεδάκι με .. ζαχαρίτσα» Εχει τόσο πολύ νομιμοποιηθεί το φαινόμενο ώστε το θεωρούν φυσιολογικό. Μάλιστα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν φακελάκια και γρηγορόσιμα για να διεκπεραιώσουν την εργασία για την οποία πληρώνονται να εκτελούν . Οι γιατροί του δημόσιου τομέα κρατούν τα πρωτεία στα φακελάκια και ιδιαίτερα οι γιατροί –φίρμες . Όσο καλύτερος θεωρείται ο γιατρός τόσο πιο παχύ πρέπει να είναι το φακελάκι για να ιδούν τον ασθενή. Οι γιατροί είναι ‘συμβεβλημένοι’ και με τις φαρμακευτικές εταιρείες και γράφουν τα φάρμακα τους για να εξασφαλίσουν την «ημερίδα=μερίδα» σε διεθνές συνέδριο σε κάποιο εξωτικό ξενοδοχείο αυτός και η οικογένεια του , για την παρακολούθηση του συνεδρίου , έστω κι’ αν δεν γνωρίζει καλά -καλά ούτε Ελληνικά . Να που οφείλεται η πολυφαρμακία που βλάπτει σοβαρά την υγεία Κι’ αν δεν έχει να γράψει κάτι θα γράψει το άκακο placebo. Οι χειρούργοι θέλουν φακελάκι για να σε προσέξουν και για να μην ξεχάσουν κάποιο ψαλίδι μέσα σου. Γενικά στην χώρα μας όλοι στέκουν με το χέρι τεντωμένο για το γνωστό «λάδωμα». Αν δεν λαδώσεις την μηχανή δεν κινείται καλά λέει ο λαός. Ωστόσο ο Σωκράτης από την εποχή εκείνη έλεγε ότι «τους καλούς φίλους τους κάνεις με ακριβά δώρα». Δεν είναι λοιπόν πρόσφατο φαινόμενο το δώρο , αλλά παλαιό όσο και ο άνθρωπος. Μόνο που σήμερα έχει πάρει έκταση και στο ζητούν με το έτσι θέλω, αλλιώς δεν βρίσκεις πόρτα ανοιχτή ή ευήκοον ους για να βρεις το δίκαιο σου.
Πολλά είδη από τα απορριπτόμενα στις χωματερές επιστρέφουν-από τους συμπαθείς κατά τα άλλα-ατσίγγανους στην αγορά. Τι είδη είναι αυτά ; Ποιος τα καταναλώνει ; Κανείς δεν γνωρίζει , καθώς το κράτος είναι ανύπαρκτο τις μέρες μας. Όπως λένε τις χωματερές τις ελέγχει μια ιδιότυπη μαφία που αποκομίζει τεράστια κέρδη τόσον από τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια όσον και από τα παράνομα που ξαναβγαίνουν στην αγορά , αλλά και από τους εκβιασμούς των δήμων που διαθέτουν χωματερές προς τις αρχές για την αποζημίωση λόγω εξυπηρετήσεως των λοιπών καθαρών δήμων. Αλλά στην εποχή της υπερκατανάλωσης και της αφθονίας τρέφεται κόσμος από τα απορρίμματα των χωματερών. Καθώς η φτώχεια μεγαλώνει , τα τρόφιμα γίνονται ολοένα και ακριβότερα , η ανεργία στέλνει πολλούς στο περιθώριο και τους άστεγους για ύπνο στο πεζοδρόμιο , έχει αρχίσει και στην χώρα μας το φαινόμενο να τρέφεται ένας κόσμος από τα σκουπίδια.
Οι 300 Βολευτοκένταυροι ρουφούν το αίμα των Ελλήνων στα
Παλαιά Ανάκτορα και αντί για καλό προξενούν μέγιστο κακό σ’ αυτήν την χώρα, σε σημείο ώστε να λέει με το δίκιο του ο λαός «διώξαμε ένα βασιλιά και αποκτήσαμε 300 ». Οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες βουλευτές και ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών κατάγονται από πολιτικά τζάκια . Το πρώτιστο καθήκον τους είναι το προσωπικό τους συμφέρον και κατά δεύτερο λόγο η επανεκλογή των ιδίων και του κόμματος των. Όλα τα κακά εκπηγάζουν από την κομματική κραιπάλη . Οι περισσότεροι είναι διαπλεκόμενοι στενά με τα ΜΜΕ , τα οποία τους εκβιάζουν σκάνδαλα . Έτσι οι ιδιοκτήτες των μεγαλοκαναλάρχες κλείνουν τις δουλειές με την Πολιτεία. Οι 100 θεομπαίχτες «αγ(ρ)ιατολλάδες»-εκ των οποίων όπως λέγουν οι ίδιοι ένας αριθμός είναι κίναιδοι- μετέτρεψαν την Εκκλησία σε Σόδομα και Γόμορρα. Κι’ αυτοί έχουν μια στενοτάτη παραδοσιακή διαπλοκή με την εξουσία και νέμονται μεγάλα ποσά χρημάτων , απηλλαγμένα πάσης φορολογίας, γη με Οθωμανικά φιρμάνια , προνόμια μεγιστάνων και παχυλότατα κονδύλια της Ε.Ε Αυτοί ενισχύουν τα εκάστοτε κόμματα εξουσίας , ενώ τα κόμματα εξουσίας ανταποδίδουν την εκλογική υποστήριξη σε παροχές , ρουσφέτια, αποχαρακτηρισμούς δασών, και παχυλότατους μισθούς στα μέλη της Ιεράς Συνόδου . Επίορκοι δικαστές αδικούν τον λαό υπέρ των πλουσίων , καθυστερούν τις δίκες, αθωώνουν εμπόρους ναρκωτικών, απατεώνες, εγκληματίες και δεν θεωρούν όλους ίσους απέναντι σ το νόμο .
Κρατος και κρατικοδίαιτοι Συνδικαλιστές σκοτώνουν την Εργασία.Η Ελλάδα έχει λόγω της φύσεως της και της γεωπολιτικής της θέσεως τις πλουσιότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές , τις οποίες αν τις εκμετεταλλεύετο ορθά θα ήτο ίσως η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Όμως υπάρχει το αγγυλωμένο κράτος, τα δογματικά κόμματα, η ανίκανη Τ.Α , οι κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές και ορισμένες Μη- Κυερνητικές Οργανώσεις που ακυρώνουν την πρόοδο και καταστρέφουν κάθε προωτοβουλία για επιτυχία. Οι ανεγκέφαλοι κρατιστές και οι δογματικοί μηδενιστές αγνοούν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών και πως πρέπει να διανείμουν το δημόσιο χρήμα για να πιάσει τόπο. Αντίθετα, κατασπαταλούν τα χρήματα του δημοσίου σε ανώφελους σκοπούς , ενώ είναι φειδωλοί έως και αρνητές στην χρηματοδότηση αναπτύξεως των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Και όλα αυτά διότι οι πολιτικοί μας και οι κρατικοί μανδαρίνοι , όσο και οι συνδικαλιστές και δογματικοί οδηγούνται από ιδιοτελή κίνητρα και όχι από την αγάπη για τον άνθρωπο , την πατρίδα και το έθνος των Ελλήνων. Τους λείπει η ευελιξία, ο ορθολογισμός, το θέρρος και το πρακτικό πνεύμα .
