AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(1ον Μέρος)


 

 

Αυτοί πού  θαύμασαν
 
τήν ‘Ελλάδα

 

 

 

’Αφιερούται

 

 

εις τούς  απανταχού

 

 

τής  γής

 

 

’Ινδοευρωπαϊστές  Φοινικιστές  καί   Αφροκεντρίζοντες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελβούρνη      -        Αύγουστος  2009

 

 

Αυτοί  πού  θαύμασαν  τήν ‘Ελλάδα

 

 

 

Αντί  Προλόγου

                                                                      

 

 Υπάρχουν άτομα ενδεδυμένα τήν δοράν προβάτου  καί παριστάνοντας τόν αμερόληπτον κριτήν, κατηγορούν κάθε θαυμαστήν τού αρχαίου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ώς εθνικιστήν καί σωβινιστήν, καθ’ ήν στιγμήν δέν  αποκρύπτουν τόν  θαυμασμόν των πρός ξένους πολιτισμούς τούς οποίους οί ‘Ελληνες (δήθεν)  «αντέγραψαν».

  ’Επικαλούμεθα λοιπόν εδώ, όχι ‘Ελληνας, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ τών  εκατόν πεντήκοντα, 150) πού  διά  μέσου τών αιώνων, εκφράζουν τόν θαυμασμόν τους  διά τό κάλλος τού αρχαίου  ‘Ελληνικού πολιτισμού.

 

 

                                             ’Αγαπητέ  αναγνώστη

    ’Εάν, διαβάζοντας τίς  επόμενες  σελίδες πού ακολουθούν, νοιώσης τήν καρδιά  σου  νά  πάλει χαρούμενα  στό  στήθος σου, καί  άν ακόμα  δακρύσης  από  υπερηφάνεια, αυτό  αυτο σε κανει πραγματικον  ΕΛΛΗΝΑ  καί  ότι  ανήκεις στήν αθάνατη ‘Ελληνική φυλή.

 

 

  ‘Ο  E. Taylor  λέγει:

 

 

«Διά νά ανήκεις σέ μιά φυλή δέν αρκεί μόνο νά μελετήσης καί  νά αγαπήσης τή  φυλή» ( δηλαδή  νά έχης ‘Ελληνική παιδεία, ή, εστω νά σκέπτεσαι ‘Ελληνικά, όπως νομίζουν  πολλοί )  «γιά  νά  ανήκης πράγματι   σ’ αυτήν  πρέπει  νά  έχεις γεννηθή  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΜΕΣΑ  Σ’ ΑΥΤΗΝ, καί   νά ΝΟΙΩΘΗΣ  ότι  ΑΝΗΚΕΙΣ  Σ’ ΑΥΤΗΝ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συγκέντρωσις τού υλικού  από  πολλές καί διάφορες  πηγές  ήτο  αποτέλεσμα  πολύχρονης προσπάθειας μέ κινητήριο δύναμη  τήν  αγάπην  μας  μόνο  πρός  τήν  πατρίδα  καί  τή  φυλή  μας ή οποία τόσο  πολύ  καταπατείται  σήμερα, τόσο  από  τό  ξενοκίνητο  ανθελληνικό  κατεστημένο  όσο  καί  από  τό  ενδοκίνητο  τοιούτο αλλοφύλων λύκων ενδεδυμένων  μέ  ‘Ελληνικόν  μανδύαν.

 

 

                                                             

Αυτοί  πού  θαύμασαν  τήν ‘Ελλάδα

 

 

 «Οί αρχαίοι ‘Ελληνες σοφοί έθεσαν όλα τά βασικά ζητήματα τής φιλοσοφίας τόσον τά θεωρητικά όσον καί τά πρακτικά καί  απήντησαν είς αυτά μέ  τήν χαρακτηριστικήν είς    τό ‘Ελληνικό  πνεύμα διαφάνειαν καί καθαρότητα. ’Εδημιούργησαν τάς βασικάς εννοίας τής Φιλοσοφίας καί επειδή ή Φιλοσοφία καί ή Φυσική ήσαν είς τάς αρχάς αδιαχώριστοι εδημιούργησαν επίσης κι ένα μέγιστο μέρος από τάς εννοίας τής Φυσικής επιστήμης, διά μέσου  τών οποίων κινείται  καί  εμπνέεται  ολόκληρος ή μετέπειτα  Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία καί πιστήμη. Εθεμελίωσαν όλους τούς βασικούς κλάδους τής Φιλοσοφίας καί εσχημάτισαν όλας τάς τυπικάς μορφάς  τής κοσμοθεωρίας. Οπως τά τραγούδια  τού Ομήρου καί τά αριστουργήματα τής ’Αττικής τραγωδίας καί τής τέχνης τών  χρόνων  τού  Περικλέους θά υπάρχουν αιωνίως, τοιουτοτρόπως καί τό  προϊόν  αυτό  τού νού η Φιλοσοφία θά  ίσταται  εμπρός μας  γεμάτη  δροσιά  καί  αμάραντος..»             ΤΣΕΛΛΕΡ

                                                                                                        

 

 «’Ας  μεταβούμε αναγνώστα,  είς τήν χώραν τού Λαού εκείνου  πού εδημιούργησε τό αιώνιον κάλος, είς τά ηλιόλουστα  όρη καί τά σκιερά  δάση τής ‘Ελλάδος, είς τίς φωτεινές νήσους καί ακτές της.  ’Ας  επισκευθούμε τήν  πατρίδα  τού θαυμάσιου  αυτού  λαού, ό  οποίος  άν  καί  πρό πολλών αιώνων κατέπεσε καί  υποδουλώθηκε από τούς βαρβάρους, φαίνεται εν τούτοις προωρισμένος νά ανυψώση καί πάλι διά τών προϊόντων τής διανοίας του καί τών έργων τών χειρών αυτού, είς τίς χώρες τού ιδεώδους, τόν σύγχρονο κόσμο,  ό  οποίος  κυλίεται  είς  τόν βούρκον  τού υλισμού».          ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΛΚΕ

                                               

 

   « ‘Οπως τά άνθη στολίζουν τήν γήν καί οί αστέρες τόν ουρανόν, τοιουτοτρόπως καί  αί ’Αθήναι κοσμούν τήν ‘Ελλάδα καί ή ‘Ελλάδα τήν Οικουμένην».    ΕΡΔΕΡ                                       

 

 

   “’Αν ή ζωή είναι  μιά  φορά, αφήστε με  νά τή ζήσω σαν ‘Ελληνας ».                   

                                                                       ΓΚΡΑΦΙΤΙ  { Στό μετρό τής  Ν .ΥΟΡΚΗΣ]

 

 

«Διατί νά απομακρυνθώ από τόν Δίαν καί τόν Αρη καί νά πάω μέ  τόν  Θόρ καί τόν Βοτάν? [αρχαίοι θεοί τών Σκανδιναβών καί  τών Γερμανών]. Διαβάζοντας  τά  λόγια  τού   Πινδάρου «επικρατείν δύνασθαι» είδον τό φώς. «Δέν είμαι θεός αλλά είμαι τό ίδιο σάν τούς  θεούς  υπερήφανος!».                                                              ΓΚΑΙΤΕ                                                                     

                                                                                                                                     

                          

 «Οί ‘Ελληνες είναι ένας λαός περίπου μυθικός,  πού  κατέχει  μίαν  προνομιούχον  θέση  είς  τήν  εξέλιξη   τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού».                                                                                                                   

                                                                          G. BOWRA  Πρύτανις Πανεπιστιμίου Οξφόρδης 

 

 

 «Εκείνος πού κατανοεί τόν Αρχιμίδην καί τόν Απολλώνιον, πρέπει νά περιορίση σημαντικώς τόν θαυμασμόν του διά  τάς ανακαλύψεις τών νεωτέρων μαθηματικών καί σοφών», διότι, «είς τούς ‘Ελληνας –όπως  αναφέρει ο Κικέρων- ή  Γεωμετρία  ηξιούτο μεγάλης τιμής. Ουδέν δέ παρ’ αυτών εθεωρείτο αξιολογώτερον από τά μαθηματικά».                                                                                ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ                                                                            

                                                                                                       

                                                                                                                                     

                           «Η ‘Ελλάς είναι ή κοιτίς τού ευγενέστερου πολιτισμού   πού εγνώρισεν ή ανθρωπότης. Είναι ή χώρα είς τήν οποίαν οφείλωμεν, ότι κάμνει   τήν  ζωήν ανωτέρα  καί  ώραιοτέρα».                                                                        MAKENZY KING

 

 

 «Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλωμεν τα φώτα μας, τας επιστήμας, τας τέχνας και όλας τας αρετάς μας».   ΦΡΑΓΚ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ  (1694-1778)  Γάλλος διανοητής    

 

                                                                                                                                                                                                                                        

        «Τό ‘Ελληνικό πνεύμα είναι ουσιαστικώς σύγχρονο».          RICHARD ELMEN                                         

            

                              

    «Sancte Socrates ora pro nobis».  Μετάφ. ‘Αγιε Σωκράτη  πρέσβευε  καί  υπέρ ημών».                                                                             

                                                                                          ΕΡΑΣΜOS     ‘Ολλανδος Φιλόλογος                                                                                                                               

                                   

 

 «’Από τό έντεχνο ύφος καί τό ύψος τών αρχαίων ρητόρων καί  τών ποιητών καταλαβαίνεις  τό  πνευματικό  επίπεδο τού λαού εκείνου.          JOHN STUART MILL

                                                                                       Αγγλος  Συγγραφέας

 

 

                    «’Εκείνο πού χρειάζεται ή σύγχρονη τέχνη είναι ή συνειδητοποίησις τού παλιού ‘Ελληνικού πνεύματος ».                    Ρ.ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ

 

 

                 «’Εκτός από τίς τυφλές δυνάμεις τής  φύσεως  κάθε τί  άλλο πού ξεχωρίζει μέσα  στόν ανθρώπινο πολιτισμό έχει  ‘Ελληνική καί μόνο προέλευση».  ΠΑΣΚΑΛ                                                

   

 

