AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2ον Μέρος)


             « ‘Η αθανασία τής ανθρωπότητος  τόν  χρειάζεται. Αυτό πού είδε ό ‘Ηράκλειτος, τήν θεωρία τού νόμου μέσα στό γίγνεσθαι καί τού παιγνιδιού μέσα στήν αναγκαιότητα, πρέπει  νά  τό  βλέπουν  ανθρώπινα  μάτια   από  τώρα  ώς  τήν αιωνιότητα. ‘Ο  ‘Ηράκλειτος  ήταν  εκείνος  πού σήκωσε  τήν αυλαία  τού μεγίστου θεάματος».       ΦΡΕΙΔΕΡ.  ΝΙΤΣΕ        (Γερμανός φιλόσοφος, ποιητής   (1844-1900)    

 

 

         «‘Ο  ‘Ηράκλειτος ήταν ό πρώτος μεγάλος διαλεκτικός».                   Π. ΧΑΒΕΜΑΝ

 

               

           «Στούς ‘Ελληνες ελευθερία εσήμαινε βασιλείαν τού Νόμου καί συμμετοχή στήν λήψιν αποφάσεων, όχι τήν κατοχήν αναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων. Αυτή ή αντίληψις τής κοινότητος υπήρξεν  ή ουσιαστική πηγή τών επιτυχιών τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας».                                         M.  FINLEY  ’Αρχαία καί νεώτερη δημοκρατία

 

 

«‘Ο Σωκράτης υπήρξε ό πατήρ τής ηθικής».   ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ

 

                                                                                                                                                      

«‘Η  ‘Ελλάς είναι κάτι σάν δεύτερη πατρίδα μου, θαυμάζω απεριόριστα τόν Περικλή, είναι μία προσωπικότης πού θά ήθελα νά συναντούσα, όπως  επίσης  τούς  αρχιτέκτονες καί τούς γλύπτες τού 5ου π.χ. αιώνος. ‘Ο Παρθενών  είναι  τό σύμβολο  τής  ’Αθηνάς καί  τής  Δημοκρατίας. Θά προτείνω στό  Εύρωκοινοβούλιο, νά διαβάσουμε  καλά  τά  λόγια  τού Περικλέους».           ΖΑΚ  ΛΑΓΚ  Υπουργός  Πολιτισμού Γαλλίας                                                                                                                             

 

 

                  «Θείον καί  αθανατον τό πύρ τού Πινδάρου»           SCHILLER 

 

                                                                                                                                              

   «Οί Ευρωπαίοι σοφοί, φιλόσοφοι καί ποιητές  συμφωνούν απολύτως στήν γνώμη ότι  ή ’Αντιγόνη  τού Σοφοκλέους από τίς αρχαίες ‘Ελληνικές τραγω-δίες, αλλά καί από όλα τά έργα τέχνης πού εδημιούργησε τό ανθρώπινο πνεύμα, ήταν αυτό πού πλησίαζε περισσότερο στήν τελειότητα. ‘Η γνώμη αυτή αποτελούσε τό ειδικώτερο περιεχόμενο μιάς άλλης γενικωτέρας αντι-λήψεως. ‘Η ’Αθήνα τού 5ουαιώνος εξέφρασε τήν υπεροχή τού ανθρώπου καί τού άνοιξε τούς ορίζοντες.Οί φιλοσοφικές, ποιητικές καί πολιτικές πραγμα-τώσεις της, σημάδεψαν τό ζενίθ τού οικονομικού πνεύματος».      G.  STAINER

 

                                             

    «’Απ’όλες  τίς  ανθρώπινες φυλές, ή τελειώτερη, ή ωραιότερη, ή πιό γοητευτική  καί αξιοζήλευτη, ή μόνη πού συνεπαίρνει πρός  τή ζωή, είναι ή ‘Ελληνική! Αυτή καί μόνον αυτή μέ ηνίοχους τούς  στοχαστές της, οδηγεί τό άρμα τής σοφίας καί τής τέχνης μας.  Πόσο ωραίοι υπήρξαν οί ‘Ελληνες!».           FRED. NITSE                                                                               

 

 

 «‘Ελλάς εστί ή μήτηρ τής Ευρώπης, εγέννησεν γάρ καί  έτεκεν αυτήν. Δι’ ό, όσοι Ευρωπαίοι ή δυτικοί αισθανόμεθα τέκνα  τής ‘Ελλάδος εσμέν».            ΧΟΥΑΝ ΑΡΖΑ                                                            

                               Βάσκος διευθυντής τού ‘Ελληνοκεντρικού περιοδικού  «‘Ιέραξ».

 

 

   «‘Η φιλοσοφία είναι επικίνδυνη όταν δέν διαθέτει στό ακέραιο τά δικαιώματά της, καί αυτά τά δικαιώματά της τά δίνει μόνον ή υγεία ενός  λαού, αλλά όχι οποιουδήποτε λαού. ’Ας στραφούμε  τώρα  πρός  αυτήν τήν  υπέρτατη αυθεντία πού αποφασίζει γιά τό τί πρέπει νά ονομάζεται υγιές σ’ένα λαό. Οί  ‘Ελληνες  επειδή  είναι αληθινά  υγιείς, εδικαίωσαν μιά  γιά     πάντα τήν ίδια τήν  φιλοσοφία, επειδή ακριβώς  εφιλοσόφησαν καί μάλιστα πολύ περισσότερο απ’ όλους τούς άλλους λαούς».             FRED. NITSE

 

 

«Μερικοί μάλιστα  ’Ισλαμιστές θεωρούν τήν ‘Ελληνική πνευματική επίδραση ώς μιά ισχυρή συνιστώσα τού ’Ισλαμικού πολιτισμού».           WILCKEN      ‘Ιστορικός

                                                                                                                                                           

 

  «‘Ο ‘Ελληνικός πολιτισμός είναι τό ωραιότερο άνθος  τού είδους πού άνθησε ποτέ. ‘Ο νέος πολιτισμός (δυτικός) είναι τέκνο τού ‘Ελληνικού».                         Α. ΤΟΥΝΒΕΕ                                                                                                                                                                                                                                                         The Legacy of Greece

                                                                                                                                                                        « ‘Οταν γνωρίσουμε σέ βάθος  τήν αρχαία ‘Ελληνική επιστήμη  καί  μελετήσουμε τίς προτάσεις της, θά μπορούμε νά προχωρήσουμε μέ μεγαλύτερα βήματα  στήν κατανόηση τού Σύμπαντος καί τών μυστικών του»                             ΤΖΩΡΤΖ  ΜΠΗΤΛ     

                                                                                                          Βραβείο Νομπελ Φυσικής     

                                                                                                                                          

«Τόσον ή Βαβυλωνιακή κοσμολογία, όσον καί ή αρχαιοτέρα  Σουμεριακή  δέν είχαν κατωρθώσει νά υπερβού τό επίπεδο τών μύθων. Δέν υπάρχουν  είς τήν Μεσοποταμιακή κοσμολογία συστήματα, όπως εκείνα τής ’Ιωνίας. Διά τούς λαούς τούτους ή κίνηση τών πλανητών καί ή περιγραφή τού ουρανού αποτελούσαν ζητήματα δευτερεύοντα».                                                                                   ΤΑΤΟΝ

 

 

   «Oί ιδέες μας γιά τόν κόσμο έχουν μέ σαφήνεια αναπτυχθεί από τήν  ‘Ελληνική φιλοσοφία».                        CHARLES  SINGER  Κολλέγιον Πανεπιστιμίου Λονδίνου

 

                                                  

«Οί ‘Ελληνες  παρουσιάζουν  μίαν  καταπληκτική  αντίθεση πρός  τούς  άλλους  λαούς. ’Εχουν  τό ένστικτο τής  ελευθερίας,  λατρεύουν  τόν  νεωτερισμό  καί  αισθάνονται ακόρεστη  δίψα   γιά  τήν πρόοδο. Οί ‘Ελληνες ουδέποτε εδεσμεύθησαν μέ  τό παρελθόν  δι’ αλύσεων τυρρανικής παραδόσεως.  Καί ή θρησκεία των ακόμη ελάχιστα παρεμπόδισε τήν απεριόριστη  ελευθερία τών εμπνεύσεών των. ’Ενωρίτερα επίσης, βλέπομε νά  αναφαίνεται μεταξύ τών ‘Ελλήνων  κάτι τό οποίον δέν ανεφάνη  καί ούτε υπήρξε σέ  άλλη χώρα  τής ανατολής. Πρόκειται περί τής ροπής  τήν οποίαν έχουν οί ‘Ελληνες  νά θεωρούν τά ανθρώπινα πράγμα-τα  ώς αποκλειστικώς ανθρώπινα, καί  νά  διανοούνται  επί  τών  φυσικών φαινο-μένων ώς νά  εξηρτάτο ή  κατανόησή  των  από τήν  ορθή λειτουργία τού λογικού τού  ‘‘νού’’. Καί ή ροπή  αυτή  εδημιούργησε τόν ‘Ελληνικό ορθολογισμό, πού ήταν αντίθετος πρός τήν πνευματική συγκρότηση καί εκδήλωση,τήν πνευματική μάλλον καθυστέρηση τών άλλων λαών. ‘Ομού δέ μέ τόν έρωτα πρός τήν ελευθερίαν καί  μέ  τήν ανεπτυγμένη αίσθηση  πού είχαν πρός  ό,τι  καλό καί ωραίο, οί ‘Ελληνες προσέφεραν  είς  τούς  μετέπειτα  ανθρώπους  καί  τόν  ορθολογισμό των ώς τό πολυτιμότερο δώρο πού προσέφερε ποτέ λαός  είς τήν ανθρωπότητα».                                                                                                                    ΡΕΝΑΝ                                                             

   

   

«Τά μαθηματικά ώς επιστήμη βρήκαν τό δρόμο τους είς τόν αξιοθαύμαστο λαόν τών ‘Ελλήνων. Η διαπίστωση ότι οί Αιγύπτιοι δέν είχαν ιδέα τής Γεωμετρίας ώς επιστήμης, ενισχύεται από τήν άγνοια αυτών ώς πρός τόν υπολογισμό τού ύψους κ.λ.π.».   ΚΑΝΤ                                                                                                                              

                                                                                                                                                         

 

«Στήν  κλασσική  αρχαιότητα,  ό  όρος  αρμονία  πού προέρχεται από τό όνομα μιάς Θεότητος τού έρωτος, έδειχνε τόν σοφό συνδυασμό  διαφορετικών καί αντιθέτων  στοιχείων. Οί αρχαίοι ‘Ελληνες εχαρακτήρησαν ‘αρμονίες’’ τά διάφορα είδη τής κλίμακος τής οκτάβας  καί  τά  ξεχώρισαν ανάλογα μέ  τήν θέση τών τόνων καί  τών ημιτόνων».                                                  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

«Στοχαστές ανυπέρβλητοι καί ερευνητές επίμονοι καί αξιοθαύμαστοι επεδίωκαν νά πραγματοποιήσουν τό ιδανικό πού ονειρευόμεθα. Θέλησαν είς μίαν τεράστια περίπτυξη νά αγκαλιάσουν καί νά ενώσουν όλες τίς δυνάμεις  τής ψυχής  καί τής σκέψεως, τής  πείρας  καί τής  παρατηρήσεως, τόν ορθολογισμό καί τήν πίστη, γιά νά εξυπηρετήσουν, νά αφυπνίσουν καί νά καταστήσουν καλύτερους τούς ανθρώπους».          ΡΟΜΑΙΝ  ΡΟΛΛΑΝ                            (αναφερόμενος στούς αρχαίους ‘Ελληνες) 

 

       

 «Οί’Αρχαίοι’Ελληνες πρώτοι βρήκαν τήν ιδέα τής αληθινής καί αυθεντικής επιστήμης». 