*Για παράδειγμα οι Ελληνες διαθέτουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο . Σύμφωνα με τα στοιχεία τουθ Loyd’s τα ελληνόκτητα πλοία ανέρχονταν στις 18/2/2008 σε 4.173 , χωρητικότητος 260.929.221 dwt και 154.599.274 gtσυμπεριλαμβανομένων και 1054 πλοίων υπό ναυπήγηση. Ο στόλος υπό ελληνική σημαία περιλαμβνάνει 1194 ποία μεταξύ των οποίων και 422 υπό ναυπήγησιν .
Ως τώρα η έδρα αυτού του τεράστιου στόλου ευρίσκετο στο Λονδίνο. Όμως τώρα η Αγγλική κυβέρνηση επιβάλλει κεφαλικό φόρο στους εφοπλιστές μας ,γεγονός που τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα ή αλλού. Αν το κράτος τους δώσει αφορολόγητο καθεστώς-όπως ζητούν - και οι ναυτεργατικές οργανώσεις συμφωνήσουν και συνεργασθούν μαζί τους ,τότε θα προκύψει μια τεράστια ωφέλεια για την χώρα, διότι ο Πειραιάς θα γίνει διεθνές ναυτιλιακό κέντρον , θα δημιουργηθούν 120.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλόμισθων στελεχών, θα εισαχθεί συνάλλαγμα 10 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας ετησίως και το κύρος της χώρας μας ως ναυτηλιακής δύναμης να ενισχυθεί τα μέγιστα . Αρκεί και μόνον να συνεργασθούν αρμονικά τα τρία μέρη, ήτοι κράτος, εφοπλιστές και ναυτεργάτες. Παρόμοιες εργασίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αν αυτή η συνεργασία ήτο αρμονική. Όμως τις περισσότερες φορές ματαιώνονται σχέδια και οι επενδύσεις, διότι δεν είμαστε ικανοί να συνεργασθούμε αρμονικά και να ιδούμε το πραγματικό όφελος για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία και για το κράτος. Καιρός λοιπόν να εγκαταλείψουμε τους δογματισμούς και την ιδιοτέλεια και να εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά με γνώμονα το γενικότερο εθνικό μας συμφέρον . Οι αρνητές του εθνικού συμφέροντος δολοφονούν τον Ελληνισμό.
Ανήθικο Ιερατείο. Ένιοι επισκοποι παρενοχλούν άνδρες , κληρικοί παρενοχλούν γυναίκες στην εξομολόγηση και παιδιά στα κατηχητικά, ενώ σε αρκετά μοναστήρια ισχύει το μεσαιωνικό δίκαιο και η Πολιτεία απουσιάζει παντελώς . Οι αρχιερείς ληστεύουν μοναστήρια , οι ιερείς το ‘ιερό’ παγκάρι των ‘ιερών ‘ ναών , στα νεκροταφεία επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Στους γάμους, στα βαφτίσια και στις λοιπές ιεροτελεστίες πρέπει να πέσει ο ‘ιερός’ οβολός ,ακόμη και για τον πολυέλαιο και το χαλί και τον φωτισμό, έτσι ώστε να είναι προτιμότερο να αλλάξεις θρησκεία. Κυνηκότατα δε ο αρχιεπίσκοπος δηλώνει από άμβωνος ότι «ο ρόλος της εκκλησίας δεν είναι να κάνει τους ανθρώπους ηικούς» Και είναι αρκετοί αυτοί που σήμερα άλλαξαν θρησκεία και επανήλθαν στην πατρώα Ολυμπιακή Θρησκεία, μεταξύ αυτών και ο γράφων. Ένιοι εστιάτορες ανακυκλώνουν τα αποφάγια.
Πρώην υπουργοί και βουλευτές που μπήκαν φτωχοί- πάμπτωχοι στην πολιτική αποκτούν σπίτια-παλάτια καλύτερα από τα παλάτια των εφοπλιστών. Όμως αυτός ο αμνήμων και άφρων λαός τους ξαναψηφίζει Πολιτικοί διατηρούν πολλά εκατομμύρια Ευρώ σε κρυφούς υπεράκτιους
λογαριασμούς αλλά ποιος να τους πιάσει ενώ είναι νόμιμη η λειτουργία και το καθεστώς της ληστρικής μυστικότατης των;. Γνωστοί –άγνωστοι κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες, καίνε το κέντρο των Αθηνών -και όχι μόνον-και η αστυνομία αρνείται όχι μόνον να τους πυροβολήσει, αλλά και να τους συλλάβει. Ενώ κανονικά αν υπήρχε κράτος θα έπρεπε να τους εγκλείσει σε κάποιο ερημονήσι προς διαπαιδαγώγηση, φρονηματισμό και επαναφορά στον ομαλό κοινωνικό βίο.