 «Είμαστε άναγκασμένοι νά αναγνωρίσουμε ότι οί ‘Ελληνες  είναι κατ’-εξοχήν μεγαλοφυία ανάμεσα στούς λαούς.  Τό  ‘Ελληνικόν  έθνος  έχει  χαρακτηρισθή  επανειλημμένως  ώς  κατ’εξοχήν μεγαλοφυΐα».                                ΕΓΚΟΝ  ΦΡΗΝΤ Αυστριακός ‘Ιστορικός  

 

 

                               «Είμεθα πολύ  μακράν από τού νά  αποδώσωμεν  είς τούς  ‘Ελληνας  πάν  ότι  νομίμως τούς ανήκει,  αφού τό  πλείστον έκ τών  έργων  των αποδίδεται είς τούς  επιστημονικούς κληρονόμους των».                                                ΠΩΛ ΤΑΝΝΕΡΥ

 «Επέτυχεν ούτος νά ενσαρκώση είς Πεντελεήσιον μάρμαρον τό άφθαστον ιδεώδες τής πολυτισμένης εκείνης κοινωνίας τών ’Αθηνών».             ΡΕΝΑΝ                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              Διά  τήν εποχήν τού Περικλέους    

 

 

                        “Oί ‘Ελληνες είναι ταυτοχρόνως οί δημιουργοί τής πολιτικής καί  τής  πολιτειολογίας».                    ΜΑΡΣΕΛ  ΠΡΕΛΟ   Καθηγητής Πανεπιστιμίου Παρισίων

 

 

 «’Αν μετρούσε κανείς τήν έκτασιν τής ‘Ελλάδος μέ τήν φήμη τήν οποία έχει είς τήν ‘Ιστορίαν,  θά ενόμιζε ότι είναι μιά απέραντη  χώρα.

Πραγματικώς  όμως, είναι  ή  μικρότερη  χώρα  είς τήν Ευρώπη.  Εγινε  όμως μεγάλη, διότι  ό λαός αυτός, είς  τόν οποίον έλειπε ή έκτασις, εξέτεινε μέ τά έργα τών μεγάλων ανδρών του, τό όνομα καί τήν επίδρασή  του  είς τούς αιώνας κατά  τούς  οποίους  έζησε. ‘Η  ‘Ελλάς  είναι  ακόμα  καί σήμερα στίς τέχνες καί τά γράμματα, τό  Σχολείον τού κόσμου».                                                                                             ΔΟΥΡΟΥΙ                            

                           

 

           « ‘Ο,τι  είμεθα τό οφείλουμε είς  τούς  ‘Ελληνας».                ΔΙΔΟΤΟΣ

      

                                                                                                                                    

«....Υπάρχουν πολλοί τρόποι νά ζή κανείς καί ό καλύτερος  είναι ό ‘Ελληνικός, γιατί είναι ακέραια ανθρώπινος.  ‘Η  σημερινή, όπως καί ή παλιά ‘Ελλάδα, έχει υψίστη  σημασία γιά όποιον ψάχνει νά βρή  τόν εαυτόν του».    ΧΕΝΡΥ ΜΙΛΛΕΡ    Αμερικανός  Συγγραφέας

 

 

«‘Ο κόσμος είναι ή διαστελλομένη ‘Ελλάς καί ‘Ελλάς είναι ό συστελλόμενος κόσμος».                                                      ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

 

 

      « ‘Ελλάς,  αυτό  τό  όνομα  πού  δέ  μπορεί  κανείς  νά  προφέρη  χωρίς  συγκίνηση  καί σεβασμό».                                ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ    Γάλλος Συγκραφέας    

    

 

« Ποτέ δέν είχαμε  μεγαλυτέρα ανάγκη τού βαλσάμου τής τέχνης  καί  ανθρωπιστικής παιδείας  όπως  οί  ‘Ελληνες  τά  καλλιέργησαν  καί  τά  ανύψωσαν».                                                                                                                                                                             GLEN THEODORE SEABORG  Bραβείον  Νόμπελ Χημείας

 

                                                                                                       

 « Η καθαρά λεγομένη ανύψωση  καί πραγματική αναγέννηση τού πνεύματος, πρέπει να αζητηθούν πρώτα είς τήν ‘Ελλάδα».                                      HEGEL      

                                                          

                                                                                                                                                                          « ‘Ο  ‘Ηράκλειτος ήταν  ό  πρώτος πού διετύπωσε  τήν φύση τού απείρου, ό  πρώτος πού  συνέλαβε  τήν φύση ώς άπειρη  έν  εαυτή  καί τήν  ουσία  της ώς εξεληκτική πορεία’Από αύτόν ξεκίνησε  ή ύπαρξη τής φιλοσοφίας».                            JEAN   BRUN                                                                       

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     «Είναι  έκ  τών  κοσμοϊστορικών  προσωπικοτήτων, διότι ή  φιλοσοφία του εξήσκησε τεραστίαν επίδρασιν είς τήν μόρφωσιν και τήν ανάπτυξιν τού ανθρωπίνου  πνεύματος, από τής εμφανίσεως  του  καί  καθ’  όλους τούς μετέπειτα  χρόνους. ‘Η φύσις  καί τό πνεύμα μόνον διά τών διδασκαλιών τού Πλάτωνος δύνανται  νά κατανοηθούν. Δυνάμεθα  συνεπώς  -προσθέτει-  νά  είπωμεν  ότι  ό  Πλάτων γράφων  τόν  «Τίμαιον» - τήν κοσμογονίαν του- εδημιούργησε τό παράδειγμα, τό πρότυπον, διά  τού  οποίου ή  διάνοια  τών  επερχομένων  γενεών εξελισσομένη  έμελλε  νά πλάση  τόν  πνευματικόν  κόσμον  αυτής. Ούτε  εγεννήθη έκτοτε  παρόμοιος  νούς, ούτε  θά  γεννηθή,  αλλά  ούτε  καί  χρειάζεται  νά  γεννηθή είς τό μέλλον».                           [ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ]   ΕΓΚΕΛ                                                                                

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Είναι είς έκ τών αιωνίων διδασκάλων  τής τέχνης καί τής σκέψεως».    ’Αποκαλεί  δέ  τό  φιλοσοφικόν  έργον του  «τολμηράν καί  μεγαλειώδη    σύνθεσιν  εντός  τής  οποίας  υπάρχει  κάτι  τό  γοητεύον  καρδίαν   καί νούν».   [ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ]   Μ. ΚΡΟΥΖΕ

                                                              

 

   «Τό ‘Ελληνικόν ’Εθνος έχει τήν ηγεμονία τού  πολιτισμού τής ανθρωπότητος.                    Οι ‘Ελληνες υπήρξαν ανέκαθεν φιλελεύθεροι καί ελευθερωτές καί ουδέποτε κατακτητές.

  ‘Η ‘Ελληνική φυλή  ίσταται υψηλότερα πάσης άλλης διότι έχει  τό  προνόμιον  νά είναι  ή μήτηρ τής ελευθερίας καί παντός πολιτισμού».                                    ΒΙΛΑΜΟΒΙΤΣ              

 

                                                                

    «’Αν  ή διορατικότης τών ‘Ελλήνων συμβάδιζε μέ τήν ιδιοφυία τους, τότε  ίσως  καί ή  βιομηχανική  επανάσταση  νά  άρχιζε  χίλια  χρόνια  πρίν  από  τόν Κολομβο. Καί στήν εποχή μας τότε δέν θά προσπαθούσαμε  νά  περιφερώμαστε  απλώς γύρω  από τήν σελήνη, αλλά θά  είχαμε φθάσει καί σέ άλλους πλανήτες».       ΑΡΘΟΥΡ  ΚΛΑΡΚ                                                

       

                                                                                   

«‘Η  ‘Ελλάς άναψε πρώτη απ’όλα τά έθνη τά φώτα ..κι’αυτά θά παραμείνουν  αναμένα όσο κάποιοι  θά πιστεύουν σέ μιά  ατομική ζωή θεμελιωμένη στήν Ελευθερία, στό Λογικό, στήν Ομορφιά, στήν αναζήτηση τής αληθείας καί σ’ενα διεθνή βίο θεμελιωμένον  στήν  συντροφικότητα  τών ανθρώπων “                          G. MURRAY   The  legacy  of  Greece                                                                                                                                                                                                               

 

 

      «…καί  εκείνος - ό Σωκράτης – όπως  διά  τής  ζωής  του μάς έδωσε  τό  παράδειγμα τής  αρετής, διά  τού  θανάτου  του επεσφράγισε τό Αθάνατο »   ΖΑΝ ΖΑΚ  ΡΟΥΣΣΩ                    

                                                                                    

 

« Τό αίμα τής Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι ‘Ελληνικό καί Λατινικό, όχι  σάν δύο συστήματα κυκλοφορίας, αλλά σάν ένα, γιατί μέσα από τήν Ρώμη  πρέπει νά ανιχνεύσουμε τήν ‘Ελληνικήν μας καταγωγή».                  Τ. ΕΛΛΙΟΤ

 

   

  «Χωρίς τόν ’Αλέξανδρο δέν θά υπήρχε Μωαμεθανικός  πολιτισμός”       

                                                                                        ΜΠΕΚΕΛ  Ιστορικός                                                                                                                                                          

 « Σύμφωνα μέ ό,τι  μάς διδάσκει ‘Ιστορία, οί  πρώτοι ζωγράφοι ήσαν  οί ‘Ελληνες  πού  επενόησαν τήν προοπτική μέ  σκοπό  ακριβώς  νά  πραγματοποιήσουν  τήν σύνθεσαν άμεσα  στήν κάτοψη  καί  τήν  πρόσοψη,  καί  νά   εκφράσουν τόν χώρο  μέ τρόπο  πού νά ικανοποιή  τό  πνεύμα  καί τίς αισθήσεις. Πρίν από τούς ‘Ελληνες  δέν  υπάρχει             ίχνος ζώγραφικής στήν ιστορία.  Οι Αιγύπτιοι, οί  ’Ινδοί, οί  Χαλδαίοι κ.λ.π. είναι διακοσμητές”             ΤΖΙΝΟ ΣΕΒΕΡΙΝΙ  Καθηγητής  ’Ανωτάτης  Σχολής Καλών Τεχνών                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                  