                                                                                                                                                HUSSERL

 

  «‘Οταν μία φυλή δείχνει αρκετό αισθητήριο ώστε νά δημιουργήση  έργα  όπως  αυτά πού μάς κληροδότησε ή ‘Ελληνική φυλή, θά ήταν πολύ παρά-ξενο νά παραμείνη στήν θρησκευτικήν της εκδήλωσι στό επίπεδο τού χοντροκομμένου φετιχισμού (ειδωλολατρείας). Θά ήταν ανεξήγητο, ένα  έθνος πού  σέ  όλα  έδωσε  τό μέτρο γιά  τό  τί  μπορεί  νά δώση ό άνθρωπος, νά μήν μπορέση νά ξεπεράση ειδικώς στήν θρησκεία, λατρείες πού  ή ανοησία τους κάνει  νά επαναστατή στίς μέρες μας τό μυαλό ακόμη καί ενός παιδιού».                           ER.  RENAN      «κριτική τής ιστορίας τών θρησκευμάτων»

                                                                                                                  

 

«Ξαναστράφηκα  πρός τήν ‘Ελληνική φιλολογία μέ πάθος πού εξέπληξε κι’εμένα τόν ίδιο. Ω! Τί υπέροχος λαός.  Θεωρώ τόν εαυτόν μου πολύ  τυχερό  πού  στάθηκα  ικανός  νά  επανέλθω  σ’αυτούς  τούς μεγάλους δασκάλους, ενώ βρίσκομαι ακόμη σέ πλήρη υγεία καί  ταυτοχρόνως ή κρίσης μου καί ή καλαισθησία μου έχουν ώριμάσει. Στό σχολείο δέν μπορούσα  νά  υποφέρω τόν Ευριπίδη.  Τώρα τόν ξαναδιαβάζω..... Τί ποιητής!».                                                                   THOMAS  MACAULAY     Lίfe and Letters

                                                                                                                                                                                                                                               

«Δέν υπάρχει είδος πνευματικής  δραστηριότητος στό οποίο νά μήν επεδόθησαν  οί ‘Ελληνες».                          CHARLES  SINGER       Πανεπιστήμιον Λονδίνου

 

 

 «‘Ωρισμένοι, βέβαια, μέ ζήλο προσπάθησαν νά δείξουν πόσα βρήκαν οί ‘Ελληνες στούς ανατολίτες γείτονες τους, καί μπόρεσαν νά μάθουν από αυτούς καί σέ πιό βαθμό ήταν διαφοροποιημένα αυτά πού απεκόμισαν. ’Ηταν πράγματι παράξενο θέαμα όταν έβαζαν πλάϊ-πλάϊ τούς  δήθεν δασκάλους από  τήν ανατολή  καί τούς υποτιθέμενους μαθητές από τήν ‘Ελλάδα, καί όταν τοποθετούσαν τόν Ζωροάστρη δείπλα στόν ‘Ηράκλειτο, τούς ’Ινδούς δίπλα στούς Ελεάτες, τούς Αιγυπτίους δίπλα στόν ’Εμπεδοκλή, φθάνοντας μάλιστα  στό  σημείο  νά  εκθέτουν σέ θέα  τόν ’Αναξαγόρα  μαζύ μέ τούς Ιουδαίους καί τόν Πυθαγόρα μαζύ μέ τούς  Κινέζους».                                         ΝΙΤΣΕ                                                        

                

 

 «Οί ‘Ελληνες είναι οί δημιουργοί όλης τής ιστορικής φιλολογίας. Καί  σ’ αυτό επίσης τό πεδίο εγιναν οί δάσκαλοι όλων τών επομένων εποχών».             EDUARD MEYER                                                                           

 

 

       «Γιατί άραγε ό  πολιτισμός  γεννήθηκε στήν περιοχή τής ‘Ελλάδος  καί  όχι αλλού; είναι ένα ερώτημα πού μέ απασχόλησε  ιδιαιτέρως  καί εξακολουθώ  νά τό θεωρώ ώς  ένα από  τά γοητευτικώτερα μυστήρια τής ιστορίας».                             ΜΙΧ.  ΓΚΡΑΝΤ

 

 

 «Τό ότι εμείς οί Γερμανοί διακρίνομεν τό ρήμα καί τό ουσιαστικό, τίς κλείσεις καί τίς εγκλίσεις τών ρημάτων καί τίς μορφές τών χρόνων, καί  διαπιστώνουμε είς όλα ταύτα τήν ύπαρξην νόμων, είναι διότι τά παραλαμβάνουμε από τούς Ρωμαίους, οί δέ Ρωμαίοι τά παρέλαβαν δουλικώς από τούς ‘Ελληνες. Οί  ‘Ελληνες φιλόσοφοι εβοήθησαν  κατά  τόν  χρόνο  περί  τού οποίου πραγματεύομαι καί πρό πάντων οί ιστορικοί. Εκ τούτων προέρχονται οί όροι ονομαστική, γενική, δοτική, προστακτική, παρακείμενος, επίρρημα, αντωνυμία   κ.λ.π. τής γραμματικής».                                   ΤΕΟΝΤΟΡ  ΜΠΕΡΤ

                                                                        

 

«’Ακολουθών τήν ιστορικογεννητική μου μέθοδο, προτάσσω μία ιστορική  παραγωγή τής κοινωνιολογίας, τόν αγώνα   τών τάξεων.‘Ο γενάρχης αυτής ό ‘Ηράκλειτος ό Σκοτεινός φιλόσοφος  τής ’Εφέσσου, ό ιδρυτής τής εξελικτικής κοσμοθεωρίας».

                                                                ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ  ΣΤΕΙΝ    Πανεπιστιμίου Βερολίνου                                                                                                                                                                          

 

 «Σ’ολόκληρη τήν ιστορία, τίποτε  δέν  είναι τόσον εκπληκτικόν  ή  τόσον δύσκολο  νά περιγραφή, όσον ή αιφνιδία άνοδος τού πολιτισμού στήν ‘Ελλάδα. ’Επενόησαν  τά  μαθηματικά, τήν  επιστήμη καί τήν φιλοσοφία, πρώτοι έγραψαν ιστορία, στοχάσθηκαν ελευθέρως  επάνω  στήν φύση τού κόσμου καί τούς σκοπούς τής υπάρξεως, χωρίς νά δεσμεύονται απ’ οποιαδήποτε  κληρονομημένη ορθοδοξία».     ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ  ΡΑΣΣΕΛΛ      

 

                                                                                         

«’Από τούς αρχαίους χρόνους, ή μουσική θεωρήθηκε ή κατ’εξοχήν  τέχνη. Τό αποδεικνύει ή ίδια ή προέλευ ση τής ονομασίας της. Μουσική, δηλαδή ή τέχνη τών Μουσών.

Πράγματι οί αρχαίοι ‘Ελληνες, ενώ συσχετίζουν κάθε μία από τίς άλλες τέχνες  μέ  μία  μόνο  από  τίς εννέα  κόρες  τού Δία καί τής  Μνημοσύνης, τήν μουσική όχι μόνο τήν συσχέτιζαν  μέ  δύο  Μούσες (τήν Ευτέρπη, Μούσα τής Αυλητικής καί  τήν Πολύμνια  εφευρέτρια τής λύρας καί Μούσα  τών ιερών ύμνων) αλλά αυτές ήσαν επικεφαλής όλων τών άλλων Μουσών».                         ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

«Η αρχή  σχεδόν όλων τών μεγάλων πραγμάτων βρίσκεται στήν’Ελλάδα... ‘Η ιστορία τού κόσμου συνίσταται κυρίως στήν ανάμνησι εκείνων τών εποχών, όταν ένα τμήμα τής ανθρωπότητος υψώθηκε πέρα από τόν εαυτό του, άνθισε καί καρποφόρησε. Πουθενά  αλλoύ δέν μπορείς νά βρής έργα όπως τού Φειδία, διαλόγους όπως τού Πλάτωνος, ποιήματα όπως  τού Αισχύλου καί τού Ευριπίδου                         G.  MURRAY

                                                                                                                           The Legacy of Greece

                                                   

   «Κανένα άλλο έθνος δέν δημιούργησε τέχνη τού λόγου μέ  τήν έννοια πού τήν δημιούργησαν οί ‘Ελληνες, ούτε ανέπτυξε τά διάφορα φιλολογικά είδη, όπως έκαναν εκείνοι, ξεκινώντας  από  τό  τίποτα. Δέν  είχαν πρότυπα, οδηγούς  ή έξωθεν βοήθεια. ‘Η  Ρώμη είχε τήν ‘Ελληνική φιλολογία  ώστε νά τήν ακολουθήση, οί ‘Ελληνες όμως δημιούργησαν έκ τού μηδενός καί συνεπώς  είναι  οί  δημιουργοί  μέ τήν αληθινή έννοια τής λέξεως, όπως δέν υπήρξε κανείς άλλος λαός. Τέτοια επιτεύγματα ήσαν εφικτά μόνον γιά έναν λαό μέ φυσική ιδιοφυία πρός τήν τέχνη τού λόγου. Στά χέρια τών ‘Ελλήνων  τά διάφορα φιλολογικά στοιχεία βρήκαν  τό «τέλος»  ( σ. στά  ελληνικά στό κείμενο)  τους  καί ολοκλήρωσαν τή φυσική μορφή τους, σχεδόν μέ τήν ίδια ενστικτώδη διαδικασία  πού  ένας  σπόρος  εξελίσσεται στήν  μορφή  γιά  τήν οποία προορίζεται».                                                                                              RICHARD LIVINGSTONE

 

 

« ‘Η επιστημονική αστρονομία διά τής οποίας νοούμε  ένα σύστημα  λογικών  εξηγήσεων  τών  κινήσεων  τών  ουρανίων  σωμάτων οφείλει λίγα είς τούς πρώτους Βαβυλωνίους καί τούς Αιγυπτίους. ‘Η επιθυμία γιά τέτοιες ερμηνείες φαίνεται  χαρακτηριστικώς ‘Ελληνική καί ή επεξεργασία τών ερμηνειών απησχόλησε τό ‘Ελληνικόν πνεύμα επί πολλούς αιώνες».                                                            Μ.  ΚΡΟΥΑΖΕ

                                                                                            

 

       «Θαυμαστή πηγή σοφίας, κάλλους καί φωτός». (διά τά διδάγματα τών ‘Ελλήνων)                 

                                                                                                                                                      

 

 

                             « ‘Ελλάς σημαίνει...ένας πολιτισμός, μία γλώσσα καί μία φιλολογία                                              αλλά ακόμη περισσότερο μία στάσις  έναντι τής ζωής                                   W. R. INGE

 

 

«’Οκτάβα, όρος ό οποίος στήν μουσική γλώσσα δείχνει  τόν όγδοο ήχο τής διατονικής κλίμακος, τοποθετεί τό διάστημα τής οκτάβας στήν βάση πολλών μουσικών θεωριών, από τήν εποχή τών αρχαίων‘Ελλήνων».

                                                      ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

Ολόκληρος  ό  20ός αιών ετράφη από τούς ‘Ελληνες. Οί πολιτικές  εικόνες του, ή λογοτεχνία του, ή ζωγραφική, ή μουσική, όλα τους τά έργα».       ΤΖΩΡΤΖ   ΣΤΕΙΝΕΡ «‘Πανεπιστίμιο Οξφόρδης”.   

 

                                                                                                                            

«‘Η τέχνη, ή φιλολογία, ή φιλοσοφία τών ‘Ελλήνων ανήκουν στίς μόνιμες κατακτήσεις τής ανθρωπότητος. Διότι τά ανθρώπινα πάθη καί ερωτήματα πού τίς γέννησαν καί οί ανθρώπινες ανάγκες στίς οποίες αντεπεκρίθησαν θά διαρκέσουν όσον καί ό ανθρωπος».                                        Α. Ε.  ΖΙΜΜΕΡΝ   Πανεπιστίμιο Ουαλλίας Aberystwyth

 

 

                       «‘Ενας μόνο λαός μπόρεσε νά επινοήση πολλά καί σημαντικά είδη λογοτεχνίας, ικανά  νά προσαρμοσθούν  σέ  πολλές  γλώσσες  καί  νά προσφέρουν απόλαυση.. Οί  ‘Ελληνες».                                             GILBERT  HIGHET

 

 

 «...Κανείς άλλος λαός δέν εξέφρασε με τόση διαύγεια καί καθολικότητα τό ιδανικό τής διανοητικής αληθείας, από εκείνον πού πρώτος τό έφερε σ’ έναν αδιάφορο κόσμο καί πού  έκτισε  επάνω  του τήν  φιλολογία  του, τήν επιστήμη του καί τήν φιλοσοφία του».                                     RICHARD  LIVINGSTONE

 

  

  «Μόνον  είς  ένα φανταστικό πνεύμα εστερημένο κρίσεως, είναι δυνατόν νά έλθη  ή ιδέα  νά  συγκρίνη  τήν  Βίβλον  μέ  τά  υπέροχα  διανοητικά  προϊόντα  τού ‘Ομήρου, τού Σοφοκλέους».                               MAX  NORDAU

 

 

   « ‘Η πόλη ήταν ένα διαρκές σχολείο πού διέπλαθε τούς πολίτες  της  μέ τούς νόμους, τίς γιορτές, τίς πολιτισμικές εκδηλώσεις, τίς θρησκευτικές  τελετές,  τήν παράδοση,  τό  παράδειγμα τών ηγετών, τό θέατρο, καί μέ τήν συμμετοχή στήν διακυβέρνηση, ιδιαιτέρως στήν συνέλευση καί στά δικα-στήρια, όπου συζητούσαν καί απεφάσιζαν γιά θέματα δικαιοσύνης.