Παντλεής έλλειψη σεβασμού των Νόμων. Κανείς δεν σέβεται πλέον τους νόμους και αυτό έχει λάβει ενδημική εξάπλωση με κίνδυνο την διάλυση αυτής της χώρας. Αυτές φυσικά οι μεθοδεύσεις έξωθεν εκπορεύονται για να καταργηθεί το ενοχλητικό για την παγκοσμιοποίηση Εθνικό Κράτος και η Δημοκρατική Πολιτεία. Οι πάντες στην Ελλάδα φοροδιαφεύγουν και φοροκλέπτουν, διότι υπάρχει διαφθορά , άδικο φορολογικό σύστημα και ελαστικοί νόμοι. Αν υπήρχαν όμως δρακόντιοι νόμοι που να προέβλεπαν την δήμευση της περιουσίας του φοροκλέπτοντος και φοροδιαφεύγοντος αλλά και τον αποκλεισμό του δημοσίου υπαλλήλου από το δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως , ασφαλώς θα είχαν τάχιστα περιορισθεί τα αδικήματα αυτά . Κάποιος ξένος στρατηγός μου έλεγε ότι «η Ελλάδα έχει πολύ καλούς νόμους . Ενας μόνον νόμος της λείπει , αυτός που θα προβλέπει την εφαρμογή των νόμων»
Κρατικοδίαιτοι Κηφήνες. Τα πανεπιστήμια μετετράπησαν σε κέντρα υποαπασχολουμένων , ανέργων και κηφήνων, ενώ μέσα σ’ αυτά διακινούνται και ναρκωτικά . Το κράτος διαθέτει μια τεράστια και ασπόνδυλη Γραφειοκρατία που αριθμεί 700-800.000 δημοσίους υπαλλήλους, αρκετοί δε εξ αυτών είναι αργόμισθοι. Πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλούνται σε αμυντικά συστήματα, με μόνο σκοπό τις μεγάλες ‘μίζες’ και την πληρωμή λύτρων προστασίας στις ισχυρές προμηθεύτριες χώρες. Οι Έλληνες πληρώνουν κολοσσιαία ποσά για την συντήρηση στρατευμάτων σε αποστολές ΝΑΤΟ εκτός Ελλάδος , την ίδια εποχή που οι συνταξιούχοι αυτής της χώρας λιμοκτονούν. Και είναι θέμα τύχης που ακόμη δεν θρηνήσαμε απώλειες ανδρών των εκστρατευτικών μας δυνάμεων. Δεν τολμούν να εφαρμόσουν εθνική στρατηγική διότι δεν είμαστε ελεύθερη και δημοκρατική χώρα . Ωστόσο αν οι ηγέτες μας ήσαν περισσότερο δημοκρατικοί και λιγότεροι ηττοπαθείς , εξαρτημένοι και ξενολάγνοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν ένα πιο ισορροπημένο ισοζύγιο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας έναντι των μεγάλων δυνάμεων και απέναντι στην πραγματική απειλή που προέρχεται από την Τουρκία. Όμως οι ηγέτες μας συγχέουν την φιλία και τα προσωπικά τους συμφέροντα με το εθνικό συμφέρον και προτιμούν τα πρώτα έναντι του δευτέρου . Ο τόπος δεν αντέχει άλλο το παρόν διπολικό πολιτικό σχήμα των δύο κομμάτων εξουσίας. Τα διεφθαρμένα αυτά κόμματα πρέπει να διαλυθούν τώρα, προτού δημιουργήσουν συνθήκες για την εκ νέου επέμβαση του στρατού . Διότι όπως πάμε ίσως αργότερα να μην ζητάμε συνταγματάρχη αλλά κάποιο λοχία. Όμως πιστεύουμε ότι η λειτουργία των πραγματικών δημοκρατικών θεσμών δίνει τις καλύτερες λύσεις για την Πολιτεία και το Έθνος.
Ο Πολιτικός Σταύλος. Οι σημερινοί ανίκανοι και νάνοι πολιτικοί αρχηγοί απέτυχαν παταγωδώς. Εμείς οι παλαιότεροι στην ηλικία δεν τους θεωρούμε ικανούς ούτε για δόκιμους του Ταμείου Φρουράς Αθηνών , πολύ περισσότερο για αρχηγούς κράτους. Κι’ όμως με το βαρύγδουπο οικογενειακό τους όνομα την επίπλαστη ρητορεία προσπαθούν να συγκαλύψουν την σοβαρή τους έλλειψη ηγετικών προσόντων και έχουν το θράσος να παριστάνουν τον αρχηγό πάνω σε θλιβερά μορμολίκια –βολευτές . Η χώρα δεν αντέχει άλλο από εξευτελισμούς, διασυρμούς, κρίσεις, λοβιτούρες, σκάνδαλα και διεθνείς εξευτελισμούς . Το καλύτερο που έχουν να κάνουν στη χώρα είναι να την εγκαταλείψουν και να έλθει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος από νέους ανθρώπους που θα θεσπίσουν νέους νόμους για την Άμεση Δημοκρατία, για να χπυπήσουν την διαφθορά, την οικογενειοκρατία, την καταλήστευση του δημοσίου πλούτου , την σπατάλη, την κακοδιαχείρηση , την αδικία, την αμετροέπεια και τέλος την κυοφορουμένη προδοσία. Και να ξέρουν ότι όποιος προδώσει το Έθνος θα έχει την τύχη των προδοτών και θα κρεμασθεί, όπως ο Μεντερές.


ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ;(3ον)

(του υποστρατήγου ε. α Κ. Χ. Κωνσταντινίδη)
Ο Δανός ιστορικός Χάνσεν γράφει: «Οι σημερινές τεχνολογικές πρόοδοι –ιδιαίτερα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής-μας επιτρέπουν στην επιστροφή της Αμεσης Δημοκρατίας» Και όσο γρηγορότερα γίνει τούτο τόσο το καλύτερο, διότι η δημοκρατία μας σήμερα βρίσκεται στα χέρια των αστών και των πλουσίων. Η εποχή μας θυμίζει την εποχή του Σόλωνος(640-560 π. Χ). Τότε η Αττική γη είχε υποθηκευθεί λόγω χρεών στους μεγάλο- γαιοκτήμονες και οι φτωχοί μικροκαλλιεργητές είτε είχαν εξορισθεί ή είχαν πέσει σε κατάσταση δουλείας. Ο Σόλων-γόνος παλαιάς βασιλικής οικογένειας-με κύρος μεταξύ του κατεστημένου έθεσε ευθέως το ζήτημα: «Η συμβιβαζόμαστε ή χάνουμε και το κεφάλι μας » Και ο συμβιβασμός ήτο η θέσπιση της πρώτης στον κόσμο Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Σήμερα η κρίση της πολιτικής δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα μιάς αποπολιτικοποίησης των πολιτών, όσο η ένδειξη μιάς αυξανόμενης αμφιβολίας για τη νομιμότητα του τωρινού τρόπου λειτουργίας της δημοκρατίας. Διότι σήμερα η εξουσία δεν ανήκει στον πολίτη και η λαϊκή κυριαρχία είναι μόνον κατ’ όνομα. Σ’ αυτόν το μόνο που του έχουν αφήσει είναι να εκλέγει κάθε τετραετία τους άρχοντες της πολιτείας που αυτοί ουσιαστικά του υποδεικνύουν δια των ελεγχομένων από τους ίδιους ΜΜΕ. Όμως κι’ αυτοί οι άρχοντες στην εποχή μας έχουν ξεπερασθεί και καταστεί «εντολοδόχοι» μιάς υπερεθνικής ολιγαρχίας αποτελουμένης από κροίσους των πολυεθνικών και από ειδικούς στη χειραγώγηση των αφηρημένων συμβόλων. Το μόνο που ενδιαφέρει αυτήν την τεχνοκρατική ελίτ είναι να λειτουργεί ομαλά η παγκόσμια αγορά και να ευημερούν οι αριθμοί(ενδείκτες) της. Αν αυτό σημαίνει ανεργία , έλλειψη περίθαλψης, κακή παιδεία , καταστροφή για το περιβάλλον αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Το μόνο που τους απασχολεί είναι η Ασφάλεια. Η προσωπική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των επενδύσεων τους. Επομένως το ζήτημα της Δημοκρατίας πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις. Σήμερα τα ΜΜΕ κάνουν παρέμβαση στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Δυστυχώς αυτά , ούτε την Αλήθεια λένε , ούτε εκφράζουν ελεύθερα την λαϊκή βάση και την κοινή γνώμη στο σύνολο της, αλλά μόνον επιλεκτικά. Πέραν τούτου έχουν διαμορφωθεί τεχνικές για την χειραγώγηση του πολίτη και τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Έτσι ο πολίτης παραμένει θεατής , ωσάν τα τεκταινόμενα στο χώρο της πολικής και της κοινωνίας να μην τον αφορούν , αφού δεν μπορεί να τα επηρεάσει. Αυτό συνέβαλε στην :
1/ Επαγγελματοποίηση της πολιτικής.