  «’Εκτός τών μηχανημάτων δέν υπάρχει  σχεδόν τίποτε, αιωνόβιον  είς  τόν  πολιτισμόν  μας,  πού  νά  μήν  προέρχεται  από  τήν  ‘Ελλάδα.  Σχολεία,  γυμναστήρια,  γεωμετρία,  ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία,  κωμωδία, φιλοσοφία, θεολογία, σκεπτικισμός, στωικότης, επικούρειος φιλοσοφία,  ηθική, πολιτική, ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κυνισμός,  τυρανία,  πλουτοκρατία, Δημοκρατία. . . . . . .>.>  .  .    Υπάρχουν είς όλες τίς γλώσσες τού  κόσμου ‘Ελληνικές  λέξεις  πού   αντιπροσωπεύουν  μορφές  πολιτισμού. Δέν υπάρχει  τίποτε  είς τόν ‘Ελληνικό  πολιτισμό  πού νά μήν φωτίζη τόν ιδικόν μας πολιτισμό ».                                              WILL  DURANT     Ιστορικός                                                                                                                                                                        

 

 

«  Οί ‘Ελληνες ... είναι εκείνοι πού έφεραν μακρύτερα τόν άνθρωπο καί ουδέποτε  υπή-ρξεν έστω  καί  κατά  προσέγγισιν σειρά  φιλοσόφων είς τούς οποίους  ή  φιλοσοφική  δυναμική νά έχει αναπτυχθή  μέ τόσην  πληρότητα. Όλα τά φιλοσοφικά  συστήματα είναι ξεπερασμένα.. οί ‘Ελληνες  ακτινοβολούν  μέ μίαν λάμψην δυνατώτερη παρά ποτέ. ’Ανεκάλυψαν  πράγματι  τούς  κυριοτέρους τύπους τού Φιλοσοφικού πνεύματος είς τούς οποίους  όλες  οί  μεταγενέστερες  γενεές  δέν  προσεπάθησαν τίποτε τό ουσιαστικόν. Δέν  γνώρισα  κανέναν πού νά  εμπνέη τόσον σεβασμόν όσον οί ‘Ελληνες  Φιλόσοφοι!».                                       ΝΙΤΣΕ       

                                                                                                                     

      

«Τό  ‘Ελληνικό  θαύμα  είναι  ένα  γεγονός,  πού δέν συνέβη παρά  μόνον μιά  φορά, πού δέν τό  είδαμε  αλλού, ούτε  θά  ξαναδούμε, αλλά  πού  τά  αποτελέσματά  του  θά   διαρκέσουν  στό διηνεκές».                                                               ΕΡΝΕΣΤΟ ΡΕΝΑΝ

 

                                                                                                                                 

«‘Ως δημιουργικός πολιτικός άνδρας, ό ’Αλέξανδρος, προπορεύθηκε κατά πολύ τής  εποχής του, καί έδειξε τέτοια πρωτοτυπία πνεύματος, πού πραγματικά καθιερώθηκε ώς  ένα  από τά πιό επιβλητικά φαινόμενα τής Παγκόσμιας   ‘Ιστορίας».        W. KOLBE                                                                  

          

 

«Ο,τι είναι ό  νούς καί ή  καρδιά  διά τόν άνθρωπο είναι διά   τήν ανθρωπότητα ή ‘Ελλάς. Καί άν  από νέος  είχα διαβάσει  τά  μεγάλα  έργα  τών ’Αρχαίων ‘Ελλήνων δέν θά έγραφα ποτέ».                                                                                                         ΓΚΑΙΤΕ 

                                                                                     

 

«‘Ελλάς  σημαίνει  ένας  πολιτισμός,  μιά γλώσσα  καί  μία  φιλολογία, αλλά  ακόμη  περισσότερο  μιά  στάσις  έναντι τής  ζωής».                                           W. R.  INGE

 

   «Οί ‘Ελληνες διεμόρφωσαν μεγάλη τέχνη καί αρχιτεκτονική  καί  μιά  λογοτεχνία  ακόμη μεγαλύτερη. ’Αυτοί έθεμελίωσαν τήν φιλοσοφία, τήν πολιτική σκέψη, αλλά καί κάτι πολύ σημαντικώτερο. ‘Ηταν ό πρώτος λαός πού έθεσε τό ερώτημα!                                                                                                                  Ποιός  είναι  ό  σωστός τρόπος ζωής γιά τόν  άνθρωπο?  Καί  έδωσε τήν πιό ίκανοποιητική απάντηση.  ’Εδημιούργησαν μιά ζωή πού εμάγεψε τήν φαντασία τών ανθρώπων. ’Από τούς άλλους λαούς οί ‘Ελληνες, ονειρεύθηκαν τό όνειρο τής Αριστης ζωής.  ‘Η ιστορία τής ‘Ελλάδος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τήν  ιστορία  πολέμων  καί  λογοτεχνικών έργων. Είναι  ή  ιστορία τής αναπτύξεως τού  ιδανικού τού ανθρώπου γιά  τόν  άνθρωπο.                  RICHARD  LIVINGSTONE  

                                                           Πρόεδρος τού Κολλεγίου  Corpus Christi τής  ΟΞΦΟΡΔΗΣ                                                                                                                                  

                                                             

 

Στά χρόνια πού ό  ‘Ελληνισμός διεμόρφωνε τήν ζωή τών  σκεπτομένων  ανθρώπων, πρώτα  στούς ‘Ελληνικούς καί  έπειτα  στούς ‘Ελληνορωμαϊκούς  χρόνους, τό  ιδανικό αυτό  έδωσε τό ηθικό  στήριγμα, αντίστοιχο πρός  εκείνο πού ζητούσε  στόν φυσικό κόσμο  ό ’Αρχιμίδης, στό οποίο θά μπορούσε νά  στηριχθή  καί  ό άνθρωπος γιά νά διαμορφώση τήν πνευματική του ζωή».      RICHARD  LIVINGSTONE                                                                                                                                        

                                                             Πρόεδρος τού Κολλεγίου  Corpus Christi τής  ΟΞΦΟΡΔΗΣ               

 

             «‘Ο ουρανός  εξελληνίσθη  διά  τού  ‘Ελληνος  Ευδόξου πρό   τού  ’Αριστοτέλους,  καί  πρίν  συμβή  τό  ίδιο μέ  τή  γή διά  τού ’Αλξάνδρου».                    ΤΕΟΝΤΟΡ ΜΠΕΡΤ

 

 

«Οί ‘Ελληνες χάραξαν τό χάρτη τής εννοιολογικής μας γεωγραφίας καί ώρισαν τίς κατηγορίες, βάσει τών οποίων ταξινομούμε τίς αντιλήψεις μας».  ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ                                                

 

 

  «Τό καθαρό ρεύμα τού ‘Ελληνισμού ανακατεύεται καί συγχέεται μέ τά άφθονα λασπωμένα νερά πού τά ονομάζουμε  σύγχρονη φιλολογία καί σκέψη».                                                                             RICHARD LIVINGSTON   

 

                                                   

 « ‘Ο Δυτικός  πολιτισμός δέν οφείλει  στή  ’Αρχαία  ‘Ελλάδα μόνο τήν επική, τήν λυρική καί τήν δραματική ποίηση, αλλά καί  τό  μυθιστόριμα κυρίαρχο λογοτεχνικό είδος  τής εποχής μας».   ΤΟΜΑΣ  ΧΕΓΚ    Σουηδός  Συγγραφεύς

                                                                                                           

 

«Η  ‘Ελληνική  κληρονομιά, εδραιωμένη  στήν επιδίωξη τού καθολικού  έγινε  τό  ίδιο  τό πνεύμα τού δικού μας πολιτιμού.’Αναπνέουμε τόν αέρα τής ‘Ελλάδος κάθε  στιγμή, χωρίς  νά τό αντιλαμβανώμαστε».            ΖΑΚΛΙΝ  ΝΤΕ  ΡΟΜΙΓΥ   Γαλλίδα  ’Ακαδημαϊκός

 

 

«‘Οπου στήν ‘Ελλάδα υπήρχε μέτρο, εμείς έχουμε χυδαιότητα όπου εκείνοι είχαν ποίηση, εμείς έχουμε χυδαιότητα όπου εκείνοι είχαν κάθε    τί πού  εξ αίρει, γοητεύει κοσμεί τήν ανθρωπότητα, εμείς  έχουμε  χυδαιότητα, χυδαιότητα, χυδαιότητα                                                                 ΤΟΜΑΣ   ΠΙΚΟΚ    ’Αγγλος  ποιητής- πεζογράφος

 

           

 “ O ‘Eλληνικός πολιτισμός είναι μία διαρκής υπενθύμιση, ότι υπάρχει ένα πράγμα πού το λένε  «ανθρώπου αρετή» καί μας παρακινεί να σκεπτώμαστε     σάν τί πρέπει να είναι αυτή η αρετή καί πώς μπορούμε να τήν επιτύχουμε  στήν εποχή μας, που όλο είναι εμπόριο, μηχανές και βιομηχανία».             RICHARD LIVINGSTONE                                                       

 

 

“Ως  πρός εμέ οτιδήποτε και αν συμβεί θα αποθάνω Ελλην» ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ                                                                                                          

                                                                                                 Γάλλος Συγγραφεύς

                                                                                                  

« Χωρίς τά θεμέλια πού έθεσαν οί ‘Ελληνες δέν θά υπήρχε  ό νεώτερος Ευρωπαϊκός πολιτισμός. ‘Η ‘Ελληνική λογοτεχνία είναι ή αρχαιότερη τής  Ευρώπης».                                                             ’Ακαδημία ’Επιστημών τής Ρωσσίας

 

 