Οί ’Αθηναίοι ζούσαν σέ μιά πόλη τόσο όμορφη, πού ακόμα καί τά ερείπιά της σήμερα μάς προκαλούν τό δέος. Οί τραγικοί καί κωμικοί της ποιητές  μάς γοητεύουν  ακόμα. Ακόμα εμπνεόμαστε από τους καλύτερους πολιτι-κούς της ρήτορες.’Ακόμα πέρνομε από αυτούς μαθήματα γιά τήν εποχήν μας, όπως άλλωστε έκαναν καί τό σοι άλλοι επί αιώνες».                                                                                          I. F.  STONE           Συγγραφεύς 

                                                                                                                                   

 

  «Κι’ άν πρέπει νά αποθάνωμεν διά τήν ‘Ελλάδα θεία είναι ή δάφνη, μιά φορά κανείς πεθαίνει».                             Φ. ΜΙΣΤΡΑΛ   Γάλλος ποιητής

 

                                                                                                                                                 

«Οί ‘Ελληνες αναζητούσαν τήν αλήθεια, τήν πρόβαλαν καί τήν δίδασκαν. Μ’αυτήν τήν βασική ιδιότητά τους, έδωσαν στήν Ευρώπη τίς έννοιες  τής  φιλοσοφίας  καί  τής  επιστήμης. Αυτές τίς κληρονομήσαμε μόνον από εκείνους. Η Παλαιστίνη καί οί Γερμανοί πρόγονοί μας  ούτε  τίς δημιούργησαν, ούτε έδειξαν καμμιάν ένδειξι τής ιδιοσυγκρασίας πού τίς δημιουργεί, καί ή Ρώμη τίς δέχτηκε  από τήν ‘Ελλάδα».  RICHARD LIVINGSTONE

 

 

«‘Η φιλοσοφία είναι‘Ελληνική στήν ύπαρξή της. Ελληνική  πάει  νά  πή, ότι ή φιλοσοφία είναι στήν αρχική της  ύπαρξη,τέτοιας φύσεως πού πρώτα τήν συνέλαβε μόνο ό ‘Ελληνικός κόσμος».                                                                        M.  HEIDIGGER

 

                                             

 «‘Ο   Παρθενών πού τά ερείπιά του ακόμη προκαλούν τό δέος μας, τό μεγάλο πείραμα τής δημοκρατίας  καί τής ελευθέρας σκέψεως, τό θέατρο, οί πλατιές φιλοσοφικές συζητήσεις, όλα αυτά έκαναν τήν ’Αθήνα όχι μόνο “τής ‘Ελλάδος παίδευσιν” αλλά καί ολόκληρης τής ανθρωπότητος».                                                    I. F. STONE   

 

 

« Οί ‘Ελληνες ελευθερώθηκαν έκ τών μυθολογικών δοξασιών καί προσεπάθησαν  νά  βρούν  τούς  νόμους  πού διέπουν  τά φυσικά φαινόμενα  άνευ τής παρεμβολής  υπερφυσικών όντων. Τούτο  τό  επέτυχαν διά τής ελευ-θερίας τής σκέψεως, τής οποίας εστερούντο οί ανατολικοί λαοί. Τό επέτυ-χαν δέ αρκετά νωρίς, δηλαδή από τούς  ’Ορφικούς χρόνους».                                                        DROYER

 

 

          «‘Η καθαρά λεγομένη ανύψωση καί ή πραγματική αναγέννηση τού πνεύματος  πρέπει νά αναζητηθούν πρώτα  στήν ‘Ελλάδα ».                                         G.  HEGGEL

   

                                                    

«Τά διδάγματα τών ‘Ελλήνων γιά τήν τέχνη, τήν φιλοσοφία καί τήν φιλολογία παραμένουν αθάνατα».                                                         ΑΛΒΕΡ ΖΟΥΡΖΕΝ

 

 

         «Οί ‘Ελληνες  είχαν  καταλάβει τήν μυστηριώδη δύναμη τής  κρυφής πλευράς τών πραγμάτων.Μάς κληροδότησαν μία από τίς ωραιότερες λέξεις τής γλώσσης μας τήν λέξη ‘ενθουσιασμός’, από τό  ένΘεός,  ένας  Θεός  μέσα  μας. Τό μεγαλείο τών πράξεων τού ανθρώπου έχει ώς μέτρον του τήν έμπνευση από τήν οποία πηγάζουν. Μακάριος όποιος φέρει ένα Θεό μέσα του».                                                                A.  KESLER      

                                                                                                   

    

 «‘Ο κάθε μορφωμένος Γάλλος νιώθει –καί ξέρει- ότι ή ‘Ελλάς είναι κατά κάποιο τρόπο πατρίδα του, γιατί  χωρίς  τόν ‘Ελληνικό  πνευματικό  πολιτισμό,  ή Γαλλία  δέν  θά  ήταν  ή Γαλλία πού είναι. Οί  Θερμοπύλες, ή Σαλαμίνα  ανήκουν  καί  στό  δικό μας  παρελθόν.

Νιώθουμε  τόσο  υπερήφανοι γιά τό  θαυμάσιο  θάρρος τού ‘Ελληνικού λαού, πού μάς  δίδαξε από παλιά νά ζούμε, νά σκεπτώμαστε καί νά αγωνιζόμαστε».  ΑΝΤΡΕ  ΜΩΡΟΥΑ                                                                                                      

 

 

«Δέν μπορούμε νά  κάνωμε  βήμα  στήν  μελέτη  τής τέχνης μας, δίχως νά παραδεχθούμε τήν συνάφειά της μέ τήν τέχνη τών ‘Ελλήνων. Στήν πραγματικότητα, ή σύγχρονη τέχνη μας είναι μονάχα  ένας κρίκος στήν αλυσίδα  τής καλλιτεχνικής  εξελήξεως  ολόκληρης  τής  Ευρώπης, ή  οποία  έχει  ώς  αφετηρία  της τούς ‘Ελληνες».  RICHARD  WAGNER                               

 

 

«’Αν χάνονταν όλα τά βιβλία τής αρχαιότητος θά αρκούσε τό εργο τού Πλουτάρχου γιά  νά  τά  αναπληρώση όλα. Γιατί μέ τούς  ¨βίους¨ του καί  τά  άλλα  έργα του, δέν μένει άγνωστο κανένα αξιόλογο σημείο τού βίου τών αρχαίων».              VILAMOVITS                                                                                            

 

 

«Αν στήν βιβλιοθήκη σας δέν έχετε έργα τών Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σέ ένα σπίτι δίχως φώς».    BERNARD

                                                             

 

«Οί αρχαίοι ‘Ελληνες έγιναν οί δάσκαλοι τών επιστημών: τής ορολογίας  καί  τής ιεραρχίας  τους, τών  μορφών καί  τής  αρμοδιότητός τους. Τό ίδιο έκαναν  καί  στόν  τομέα  τής ποιήσεως: Αυτοί πρώτοι ανεκάλυψαν  τά  επί μέρους  είδη, τά  οριοθέτησαν,   τά ενσωμάτωσαν σ’ένα ορθολογικό σύστημα.  ‘Η  τραγωδία  καί  ή κωμωδία, ή ωδή καί ή ελεγεία, ό  αφορισμός   καί τό επίγραμμα, ή πραγματολογική  ιστοριογραφία καί  ό φιλοσοφικός  διά-λογος,  τά  απομνημονεύματα   καί  ή  βιογραφία,  ή  δημηγορία  καί  τό  δοκίμιο είναι λογοτεχνικές μορφές πού  χάρη  στούς ’Ελληνες, κυριαρχούν ώς  σήμερα  σ’ολόκληρη  τήν  παγκόσμια  λογοτεχνία».             EGON  FRIEDELL

 

 

       «Στήν ‘Ελλάδα γεμίζει κανείς μέ μιά αίσθηση αιώνιότη τος, πού εκφράζει τό εδώ καί τό τώρα»                                        ΧΕΝΡΥ  ΜΙΛΛΕΡ

 

 

       « Γιά τήν ιστορία τής αγγλίας ή ναυμαχία τής Σαλαμίνος υπήρξε σημαντικώτερη από τήν μάχη τού Χάστιγκς ».                          JOHN STUART MILL

 

 

 

«Οί ‘Ελληνες προηγήθηκαν στή σκέψη από ολόκληρη τήν ανθρωπότητα».   PONTE

              

                                                                                                                                                                                                                                              

«’Αν δέν είχε  ύπάρξει ποτέ  ό ‘Ελληνικός πολιτισμός, δέν  θά  είχαμε  αποκτήσει πλήρη συνείδηση, πού θά πή δέν  θά  είχαμε  γίνει  ποτέ,  γιά  τό  καλύτερο  ή  τό χειρότερο πλήρως άνθρωποι».          Γ. Χ. ΟΝΤΕΝ

 

                                       

 «Χρειάστηκε ή πτώση τής  Κωνσταντινουπόλεως ή εξορία τών γραμμάτων καί τών χειρογράφων τού Βυζαντίου καί  ή ανακάλυψη τής τυπογραφίας, γιά νά κληδωνισθή  ή νάρκη πού διατηρούσε προσεκτικά  ή καθολική εκκλησία.Τό πέπλο τής αγνοίας σχίσθηκε. Μιά αυγή εγκατεστάθη στήν Ευρώπη».                   ANTΡΕ  ΛΕΦΕΒΡ 

 

                     

« Μέρα μέ τή μέρα γινόμαστε περισσότερο ‘Ελληνες, πρώτα στις αντιλήψεις μας και τις κλίσεις μας και ας ελπίσουμε πως  μια μέρα θα γίνουμε και κατά φύσιν Ελληνες».                                                           ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ (1844-1900)      Γερμανός φιλόσοφος  και ποιητής.

 

 

«‘Η  ‘Ελληνική φιλοσοφία έχει, όπως όλα τά προϊόντα τού ‘Ελληνικού πνεύματος  τό χαρακτηριστικό  τού πηγαίου  καί  τού βασικού, διά τήν ανάπτυξη ολοκλήρου  τού δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. ‘Ολα  τά  θεμε-λιώδη ζητήματα τής φιλοσοφίας τής θεωριτικής  καί τής πρακτικής, οί ‘Ελληνες  τά έθεσαν  καί απεκρίθησαν μέ  τή γνώριμη διά τό ‘Ελληνικόν πνεύμα διαυγή καθαρότητα».                               EDUARD  ZELLER

 

 

«Μέσα στήν ‘Ελληνικήν ανθρωπινότητα βγήκε διά πρώτη φορά εκείνο πού ώς εντελέχεια είναι ουσιαστικά κλεισμένο μέσα  στήν ανθρωπινότητα. Σ’αυτήν τήν ‘Ελληνική πρώτοθεμελίωση  βρίσκεται ή τελολογική  αρχή  καί  ή  αληθινή γέννηση τού ευρωπαϊκού πνεύματος».                                                                         EDMOND HUSSERL

 

 

  «....Αυτό μέ ωδήγησε πίσω στίς πηγές  αυτών τών φιλελευθέρων επιρροών,  στήν  αρχαία  ’Αθήνα.  Εκεί  ήταν  ή  πρώτη  κοινωνία πού ή  ελευθερία τής σκέψεως καί ή  έκφρασή της άνθησε σέ μιά  κλίμακα άγνωστη προηγουμένως  καί σπάνια  ανάλογη μέχρι σήμερα. Καί  όπως  τόσοι  πολλοί  πρίν  από  μένα,  ερωτεύθηκα τούς  αρχαίους ‘Ελληνες».                                                                                      I. F. STONE  

 

 