2/ Απάθεια και απόσυρση των πολιτών και ιδία των νέων.
3/ Ανάδειξη μιάς τάξης τεχνοκρατών που κάνουν την δουλειά τους ερήμην του λαού , αλλά και των πολιτικών, που έχουν μεσάνυχτα σχετικά με την διεύθυνση των σύγχρονων επιχειρήσεων , την αγορά και την τεχνολογία. Βαίνομεν λοιπόν ολοταχώς προς μετάλλαξη της δημοκρατίας μας σε πρώτη φάση σε κοινοβουλευτική ολιγαρχία και σε δεύτερη σε υποτελή ανθυπατεία της Παγκόσμιας Αυτοκρατορίας( δικτατορία της Νέας Τάξεως Πραγμάτων) Η νέα γενιά συμφωνεί ; (Στο επόμενο «Ιουδαϊσμός ή Ελληνισμός;»)(11/02/04)
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
(του υποστρατήγου ε. α Κ. Χ. Κωνσταντινίδη)

Για να ζήσει και να μεγαλουργήσει ένας λαός χρειάζεται τρία τινά:
1/Ελεύθερη και ασφαλή πατρίδα 2/ Τα χρεώδη προς το ζειν, και 3/ Νόμους για να διοικηθεί χρηστά. Χάριν στους ηρωικούς μας προγόνους κληρονομήσαμε μια ελεύθερη πατρίδα. [ Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν την αγαπάμε όσο θα έπρεπε και συχνά την πληγώνουμε και την καταστρέφουμε χάριν προσωπικών ωφελημάτων] Η ευλογημένη αυτή χώρα διαθέτει πλουσιότατες πλουτοπαραγωγικές πηγές και παράγει τα πάντα (τρόφιμα, ορυκτά κ.ο.κ), ούτως ώστε να είμεθα αυτάρκεις και ευτυχισμένοι, μέσα πάντα σε πλαίσια λιτότητος [Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό αμελήσαμε την παραγωγή και εξαρτώμεθα σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές. Τούτο όμως σημαίνει εξάρτηση με ό,τι συνεπάγεται αύτη]
Οι πρόγονοι μας κληροδότησαν στον κόσμο το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Δεν είναι δε τυχαίο ότι το σύνολο σχεδόν των κρατών του ΟΗΕ το έχουν υιοθετήσει ως το ιδεωδέστερο πολίτευμα και το θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ.
Ο Πλάτων στην ομιλία προς τιμήν των νεκρών στη μάχη των Πλαταιών (Πλάτ. Μενέξενος) γράφει για το δημοκρατικό πολίτευμα: «Αφού δε εγεννήθησαν και επαιδεύθησαν με τον τρόπον αυτόν οι πρόγονοι των νεκρών τούτων, κατώκουν την χώραν κατά το πολίτευμα, το οποίον εθέσπισαν και για το οποίον είναι ορθόν με ολίγας λέξεις να ομιλήσω. Διότι το πολίτευμα παιδαγωγεί τους ανθρώπους: το καλόν τους καλούς, το δε εναντίον τους κακούς. Ώστε ανάγκη να κάμω φανερόν, ότι οι προγενέστεροι μας έζησαν με καλόν πολίτευμα και αποτέλεσμα αυτού ακριβώς είναι η αρετή εκείνων και των συγχρόνων , μεταξύ των οποίων και οι προκείμενοι νεκροί συγκαταλέγονται. Πράγματι το πολίτευμα ήτο το ίδιον και τότε όπως και τώρα, δηλαδή αριστοκρατία(άρχουν οι άριστοι) Με αυτήν την μορφήν του πολιτεύματος και τώρα πολιτευόμεθα και σχεδόν πάντοτε από τον καιρόν εκείνον. Το ονομάζουν άλλος δημοκρατία, άλλος με άλλο όνομα, όπως αγαπά. Αλλά κατ’ ουσίαν είναι αριστοκρατία περιοριζομένη από τας ορθάς γνωματεύσεις του λαού….Επειδή όμως ο λαός κρατεί ως επί το πλείστον την πολιτικήν εξουσίαν, αυτός δίδει τα αξιώματα και τας κυβερνητικάς θέσεις εις τους εκάστοτε κριθέντας αρίστους. Ούτε η σωματική ασθένεια, ούτε η πενία, ούτε η αφάνεια των πατέρων γίνεται αιτία να αποκλεισθεί κανείς από τα κοινά…»
Εκ των ανωτέρω συνάγωμεν ότι :
α/ Ανέκαθεν οι Ελληνικές Πόλεις εκυβερνώντο δημοκρατικά(ακόμη και με βασιλεία)
β/ Η οικογενειοκρατία(των Μπους, Παπανδρέου, Καραμανλή, Μητσοτάκη κλπ) δεν είναι δημοκρατία, αλλά κληρονομική ολιγαρχία.
γ/ Η επικοινωνιακή προβολή των υποψηφίων-με βάση τα τηλεοπτικά προσόντα-υπονομεύουν τον δημοκρατικό διάλογο, δηλαδή την ουσία της δημοκρατίας .
δ/ Ο σημερινός ομφάλιος λώρος της πολιτικής εξουσίας με την οικονομική ολιγαρχία είναι πράξη αντιδημοκρατική, ηθικά και νομικά κολάσιμη.
ε/ Το δημοκρατικό πολίτευμα προϋποθέτει μορφωμένους πολίτες για να μην καταλήξει σε οχλοκρατία Άρχουν σήμερον οι άριστοι; Είναι ικανοποιητική η δημοκρατία μας ; Όχι βέβαια. Ιδού η πρόκληση των καιρών μας!!