«Ο Πλάτων είναι ό μέγιστος τών φιλοσόφων όλων τών εποχών. Κανείς δέν  μπορεί νά αγνοήση τόν Πλάτωνα, όταν γράφει γιά τήν θεωρία περί γνώσεως ή  γιά τό υπέρτατο νόημα τής δικαιοσύνης ή τού έρωτος. Τό κύριο ερώ-τημα είναι άν  μπορούμε νά αρθούμε στό ύψος καί στήν διεισδυτηκότητα τής σκέψεώς του. ‘Οποιος ίσχυρισθή ότι ό Πλάτων είναι ξεπερασμένος, αγνοεί τήν διαφορά μεταξύ εφήμερου καί αιωνίου».              MURRAY      The Legacy of Greece 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

«‘Ελληνικός πολιτισμός σημαίνει τήν ολοκλήρωση τού ‘Ελληνικού Πνεύματος καί τήν μετατροπή του σέ παγκόσμιο φαινόμενο».               W. SCHUART 

 

     

 «Γιά δύο χιλιάδες χρόνια καί σ’όλον  τόν κόσμον, οί άνθρωποι προσέφευγαν  στόν  ’Αριστοτέλη γιά νά βρούν τήν πληροφόρηση καί τήν καθοδήγηση πού επιθυμούσαν.  ’Αραβες καί Μαυριτανοί, Σύριοι  καί  ‘Εβραίοι  ελάτρευαν τά βιβλία του, ενώ  ό δυτικός κόσμος έμενε στό σκότος.  Οί μεγάλοι αιώνες τών Σχολαστικών κρέμονταν από τά λόγια του. Τά παλαιότερα από τά πανεπιστήμιά μας,  τής  Βολωνίας, τών Παρισίων, τής Οξφόρδης, βασίζονταν στήν  διδασκαλίαν του  καί  στήν μελέτη του. ‘Η  επιρροή του όρατή καί αόρατη, παραμένη.... είναι ό διδάσκαλος τών αιωνίων αληθειών, πού μάς μιλά γιά τόν ύπνο καί γιά τά  όνειρα,  γιά τήν νεότητα  καί  γιά  τά γηρατειά, γιά τήν ζωήν  καί  γιά τόν θάνατον, γιά τήν αναγέννηση καί τήν παρακμή, τή ανάπτυξη  καί τήν φθορά΄ είναι ένας οδηγός στό βιβλίο  τής  Φύσεως,  ένας ’Αποκαλύπτων τού  Πνεύματος, ένας  προφήτης τών έργων».                      D’ ARCY  W.  THOMPSON                                                                                                                                      

                                                                               Βρεττανικό  Παναπιστήμιο τού  St. Andrews

 

                                                              

«Δέν υπάρχει τίποτε πιό ανθρώπινο, τίποτε πιό ιερό, από τήν‘Ελλάδα».    ΚΙΚΕΡΩΝ

 «‘Η   ‘Ελλάς ευρήκε τόν κόσμο χωρίς επιστήμη, χωρίς φιλοσοφική  σκέψη,  μέ  πρωτόγονες θρησκευτικές ιδέες  καί  μέ  μιά  ζωή πού  ήταν  ζωώδης  άν όχι  κτηνώδης  καί  δέν μπορούσε νά προσφέρει  στόν  άνθρωπο τίποτε  ανάλoγο  μέ  τήν  φύση  του. ‘Οταν  ή ‘Ελλάς  ετελείωσε τό έργο της  οί   ideas meres  τού  σύγχρονου  ποτισμού  είχαν γεννηθή.

 . . . .Τό  επιστημονικό πνεύμα είχε αρχίσει νά δουλεύει σέ κάθε διεύθυνση. ’Επιστημονική,  πολιτική, φιλοσοφία, φιλολογία, τέχνη,  είχαν  αναπτυχθή καί είχε επινοηθή  ένα  ιδανικό  τής  ανθρώπινης  ζωής  πού  στό  είδος του,  καί  σήμερα ακόμα  δέν έχει  ξεπεραστεί ».                                               RICHARD  LIVINGSTONE

                                                                                          

 

 «‘Ο  Ανθρωπισμός κατά τό ‘Ελληνικό πρότυπο  είναι η πρώτη αξία καί η μοναδική αρετή τού ανθρώπου,  πού περιλαμβάνει μέσα της όλες τίς άλλες».   CI  HELVETIUS                                       

    

 

“‘Ο πολιτισμός μας περνάει σήμερα κρίση φαινομενικά οικονομική αλλά πρωτίστως κρίση πνευματική, κρίση πολιτισμού. Δέν έχω νά προτείνω άλλη θεραπεία από τήν επιστροφή στήν ‘Ελλάδα».                                          RENE  PUAUX   Γάλλος δημοσιογράφος                                   

            

                                                                     

   « ‘Ο  Δυτικός  πολιτισμός  ανάγει  τήν  γενεσή  του  στούς  ‘Ελληνες, πού  πρώτοι  έκαναν τό βήμα από τά φυλετικά  ήθη στό ανθρώπινο φρόνημα».   K.  POPPER        

                                                      

 

 «Οί ‘Ελληνες είναι ό πιό αξιόλογος λαός πού υπήρξε ποτέ ώς σήμερα. Υπήρξαν αυτοί  πού  άρχισαν σχεδόν  τά  πάντα,  άν  εξαιρέσουμε  τόν  Χριστιανισμόν, όλα εκείνα   στά  οποία θεμελιώνεται ό  σύγχρονος  κόσμος...’Ησαν οί πρώτοι πού απέκτησαν ιστορική  φιλολογία.. Υπήρξαν οί θεμελιωτές τών μαθηματικών, τής φυσικής, τής διδακτικής πολιτικής μελέτης, τής φιλοσοφίας. Σέ όλα  πραγματοποίησαν  τά  πρώτα  βήματα πού αποτελούν τήν αφετηρία όλων τών υπολοίπων».                               J. S. MILL                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 «Περίπου όλες οί υποθέσεις πού εδέσποζαν στή νεώτερη φιλοσοφία,  διατυπώθηκαν γιά  πρώτη  φορά  από  τούς ‘Ελληνες ».      ΒΟΒ  RUSSELL    The Legacy of Greece 

 

                                                                

 

                       «Οί Δυτικοί κληρονόμησαν από  τους ‘Ελληνες όλα όσα οί γονείς μεταδίδουν είς τά  φυσικά  τέκνα τους».                        ΤΟΥΝΒΕΕ

 

 

«Καλλιτέχναι  θαυμαστοί καί αώνιοι  εδημιούργησαν  ένα  τύπον υπεραισθητής  αληθείας όπως καί αισθητού κάλλους, τού οποίου είναι αδύνατον νά αποφύγη κανείς τήν γοητείαν.

Οί ‘Ελληνες φιλόσοφοι προσέδωσαν είς τήν Μεταφυσικήν κυρίως τοιαύτην τελειότητα, ώστε νά αποτελεί αύτη  τόν συντελεστήν  όλων τών νεωτέρων φιλοσοφικών συστημάτων ’ Ισως σήμερον  αί ψυχικαί  επιστήμαι  θά  ευρίσκοντο  είς τό  σημείον  προόδου  είς  τό οποίον  ευρίσκονται αί φυσικαί επιστήμαι καί αύται αντιστρόφως  -αί φυσικαί  επιστήμαι-  θά ήσαν  είς τήν  ιδίαν αβεβαιότητα πού  είναι  αί  ψυχικαί  επιστήμαι,  εάν εκεί κάτω είς μίαν γωνίαν  τής Ευρώπης δέν  έζει  ένας  ευγενής  λαός, θηρεύον  πρό παντώς τήν τελειότητα τής μορφής καί τήν ακρίβειαν».      ΜΠΕΡΞΟΝ                                                                        

 

 

«  Οί ‘Ελληνες είχαν τό χάρισμα  νά  απορούν  γιά  πράγματα  πού  άλλοι  λαοί  τά  νόμιζαν αυτονόητα».                                                                                    Ρ.  ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ

 

 

«Οι ‘Ελληνες κατώρθωσαν εδώ καί χιλιάδες χρόνια μιλώντας  γιά  πολύ  σπουδαία  πράγματα  νά  πούν  τήν  τελευταία  λέξη».                                                         B.  RUSSELL

                                                                                         Αγγλος  φιλόσοφος (βραβείον Νόμπελ)   

 

 

 «GRAECIA  CAPTA  FERUM  VICTOREM CEPIT  ET  ARTES  INTULIT  AGRESTI  LATIO»

Μετάφ. ‘Η ‘Ελλάς  καταληφθείσα, τόν  άγριον νικητή  κατέκτησε καί τίς τέχνες  εισήγαγε είς τό αγροίκο Λάτιον».                                            ΟΡΑΤΙΟΣ    Ρωμαίος ποιητής

                                                                                                                                    

 

   « Στόν Πλάτωνα χρεωστεί ό ‘Ελληνισμός  καί  ό  κόσμος  τό ότι ό πολιτισμός  επέζησε. Είναι  ό πατέρας τών μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων τού ‘Ελληνισμού, πού τόσο βαθειά  επίδραση είχαν  στή ζωή τών ανθρώπων».   RICHARD  LIVINGSTONE    

                                                      

                                                                                              

           «Χωρίς τήν ‘Ελληνικότητα δέν είμαστε τίποτα».     ΕΡΑΣΜΟΣ                                                            

                                                                                                                                                            

 

«Οί ‘Ελληνες απήλλαξαν τίς φυσικές επιστήμες από τό μυστήριο καί τήν μαγεία καί ίδρυσαν τήν λελογισμένη  επιστήμη τής φύσεως, όπως τήν εννοούμε σήμερα».                                                                                         BERTH 

 

                                                                                         

«’Αν ή ‘Ελλάς  δέν  είχε  υπάρξη, ό κόσμος  μας  θά  ήτο  αδύνατος ».                                                  

                                                                                        RICHARD  LIVINGSTONE                              

 

 