 «‘Η  ‘Ελληνική φυλή, ή  σοφοτάτη  καί  ή  νοημονεστάτη  απ’ όλες,  ή γεννημένη  μέ  τό αίσθημα τής τέχνης, ή ερωτευμένη μέ  τό φώς, τό χρώμα  καί  τό σχήμα  καί μέ κάθε τί πού αποτελεί  τήν  χαρά  καί  τό  θέλγητρο  τής  ζωής, γέννησε  μέ  τήν φαντασία  της μύθους  πού   σπερματικά  εμπεριέχουν  λογικό    νόημα».           EDUARD  ZELLER      

 

 

                    « ‘Η εθνική τέχνη τών Ρωμαίων υπεχώρησε  πρώιμα μπροστά στήν επίδραση τών προοδευμένων ‘Ελληνικών τεχνών».     RICHARD  WAGNER

                                                                                                              

 

«’Εδημιούργησαν τίς βασικές έννοιες τής φιλοσοφίας καί διότι  αρχικώς φιλοσοφία καί φυσική ήσαν ηνωμένες, κατεσκεύασαν επίσης μεγάλο  μέρος  από  τίς  έννοιες  τίς φυσικής  επιστήμης, διά  τών οποίων κινείται καί  εντός τών  οποίων εργάζεται  ή μετ’ έπειτα  Ευρωπaϊκή φιλοσοφία καί επιστήμη».                                                                                           EDUARD  ZELLER

 

 

    «‘Ο μόνος δρόμος γιά μάς προκειμένου νά γίνουμε αμίμιτοι, είναι ή μίμιση τής αρχαιότητος                                                       ΓΙΟΧΑΝ  ΓΙΟΑΧΙΜ  ΒΙΝΚΕΛΜΕΝ

 

                                                                         

                                     «Οί  ‘Ελληνες εδημιούργησαν σέ  πολλούς τομείς διαχρονικά  πρότυπα, καί γι’αυτό θά έπρεπε νά  τούς θεωρήση κανείς ώς τόν πνευματικά  υγιέστερο λαό τού κόσμου».                                                           EGON  FRIEDELL

                               

 

  «‘Ο Αρχαίος Ελληνας ήταν ένας φονιάς: ζούσε σ’ένα κόσμο κτηνώδους διαφάνειας πού βασάνιζε καί τρέλλαινε τό πνεύμα. ‘Ηταν  σέ πόλεμο μέ τά πάντα, καί μέ τόν εαυτόν του ακόμη. Από αυτήν τήν φλογερή αναρχία ξεπήδησαν οί καθαρές αναγεννητικές μεταφυσικές θεωρίες πού ακόμα καί σήμερα γοητεύουν τόν κόσμο».                                                                                  ΧΕΝΡΥ  ΜΙΛΛΕΡ

 

 

 «‘Οτι μού επιτρέπεται,‘Ελληνες, μέ σάς νά ζώ, αυτό θεωρώ προνόμιο καί όχι τήν διαδοχή στόν θρόνο».                                                                            ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ  Α΄

 

 

 «‘Η ‘Ελλάδα είναι ή πατρίδα τών θεών, πού ίσως νά έχουν πεθάνει, αλλά τήν παρουσία τους  τήν νιώθεις ακόμα». .                      ΧΕΝΡΥ  ΜΙΛΛΕΡ

 

 

 ‘Η ‘Ελληνική λέξη θέατρο βγαίνει από τό ρήμα θεώμαι. Τό θέατρο είναι μαζύ ό χώρος όπου σέ βλέπουν καί όπου εσύ βλέπεις.

Τό ‘Ελληνικό θέατρο σημαίνει από τήν γέννησή του,  ένα  νέο βλέμμα,  ένα  θέαμα  μέ  τήν  κυριολεκτική  καί  τήν  μεταφορική σημασία τής  λέξεως καί ασφαλώς  δέν  είναι  τυχαίο, πού ή  εικόνα τής ορχήστρας  είναι πάντα  μία  εικόνα  πού  θυμίζει  τό  μάτι, πού φέρνει στόν νού τόν βολβό τών ματιών καί τή  μεγάλη  κόγχη  τών  βλεφάρων».                                              ΖΑΚ  ΛΑΚΑΠΠΙΕΡ

 

                                                     

               «‘Η ‘Ελληνική δημόσια τέχνη υπήρξε πράγματι τέχνη, ενώ  ή  δική  μας  απλό  καλλιτεχνικό  επάγγελμα».                                            RICHARD WAGNER

«Στήν βίβλο υπάρχουν εικόνες, μύθοι μιά θρησκεία, μόνο πού δέν υπάρχει σκέψη, στοχασμός. Είναι οί ‘Ελληνες πού πρώτοι άρχισαν πραγματικά νά στοχάζονται, οί πρώτοι πού δημιούργησαν ένα εξελιγμένο αστικό πολιτισμό».            Χ. Λ. ΜΠΟΡΧΕΚ                                                                                            

 

 

«Είμαστε όλοι ‘Ελληνες έν εξορία..‘Η μεγάλη φλόγα τής ‘Ελληνικής τέχνης καί φιλοσοφίας λάμπει πάντα στόν ορίζοντα τής δυτικής σκέψεως  καί    όπου κι’ άν βρεθούμε, ότι  κι’ άν επιχειρήσουμε, θά μάς αγγίξουν κάποιες ανταύγειές της.»           ΕΚΤΩ Ρ  ΜΠΙΑΝΣΙΟΤΙ   

 

                                                                                 

 «Βασικό γνώρισμα τού αρχαίου Αιγυπτίου ήταν ή παιχνιδιάρικη διάθεσή του: αλλά ό αρχαίος Αγύπτιος έπαιζε σάν παιδί, ενώ ό αρχαίος ‘Ελληνας ώς καλλιτέχνης ».                                                                                                                         EGON  FRIEDELL

 

 

«Θά αποτελή γιά πάντα δόξα τής Ελληνικής σκέψεως τό ότι οί ‘Ελληνες πολίτες υπήρξαν οί πρώτοι πού διετύπωσαν τό αποφασιστικό αιτημα τής προσωπικής  καί πολιτικής ελευερίας, πού  εκφράστηκε μέ τήν δημοκρατία».                       Κ.  POPPER                                                                                                               

 

 

 ‘Η  ‘Ελληνική φιλοσοφία  έγινε ή μητέρα  ολοκλήρου τής  Ευρωπαϊκής  φιλοσοφίας.  Οί φιλοσοφικές  ιδέες πού  βρίσκουμε είς τά  βιβλία τών Ρωμαίων δέν είναι πρωτότυπες, αλλά παρμένες από τούς ‘Ελληνες  καί μεταφερόμενες  μέ  τό  ένδυμα  τής  λατινικής γλώσσης,  είς  τόν μεσαιωνικόν καί  τόν  νεώτερον κόσμον».    EDUARD  ZELLER

                                                  

 

     «Κάθε  λαός  γεμίζει ντροπή  όταν  αναφέρεται  κανείς σέ μιά τόσο  θαυμαστή  ιδανικοποιημένη  κοινωνία  φιλοσόφων. Εκείνη  τών πρώτων δασκάλων, τού Θαλού, τού ’Αναξιμάνδρου, τού ‘Ηρακλείτου,  τού Παρμενίδου,  τού ’Αναξαγόρου, τού ’Εμπεδοκλέους, τού Δημοκρίτου  καί τού Σωκράτους».       ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ  ΝΙΤΣΕ                                    

 

 

      «Στήν μάθησι καί σέ κάθε κλάδο τής φιλολογίας, οί ‘Ελληνες είναι οί δάσκαλοί μας».                                                                                          ΚΙΚΕΡΩΝ 

 

                                                                              

 «Τό ‘Ελληνικό πνεύμα, όπως  εκδηλώθηκε  στό  απόγειό του στό πολίτευμα καί στήν τέχνη , βρήκε  τήν  πιό  ταιριαστή  έκφρασή του στόν ’Απόλλωνα, τόν ουσιαστικό  κυρίαρχο καί εθνικό θεό τών ‘Ελληνικών φυλών καί τοποθέτησε τόν ώραίο, δυνατό καί   ελεύθερο άνθρωπο στήν κορυφή τής θρησκευτικής συνεδήσεως». RICHARD  WAGNER                                                       

 

                           

  «‘Οσο φτωχή κι’ άν είναι ή παιδεία πού διαθέτουμε δέν περνάει μέρα χωρίς  γιά μιά έστω   στιγμή, κάποια εικόνα, κάποιο  γεγονός, κάποια συζήηση, νά μήν μάς ξαναφέρνουν πίσω στήν ‘Ελλάδα. Καί αυτό συμβαίνει χωρίς κάν νά τό καταλαβαίνουμε. ΕΚΤΩΡ  ΜΠΙΑΝΣΙΟΤΙ

 

 

« ‘Η ιστορία απορεί καί θαυμάζει, πώς μιά μικρή μεσογειακή χερσόνησος, ή ‘Ελλάς  κατάφερε μέσα  σέ λιγότερο από δύο αιώνες νά προικήση τόν κόσμο μας  μέ  ένα τέλειο σκελετό γιά όλα τά  πνευματικά ενδιαφέροντα.  Νομίζω πώς  ή άνθιση μιάς πάρα πολύ υψηλής μορφής πολιτισμού, είναι δυνατή τότε μόνο όταν όλες οί φυλετικές κληματο-λογικές, οικονομικές καί πολιτικές  συνθήκες, βρεθούν κάτω από ιδανικούς όρους καί αναλογίες. Αυτό συνέβη μέ τήν ‘Ελλάδα».   HENDRIK VAN LOON   ‘Ιστορικός

 

                                                                                                                                                        

         «‘Η ‘Ελλάς είναι τό εκτυφλωτικό  φως. Μέ αυτήν όλες οί απορίες λύονται, τά  σύνεφα  διαλύονται».                                               ΑΛΑΙΝ  ΖΙΠΕΝ Γάλλος πολιτικός

                                                                                                                                              

                                                         

«Οί αρχαίοι ‘Ελληνες είναι οί θεμελιωτές τού ορθολογισμού καί οί  επινοητές τού θεωρητικού ανθρώπου, τού ανθρώπου  πού αφοσιώνεται  στήν θεωρία, στήν παρατήρηση  ώς αυτοσκοπό:  ποτέ πρωτύτερα δέν είχε  υπάρξει  κάτι  τέτοιο.  EGON  FRIEDELL

 

                                                                                                                               « Οι  Έλληνες είναι συγγενείς μου, είναι δάσκαλοι μου. Τους θαυμάζω σαν άφθαστες διάνοιες της φράσεως και της γραμμής, καθώς και για τον ιδεώδη βίο τους. Ηγόρασα μίαν τεραστίαν κεφαλήν του Διός, την έβαλα απέναντι στο κρεββάτι μου και άφησα το φως να πίπτει επάνω  της κατά τρόπον κατάλληλον, ώστε να την βλέπω κάθε πρωίαν φωτιζόμενην και να της  απευθύνω την προσευχήν μου.»               Ι. ΓΚΑΙΤΕ               (1749- 1832)  Γερμανός ποιητής

 

 

«‘Η τέχνη είναι ή ανώτερη πράξις τού φυσικού, ωραίου καί εξελιγμένου ανθρώπου σέ αρμονία του μέ τήν φύση.‘Ο ελεύθερος ‘Ελληνας πού τοποθετούσε τόν εαυτόν του στήν κορυφή τής φύσεως, μπορούσε  νά δημιουργήση τέχνη από τήν εσωτερική χαρά τού ανθρώπου».   RICHARD  WAGNER   ‘Ο  ’Ιουδαϊσμός στή Μουσική

 

                                                                                     

«Οί‘Ελληνες ήσαν οί ανυπέρβλητοι μάστορες τής καθαρής καί δυνατής γραμμής. Αυτή ή μαστοριά φαίνεται σέ κάθε φράση τών λόγων καί τών γραφών τους,σέ κάθε όψη τών  ναών καί τών αγαλμάτων τους, σέ κάθε σκέψη τής φιλοσοφίας καί τής μυθολογίας τους».                                            EGON  FRIEDELL

 

                                                        