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(1ον )
(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη 14/10/04)
«Και το όνομα μεν δια το μη εις ολίγους αλλά εις πλείονας οικείν Δημοκρατία κέκληται..» Η φράση αυτή ειπώθηκε από τον Περικλή στον περίφημο Επιτάφιον για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου (Θουκιδίδου Ιστορ. Βιβλίο Β, 35-46) Ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν έβαλε αυτή τη φράση στο προοίμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αλλά οι θεοκρατικές δυνάμεις την έβγαλαν και απαιτούν να μπει στο Σύνταγμα ο Χριστιανικός χαρακτήρας της Ευρώπης. [Η Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή ετάχθη με το μέρος του ξενόφερτου δόγματος και όχι υπέρ της Ελληνικής Πνευματικής μας κληρονομιάς ] Θα προσπαθήσω να φωτίσω ορισμένα σημεία του ύμνου υπέρ της Δημοκρατίας, που τόσο ανάγκη έχει σήμερον η εποχή μας:
Άλλοι λέγει ο Περικλής τιμούν με λόγια τους νεκρούς, «Εγώ όμως νομίζω πως στους άνδρες που έδειξαν με έργα την ανδρεία του, θα ήταν αρκετό να αποδίδονται με έργα και οι τιμές.. » [Μακάρι να τιμούσαμε κι’ εμείς στην πράξη τους ήρωες των πολέμων και τις οικογένειες των. Τώρα κυρ-Περικλή μου αν μιλήσεις για τέτοια σε θεωρούν «εθνικιστή». Τα Ολοκαυτώματα και οι γενοκτονίες των Ελλήνων δεν μετράνε πιά. Μόνον το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα είναι «πολιτικά ορθόν»]
Είναι δύσκολο, λέγει ο Περικλής, να πει κανείς την αλήθεια , γιατί «όσοι γνωρίζουν τα γεγονότα αναμένουν να πεις κάτι περισσότερο, ενώ οι άλλοι που τ’ αγνοούν θεωρούν ότι λες υπερβολές και ότι δεν λες την αλήθεια, διότι ξεπερνάει τις δικές τους δυνάμεις». Και αρχίζοντας πρώτα από τους προγόνους, λέγει ότι: «έζησαν πάντα οι ίδιοι σε τούτη τη χώρα, από γενιά σε γενιά, και με την ανδρεία τους μας την παρέδωσαν ελεύθερη»[Εμείς κυρ-Περικλή μου λέμε ότι καταγόμαστε από Ινδοευρωπαίους και Αφρικανούς, και στηρίζουμε με δουλικότητα και άνευ όρων τις Τουρκικές θέσεις στην Ε. Ε. Ενώ οι Τούρκοι την ίδια ώρα συνεχίζουν να αμφισβητούν και να παραβιάζουν με έργα το Αιγαίο και την Βόρεια Κύπρο. Και κανείς από τους ηγέτες μας δεν νοιάζεται για τον εκτουρκισμό σε 10-20 χρόνια της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου]
Και τους αξίζει έπαινος, λέγει ο Περικλής, «αλλά πολύ περισσότερο στους πατέρες μας , γιατί εκτός από εκείνα που κληρονόμησαν απέκτησαν με πολύ μόχθο και άφησαν σε μας την ηγεμονία που έχουμε σήμερα »[Έμεινες πίσω κυρ-Περικλή μου. Εμείς τιμούμε και δοξολογούμε τους «προπάτορες» μας Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και το γένος αυτών. Όσον αφορά την κληρονομιά όχι μόνον δεν τη σεβασθήκαμε, αλλά χρεώνουμε και τα εγγόνια μας με δικά μας καταναλωτικά χρέη. ]
«Εμείς οι σημερινοί κάναμε την πόλη μας αυτάρκη σε όλα, και στον πόλεμο και στην ειρήνη» λέγει ο Περικλής[ Οι σύγχρονοι ηγέτες μας κυρ- Περικλή μου κατάντησαν την Ελλάδα από αυτάρκη εξαρτημένη από τις εισαγωγές, ακόμη και λεμονιών]
Και εκθειάζει ο Περικλής, τους θεσμούς «που μας οδήγησαν σ’ αυτό το σημείο, καθώς και το πολίτευμα και τους τρόπους ζωής που μας εξασφάλισαν το σημερινό μας μεγαλείο..» για να τ’ ακούσουν ...οι πολίτες και οι ξένοι.[ Θα θλιβόσουν κυρ- Περικλή μου με τους σημερινούς πολιτικούς μας που: 1/ σύρουν τη χώρα στην ανυποληψία και τους πολίτες στη φτώχεια και στην μιζέρια,¨2/ μεταβάλλουν την δημοκρατία σε ολιγαρχία του πλούτου και της φαυλοκρατίας, 3/ μιμούνται τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά μοντέλα βαρβάρων!! Αλλά φταίμε βεβαίως κι’ εμείς οι πολίτες που αδρανούμε και υπνώττουμε υπό Μανδραγόραν](Συνεχίζεται)

Ο Περικλής στον Επιτάφιο λέγει : «Το πολίτευμα που έχουμε δεν ζηλεύει τους νόμους των γειτόνων μας, γιατί δεν μιμούμεθα τους άλλους αλλά εμείς μάλλον είμαστε παράδειγμα προς μίμησιν. Και ονομάζεται Δημοκρατία , επειδή σ’ αυτό την εξουσία ασκούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι»[Εμείς τώρα κυρ-Περικλή μου εισάγουμε ό,τι κακό υπάρχει στον έξω κόσμο και μιμούμεθα τους ξένους δίκην πηθίκων, κι’ αυτό το θεωρούμε εκσυγχρονισμό και πρόοδο. Όσον αφορά το πολίτευμα της Δημοκρατίας οι πολλοί έχουν καταστεί βελάζον ποίμνιο , όπως τότε που τρώγαμε βελανίδι. Το κακέκτυπο πολίτευμα μας-που αποκαλείται κατ’ ευφημισμό Δημοκρατία-είναι στυγνή Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία ]«Στις ιδιωτικές μας διαφορές είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους, ενώ στο δημόσιο βίο καθένας μας κρίνεται ανάλογα με τις ικανότητες του σε κάποιο κλάδο και προωθείται στα διάφορα αξιώματα με βάση την ατομική του αξία και όχι την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει»[Κυρ- Περικλή! Στις μέρες μας κακόπαθε η έννοια της Δημοκρατίας. Κατέβα στην Αθήνα να βιώσεις αναξιοκρατία, ευνοιοκρατία και οικογενειοκρατία σε όλο της το μεγαλείο. Αν δεν είσαι γόνος επώνυμης οικογενείας δεν αναλαμβάνεις σήμερα αξίωμα. Οι ουτιδανοί, τα κνώδαλα και τα τρωκτικά της εξουσίας έχουν συμμαχήσει σε μια ισχυρή συμμαχία, των κακών κατά των αρίστων ]