            «Στήν ‘Ελλάδα χρεωστούμε  τά  φιλολογικά  μας  είδη, από  τό  δράμα   ώς  τήν  ιστορία,  από τήν νουβέλλα ώς τήν πραγματεία, από τόν ρητορικό  λόγο  ώς  τό  επίγραμμα.  Τίς αρχές  τής φιλοσοφίας μας,  τής νομικής μας  καί  πολλούς  από  τούς  πολιτικούς  μας  θεσμούς  καί   τίς  πολιτικές  μας  ιδέες.  Τά πρώτα  βήματα  σέ πολλές από  τίς  επιστήμες μας, καί  τό  σπουδαιότερο, τό  επιστημονικό πνεύμα, πού έκανε δυνατή  τή  λογική  γνώση  τού  κόσμου.  Σ’αυτά οί ‘Ελληνες  είναι  μοναδικοί.  Είναι  ένα περίεργο  πράγμα  ότι άν ή  ‘Ελλάς  δέν  είχε  υπάρξη,  δέν μπορούμε νά φανταστούμε ότι θά υπήρχε ή σύγχρονη   επισήμη.  Μέ άλλα λόγια, χωρίς τήν ‘Ελλάδα, ό σύγχρονος δικός μας κόσμος δέν θά  υπήρχε. Βρίσκουμε  στήν  Αίγυπτο,  στήν Ασσυρία,  στήν  Κίνα,  στίς Ινδίες  κάτι γνώσεις αστρονομίας,  γεωδαισίας, ιατρικής.  ’Αλλά πουθενά έξω  από τήν ‘Ελλάδα δέν  βρίσσκουμε  τήν πνοή  εκείνη πού χωρίς αυτήν αληθινή  επιστήμη δέν  είναι  δυνατή.  Τό πάθος τού ανθρώπου νά γνωρίση  καί νά  εννοήση,  νά βρή τή  λογική  εξήγηση γιά τό  κάθε  τί,  από φιλολογικό  ύφος  ώς τόν φυσικό  κόσμο,  από  τήν αρρώστια  ώς τήν γραμματική.  ’Από  αυτό  τό  πάθος  γιά  τήν γνώση, πού ή  Ευρώπη τό πήρε από τήν  ‘Ελλάδα, έρχονται ό νεώτερος  πολιτισμός μας, πού μεταμόρφωσε  τήν  Δύση,  καί  από  τήν  Δύση  επήγε  στήν  Ανατολή  γιά νά τήν  μεταμορφώση  καί  αυτή Καί αυτά πού ό  κόσμος μας χρεωστεί  στήν ‘Ελλάδα  είναι  τά πιό  χαρακτηριστικά στοιχεία».                                                        RICHARD  LIVINGSTONE

 

 

               «‘Ο μόνος δρόμος νά γίνουμε  αμίμητοι, είναι  νά  μιμηθούμε  τήν ‘Ελληνική  αρχαιότητα».                           ΓΙΟΧΑΝ ΒΙΝΚΕΛΜΕΝ   Γερμανός ιστορικός

                                                                                     

 

« ‘Η Ρώμη στάθηκε μιά αιώνια πόλη,  αλλά  ή ’Αθήνα  είναι  κόσμος  ολόκληρος»                                                                                                             ΦΟΥΡΤΒΕΝΓΚΛΕΡ

 

 

         “Oί Επιτυχίες τού αρχαίου ‘Ελληνισμού υπήρξαν τεράστιες, πολυάριθμες καί αναντικατάστατες από άλλον πολιτισμό μέχρι σήμερα».                     ARNOLD  TOYNBE

 

 

«‘Η αρχή σχεδόν όλων τών μεγάλων πραγμάτων βρίσκεται στήν   ‘Ελλάδα. ‘Η ιστορία τού κόσμου συνίσταται κυρίως στήν ανάμνησι  εκείνων τών  εποχών, όταν  ένα  τμήμα  τής  ανθρωπότητος  ύψώθηκε  πέρα  από  τόν   εαυτόν  του,  άνθισε  καί  καρποφόρισε.       Πουθενά  αλλού  δέν μπορείς  νά βρής έργα όπως τού Φειδία, δια λόγους όπως τού Πλάτωνος, ποιήματα όπως τού Αισχύλου καί τού

Ευριπίδου».                                              G. MURRAY The Legacy of Greece

 

                                                                       

           «Είναι ντροπή νά λέγονται μορφωμένοι όσοι δέν μελετούν τούς αρχαίους ‘Ελληνες  συγγραφείς».                                              RABALELAIS Συγγραφεύς

                                                                                                                                                      

 

«‘Ο Ελλην, τό ευνοούμενο παιδί τής μοίρας, χωρίς παρ’ όλα αυτά νά γίνη κακομαθημένο απαλλάχθηκε τής πειθαρχίας  στήν οποίαν υποβλήθηκε ή υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δέν χρειάστηκε νά μάθη τό μάθημα, πώς στόν φόβο τού Κυρίου βρίσκεται ή αρχή τής Σοφίας».                     JANE ELLEN HARRISON     Λέκτωρ  Πανεπιστιμίου Καίμπριτζ

 

   

 « Χωρίς αυτό πού αποκαλούμε ωφειλή μας πρός  τήν ‘Ελλάδα δέν θά είχαμε ούτε τήν θρησκείαν μας, ούτε  τήν φιλοσοφίαν μας, ούτε  τήν  επιστήμη μας, ούτε  τήν  πολιτικήν μας.   Θά  ήμασταν σκέτοι βάρβαροι..‘Ο  πολιτισμός  είναι  ένα  δένδρο  πού  έχει τίς ρίζες του στήν ‘Ελλάδα ή γιά νά δανειστώ μιά προσσφορώτερη  μεταφορά από τόν Κλήμη  τόν ’Αλεξανδρέα ένας ποταμός πού δέχτηκε πολλά ποταμάκια από κάθε πλευρά.‘Ομως  ή κύρια πηγή του είναι ‘Ελληνική».                                       W.  R. INGE                                                                                         

 

 

 

                  « ‘Οταν ή γή θά αφήνη τήν τελευταία της πνοή στό διάστημα,  ή τελευταία της λέξη θά είναι.. ‘Ελλάς!».                                                                                         ZAN  RISPEΝ 

 

 

                                    «Οί ‘Ελληνες  απήλλαξαν τάς φυσικάς επιστήμας από  τό μυστήριον  καί τήν μαγείαν καί  ίδρυσαν  τήν λελογισμένην επιστήμην  τής Φύσεως όπως σήμερον τήν αντιλαμβανώμεθα».                                            ΜΠΕΡΤΕΛΩ

 

 

                «Τό γνώρισμα τού κάλλους είναι τό πιό χτυπητό χαρακτηριστικό τού ‘Ελληνισμού».                                        RICHARD  LIVINGSTONE                                                                                                    

 

 

 ‘Ο φιλόσοφος τής ιστορίας Καρλ  Γιάσπερς  θεωρεί  τήν  εποχή  τού  κλασσικού ‘Ελληνισμού «αξονική», δηλαδή ότι λειτουργεί ώς άξων, γύρω από τόν οποίον περισ-τρέφονται οί  μετέπειτα  εποχές. «Τότε» μας  λέγει «ετέθησαν  τά  πνευματικά θεμέλια τής  ανθρωπότητος, εκείνα  από  τά   οποία  αντλεί  ακόμα καί σήμερα τήν  ουσία της... ’Από  τότε  δέν   συνέβη παρά ένα μόνον γεγονός... εντελώς νέο, ή εμφάνησις τής επιστημονικής - τεχνικής  εποχής.  Τήν εποχήν  εκείνην, 800-200 π.χ. αλλά  κυρίως  γύρω  στό 500 π.χ. πλάσθηκαν οί  θεμελιώδεις κατηγορίες, συμφώνως  πρός  τίς οποίες σκεπτόμαστε  ακόμη και σήμερα...γιά  πρώτη  φορά  ανεδείχθηκαν  φιλόσοφοι...ό  άνθρωπος  έγινε ικανός  ν’αποσπασθή  εσωτερικώς  από  τόν κόσμο καί νά  τόν  τοπο-θετήση ολόκληρον εμπρός  του – τότε  αποκτά  συνείδησιν  τής  ιστορίας – τότε  γιά  πρώτη  φορά  άνθρωποι  κάνου  σχέδια  γιά  νά διευθύνουν  τήν   πορείαν τών γεγονό-των φαντάζονται  τόν  καλλίτερο τρόπο οργανωσεως  τής κοινωνικής  ζωής, διοικήσεως  καί  διακυβερνήσεως. Ως  τίς  ημέρες  μας, ή πνευματική ζωή τής ανθρωπότητος  παρα-μένη συνδεδεμένη μέ τήν αξονική περίοδο. Βεβαίως,  δέν έπαυσαν νά γίνονται μεγάλες πνευματικές δημιουργίες,  αλλά  κίνητρό τους  στάθηκε  ή  γνώσις τών αξιών πού είχαν κτηθή κατά τήν αξονική περίοδο».