 «‘Η Θρησκεία, ό σοσιαλισμός, ό φιλελευθερισμός κ.λ.π. προσπάθησαν νά  βρούν διέξοδο στά περίπλοκα προβλήματα τού ανθρώπου μέ διάφο-ρες φιλοσοφικές θεωρίες καί πρακτικές. ‘Η καλύτερη όμως, πιό σίγουρη καί βέβαιη γιά επιτυχία διέξοδος σέ αυτά είναι ό ’Αρχαιοελληνικός Πολιτισμός, οί αρχές οί νόμοι ή μέθοδος έρευνας, ό ορθολογισμός, πού τόν διέπουν...Νά εξιδανικεύσουν ό,τι καλύτερο έδωσε ό πολιτισμός αυτός, νά παραδειγματισθούμε από αυτόν καί νά τόν καταστήσωμε πρότυπο εφαρμογής καί θεωρίας στήνπαγκόσμια κοινότητα».               CH.  SAGAN   Πανεπιστίμιο Cornell U.S.A.                                                                                                               

 

 

 « ‘Η ‘Ελληνική παιδεία- μόρφωση καί ό ‘Ελληνικός πολιτισμός έγινε παγκόσμιος καί οί Ευρωπαίοι δυνάμεθα επίτέλους νά λέμε ότι είμαστε ‘Ελληνες από παιδεία – μόρφωση. Διότι άμα απαρνηθούμε τήν ‘Ελληνική παιδεία καί τήν κλασσική ‘Ελληνική γλώσσα, εμείς οί Ευρωπαίοι απαρνιόμαστε τήν Εθνικήν μας  καί ανθρώπινη ουσία».                                  FREDERICO  SAGREDO     Πρύτανις τής Βασιλικής Ακαδημίας  τών Βάσκων

 

                                                    

 «‘Η ‘Ελληνική παρουσία βρίσκεται ακόμη παντού.  Στό λεξιλόγιό μας, στήν καθημερινήν μας  ζωή. Είναι απίστευτη ή επίδραση πού άσκησαν  σέ  όλες  τίς  εποχές  καί  σέ  πολλές χώρες τά  ελληνικά έργα,  οί  ελληνικές λέξεις».                                                                                 ΖΑΚΛΙΝ  ΝΤΕ  ΡΟGY    Γαλλίδα  ακαδημαϊκός 

 

 

« Πιστεύω πως το δικό μου έργο είναι πιο κοντά στο έργο του Ομήρου. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, λέω πως είμαι περισσότερο Έλληνας. Είμαι συνέχεια του είδους που ξεκίνησε ο Όμηρος. Μια εποχή οι Τούρκοι διανοούμενοι με  έλεγαν "Ομέρογλου" δηλαδή γιό του Ομήρου.»        ΓΙΑΣΑΡ ΚΕΜΑΛ  Τούρκος συγγραφέας κουρδικής καταγωγής                                                                                                                                       

 

 

« Είναι ωραίο να κατάγεται κανείς από την Ελλάδα, την χώρα που έδωσε στον κόσμο το φως, και να κρατάει σε αυτήν περήφανο και ολόφωτο το φλάμπουρο.     ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ            (1802-1885)  Γάλλος  ποιητής

 

 

 «Καταγόμαστε από τους Έλληνες πολιτιστικά. Οι νόμοι μας, οι επιστήμες μας και οι τέχνες μας έχουν την ρίζα τους στην Ελλάδα. Είναι τέκνα φωτεινά της ένδοξης Ελλάδος.»

 ΠΕΡΣΥ ΣΕΛΛΕΥ      (1792-1822) Αγγλος λυρικός ποιητής

 

 

«Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ολόκληρο το Ισλάμ εκτός από την θρησκεία, ήταν Ελληνικό. Προδοσία προς το Ελληνικόν από τους ισλαμικούς λαούς ισοδυναμεί με προδοσίαν προς την ίδια τους την φύσιν.»                                ΓΜΠΝ ΧΑΛΝΤΟΥΝ                                      

                                                                         (1332-1406 ) Αραβας ιστορικός

 

«Εκτός από τις τυφλές δυνάμεις της φύσεως, κάθε τι άλλο που ξεχωρίζει μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό, έχει Ελληνική και μόνο προέλευση».    ΠΑΣΚΑΛ:

 

 

                                                                                                                                                                                                                          «Δέν θά ήταν υπερβολή, άν λέγαμε, ότι δέν υπάρχει ωραιότερο έργο στήν πνευματική κληρονομιά τής ανθρωπότητος από τόν ¨Οιδίποδα Τύρανο¨ τού Σοφοκλέους».                                                                                                                                                                                                                     ZAK  ΡΙΣΠΕΝ

 

 

«Είναι όνειδος να αποκαλούνται ‘‘μορφωμένοι’’ αυτοί πού δεν μελετούν τους Αρχαίους Ελληνες συγγραφείς»                      F. RABELAIS    Γάλλος Συγγραφέας της Αναγέννησις

 

                                                                                  

«Ο κόσμος είναι η διαστολή της Ελλάδος και Ελλάς είναι η συστολή του κόσμου».                                            ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ      Γάλλος Συγγραφέας

 

 

«Χωρίς Ελληνικές μελέτες, δεν υπάρχει Παιδεία».                   ΛΕΟ ΤΟΛΣΤΟΙ

                                                                                   Ρώσσος Συγγραφέας

 

 

«Εαν η οξεία διορατικότητα των Ελλήνων ακολουθούσε τον ρυθμόν της εφυίας των, τότε, ίσως η βιομηχανική επανάστασις είχε αρχίσει χίλια χρόνια πρίν τον Κολόμβο. Ετσι εις την εποχήν μας δεν θα προσπαθούσαμε να επισκευθούμε απλώς την Σελήνη, αλλά θα είχαμε ήδη φθάσει σε άλλους κοντινούς Πλανήτες».  ΑΡΘΟΥΡ ΚΛΑΡΚΕ   Αγγλος  Συγγραφέας                                                                                                                    

                                                                             

 

«Πως δύναται ένα μορφωμένο πρόσωπο να παραμένει μακρυά από τους Ελληνες; Εγω πάντα ενδιαφερόμουνα πιο πολύ γι’ αυτούς παρά για την επιστήμη».                                      ΑΛΜΠΕΡΤ ΕΙΝΣΤΕΙΝ     Εβραιο-Αμερικανός Επιστημων

 

 

«... Όπως είναι ο νούς, η καρδιά και η ψυχή για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την ανθρωπότητα ...»                                                                                       Γκαίτε

 

 

Υμνος στον Ελληνισμό:

Η Κινέζα Χου Κάι αποκρυπτογραφεί τον Ελληνική πνοή του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του Προέδρου Μάο:

Από την πρώτη μέρα που πάτησα στο έδαφος σου, εγώ μια ονειροπόλα Κινέζα, Ελλάδα αισθάνθηκα να βυθίζομαι στην κληρονομιά σου.

Όταν σήκωσα το κεφάλι ένας λαμπερός κεραυνός χτύπησε τα μάτια μου. Ήταν η Ακρόπολη !!!

Στον ουρανό της Αθήνας, το μεγαλοπρεπές σώμα της στέκεται ορθό σαν ένας ουράνιος βασιλιάς.

Μήπως αυτός ο βασιλιάς μεταφέρει το πνεύμα από τον ουρανό στους ανθρώπους;

Μήπως αυτό το πνεύμα καλλιεργεί την ψυχή του λαού σου δημιουργώντας αδιάκοπα το μεγάλο πολιτισμό σου από την δύση στην ανατολή, από την Ελλάδα στην Κίνα;

 

Όταν χαμήλωσα το βλέμμα μου ένας άλλος λαμπρός κεραυνός χτύπησε τα μάτια μου.

Ήταν οι τάφοι της Βεργίνας με τους απίστευτους θησαυρούς σου, τα αφάνταστα αριστουργήματά σου !!!

Θα ήθελα να σηκώσω το βλέμμα ξανά και ξανά, να χαμηλώσω το βλέμμα ξανά και ξανά, να ψάξω κάθε γωνιά σου, θα ήθελα να θαυμάσω κάθε κομμάτι του πολιτισμού σου.

Σε παρακαλώ Ελλάδα, εγώ μια Ελληνολάτρισσα Κινέζα, πές μου πόσους ακόμη θησαυρούς κρύβεις;

 

---------------------------------

 

«’Εκτός τών μηχανημάτων δέν υπάρχει  σχεδόν τίποτε, αιωνόβιον  είς  τόν πολιτισμόν  μας,  πού  νά  μήν  προέρχεται  από  τήν  ‘Ελλάδα.  Σχολεία, γυμναστήρια,  γεωμετρία,  ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία,  κωμωδία, φιλοσοφία, θεολογία, σκεπτικισμός, στωικότης, επικούρειος φιλοσοφία,  ηθική, πολιτική, ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κυνισμός,  τυρανία,  πλουτοκρατία, Δημοκρατία. . . . . . .>>    Υπάρχουν είς όλες τίς γλώσσες τού κόσμου ‘Ελληνικές  λέξεις  πού   αντιπροσωπεύουν  μορφές  πολιτισμού. Δέν  υπάρχει  τίποτε  είς τόν ‘Ελληνικό  πολιτισμό  πού νά μήν φωτίζη τόν ιδικόν μας ιδικόν μας πολιτισμό».                                                                      WILL DURANT    ‘Ιστορικός 

 

 

 «Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και να έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα σε αυτήν»    Friedrich Nietzsche. (Φρ. Νίτσε).

 

 

“Oι Έλληνες είναι συγγενείς μου, είναι δάσκαλοί μου. Τους θαυμάζω σαν άφθαστες διάνοιες της φράσεως και της γραμμής, καθώς και για τον ιδεώδη βίο τους. Ό,τι είναι η καρδιά και ο νους για το σώμα, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα.» ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ …ΕΛΛΗΝΑ, ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ!

Ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832), Γερμανός ποιητής και πεζογράφος. (Από επιστολή που έστειλε στον γιο του Αύγουστο στο Bisbaden στις 5 Ιουλίου 1815).

 

 

Ο Νίτσε για τους Ελληνες τo 1872

     «Αποδεδειγμένα, σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός, προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες.   Η προσπάθεια αυτή, είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν (οι δυτικο-ευρωπαίοι) δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή, στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνόταν, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα.

 

Έτσι ξανά και ξανά, μια οργή ποτισμένη με μίσος, ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά (*) (για κάθε εποχή), ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του.                  .                                                                 

Μα ποιοι, επιτέλους, είναι αυτοί των οποίων η ιστορική αίγλη υπήρξε τόσο εφήμερη, οι θεσμοί τους τόσο περιορισμένοι, τα ήθη τους αμφίβολα έως απαράδεκτα, και οι οποίοι απαιτούν μια εξαίρετη θέση ανάμεσα στα έθνη, μια θέση πάνω από το πλήθος.               .                                                         

Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους, δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα, να απαλλαγούμε απʼ αυτούς.                                           

Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή, να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.                                                              .

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες.                

Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι, οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα, όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών, είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους (Έλληνες), οι οποίοι τελικά αθλούνται, οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα»!!!                                                                                                                                            Friedrich Wilhelm Nietzsche  (ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ)  Γερμανός διανοούμενος-ποιητής (1844-1900) Απόσπασμα από το έργο του "DIE GEBOURT DER TRAGEDIE" (Η Γέννηση της Τραγωδίας) κεφ. 15, σελ. 106 (εγράφη το 1870-71 όταν ο Νίτσε ήτο 26 ετών , καθηγητής της κλασσικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της βασιλείας)  “Η Γέννηση της Τραγωδίας” (1872), κεφάλαιο 15.

                                                                                                                                                                  (ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Δημ. Βαρδίκου, σελ. 54)

  (*) Την διάκρισι διετήρησαν και οι Ελληνες των Μέσων χρόνων. Για τους Βυζαντινούς, όλοι οι εκτός Βυζαντινού πολιτισμού ήσαν Βάρβαροι. Ακόμη και προτύτερα, Ο Ελλην Χριστιανός  «απολογητής» Ιουστίνος υιοθετεί την διάκρισιν  «Ελλην - Βάρβαρος».

 

 

«Αυτό πού χρειάζεται ή δύσις σήμερα, είναι νά ξαναγυρίση στήν αρχαία ‘Ελληνική Γραμματεία».                                                                  ΡΟΖΕ  ΓΚΑΡΩΝΤΥ

 

 

"Εμεις δεν θα ειμαστε ποτε μα ποτε σε θεση να ξεπληρωσουμε στην Ελλαδα ολα οσα της οφειλουμε''.                                                                                  Stephen Fry, British writer.