«Κανείς δεν εμποδίζεται από την ασημαντότητα του, όταν είναι φτωχός, να κάνει κάτι καλό στην πόλη, αν έχει αυτή την δυνατότητα.. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες όχι μόνον στις δημόσιες σχέσεις μας , αλλά και σαν άτομα , στις καθημερινές σχέσεις μεταξύ μας, γιατί δεν υποψιαζόμαστε ο ένας τον άλλον , δεν οργιζόμαστε με το γείτονα μας, αν κάνει κάτι που τον διασκεδάζει, ούτε του δείχνουμε τη δυσαρέσκεια.. »[Εδώ κυρ-Περικλή μου αν πας για το καλό θα βρεθείς άσχημα μπλεγμένος.. Εσείς τότε δεν υποψιαζόσαστε τον συνάνθρωπο ή τον γείτονα σας, όμως τώρα ο αντιτρομοκρατικός νόμος εισάγει την υποψία, τον φόβο και την σπιουνιά σαν στοιχεία της κοινωνίας μας και του δικαίου. Ο καθένας θεωρείται εν δυνάμει τρομοκράτης μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Το δύσκολο όμως είναι ν’ αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος και όχι ελέφαντας. Τα ΜΜΕ της εξ-ουσίας αφήνουν την ουσία και μας ταίζουν « κουτσομπολιά»]
«Στο δημόσιο βίο μας δεν παρανομούμε από σεβασμό. Υπακούμε στους άρχοντες μας και στους νόμους, και κυρίως στους νόμους που έχουν ψηφισθεί για να προστατεύσουν του αδικουμένους, καθώς και σ’ εκείνους που , ενώ είναι άγραφοι, η παράβαση τους προκαλεί αναμφισβήτητη καταισχύνη»[Κυρ-Περικλή εσείς τότε βρισκόσαστε στην σιδηρά εποχή. Σήμερα στην εποχή του πυρηνικών και των Η/Υ . Κανείς πια δεν σέβεται τους νόμους-και πρώτοι οι άρχοντες. Οι περισσότεροι παρανομούν και κανένας δεν είναι ελεύθερος, διότι υπεράνω όλων είναι ο «Μεγάλος Αδελφός». Οι νόμοι μας είναι σαν τον ιστό της αράχνης, που συλλαμβάνει τα μικρά έντομα και τον διαπερνούν τα μεγάλα. Η ντροπή έχει εκλείψει από τη Γη. Άγραφος νόμος είναι οι μίζες, τα φακελάκια, το λάδωμα, τα διαπλεκόμενα και το κέρδος. Μην παρασυρθείς εσύ! Εσύ θα φέρεις την αλλαγή]
«Βρήκαμε πολλούς τρόπους για να ξεκουράζεται το πνεύμα μας από τον καθημερινό μόχθο, με Θυσίες και Αγώνες …και έχουμε ωραίες ιδιωτικές κατοικίες, που η καθημερινή θεά τους μας ευχαριστεί και αποδιώχνει τις στενοχώριες μας» [Σήμερα το εξουσιαστικό σύστημα φτιάχνει ανθρώπους χωρίς παιδεία, εργασία, με στρεβλή ψυχή και σώμα ασθενικό και κάνει το παν να ζει ο άνθρωπος μια κτηνώδικη και ανασφαλή ζωή . Βέβαια γίναμε πολλοί.. Ο κόσμος πάσχει από υπερπληθυσμό, η Ελλάδα από υπογεννητικότητα. Σπίτια κυψέλες μελισσών, πόλεις χωρίς αέρα καθαρό, το πράσινο ανύπαρκτο] Όμως η ελπίδα και η λύση είσαι ΕΣΥ(Συνεχίζεται)
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)

Στις μέρες μας όλοι σχεδόν ομιλούν για δημοκρατία-ακόμη και οι δικτάτορες- όμως ουδείς κάνει πράξη την Δημοκρατία. Οι αρχές της άμεσης Αθηναϊκής δημοκρατίας ήσαν :
1/ Ισονομία, ισηγορία και ισοπολιτεία των πολιτών
2/ Εκλογή αρχόντων με κλήρωση(πλην στρατηγών) [Σήμερον εκλέγονται ελέω της μικρής οθόνης]
3/ Καθολική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. [Σήμερον ο λαός είναι στη γωνία]
4/ Σεβασμός της Λαϊκής Κυριαρχίας[Απεχθάνονται την απλή αναλογική και τα δημοψηφίσματα]
Το πολίτευμα μας είναι κατ’ όνομα Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και στην πράξη Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία . Επομένως απέχουμε πολύ από την πραγματική Δημοκρατία (Δημοκρατία του Δήμου) που ίσχυε στην Αρχαία Αθήνα. Και η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τεραστία διότι στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατίας ο πολίτης:
Πρώτον, γίνεται ενεργός κάθε τέσσερα χρόνια όταν ασκεί το δικαίωμα της ψήφου του, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο είναι ουσιαστικά αδρανής παρατηρητής των εξελίξεων ή απλά διαμαρτυρόμενος και μη εισακουόμενος.
Δεύτερον, εξουσιοδοτεί τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί για τέσσερα ολόκληρα χρόνια στο Κοινοβούλιο και να ψηφίζει αν’ αυτού ό,τι αντιλαϊκούς νόμους η παράταξη του κρίνει σκόπιμους, όχι υπέρ των συμφερόντων του , αλλά υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας που στηρίζει οικονομικά και διαπλέκεται μαζί-του και με την παράταξη του-κοινωνικά και οικονομικοπολιτικά.
.
Τρίτον, ο εκπρόσωπος του πολίτη στο Κοινοβούλιο είναι επαγγελματίας πολιτικός που μπορεί να μην έχει εργασθεί ποτέ στο βίο του , ούτε να κατέχει κανένα επάγγελμα. Και το χειρότερο ότι είναι «υπηρέτης» της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.
[Την δημοκρατία στην Αθήνα εθέσπισε το πρώτον ο Θησεύς προ 8-12.000 ετών . Αυτός συνένωσε τις διάφορες φυλές της Αττικής και έφτιαξε το πρώτο Πρυτανείο] Μετέπειτα ο Σόλων, Κλεισθένης και Περικλής υπήρξαν μεταρρυθμιστές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Περικλής εισήγαγε τις εξής μεταρρυθμίσεις :
α/ την εκλογή δια κληρώσεως των αρχόντων και άλλων δημοσίων λειτουργών. Ως τότε επικρατούσε η εκλογή δια χειροτονίας, δηλαδή δια της υψώσεως της χειρός.
β/ Αφαίρεσε από τον Αρειο Πάγο την αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας(πλην της εξουσίας να επιβάλλει μικρές χρηματικές ποινές ) και ανέθεσε αυτήν στα Δικαστήρια των Ενόρκων(Ηλιαία). Το ορκωτό δικαστήριο εκλέγετο διά κλήρου εκ 10 συνολικών δικαστηρίων .
γ/ Τα Αθηναϊκά ορκωτά (λαϊκά) δικαστήρια είχαν αρμοδιότητες να εκδικάζουν και διαφορές μεταξύ των πολιτών των διαφόρων πόλεων .
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούσαν να δώσουν σε όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες –ακόμη και στους πιο φτωχούς- την δυνατότητα να μετέχουν στα κοινά .
Σήμερον, η πολιτική εξουσία είναι ουσιαστικά υποχείριο της ντόπιας και ξένης οικονομικής ολιγαρχίας, κι’ αυτό φαίνεται από την κραυγαλέα αντίθεση μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων-ιδία των κομμάτων εξουσίας – αφ’ ενός και του Ελληνικού λαού αφ’ ετέρου. Η ίδια κραυγαλέα έλλειψη εμπιστοσύνης επικρατεί και στο χώρο της Δικαιοσύνης, η οποία υπηρετεί –πλην φωτεινών εξαιρέσεων –το εξουσιαστικό Κατεστημένο.