 

 

« ‘Ολοι ήμαστε ‘Ελληνες, όλη ή Δύση είναι ‘Ελλάς, όλοι οί Δυτικοί είναι ‘Ελληνες  έν εξορία».                                            ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΡΓΚΕΣ   ’Αργεντινός Συγγραφέας                                                                                                                           

 

 

«‘Ορίζω τήν Ευρώπη.. Τό σύνολο τών  χωρών κληρονόμων τής ‘Ελληνικής παιδείας».                                                                                                                          ΡΕΝΕ ΓΚΡΟΥΣΕ

 

 

  «Γιά τίς εκλεκτές αρετές, μόνον θεοί θά μπορούσαν νά μιλήσουν ή ’Αγγλοι ποιητές πού γαλουχήθηκαν ‘Ελληνικά».     ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΡΕΘΚΕ

                                                                                                                                                                                                                                            « Δέν υπάρχει μεγαλύτερο καί θειότερο έργο στόν κόσμο  από τόν Παρθενώνα».                                               ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ      Γάλλος Συγγραφέας    

                                                                                                                                                         

     

                                                                                      

 «Σ’ ολόκληρη τήν ιστορία, τίποτε  δέν είναι τόσον εκπληκτικό  ή τόσον δύσκολο νά περιγραφή, όσον ή αιφνίδια άνοδος τού πολιτισμού στήν  ‘Ελλάδα... Τό τί  επετέλεσαν οί ‘Ελληνες στήν τέχνη καί  στήν λογοτεχνία είναι  γνωστό στόν  καθένα, αλλ’ ό,τι  έχουν πραγματοποιήσει  στόν  καθαρώς διανοητικό τομέα  είναι ακόμη Εξαιρετι-κώτερο. ’Επενόησαν τά μαθηματικά, τήν επιστήμη καί τήν φιλοσοφία. Πρώτοι  έγραψαν ιστορία...στοχάσθηκαν ελευθέρως επάνω στήν φύση τού κόσμου καί τούς σκοπούς τίς υπάρξεως χωρίς νά  δεσμεύωνται απ’ οποιαδήποτε  κληρονομούμενη  ορθοδοξία. ‘Ο,τι συνέβη  ήταν  τόσον καταπληκτικό ώστε, ακόμα  καί  σέ  καιρούς  εντελώς πρόσφατους, οί ανθρωποι περιορίζοντο νά  χάσκουν ενεοί καί  νά  ομιλούν μέ μυστικοπάθεια γιά τήν ‘Ελληνική ιδιοφυία».                                                        B. RUSSELL            

 

 

  «INGENIORUM  GRAECIAE  FLATU  IMPEILIRU»

                    Μετάφ. «Κινούμεθα μέ τήν πνοή τού πνεύματος τής ‘Ελλάδος».                                                                                                                                                                                                                   Παροιμιώδης λατινική φράση

 

 

                       «‘Ολα τά πολιτισμένα έθνη είς ό,τι αφορά τήν δραστηριότητα τού πνεύματος, είναι αποικίες τίς ‘Ελλάδος».                                          HENRY  MEHN

 

 

«‘Ο κόσμος, θά χρειάζεται πάντοτε τόν ‘Ελληνισμό, γιατί θά χρειάζεται τήν λογοτεχνία  καί τήν τέχνη του. Σήμερα τόν χρειάζεται  γιά ένα βαθύτερο αίτιο…   Γιατί χρειάζεται μία φιλοσοφία, πού θά  δώση στόν πολιτισμό   του, αυτό πού περισσότερο από κάθε τί χρειάζεται – τήν ψυχή–»                 RICHARD  LIVINGSTONE                                                                                                         

 

 

      « ‘Η μελέτη τού Πλουτάρχου εξυψώνει τήν  πλαδαρή ανθρωπότητα  τής  εποχής  μας  καί  τήν  κάνει καλύ καλύτερη καί ζωτικότερη».                                         SCHILLER 

 

                                                                                                                                                            

   «‘Ολοι ήμαστε ‘Ελληνες. Οι νόμοι μας, ή φιλοσοφία μας, ή θρησκεία μας, έχουν τίς ρίζες τους στήν έξοχη ‘Ελλάδα».           SCHELLEY

 

 

     «Τό ‘Ελληνικό ιδεώδες παραμένει. Μέσα στόν πυρετό τού σύγχρονου εμπο-ρευματισμού, ή τέχνη τού Φειδίου καί τού ’Ικτίνου, είναι πάντοτε ή σοφή μητέρα στήν οποία πρέπει νά  επιστρέψουμε. ‘Ο Παρθενών μάς  διδάσκει ότι  στήν τέχνη δέν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι, ότι  ή καταστροφή αυτού πού τό παρελθόν κέρδισε  γιά μάς, δέν είναι πρόοδος, αλλά κατήφορος  πρός  τό  απύθμενο πηγάδι τού βαρβαρισμού. ’Αντί νά απαρνηθούν τό έργο  τών  πατέρων  τους, οί  ‘Ελληνες  τό τελειοποίησαν  καί  ανήγειραν  αυτό  τό  ανάκτορο τής τέχνης  σέ  στέρεο θεμέλιο, επειδή δέν στράφηκαν ούτε πρός  τά  δεξιά, ούτε  πρός  τά  αριστερά, αλλά βάδισαν σταθερώς πρός τό φώς».                                             R. BLOOMFIELD    The Legacy of Greece

                                                                                                                                  

 

« ‘Η λέξη φιλοσοφία είναι ένα από τά δημιουργήματα τού Πυθαγόρα. ’Απέρριψε τήν λέξη σοφία ώς υπερφίαλον καί περιέγραψε τήν μελέτη του ώς φιλοσοφία - αγάπη πρός τήν σοφίαν».                                                                                                               W. DURANT

 

 

    «‘Ο  Πλούταρχος ετροφοδότησε  τήν Γαλλική   τραγωδία,  όπως  ό  ‘Ομηρος  τήν  ‘Ελληνική, καί  πολλά   έργα  τού Κορνηλίου,  τού Ρακίνα  καί  άλλων  στηρίζονται   στούς παράλληλους βίους».  BRUNETIERE

 

                                                                                                                                                                                            

«Βιβλιοθήκη  ’Αλεξανδρίας... ή πρώτη τράπεζα δεδομένων τής ανθρωπότητος».

                     FEDERICO  SAGREDΟ     Πρύτανις βασιλικής ’Ακαδημίας τών Βάσκων

 

 

 «Γιά νά καταλάβουμε τούς ‘Ελληνες πρέπει νά εισδύσωμεν στήν ιδιοτυπία τής φύσεώς των».           URICH  WICKENS   Στό έργο του «’Αλέξανδρος ό Μέγας»

 

 

Ούτε ή Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία, ούτε  η θριαμβευτική πορεία τού Χριστιανισμού, τού οποίου οί κοινότητες απλώνονταν  κατά  τό τέλος τής αρχαιότητος στόν ευρύτατο από τήν Ιρλανδία μέχρι τίς Ινδίες χώρο, ούτε ακόμη ή Βυζαντινή  Αυτοκρατορία  καί  ό ’Αραβικός πολιτισμός θά μπορούσαν  νά  δημιουργηθούν  χωρίς τόν Μέγα ’Αλέξανδρο καί τό κοσμογονικό του έργο».                               H.  BENGSTON

                                                          

 

‘O Ernest Renan (1823-1892), Γάλλος  φολόσοφος καί συγγραφεύς - στό περίφημο  έργο του «Προσευχή  επάνω στήν ’Ακρόπολι».(1865)...μάς λέγει, έζησε ένα  προσωπικό  υπαρξιακό  δράμα.  Πίστευε  ότι  θά  επισκεπτόταν ένα  είδος  μουσείου καί βρέθηκε μπροστά σέ κάτι συναρπαστικό.  «‘Οταν είδα  τήν ’Ακρόπολι μού αποκαλύφθηκε  τό  Θείον».. εκεί όπου « ‘Ολα  είναι σύμβολο καί όνειρο».  

   

 

    «‘Η στοιχειώδης εκπαίδευσις γιά όλους τούς πολίτες υπήρχε από νωρίς στήν ’Αθήνα,τουλάχιστον έναν αιώνα  πρίν από  τόν Σωκράτη, καί ό αναλφαβητισμός φαίνεται  ότι ήταν σχεδόν ανύπαρκτος».            I. F. STONE

 

                             

«‘Η μεγάλη ανωτερότητα τών ‘Ελλήνων οφειλόταν ακριβώς στήν ιδέα πού είχαν γιά τήν πόλη. ‘Ο βαρβαρικός  κόσμος  αποτελείται από τεράστιες  μοναρχίες,  ανοργάνωτες  μάζες. Μόνο  ό ‘Ελληνικός  κόσμος ανταποκρίνεται στόν ορισμό τού ανθρώπου, πού στήν πληρότητα τού όρου είναι όν πολιτικό».      G.  GLOTZ

                                                                                                                           

 

 « ‘Η ακατανίκητη γοητεία τής ‘Ελλάδος έγκειται στήν αδιάκοπη αναπόληση  τού πλουσιωτέρου σέ ομορφιά, ποίηση καί φιλοσοφία πολιτισμού πού υπήρξε ποτέ».                                                                              RENE  PUAUX

 

 

 «’Από πολύ μικρός μελέτησα τά αρχαία ‘Ελληνικά, καί ώς γλώσσα καί ώς  πολιτισμό. ‘Ολοι οί άνθρωποι τού πνεύματος στή Δύση έχομε βαπτισθή στά νάματα τού αρχαιο-Ελληνικού πολιτισμού. Θεωρούμε τήν Ελλάδα Μητέρα μας».           ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ                                                                                                                                 Φιλόσοφος – συγγραφεύς, σέ συνέντευξη, 1966

 

 

«Αν στήν βιβλιοθήκην σας δεν έχετε έργα των Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως».                                                                                     BERNARD

 

 

« ‘Οταν αναλογιζόμαστε τό χρέος τής  ανθρωπότητος πρός τούς ‘Ελληνες, έχουμε  τήν τάσην νά σκεπτόμαστε αποκλειστικώς τά αριστουργήματα τής λογοτεχνίας καί τής τέχνης πού μάς άφησαν.‘Ομως ή ‘Ελληνική μεγαλοφυία είναι πολύπλευρη. ‘Ο ‘Ελλην, έτεινε κατά  τόν ίδιον ακατανίκητο τρόπο καί πρός  τίς φυσικές  επιστήμες τά  μαθηματικά  καί γενικώς πρός  τόν  τρόπον τού σκέπτεσθαι μέ ακρίβεια  καί λογική. Τό νά  είσαι ‘Ελλην  εσήμαινε νά ζητάς νά μάθης, νά μάθης  τήν πρωταρχική σύσταση τής  ύλης, τό  νόημα τών αριθμών, τόν κόσμον ώς λογικό σύνολο».             T. L. HEATH                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                            Πανεπιστήμιο ’Οξφόρδης

 

 

  « ‘Η Ρώμη από πολιτιστικής πλευράς κατάντησε παράσιτον τής ‘Ελλάδος».                                                                                                             BOB  RUSSELL                  ‘Ιστορία τής Δυτικής Φιλοσοφίας                                                                                                               

 

 

    « ‘Η  Λατινική φιλολογία  στήν πραγματικότητα είναι ‘Ελληνιστική...Τό ίδιο ισχύει γιά τό σύνολο τού πολιτισμού τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».                  A. TOYNBEE                                                         .                                                                                                        The Legacy of Greece

 

 