 

 

 

 «Η μεγάλη ανωτερότητα των Ελλήνων οφειλόταν ακριβώς στην ιδέα που είχαν για την πόλη. Ο βαρβαρικός κόσμος αποτελείται από τεράστιες μοραρχίες, ανοργάνοτες μάζες. Μόνο ο Ελληνικός κόσμος ανταποκρίνεται στον ορισμό του ανθρώπου, που στην πληρότητα του όρου είναι ον πολιτικό».                                G.  GLOTZ

 

 

« Η βιομηχανική ανάπτυξης έφερε ένα νέο τύπο βαρβαρισμού, δίχως ρίζες στο παρελθόν. Κινδυνεύει να απωλεσθή η συνέχεια. Οι κλασσικοί δεν διδάσκονται, η ιστορία δεν διδάσκεται αποτελεσματικώς. Κύριο χαρακτηριστικό της συγχρονης νοοτροπίας είναι ο βαθύς υλισμός. Ο τυπικός αστός δεν έχει ούτε θρησκεία, ούτε προλήψεις. Δεν έχει ιδεώδη πέρα από τον ορατό και απτό κόσμο των αισθήσεων. Αυτό ασφαλώς ανοίγει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα σ’ αυτόν και στήν Ελληνική θρησκεία και ένα ακόμη μεγαλύτερο ανάμεσα σ’ αυτόν και στον Χριστιανισμό».                                             W. R. INGE  Θεολόγος, Πρύτανης του Βρεττανικού Πανεπιστημίου του Αγίου Παύλου

 «Κατά τον Χριστιανισμό, η λύτρωσις πρέπει να έλθη από μέσα μας. Η σύγχρονη αντίλη-ψις την αναζητεί απ’ έξω, από τις υλικές συνθήκες. Πρόκειται για ανάθεμα εναντίον τόσον τού Χριστού όσον και τού Πλάτωνος.... Δεν υπάρχει δυνατή συμφιλίωσις ανάμεσα σ’ αυτήν την αντίληψι ζωής και στον Ελληνισμό». BELFORT BAX Θεολόγος - Κοινωνιολόγος 

   Ο σύγχρονός μας Γάλλος Ακαδημαϊκός Αντρέ Μπρετόν εδήλωσε: «Εσείς οι Έλληνες μας έχετε εικοσιπέντε αιώνες πνευματική κατοχή!..».

                                                                                       

«Ο Ελληνισμός είναι μία από τις δυνάμεις που συνεχώς θάβονται και επανανακαλύπτονται  και  που, όπως στα φυλαχτά, έχει μίαν αναζωογονητική επίδραση. Οσοι διαβάσουν την λογοτεχνία των εποχών που επανανακάλυψαν την Ελλάδα θα δη ότι της έφερε επάνω απ’ όλα μίαν αίσθηση απελευθερώσεως και επεκτάσεως. Κατά την Αναγέννηση, όπως και κατά τον ιη’ αιώνα, η Ελλάς βρήκε τον κόσμο με αλυσίδες και του τις έθραυσε και γκρέμισε τους τοίχους της φυλακής του. Οι συνθήκες των δύο εποχών διαφέρουν, όμως και στις δύο περιπτώσεις ήλθε η ελευθερία: κατά την Αναγέννησι μερικώς, κατά τον ιθ’ αιώνα ολικώς, χάρι στο όραμα του ωραίου που παρουσίασε η Ελλάς. Η εποχή μας έχει πολλές αλυσίδες. Εχει πολύ περισσότερη ασχήμια παρά ομορφιά... Μπορεί, όπως έκαναν άλλες εποχές, να ανακαλύψη στην Ελληνική φιλολογία μία δύναμη ζωογόνα και απελευθερωτική».           R.  LIVINGSTONE   Φιλόλογος  Καθηγητής του  Corpus Christie College της Οξφόρδης 

                                                    

  «Δεν υπάρχει είδος πνευματικής δραστηριότητος στο οποίο να μην επεδόθησαν οι Ελληνες. Γι’ αυτό, οι ζωοδότρες πηγές για οποιονδήποτε τομέα της δραστηριότητός μας βρίσκονται σ’ αυτούς τους Ελληνες».                                          CHARLES SINGER

                             Καθηγητής Ιατρικής και Βιολογίας, στο  Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

 

 

« Η τέχνη, η φιλολογία, η φιλοσοφία των Ελλήνων ανήκουν στις μόνιμες κατακτήσεις της ανθρωπότητος. Διότι τα ανθρώπινα πάθηκαι ερωτήματα που της γέννησαν και οι ανθρώπινες ανάγκες στις οποίες αντεπεκρίθηκαν θα διαρκέσουν όσον και ο άνθρωπος».      Α. Ε. ΖΙΜΜΕΡΝ      Καθηγητής της Διεθνούς Πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Ουαλλίας  Averystwyth

               

“Αν η αξία της επίγειας ανθρώπινης ζωής μετριόταν σε δολλάρια, σε μίλια και σε ιππο-δύναμι, τότε η αρχαία Ελλάδα θα αναφερόταν ως μία μικρή και φτωχή εδαφική περιοχή....Με τα πνευματικά μέτρα όμως, η μεγάλη εποχή της Ελλάδος μπορεί να θεωρηθή ως κάτι το εξαιρετικό και μοναδικής αξίας. Μ’ αυτό το κριτήριο μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η κλασσική Ελλάς υπήρξε η βάσις της παιδείας και γιατί η επανα-νακαλυψίς της, όσον και αν υπήρξε αποσπασματική και ανεπαρκής, διεπότισε τα λαμπρότερα πνεύματα της Ευρώπης και απετέλεσε ένα είδος πνευματικής «Αναγεννήσεως». Και ακόμη, γιατί  η όλο και παραπέρα εξερεύνησις της Ελληνικής φιλολογίας αποτελεί έργο στο οποίο αξίζει να αφιερώση κάποιος τον βίο του, ικανό να δώση στήν ανθρωπότητα οδήγησι και έμπνευσι».                              GILBERT MURRAY         Καθηγητής των Ελληνικών στο Πανεπηστίμιο της Οξφόρδης

             “The Value of Greece to the future of the World”, Oxford Univercity Press 1921

 

ΓΙΟΧΑΝ  ΓΙΟΑΧΙΜ  ΒΙΝΚΕΛΜΕΝ

 «Η σημαντικότερη κληρονομιά είναι η ενσυνείδητη προσπάθεια για μίμησι tης Αρχαίας Ελλάδος, που απεκλήθη « Αναγέννησις». Ηταν μία αποφασιστική προσπάθεια της Δυτικής Κοινωνίας μας, να διδαχθεί οτιδήποτε μπορούσε να της διδάξει ο μεγάλος μας πρόγονος. Αναγέννησις ήταν η μελέτη και αφομοίωσις όχι μόνον της φιλολογίας και της τέχνης της Ελλάδος, αλλά και της φιλοσοφίας της, των φυσικών και μαθηματικών επιστημών της, των πολιτικών ιδεών της, της αρχιτεκτονικής της και όλων των άλλων υψιλών εκφάνσεων εκείνης της μεγάλης κοινωνίας. Στην αφομοίωσι αυτού του μεγάλου ρεύματος ζωής οφείλωμεν σε μεγάλο βαθμό τα θαυμαστά επιτεύγματα του Δυτικού Πολιτισμού κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες».                                     ARNOLD TOYNBEE - Historian

                                                        Study of History. The rise and fall of civilizations. 

 

 

 ... Δέν έχουμε κατασκευάσει τήν χίμαιρα "ελληνικότητα" διά νά επικυρώσωμε τίς δικές μας πολιτισμικές υποθέσεις. Μάλλον, κατά τήν έρευνά μας νά ανακαλύψωμε γιατί είμαστε ό,τι είμαστε, συνεχώς "σκοντά-φτουμε" - εις τό χώμα, εις τήν πέτρα, εις τά κείμενα, εις τά νομίσματα - πάνω εις αυτούς τούς παράξενους κάποιους, αυτόν τόν μοναδικό λαό, ο οποίος ονομάζεται "Έλληνες". 

VICTOR DAVIS HANSON  καθηγητής τών Ελληνικών εις τό California state University, John Heath επίκουρος καθηγητής τών κλασικών σπουδών  εις τό Santa Clara Universi-ty

 

  «‘Ο μόνος δρόμος γιά μάς προκειμένου νά γίνουμε αμίμιτοι, είναι ή μίμιση τής αρχαιότητος”.   «Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλομεν τα φώτα μας , τας επιστήμας ,τας τέχνας και όλας τας αρετάς μας.»     ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ  1694- 1778 ) Γάλλος διανοητής. 

 

Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλο το Ισλαμ, εκτός της θρησκείας, ήταν Ελληνικό. Προδοσία ενάντια των Ελλήνων από τα Ισλαμικά έθνη, ισούται με προδοσία ενάντια στην ίδια τους τη φύση

Ibn Khaldun (1332-1406) [Άραβας ιστορικός, λόγιος, θεολόγος και πολιτικός

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο ελληνικός και έχη καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα εις αυτήν».                                     ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ (1844-1900)       Γερμανός φιλόσοφος  και ποιητής

                                                                                                                                                                        Η Ελλάδα είναι μικρογραφία όλόκληρου του κόσμου και ο κόσμος μεγαλογραφία της Ελλάδος.                                                                         ΒΙΚΤΩΡ Μ. ΟΥΓΚΟ.

 

 

‘’Εσείς οι Ελληνες μας έχετε είκοσιπέντε αιώνες πνευματική κατοχή’’   Αντρέ Μπρετόν,  Γάλλος Ακαδημαϊκός.

 

 

"Εμεις δεν θα ειμαστε ποτε μα ποτε σε θεση να ξεπληρωσουμε στην Ελλαδα ολα οσα της οφειλουμε''.                                                                                  Stephen Fry, British writer.

 

 

 Eυχαριστώ τους ‘Ελληνες-

 ”Να μην αφήσετε ποτέ τους άλλους να γράψουν την ιστορία σας, αντί για εσάς”

Simone LE BARON, Γλωσσολόγος – Καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας, Διπλωματούχος   της Alliance Française de Paris    http://simone-le-baron.blogspot.com/

 

 

 

ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ*

Δα¬βὶδ Μπὲν Γκου¬ριὸν

 Ἡ κρι¬σι¬μό¬της τῶν πε¬ρι¬στά¬σε¬ων μᾶς ἔ¬φε¬ρε κα¬τὰ νοῦν τὸν ἑλ¬λη¬νο¬μα¬θέ¬στα¬τον Πρω¬θυ-πουρ¬γὸν τοῦ κρά¬τους τοῦ Ἰσ¬ρα¬ὴλ Δα¬βὶδ Μπὲν Γκου¬ριὸν ὁ ὁ¬ποῖ¬ος, ἐ¬νώ¬πιον συ¬να¬θροί-σε¬ως τῶν ἀ¬ξι¬ω¬μα¬τι¬κῶν τοῦ Γε¬νι¬κοῦ Ἐ¬πι¬τε¬λεί¬ου τοῦ Ἰσ¬ρα¬η¬λι¬νοῦ Στρα¬τοῦ, μὲ δι¬ά¬λε¬ξή του ποὺ ἐ¬δη¬μο¬σι¬εύ¬θη εἰς τὴν ἐ¬πί¬ση¬μον Ἐ¬πε¬τη¬ρί¬δαν τοῦ Κρά¬τους τοῦ Ἰσ¬ρα¬ὴλ (1) προ-βαί¬νων εἰς εὑ¬ρεί¬αν ἀ¬να¬σκό¬πη¬σιν τῆς Ἑ¬βρα¬ϊ¬κῆς Ἱ¬στο¬ρί¬ας εἶ¬χε πεῖ με¬τα¬ξὺ ἄλ¬λων, καὶ τὰ ἑ¬ξῆς:

«Μὲ τὴν κα¬τά¬κτη¬σιν τοῦ Ἀ¬λε¬ξάν¬δρου κα¬τὰ τὸ 331 π.Χ ἀρ¬χί¬ζει ἡ Ἑλ¬λη¬νι¬κὴ πε¬ρί¬ο¬δος. Ἐ-δῶ δι¬α¬πι¬στοῦ¬μεν κά¬ποι¬αν ἀ¬πέλ¬πι¬δαν ἀν¬τι¬ζη¬λί¬αν με¬τα¬ξύ του Ἰου¬δα¬ϊ¬σμοῦ καὶ τοῦ πλου-σί¬ου καὶ «ὑ¬περ¬θε¬τι¬κοῦ βαθ¬μοῦ» πο¬λι¬τι¬σμοῦ τοῦ Ἑλ¬λη¬νι¬σμοῦ, πο¬λι¬τι¬σμοῦ μὴ ἔ¬χον¬τος πα¬ρό¬μοι¬ον προ¬η¬γού¬με¬νον ἐν τῇ ἱ¬στο¬ρί¬ᾳ τῆς ἀν¬θρω¬πό¬τη¬τος, πο¬λι¬τι¬σμοῦ ὅ¬στις ὑ¬πὲρ πάν¬τα ἄλ¬λον ἐ¬πέ¬δρα¬σε βα¬θέ¬ως καὶ μέ¬χρι σή¬με¬ρον ἐ¬πι¬δρᾶ ἐ¬πὶ τῆς ἀν¬θρώ¬πι¬νης κοι¬νω¬νί-ας. Εἰς τὴν ποί¬η¬σιν, εἰς τὴν φι¬λο¬λο¬γί¬αν, εἰς τὴν φι¬λο¬σο¬φί¬αν, εἰς τὴν γλυ¬πτι¬κήν, εἰς τὴν ζω¬γρα¬φι¬κὴν καὶ εἰς ἄλ¬λας τέ¬χνας ἔ¬δω¬σεν εἰς τὸν κό¬σμον θη¬σαυ¬ροὺς πνευ¬μα¬τι¬κούς, οἱ ὁ¬ποῖ¬οι ἐ¬πέ¬θε¬σαν τὴν κο¬ρω¬νί¬δα εἰς τὴν δό¬ξαν τῆς δη¬μι¬ουρ¬γι¬κῆς δυ¬νά¬με¬ως ὅ¬λων τῶν ἀν-θρω¬πί¬νων γε¬νε¬ῶν.

Τὸ Ἑ¬βρα¬ϊ¬κὸν ἔ¬θνος ἦ¬το μι¬κρόν, πτω¬χόν, πε¬ρι¬ο¬ρι¬σμέ¬νον εἰς τὰ στε¬νὰ ὅ¬ρια ἑ¬νὸς τμή¬μα-τος τῆς ἀρ¬χαί¬ας αὐ¬τοῦ χώ¬ρας, Ἔθνος ἀ¬πο¬λαῦ¬ον το¬πι¬κῆς μό¬νον αὐ¬το¬νο¬μί¬ας. Ἀ¬π᾿ ἐ¬ναν¬τί-ας, τὸ ἑλ¬λη¬νι¬κὸν Ἔ¬θνος ἐ¬πε¬κρά¬τει εἰς τὰς τό¬τε γνω¬στάς εἰς τὸν ἄν¬θρω¬πον πε¬ρι¬ο¬χὰς τῆς Εὐ¬ρώ¬πης, τῆς Ἀ¬σί¬ας καὶ τῆς Ἀ¬φρι¬κῆς. Ἡ γλῶσ¬σα τοῦ Ἔθνους τού¬του ἦ¬το εὑρύ¬τα¬τα δι-α¬δε¬δο¬μέ¬νη με¬τα¬ξὺ ὅ¬λων τῶν ἀρ¬χαί¬ων λα¬ῶν, ἀ¬πὸ τῶν Δυ¬τι¬κῶν ἀ¬κτῶν τῆς Με¬σο¬γεί¬ου μέ¬χρι τῶν Ἰν¬δι¬ῶν καὶ μέ¬χρι τῶν ὄ¬χθων τοῦ Νεί¬λου. Οἱ Ἕλ¬λη¬νες ἐ¬πέ¬τυ¬χον τὰς κα¬τα¬κτή-σεις των ὄ¬χι μό¬νον μὲ τὸ ξί¬φος ἀλ¬λὰ καὶ διὰ τοῦ πλου¬σί¬ου καὶ ὑ¬πε¬ρό¬χου πο¬λι¬τι¬σμοῦ αὐ-τῶν. Ὅ¬ταν ἡ ἑλ¬λη¬νι¬κὴ κυ¬ρι¬αρ¬χί¬α τῶν Δι¬α¬δό¬χων τοῦ Ἀ¬λε¬ξάν¬δρου ὀ¬χυ¬ρώ¬θη¬κε εἰς τὴν Αἴ-γυ¬πτον καὶ τὴν Ἀσ¬συ¬ρί¬αν, ὅ¬ταν ἡ Ἀ¬λε¬ξάν¬δρεια καὶ ἡ Ἀν¬τι¬ό¬χεια ἔ¬γι¬ναν κέν¬τρα ἑλ¬λη¬νι¬κοῦ πο¬λι¬τι¬σμοῦ, ἡ Ἰ¬ου¬δαί¬α, μι¬κρὴ καὶ πτω¬χή, δὲν ἦ¬το δυ¬να¬τὸν νὰ μὴν ἐ¬πη¬ρε¬α¬σθεῖ ἐ¬πί¬σης, ἔ-στω καὶ μό¬νον ὑ¬πὸ τῆς ἁμυ¬δρᾶς μορ¬φῆς τῆς ἑλ¬λη¬νι¬στι¬κῆς πε¬ρι¬ό¬δου.

Οἱ Ἑ¬βραῖ¬οι εἰς τὴν χώ¬ραν τοῦ Ἰσ¬ρα¬ήλ, οἱ ὁ¬ποῖ¬οι εἶ¬χον ἐ¬ξελ¬λη¬νι¬σθῆ δὲν ἦσαν κό¬λα¬κες τῶν Ἑλ¬λή¬νων κυ¬ρια¬ρχῶν. Ἡ ἐμ¬φά¬νι¬σις τῶν Ἑλ¬λή¬νων εἰς τὴν ἱ¬στο¬ρί¬αν τοῦ κό¬σμου δὲν ἦ¬το μό¬νον, ὡς βρα¬δύ¬τε¬ρον ἡ ἐμ¬φά¬νι¬σις τῶν Ρω¬μαί¬ων, ἐκ¬δή¬λω¬σις στρα¬τι¬ω¬τι¬κῆς καὶ ἀ-πο¬λυ¬ταρ¬χι¬κῆς ἰ¬σχύ¬ος. Ἦ¬το ἐκ¬δή¬λω¬σις πο¬λι¬τι¬σμοῦ πλου¬σί¬ου, ὁ ὁ¬ποῖ¬ος ἐ¬νε¬και¬νί¬α¬σεν νέ-αν πε¬ρί¬ο¬δον εἰς τὴν πνευ¬μα¬τι¬κὴν ἱ¬στο¬ρί¬αν. Οὐ¬δὲν ἄλ¬λο Ἔθνος προ¬σέ¬θε¬σε τό¬σα πράγ-μα¬τα εἰς τὸν θη¬σαυ¬ρὸν τοῦ πο¬λι¬τι¬σμοῦ…

Εἶ¬ναι ἀ¬ναμ¬φί¬βο¬λον ὅ¬τι, ἡ συ¬νάν¬τη¬σις αὐ¬τὴ ἐ¬πλού¬τι¬σεν καὶ ἀ¬νύ¬ψω¬σεν τὸ ἑ¬βρα¬ϊ¬κὸν πνεῦ¬μα καὶ ἐ¬ξή¬σκη¬σεν ὄ¬χι μι¬κράν ἐ¬πιρ¬ρο¬ὴν ἐ¬πὶ τῆς εἰς τὴν χώ¬ραν τοῦ Ἰσ¬ρα¬ὴλ δη¬μι¬ουρ-γη¬θεί¬σης ἑ¬βρα¬ϊ¬κῆς λο¬γο¬τε¬χνί¬ας. Μὲ τὴν ἀ¬νάρ¬ρη¬σιν τοῦ Με¬γά¬λου Ἀ¬λε¬ξάν¬δρου εἶ¬δε τὸ φῶς μί¬α ἱ¬στο¬ρι¬κή, πο¬λι¬τι¬κή, ἐ¬ξη¬γη¬τι¬κὴ καὶ φι¬λο¬σο¬φι¬κὴ ἑ¬βρα¬ϊ¬κὴ φι¬λο¬λο¬γί¬α…».

 

–COVERNMENT YEAR-BOOK OF THE STATE OF ISRAEL, 1950 (ἀγ¬γλι¬στὶ) καὶ Πε¬ρι¬ο¬δι-κὸν «ΓΝΩΣΕΙΣ» ἔκ¬δο¬σις 1958.

 

 

Ο Ζαν Ρισπεν(1) για την Ελλαδα

 

Εμπρος λοιπον,! Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη.Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. Από την ιατρική σας, την. . φαρμακευτική σας. Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα). Από την φυσική σας, τη χημεία σας. Από την αστρονομία σας. Από την πολιτική σας. Από την καθημερινότητα σας. Καταργειστε τους Ολυμπιακους αγωνες, και τον Μαραθωνιο απ'ολες τις πολεις του κοσμου.

Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο oκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη), σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε.    Θα πείτε «δεν γίνεται».

 Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση!                                                                                                                              Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα και η προσφορά των Ελληνων πάνω απο αυτόν τον πλανήτη.

Η πρόκληση πάντως ισχύει.»

--------------------------------------------------------------------------------

Verdammter Grieche,  Καταραμένε Έλληνα,

Wohin ich mein Denken drehe,  όπου να γυρίσω τη σκέψη μου,

wohin ich meine Seele wende,   όπου και να στρέψω τη ψυχή μου,                                                   sehe ich dich, finde ich dich,     μπροστά μου σε βρίσκω!

sehne ich mich nach Kunst, Poesie, Theater, Architektur,  Αν τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική,

 bist du davor,erster, unübertroffen,  εσύ μπροστά μου, πρώτος και αξεπέραστος...

Suche ich nach Wissenschaft, Mathematik, Philosophie, Medizin,  Αν επιστήμη αναζητώ, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική,

bist du führend und unüberwindbar.   κορυφαίος και ανυπέρβλητος...

Durste ich nach Demokratie Fairness und Gleichheit,     Αν για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισότητα,

bist du vor mir, unachahmbar konkurrenzlos, εσύ ξανά μπροστά μου, ασυναγώνιστος και ανεπισκίαστος.

Verfluchter Grieche...Verfluchtes Wissen,   Καταραμένε Έλληνα... Καταραμένη γνώση.

Warum soll ich dich berühren?,  Γιατί να σε αγγίξω;

Um zu spüren, wie klein ich bin, unwichtig, unbedeutend?,   Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός;

Warum lassen Sie mich nicht in mein Elend und in meine Sorglosigkeit,  Γιατί δεν με αφήνετε στη δύστυχη ανεμελιά μου;                 SCHILLER

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Προσευχή στην Ακρόπολη - Ερνέστος Ρενάν (1865)

Joseph Ernest Renan (French: 28 February 1823 – 2 October 1892  was a French expert of Middle East ancient languages and civilizations (philology),

 

 

 

Προσευχή, που έκαμα επάνω Στην Ακρόπολη, όταν αξιώθηκα να νιώσω την τέλεια Ομορφιά .

Ερνέστος Ρενάν

 

Ω! ευγένεια ! Ω! απλή κι αληθινή ομορφιά ! Θεά, που η λατρεία σου φανερώνει

την ορθή κρίση και τη φρόνηση, εσύ που ο ναός σου είναι ένα αθάνατο μάθημα

συνειδήσεως και ειλικρινείας, αργά φθάνω στο κατώφλι του ιερού ναού σου , φέρνω

μαζί μου για να προσφέρω στο βωμό σου πολλές τύψεις.

Για να σ' εύρω χρειάστηκε να κάνω άπειρες προσπάθειες,

 την μυσταγωγία, που εχάριζες εσύ στον αρχαίον Αθηναίο,

όταν γεννιόταν μέσα από ένα χαμόγελο, εγώ την απέκτησα ύστερα

 από μακροχρόνιες αναζητήσεις και μετά από πολλούς συλλογισμούς.