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(του Υποστρατήγου ε.α K. Χ. Κωνσταντινίδη)
Όλοι ομιλούν για δημοκρατία αλλά ο καθένας την εννοεί όπως αυτός θέλει. Ακόμη κι’ εμείς που γνωρίζουμε την κυριολεξία Δήμο-κρατία=( η εξουσία του δήμου= πολιτών) θεωρούμε το σημερινό μας πολίτευμα δημοκρατικό, ενώ πρόκειται για «Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία» Αλλά και η Ε.Ε πάσχει από δημοκρατικό έλλειμμα.
Στην Αρχαία Ελλάδα τα κυριότερα όργανα της Δημοκρατίας ήσαν:
1/ Η Εκκλησία του Δήμου, ήτοι η συνάθροιση ΟΛΩΝ των πολιτών της πόλης, δηλαδή του λαού-όπως θα λέγαμε σήμερον . Κι’ αυτό δεν γινόταν άπαξ ανά 4ετίαν –όπως συμβαίνει σήμερον- αλλά για κάθε σοβαρή υπόθεση που αφορούσε το Δήμο, δηλαδή τους πολίτες της Αθήνας. Πολιτικά δικαιώματα είχαν οι πολίτες άνω των 18 ετών. Η Εκκλησία του Δήμου ήτο η Ανωτάτη Αρχή που αποφάσιζε: την κήρυξη πολέμου, το κλείσιμο συμφωνιών, την επιβολή της ποινής του θανάτου, τη δήμευση της περιουσίας σε όποιον υπεξαιρούσε δημόσιο χρήμα ή δημόσια περιουσία, την εκλογή των αρχόντων κ. α. Η Εκκλησία του Δήμου υλοποιούσε πλήρως αυτό που λέμε λαϊκή συμμετοχή, χωρίς όμως σήμερον να το κάνουμε πράξη.
2/ Η Βουλή (= βούληση ή θέληση) που αποτελούσε το εκτελεστικό όργανο της Εκκλησίας του Δήμου . Η Βουλή ετοίμαζε τους νόμους και με τα όργανα της επέβλεπε στην εφαρμογή τους. Οι βουλευτές αναδεικνύοντο διά κληρώσεως και όχι δια ψηφοφορίας και η θητεία τους ήτο ένα έτος. Έτσι δεν είχαν την ευκαιρία οι ισχυροί να εκλέγουν τους βουλευτές της αρεσκείας των, όπως συμβαίνει σήμερον.
3/ Η Ιλιαία ασκούσε την δικαστική εξουσία, ήτο δηλαδή το Λαϊκό Δικαστήριο –όπως θα λέγαμε σήμερον-και οι δικαστές ήσαν από 30-60 ετών(ΔΑΥΛΟΣ τ. 269, Μάιος 2004) και εκλέγοντο δια κλήρου για κάθε δίκη, εξ αυτών που δεν είχαν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν χρωστούσαν στο δημόσιο. Έτσι απεφεύγετο η εξαγορά ή ο επηρεασμός των .
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι Έλληνες πρώτοι θεσμοθέτησαν το διαχωρισμό των εξουσιών , ήτοι¨: α/ Εκτελεστικής , β/ Νομοθετικής και γ/ Δικαστικής Εξουσίας. Πως θα μπορούσαμε σήμερον να πλησιάσουμε το δημοκρατικό σύστημα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ;
Δεδομένου ότι ο κόσμος μεγάλωσε και η Άμεση Δημοκρατία της Αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί, υποκατάστατο ταύτης τυγχάνει η Λαϊκή Συμμετοχή και η Πολιτική Αποκέντρωση. Η Λαϊκή Συμμετοχή θα μπορούσε να επιτευχθεί:
α/ με την διενέργεια συχνών δημοψηφισμάτων για τα σοβαρά θέματα της Πολιτείας,
β/ οι βουλευτές να εκλέγονται για μια και μοναδική 4ετία [Δυστυχώς στην χώρα μας τα δημοψηφίσματα είναι σπάνια και διεξάγονται μόνον σε περιπτώσεις καθεστωτικής αλλαγής, ενώ το βουλευτικό αξίωμα έχει καταντήσει επάγγελμα]
Η πολιτική και οικονομική αποκέντρωση θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην συμμετοχική δημοκρατία, αρκεί να γίνουν εποπτικοί θεσμοί ελέγχου και λαϊκά δικαστήρια, ιδία για τα εγκλήματα της καταχρήσεως ή κακοδιαχειρίσεως του δημοσίου χρήματος και για τα οικολογικά εγκλήματα . Στην Αρχαία Ελλάδα κατά την παραλαβή και παράδοση των καθηκόντων των αρχόντων εγένετο εξονυχιστικός έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων και οι ποινές για τους καταχραστές ήσαν εξοντωτικές. Σήμερον ο καθένας μπορεί να αρπάζει ελευθέρως , χωρίς να φοβάται το νόμο. Μπράβο μας! Ζήτω η Κοινοβουλευτική μας Ολιγαρχία!
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΣΥΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(του Υποστρατήγου ε.α K. Χ. Κωνσταντινίδη)

Η Δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα αν υπήρχε κάποιο καλύτερο. Επειδή ως τώρα δεν βρέθηκε κάποιο καλύτερο είμαστε υποχρεωμένοι να βολευόμαστε μ’ αυτήν . Επομένως αντί να την πετροβολούμε προτιμότερο είναι να την βελτιώνουμε για να γίνει καλύτερη. Δημιούργημα της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η Ελευθερία, ή και το αντίστροφο ισχύει, ότι δηλαδή το πνεύμα ελευθερίας οδήγησε τον Ελληνα στην ανακάλυψη της Δημοκρατίας. Τούτο εξηγείται απο την επιθυμία του Ελληνα να άρχει και να μην παραδέχεται κανέναν άλλον ανώτερο του εαυτού του. Ο ακόρεστος ατομικισμός τον οδήγησε στην συμμετοχική διακυβέρνηση της πόλης-κράτους. Πέραν των άλλων η Δημοκρατία θωράκισε την ισχνή Ελληνική πόλη-κράτος με περισσή δύναμη , διότι κατέστησε όλους τους πολίτες ενεργούς. Το τρίπτυχο της δημοκρατίας είναι :
α/ Ελευθερία σκέψεως και δράσεως (εντός πάντα των θεσμών)
β/ Συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινά και
γ/ Ηυξημένη Ευθύνη του Πολίτη (πολιτική, οικονομική και κοινωνική).