«’Αν οί αρχιτέκτονες τής αναγεννήσεως είχαν υπ’ όψιν τους όχι τά Ρωμαϊκά οικοδομήματα  αλλά τά ‘Ελληνικά, ή εξέληξις τής σύγχρονης αρχιτεκτονικής  θά ήταν απείρως καλύτερη. Διότι φαίνεται ότι τό μυστικό τής ομορφιάς τής αφηρημένης μορφής καί τής τέλειας αρμονίας απεκαλύφθη μόνον στούς ‘Ελληνες καί σέ κανέναν άλλον λαό τού κόσμου».                                                                      R. BLOOMFIELD    

 

                                                                                                                                                                       ‘Ο Κικέρων λέγει τό 79 π.Χ.  «Χρωστούμε στό ένδοξο ‘Ελληνικό  έθνος διότι  εκπαιδευθήκαμε  μέ τήν διδασκαλίαν του, τήν οποίαν οφείλουμε νά μεταδώσουμε  καί  σέ  άλλους». «Δέν θά  ήταν  υπερβολή, άν λέγαμε, ότι δέν  υπάρχει ωραιότερο  έργο  στήν  πνευματική κληρονομιά τής ανθρωπότητος από τόν «Οιδίποδα Τύρανο» τού Σοφοκλέους».            ΖΑΝ  ΡΙΣΠΕΝ

 

 

    «‘Ολες οί μορφές τού πολιτισμού στήν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήσαν απλώς κλάδοι τού μεγάλου ‘Ελληνικού πολιτισμού».              G. H. WELLS

 

                                                     

«‘Η Θεία Χάρη δέν υπήρξε φυσική δωρεά τού ‘Ελληνικού Λαού. ’Ηταν  ή κατάληξη  τής προσπάθειας σάν μία αργή προοδευτική πορεία. ’Εδώ  βρίσκεται  ίσως τό μυστικό τού ‘Ελληνικού θαύματος».                    RENE PUAUX     

 

 

         «Χωρίς ‘Ελληνομάθεια δέν υπάρχει παιδεία».                    ΤΟΛΣΤΟΙ

 

 

 «‘Η μεγάλη, ή αναφαίρετη,  πρωτοτυπία  τών  ‘Ελλήνων  συνίσταται  στό ότι είναι .. ‘Ελληνες.

’Αντιθέτως οί  Ρωμαίοι  καί εμείς, βρισκόμαστε σ’ένα  σάκκο από  ‘Ελληνικό δέρμα. Ούτε  οί Ρωμαίοι ήσαν, ούτε εμείς  είμαστε ‘Ελληνες, απλώς τούς μιμούμεθα...Οί Ρωμαίοι μπορούσαν  νά αυτοαποκαλούνται άμεσοι κληρονόμοι τών ‘Ελλήνων, ενώ εμείς είμαστε μόνον  έμμεσοι κληρονόμοι τους, κληρονόμοι  τών  κληρονόμων».   J  BRUNSWICK

                                      

 

«Στήν ‘Ελλάδα ό πολιτισμός έφθασε στήν ολοκλήρωσή του. Οί ‘Ελληνες κατέγραψαν τήν ιστορική εμπειρία τους πολύ καλύτερα  απ’όσο εμείς τήν δικήν μας.’Αυτοί οί άνθρωποι βάδισαν στό δρόμο όπου εμείς τώρα βαδίζουμε. Πήγαν μακρύτερα από εμάς.’Εφθασαν ώς τό τέρμα του καί τήν σοφία τής μεγαλύτερης πείρας τους καί τήν οξύτητα τής μεγαλύ-τερης οδύνης τους τήν εξέφρασαν μέ τήν ομορφιά τών λέξεών τους. Μέ τήν συγκριτική μέθοδο μελέτης διδασκόμαστε αλήθειες πού διαφορετικά δέν  θά ανακαλύπταμε. Λ.χ. μαθαίνουμε περισσότερα γιά τόν Χριστιανισμό μελετώντας τήν Θρησκεία τών ‘Ελλήνων, απ’όσο άν τόν μελετούσαμε αγνοώντας την».      Α.  ΤΟΥΝΒΕΕ                                                                       

 

 

            «Οί ’Αθηναίοι ήσαν πάνω  απ’όλα πολίτες, καί  αυτό ακριβώς δημιούργησε  τό μεγαλείον τής Έλλάδος».                     ΚΛΩΝΤ  ΜΟΣΣΕ

 

 

"Εμεις δεν θα ειμαστε ποτε μα ποτε σε θεση να ξεπληρωσουμε στην Ελλαδα ολα οσα της οφειλουμε''. Βρετανος Συγγραφεας.

 

 

   «‘Η ‘Ελλάς είναι γιά τήν ανθρωπότητα ή διαρκής πολιτισμικής της νεότης».                                                                       

                                                                                ’Ι. ΑΝΤΟΝΟΒΑ

 

                                              «Αυτό πού χρειάζεται ή δύσις σήμερα, είναι νά ξαναγυρίση στήν αρχαία ‘Ελληνική Γραμματεία».              ΡΟΖΕ  ΓΚΑΡΩΝΤΥ

 

 

  « Οί ‘Ελληνες είναι ό πιό αξιόλογος λαός πού υπήρξε ποτέ ».  J. St. MILLER                                                               

 

 

«Οί βίοι τού Πλουτάρχου ασκούν στήν  νεολαία επίδραση βαθύτερη από εκείνη πού ασκούν τά βιβλία μερικών  σημερινών σοφών μας . Οί ηγεμόνες  καί οί  πρίγκηπες θά  έπρεπε νά μελετούν τούς   “ παράλληλους βίους” τόσο πολύ ώστε  νά τούς αποστηθίζουν».                                                      J. PAUL

 

                                                                              

« ’Από τά λίγα βιβλία πού διαβάζω τώρα στά γεράματα κυρίως μέ απορροφά ό Πλούταχος. Αυτόν εδιάβασα πρώτο ανάγνωσμα στά παιδικά μου χρόνια, αυτός θά είναι καί τό τελευταίο μου ανάγνωσμα  προτού πεθάνω. Είναι σχεδόν ό μόνος συγγραφέας πού όσο περισσό-τερο τόν διαβάζω,τόσο πιό πολύ ωφελούμε πάντοτε». ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ

 

 

 «‘Οπως  στήν  ποίηση  καί  στά  γράμματα  γενικά,  όπως  στήν  τέχνη,  όπως  στήν φιλοσοφία καί στά  μαθηματικά, έτσι καί στήν ιστορία ή οφειλή μας πρός τούς ‘Ελληνες ξεπερνά κάθε μέτρο. Δέν ήσαν οί πρώτοι πού  χρονολόγισαν  τά  γεγονότα, αλλά  ήσαν οί πρώτοι πού χρησιμοποίησαν  τήν κριτική στά γεγονότα. Καί  τούτο  σημαίνει  ότι    εθεμελίωσαν τήν ιστοριογραφία».                                      JOHN  BURΥ                                                           Καθηγητής   Πανεπ. Cambridge    Στό Έργο του  «Οί  ’Αρχαίοι  ‘Ελληνες  ‘Ιστορικοί»   

 

 

 Κατά τόν Αιγύπτιο ‘ιερέα  ΣΩΧΘΙ,   Οί ‘Ελληνες ήσαν  τό:

           « Κάλλιστον καί ’Αριστον γένος  έπ’ ανθρωποις.          Πλάτων, «Τίμαιος»23 c

 

 

  «Δέν υπάρχει ένδειξις ότι υπήρξε ποτέ, όπουδήποτε, φιλοσοφία πού νά μήν βρίσκεται κάτω από τίς ‘Ελληνικές επιδράσεις».                J.  BURNET    The Legacy of Greece

                                                                                                                                  

                                                        

            «Οί φανταχτερές διαστρωματώσεις τής ιστορίας, από τούς αιώνες τού “ θαύματος ” ώς τήν στιγμή τής “ ανάστασις ” έκαναν τήν ‘Ελλάδα  λίκνο τών πνευματικών  φώτων μας, τήν  πιό εκπληκτική χώρα τού κόσμου».                                 RENE  PUAUX         

                                           

 

   «Στά μαθηματικά, στήν αστρονομία, στήν βιολογία,στήν φυσική, στήν βοτανολογία, στήν ζωολογία  καί καθώς καί στίς ανθρωπιστικές επιστήμες τής φιλολογίας καί τής ιστορίας, ή Ελληνιστική εποχή ήταν ή πιό δημιουργική».    G.MURRAY                                                                                                              

 

« ‘Ο  Πλούταρχος  μάς ανέσυρε από τόν βόρβορο».             MONTAIGNE                                                                                           

 

 

 «Οί φάροι τής ‘Ελληνικής τέχνης θά φωτίζουν  κάθε  εποχή.‘Ο ιδεαλισμός,  ή αρμονία, τό μέτρο τών ‘Ελλήνων, ή  αγάπη τους γιά  τό φυσικό καί  τό υγειές, ή απλότης καί ή μετριοπάθειά τους, αποτελούν τήν απαραίτητη ουσία τής καλής τέχνης σέ κάθε εποχή. ‘Η τέχνη τους μένει κλασσική, διότι αποκαλύπτει ό,τι  πιό ωραίο καί μόνιμο  ενυπάρχει  στήν ανθρώπινη φύση.’Αν παραμελήσουμε  τούς ‘Ελληνες,  τήν  φιλοσοφία τους,  τήν ποίησί τους,  τήν  τέχνη τους, άν δέν τίς διδάσκουμε  στά  παιδιά μας θά  καταστρέψουμε  αυτό  πού από τήν  ’Αναγέννηση αποτελεί  τήν πηγή αγνής χαράς  καί λεπτών αισθημάτων γιά τόν πολιτισμένον άνθρωπο θ’ανοίξουμε  ένα χάσμα  πού τά υλικά μας  επιτεύγματα  ουδέποτε  θά  γεφυρώσουν».                                 P.  GARDNER                

                                                                                                                                     

 