Η Δημοκρατία κινείται πάντα μεταξύ δύο συμπληγάδων, ήτοι: Της Ελευθερίας και του Αυταρχισμού , αλλά και της Ελευθερίας και Οχλοκρατίας. Η σημερινή λογική της Τρομοκρατίας - Αντιτρομοκρατίας οδηγεί τον κόσμο στην μείωση των δημοκρατικών ελευθεριών και στην αύξηση της βίας. Και τα δύο είναι εξ ίσου κακά διότι τελικά καταλήγουν στην εγκαθίδρυση της Τυραννίας. Ολες σχεδόν οι εξουσίες έχουν την τάση να βλέπουν παντού εχθρούς και κινδύνους –ή να ανακαλύπτουν αυτούς ακόμη κι’ αν δεν υπάρχουν - γεγονός που τις κάνει να γίνονται όλο και πιό αυταρχικές και αλαζονικές και να περιορίζουν τις ελευθερίας των πολιτών. Τούτο όμως εκτρέφει την βία κι’αυτή τον αυταρχισμό σ’ ένα φαύλο κύκλο που η τελική του κατάληξη είναι η κατάργηση της Δημοκρατίας. Σήμερα η τηλεόραση ασκεί τεράστια επίδραση στην εκλαίκευση και στην εξάπλωση της βίας , καθώς και στην χειραγώγηση της σκέψεως των πολιτών, σύμφωνα με τις επιταγές της κρατικής εξουσίας. Ομως η δημοκρατία και η βία είναι δύο ασύμβατα πράγματα που το ένα αναιρεί το άλλο. Εχθρός της δημοκρατίας είναι επίσης η μετάλλαξη της σε αυτοκρατορία. Παραδείγματα: Η Ρωμαική Ρεπούμπλικα έγινε Αυτοκρατορία, οι ΗΠΑ μεταλλάχθηκαν σε PAX JUDAICA και η Ευρώπη των δημοκρατικών λαών εξελίσσεται σε Ευρωπαική Ενωση της Πλουτοκρατίας
Μερικοί πιστεύουν ότι «δημοκρατική κυβέρνηση είναι εκείνη από την οποία μπορεί να απαλλαγεί κανείς χωρίς να χυθεί αίμα, για παράδειγμα με εκλογές » Τούτο όμως είναι πλάνη , διότι υπάρχουν και χούντες που πέφτουν χωρίς αιματοχυσία, αλλά δεν είναι δημοκρατίες. Και η Τουρκία λέει ότι είναι Δημοκρατία(Τζουμχουριέτ) αλλά το πάνω χέρι έχει το βαθύ κράτος των στρατιωτικών και όχι ο λαός. Οι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια είναι το «φύλλο συκής » της δημοκρατίας. Το ήθος των αρχόντων και των πολιτών καθορίζει την ποιότητα της δημοκρατίας, διότι αυτό παραδειγματίζει και καθοδηγεί τον λαό. Σήμερα οι πολιτικοί μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων και έχουν πέσει στην χλέυη και ανυποληψία του λαού. Η δημοκρατία μας λοιπόν νοσεί .(2003)

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Αν οι Αμερικανοί έχασαν τον πόλεμο στο Βιετνάμ εξ αιτίας των ΜΜΕ, εβελτιώθηκαν σημαντικά στον Πόλεμο του Κόλπου και εκέρδισαν τον Πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία( Γ/Β) με τα ΜΜΕ. Διότι ο πόλεμος στην Γ/Β δεν κερδίθηκε μόνον με τους βομβαρδισμούς, ούτε μόνον στο εσωτερικό της χώρας, αλλά με την εχθρική διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης εναντίον της.
Οι σύγχρονοι πόλεμοι διεξάγονται επι πολλαπλών μετώπων ήτοι: στρατιωτικού,διπλωματικού,οικονομικού, τεχνολογικού και ιδίως Πληροφόρησης. Απο την άποψη αυτή ο πόλεμος στην Γ/Β θα αποτελέσει μοντέλο για τον επόμενο πόλεμο, ο οποίος ενδέχεται να κάνει άχρηστους τους βομβαρδισμούς, διότι η παραπληροφόρηση-σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους-θα μπορεί να φέρει απο μόνη της την νίκη. Το κυριότερο λοιπόν όπλο των νέων πολέμων είναι η “ Καταστροφή του Λόγου”. Παλιά την ονόμαζαν προπαγάνδα, όμως αυτή διαφέρει της “ Καταστροφής του Λόγου” , όσο διαφέρει μιά συμβατική βόμβα απο μιά υδρογονοβόμβα. Τον ρόλο της υπερβόμβας σε παγκόσμιο επίπεδο ανέλαβε το CNN με την προσωπική επίθεση κατά Μιλόσεβιτς και την δαιμονοποίηση του Σερβικού λαού. Σε σύντομο διάστημα η καταστροφή του λόγου ήταν τελεία και είχε περάσει στις κυβερνήσεις και στα διεθνή ΜΜΕ, όλοι τους δε είχαν πλήρως συντονισθεί με την κυρίαρχη εικόνα, των ομαδικών τάφων και προσφύγων. Κάθε άλλη άποψη-εικόνα είχε ελαχίστη πιθανότητα να περάσει , πολλώ δε μάλλον να γίνει πιστευτή. Τούτο καταδεινύει ότι ο έλεγχος στην παραγωγή ειδήσεων είναι πιό αποτελεσματικός απο τον έλεγχο στην καταναλωτική αγορά. Το “τζίνι” δεν πρέπει να ξεφεύγει απο το μπουκάλι.
Ετσι ο πελάτης(αναγνώστης-τηλεθεατής) εξαπατάται ότι υπάρχει πολυφωνία στην αγορά ειδήσεων , ενώ κατ’ ουσίαν μιά και μοναδική φωνή-εικόνα αναμεταδίδεται παντού στον κόσμο. Επομένως είναι άχρηστη στο εξής η λογοκρισία στις χώρες, αφού αυτή ασκείται κεντρικά, από το παγκόσμιο χαλκείο των ειδήσεων. Ομως ο έλεγχος των ΜΜΕ είναι το πρώτο μέτρο κάθε δικτατορίας. Αρα ειναι αστείο να μιλάμε σήμερα για δημοκρατία, πλουραλισμό , πολυφωνία όταν τόσο βάναυσα και συνειδητά λογοκρίνεται, παραποιείται και καταστρέφεται ο ορθός λόγος(αλήθεια). Πάνω σε ποιά βάση να γίνει διάλογος όταν η είδηση-εικόνα είναι αρνητική και αναποδογυρισμένη; Ενας σατανάς, ένας κακός, ένας εχθρός, ένας εγκληματίας, συνεχίζει ακατάπαυστα η προπαγάνδα κατά Μιλόσεβιτς με τα πτώματα και τους τάφους. Ο Μιλόσεβιτς υπεύθυνος για όλα τα κακά, ακόμη και για τους βομβαρδισμούς. Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις απο στρατιωτικός κλάδος κατά του εχθρού, τώρα διεξάγεται εναντίον της παγκόσμιας κοινωνίας. Καλημέρα Δικτατορία !


http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com