«Κανείς δέν αμφισβήτησε ποτέ τήν ομορφιά τής ‘Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Στόν Παρθενώνα αναγνωρίζουμε τήν υπέρτατη προσπάθεια τής μεγαλοφυίας στήν αναζήτηση τού ωραίου».                                            Sir R. BLOOMFIELD 

 

 

   « ‘Ολοι οί κλάδοι τής λογοτεχνίας καί τής επιστήμης αρχίζουν  μέ τούς ‘Ελληνες ».                          ΧΑΜ ΚΙΤΤΟ    

                                             

 

               «’Από παραθέσεις πού είδα, είχα μεγάλη εκτίμηση στήν αξία τού ’Αριστοτέλους,  αλλά  δέν  είχα  τήν  παραμικρή  αντίληψη γιά  τό  πόσο  θαυμαστός άνδρας  ήταν. ‘Ο  Λιναίος καί ό Κυβιέ ήταν οί  δύο  θεοί  μου, αλλά  τώρα  ανακαλύπτω  ότι  μπροστά  στόν ’Αριστοτέλη ήσαν απλά μαθητούδια».                                           DARWIN                                                                                                              

                                                                                   (in a letter to OGLE  in 1882)

 

 

                   «Δέν αμφισβητώ τόν τίτλον τού ’Αναξιμάνδρου  νά λέγεται  πατήρ της  Γεωγραφίας, αλλά πιστεύω ότι ό ’Εκαταίος εθεμελίωσε τήν επιστημονική Γεωγραφία».                                 J. BURY   Καθηγητής Πανεπιστημίου Cambridge

 

   

«‘Οταν ή αυλαία υψώθηκε γιά ν’αποκαλύψη τόν ‘Ομηρο, δέν υπήρχε Ευρωπαϊκή φιλολογία. Πολύ πρίν πέσει στό ύστερο Βυζάντιο, είχαν ήδη διαμορφωθή οί κατευθύνσεις. Αυτό υπήρξε ολοκληρωτικώς έργον ενός καί μόνον λαού τών ‘Ελλήνων...Οί μεταγενέστεροι ανέπτυξαν τά ‘Ελληνικά φιλολογικά είδη, αλλά  δέν στάθηκαν ικανοί νά προσθέσουν σ’αυτά».                                               R.W.LIVINGSTONE

                                                                                                 

 

          «‘Ο ’Αριστοτέλης είναι γίγαντας τής σκέψεως»      ΚΑΡΛ  ΜΑΡΞ  

 

                                                                                                     

  « Οί  ‘Ελληνες πίστευαν στήν απόλυτη κυριαρχία τής εσωτερικής ζωής επί τών εξωτερικών πραγμάτων. Πίστευαν ότι ή σοφία είναι πολυτιμότερη από τά κοσμήματα, ότι ή φτώχεια καί ή ασθένεια  είναι ασήμαντα ότι ό καλός άνθρωπος  είναι ευτυχής ό,τι καί νά τού συμβή.

 Τόν σύγχρονο κόσμο απασχολούν εντονώτερα καί ακατάπαυστα τά όπλα, τά χρήματα, οί μηχανισμοί. Τόν αρχαίο τόν απασχολούσαν περισότερο  ό ανθρώπινος χαρακτήρας καί  τό καθήκον ».                                                                G.  MURRAY

 

 

          « Τό λαμπρό παράδειγμα τού ’Αριστοτέλους πού πρώτος είδε είς τήν  κοινωνίαν ένα  γεγονός τής  φύσεως έμεινε σχεδόν χωρίς  μιμητές. Τόν 18 αιώνα βλέπει κανείς τήν ίδια  ιδέα  νά ξαναγεννιέται  μέ τόν Μοντεσκιέ».           E.DURKHEIM  

                                                                                                                                                                    

 

   «Οί άνθρωποι θά ανατρέχουν πάντα στίς πηγές τής ‘Ελληνικής κλασσικής αρχαιότητος γιά νά δροσιστούν                                                              ΜΩΡΙΣ  ΚΡΟΥΑΖΕ

 

 

   «‘Ο Πλάτων καί ό’Αριστοτέλης ανέπτυξαν τήν ιδέα τής επιστήμης ώς επιστήμη».                                                         GOTTFRIED MARTIN

 

 

 « ‘Ο  ‘Ελληνισμός ξεκίνησε γιά νά γίνη παγκόσμιος καί λάμπει ώς σήμερα, σάν αστερισμός στόν ουρανό τών θνητών».  ΕΓΚΟΝ  ΦΡΗΝΤΕΛ   Αυστριακός ‘Ιστορικός

                                                                                                                               

 

«Είναι υπεράνω όλων τό μάθημα πού έχουν νά μάς διδάξουν οί ‘Ελληνες καί αυτός είναι ό λόγος γιά τόν οποίο τά κείμενα τών μεγάλων φιλοσόφων τους εξακολουθούν νά έχουν τήν δύναμη νά προσηλυτίζουν τίς  ψυχές  όλων  εκείνων πού δέχονται τήν διδασκαλία τους μέ ταπεινώτητα».                                                                      J.  BURNET

 

 

«‘Ο ‘Ελληνικός πολιτισμός δέν είναι απλώς διαφορετικός, αλλά  είναι  εντελώς  αντιθετικός πρός οιονδήποτε πολιτισμό τής εποχής του. Οί κεντρικές αξίες είναι μοναδικές, αμετάβλητες καί μή πολυπολιτισμικές».    V.D. HANSON – J. HEATH

 

                                                                                                                                                                                                 «Είμαστε σέ τέτοιο βαθμό οί μακρυνοί κληρονόμοι τών κοσμοθεωρήσεων πού γεννή-θηκαν  στά παράλια τού Αιγαίου πελάγους, πού προσπαθούμε νά βρούμε  καί τελικά ανακαλύπτουμε μέσα σ’αυτές  τήν καταγωγή δύο κοσμοθεωρήσεων ταυτοχρόνως αλληλοσυμπληρουμένων καί αντιπαρατιθέμενων  τήν θέαση τού κόσμου πού διέπει τίς φιλοσοφίες τού είναι από τή μία καί τήν θέαση τού κόσμου πού κατευθύνει τίς φιλοσοφίες τού γνωρίζειν από τήν άλλη. Πράγματι οί ρίζες τού δένδρου τής ζωής καί ή ρίζα τού δενδρου τής γνώσεως φύτρωσαν στή γή τής Μιλήτου όπου γεννήθηκαν ό Θαλής ό  ’Αναξίμανδρος, ό ’Αναξιμένης καί ό Λεύκιππος, στή γή τού Kολοφώνος όπου ήρθε στόν κόσμο ό Ξενοφάνης, στήν γή τών Κλαζομενών γενέτηρα τού ’Αναξαγόρα, στήν γή τής Σάμου, λίκνο τού Πυθαγορισμού, στήν  γή  τής ’Εφέσσου  πατρίδος  τού ‘Ηρακλείτου, ενώ στήν μακρυνή Σικελία γεννιόταν ό  ’Εμπεδοκλής».           JEAN  BRUN

                             

 

                           «‘Ο  Σωκράτης  πρώτος κατέβασε τήν φιλοσοφία έκ τού ουρανού στή γή                                      καί τήν εγκατέστησε στίς πόλεις  καί στίς οικίες».                                            ΚΙΚΕΡΩΝ

 

 

«‘Η σκοτεινότητα τού ‘Ηρακλείτου δέν προέρχεται ίσως  μόνο από τό ύφος του ή τίς προθέσεις του, αλλά  καί  από τό μέγεθος τού μηνύματος πού φέρει. ’Αν δέν παύη νά μάς φωτίζη, άν  λάμπη πάντα μέσα  στήν αιωνιότητα τής  επιστροφής  της  είναι γιατί  τά  σκότη της δέν μοιάζουν μέ εκείνα πού ακολουθούν τήν ημέρα μετά τό λυκόφως, αλλά μέ εκείνα πού ακολου-θούν τήν αυγή πού γεννιέται. Σκοτεινός ό ‘Ηράκλειτος  είναι  καί  παραμένει όπως ή πηγή κάθε φωτός. Πού οφείλεται στό  ότι εδώ καί είκοσιπέντε αιώνες τό πύρ τού ‘Ηρακλείτου δέν σταμάτησε νά καίη, ενώ τά επιστημονικά συστήματα έσβυναν τό ένα μετά τό άλλο;»                               JEAN BRUN

 

 

«Μέσα σ’αυτήν τήν μυστικιστική νύχτα πού σκέπαζε τό πρόβλημα τού ’Αναξιμάνδρου γιά τό γίγνεσθαι, εισεχώρησε ό ‘Ηράκλειτος από τήν’Εφεσσο καί τό φώτισε μέ μία Θεϊκή έκλαμψη». ΝΙΤΣΕ.

                              

                                     

« ‘Ο  Ευρωπαϊκός  πολιτισμός ξεκινάει από τήν ‘Ελλάδα».                                                                                                                                                     Β. ΓΙΑΙΓΚΕΡ

 

 

« ‘Ο  ‘Ηρόδοτος είναι ο πρώτος πού ονόμασε τά αφηγήματά του‘Ιστορία». 

                                                                                                 OLIVER  TAPLIN

 

«Τά έργα τού Πλάτωνος καί τού ’Αριστοτέλους,  τών  δύο  διδασκάλων τού ανθρωπίνου γένους, ονομάζονται πολιτικά, αλλά πράγματι είναι πραγματείες κοινωνιολογίας, αφού περιλαμβάνουν καί εξετάζουν όλες τίς διάφορες  εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής καί πραγματεύονται μετ’ίσης αμεροληψίας τά νομικά, οι κονομικά, ηθικά, πολιτικά κ.λ.π. φαινόμενα, καί μέ φωτεινή ευγλωττία διευκρινίζουν τίς αμοιβαίες αυτών επιδράσεις καί τών πολυπλοκώτατων συμπλεγμάτων».                     ΑΧΙΛΕΥΣ  ΛΟΡΙΑ              Καθηγητής Πανεπιστιμίου Πάντοβα                      

                                                                            

 

 «Καταγόμαστε  από  τήν  ‘Ελλάδα  εκεί  βρίσκονται  οί  ρίζες  μας»  . Μ. ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