 

Γεννήθηκα, μεγαλομάτα Θεά, από Κιμμερίους, καλόκαρδους και ενάρετους

ανθρώπους, που κατοικούν στις όχθες μιας σκοτεινής θάλασσας, γεμάτης από

απότομους βράχους, που συνεχώς τους δέρνουν οι βαρειές καταιγίδες. Εκεί, μόλις

ξέρουν τον ήλιο, για λουλούδια τους έχουν τα φύκια της θάλασσας και τα χρωματιστά

κογχύλια, που συναντά κανείς στο βάθος των ερημικών κόλπων.

Τα σύννεφα εκεί φαίνονται σαν να μην έχουν χρώμα, και η ίδια η χαρά ακόμη, είναι

κι αυτή, εκεί, κάπως θλιμμένη, όμως μέσα από τους βράχους αυτούς ξεπροβάλλουν

βρυσούλες με κρυστάλλινα νερά, και τα μάτια των κοριτσιών

μοιάζουν σαν τις καταπράσινες πηγές, που πάνω από την κυματιστή πρασινάδα τους

 καθρεφτίζεται, στο βάθος, ο ουρανός.

 

Οι πρόγονοί μου, όσο μακρινή κι αν είναι η καταγωγή μας, είχαν καταγίνει με μακρινά

ταξίδια, που ούτε οι Αργοναύτες δεν εγνώρισαν.

Είχα ακούσει, σαν ήμουν μικρός, τα τραγούδια των πολικών ταξιδιών, ενανουρίστηκα

με τις αναμνήσεις των πάγων, που πλέουν πάνω στις καταχνιασμένες σαν το γάλα

θάλασσες, με την ανάμνηση νησιών κατοικημένων από πουλιά, που κελαιδούν με τις

ώρες τους, και ύστερα πετώντας όλα μαζί σκοτεινιάζουν με μιας τον ουρανό.

Ιερείς μιας ξένης, ιδιαίτερης, απ' τη δική σου θρησκείας, Σύροι, που ήλθαν από τη

Παλαιστίνη, επήραν τη φροντίδα να με μορφώσουν.

Οι παπάδες αυτοί ήταν σοφοί και άγιοι.

 

Με εδίδαξαν τις ατέλειωτες ιστορίες του Κρόνου που έπλασε τον κόσμο, και του γιου

του, του Δία, που, καθώς λένε, επραγματοποίησε ένα ταξίδι πάνω στη γη. Οι ναοί

τους είναι τρεις φορές πιο υψηλοί από τον ιδικό σου, ω Ευρυθμία, και μοιάζουν με

δάση, μονάχα που δεν είναι στερεοί, πέφτουν και γίνονται ερείπια μέσα σε διάστημα

πέντε - έξι αιώνων. Αυτά είναι φαντασίες βαρβάρων, που θαρρούν πως μπορούν να

κάνουν κάτι ωραίο, έξω από τους κανόνες, που έχεις χαράξει.

Εσύ στους εμπνευσμένους σου, Ω! Φρόνηση.

 

Μα οι ναοί αυτοί μου ήταν τότε ευχάριστοι, δεν είχα μελετήσει ακόμη

τη Θεία Τέχνη σου, εκεί μέσα εύρισκα τον Θεό.

Έψαλλαν εκεί ψαλμούς, που ακόμη τους θυμάμαι :

 

Χαίρε, άστρο της θάλασσας, βασίλισσα αυτών, που στενάζουν μέσα στην κοιλάδα των δακρύων .

Ή ακόμη καλύτερα :  " Ρόδο μυστικό, ελεφάντινε Πύργε, χρυσό Παλάτι, Άστρο της αυγής ".

Παράβλεψε Θεά, όταν ξαναθυμάμαι αυτούς τους ψαλμούς, η καρδιά μου πλημμυρίζει

από πίστη, γίνομαι, σχεδόν αποστάτης σου. Συγχώρα μου αυτή τη γελοιότητα, δεν

μπορείς να φαντασθής τη γοητεία, που οι βάρβαροι αυτοί μάγοι εσκόρπισαν μέσα σ'

αυτούς τους στίχους, και πόσο μου στοιχίζει να ακολουθήσω τώρα ολοφάνερη την Αλήθεια.

 

Ύστερα απ' όλα αυτά, αν ήξερες πόσο δύσκολο είναι να σε λατρεύει κανείς !

Όλη η ευγένεια έχει εξαφανισθεί σήμερα. Οι Σκύθες έχουν κατακτήσει τον κόσμο. Δεν

υπάρχει πια δημοκρατία από ελευθέρους ανθρώπους, δεν υπάρχουν πια βασιλιάδες

από ταπεινή καταγωγή, μεγαλειότητες, που θα μειδιούσες γι' αυτές. Αμόρφωτοι

υπερβόρειοι ονομάζουν ελαφρόμυαλους αυτούς που σε λατρεύουν.

Μια τρομερή παμβοιωτία ένας συνασπισμός από όλες τις ανοησίες, απλώνει στον

κόσμο κάποιο παγωμένο και βαρύ, σαν μολύβι, σκέπασμα, που πεθαίνει κανείς

από ασφυξία κάτω απ' αυτό. Κι αυτοί ακόμη, που σε τιμούν, τόσο θα πρέπει να

σε λυπούνται ! Θυμάσαι αυτόν τον Καληδόνιο ( τον Σκώτο ), που εδώ και πενήντα

χρόνια κομμάτιασε τον ναό σου με τα κτυπήματα του σφυριού του για να πάρει

μαζί του τα κομμάτια του ναού σου στο νησί της Θούλης ; Έτσι άραγε κάνουν όλοι;

 

Έχω γράψει, σύμφωνα με μερικούς κανόνες που αγαπάς, Ω! Θεονόη, τη ζωή του

νέου Θεού, που ελάτρεψα στα παιδικά μου χρόνια. Με θεωρούν σαν να είμαι ο

φιλόσοφος Ευήμερος, μου γράφουν για να με ρωτήσουν τι σκοπό έχω στο μυαλό

μου, αυτοί όμως ενδιαφέρονται μόνον για κάθε τι που εξυπηρετεί τα οικονομικά τους.

Και γιατί λοιπόν γράφει κανείς την ζωή των Θεών, ω ουρανέ, αν αυτό δεν ήταν να

μας κάνει ν' αγαπήσουμε το Θείον, που υπήρχε μέσα σ' αυτούς, και για να δείξει, ότι

το Θείον αυτό ζει και θα ζει αιώνια μέσα στη καρδιά της ανθρωπότητος ;

Θυμάσαι την ημέρα εκείνη, κάτω από το αρχοντικό του Διονυσόδωρου, όπου ένας

κακοφτιαγμένος, μικρόσωμος Ε β ρ α ί ο ς μιλώντας την Ελληνική γλώσσα των

Σύρων, ήρθεν εδώ, προσπέρασε βιαστικά τα προπύλαια, χωρίς να σε καταλάβει,

διάβασε με μεγάλη προσοχή τις επιγραφές σου και πίστεψε πως βρήκε στον

περίβολο σου ένα βωμό αφιερωμένο, σ' ένα Θεό, σ' αυτόν που ήταν : Ο Άγνωστος

Θεός. Ε, λοιπόν, ο μικρόσωμος αυτός Εβραίος απήγαγε τον βωμό σου. Επί χίλια

χρόνια σε θεωρούσαν σαν ψεύτικο είδωλο, σ' αυτά τα χίλια χρόνια ο κόσμος ήταν μια

ερημιά, όπου δεν εφύτρωνε λουλούδι.

 

Σ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα σιωπούσες, ω Αθηνά Σάλπιγξ, σαλπικτήριον

όργανο του νου, Θεά της ευταξίας και του ρυθμού, εικόνα της ουράνιας

σταθερότητος. Γινόταν ένοχος κανένας, όταν σ' αγαπούσε, και σήμερα, που ύστερα

από ευσυνείδητη εργασία καταφέραμε να σε πλησιάσωμε, μας κατηγορούν, πως

έχουμε κάμει έγκλημα στο ανθρώπινο πνεύμα,

αψηφώντας τις θεωρίες επάνω στις οποίες εδίδαξεν ο Πλάτων.

Μόνη εσύ είσαι νέα, Ω! Κόρη, μόνη εσύ είσαι αγνή,

Ω! Παρθένος, εσύ μόνη είσαι αγία,

Ω! Υγεία, εσύ μόνη είσαι δυνατή, Ω! Νίκη.

Τις μεγάλες πόλεις εσύ τις προστατεύεις, Ω! Πρόμαχος.

Έχεις ότι πρέπει από τον Άρη, Ω! "Αρεία" Αθηνά.

Η ειρήνη είναι ο σκοπός σου, Ω! Ειρηνική Θεά.

 

Νομοθέτρια, πηγή των δικαίων θεσμών, " Δημοκρατία ", εσύ που βασικό δόγμα σου

είναι, ότι κάθε καλό προέρχεται από τον λαό, και ότι, παντού, όπου δεν υπάρχει

λαός για να θρέψει και να εμπνεύσει τη διάνοια, εκεί δεν υπάρχει τίποτε, μάθε μας να

διαλέγωμε τα διαμάντια μέσα από τους ακάθαρτους σωρούς.

Θεϊκή Πρόνοια, που κατάγεσαι από τον Δία, ιερή εργάτρια, μητέρα κάθε πνευματικής

εργασίας, ω Εργάνη, εσύ που κάμνεις τον εργάτη να γίνει πολιτισμένος και τον

τοποθετείς τόσο πιο ψηλά από τον οκνηρό Σκύθη, Θεά της Σοφίας, εσένα που

σ' εγέννησεν ο Δίας από το κεφάλι του, παίρνοντας βαθιά την αναπνοή του , εσύ

που κατοικείς μέσα στη συνείδηση του πατέρα σου, ενωμένη ολοκληρωτικά με την

ύπαρξή του, εσύ που είσαι η συνοδός του και η συνείδησή του, Αθηνά Ενέργεια,

σπίθα που ανάβεις και διατηρείς την φωτιά στους ήρωες και στους ανθρώπους του

πνεύματος, κάνε μας να γίνουμε πνευματικά τέλειοι.

Διάλεξες να κατοικήσεις με τους Αθηναίους, σαν πιο σοφούς, την ημέρα που οι ίδιοι

οι Αθηναίοι και οι Ρόδιοι αγωνίστηκαν ευλαβικά για την ιερή θυσία. Μα ο πατέρας

σου έστειλε σε τούτους τον Θεό Πλούτο μέσα σ' ένα χρυσό σύννεφο στη μεγάλη

πόλη των Ροδίων, γιατί είχαν προσφέρει κι αυτοί μεγάλες τιμητικές θυσίες στην κόρη

του. Οι Ρόδιοι έγιναν τότε πλούσιοι, αλλά οι Αθηναίοι απέκτησαν πνεύμα, δηλαδή :

την αληθινή χαρά, την παντοτινή ευθυμία, την Θεϊκή παιδικότητα της καρδιάς !

Ο κόσμος δεν θα σωθεί παρά μόνον, όταν ξαναγυρίσει πίσω σε σένα, αφού ξεχάσει

και αποβάλει τις βάρβαρες συνήθειές του, ας τρέξουμε, ας έλθουμε όλοι μαζί.

Πόσο όμορφη θα είναι αυτή η ημέρα, όπου όλες οι πόλεις, που πήραν κάτι από

τα υπολείμματα του ναού σου : η Βενετία, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Κοπεγχάγη, θα

ξαναδώσουν πίσω τα κλοπιμαία τους, επανορθώνοντας έτσι την αδικία που έκαναν !

Θα σχηματίσουν επίσημες αντιπροσωπείες, αρχαιολογικές αποστολές, στα ιερά

μέρη της Ελλάδος για να ξαναδώσουν τα αρχαία μνημεία, που κρατούν ακόμα στη

κατοχή τους, λέγοντας : " Συγχώρεσέ μας Θεά " ! Τα πήραμε για να τα σώσωμε από

τους βαρβάρους, από τα κακά δαιμόνια της νύχτας, και θα ξαναχτίσουν τα τείχη σου,

κάτω από τους ήχους της φλογέρας σου,

για να ξεπλύνουν το κρίμα του ανόσιου Λύσανδρου, που τα γκρέμισε.

 

Πιστός σε σένα, θα αντισταθώ στους επικίνδυνους και μοιραίους συμβούλους μου :

στον σκεπτικισμό μου, που με κάνει να αμφιβάλλω, στην ανησυχία του πνεύματός

μου, που κι όταν ακόμα βρεθεί η αλήθεια με κάμνει να την αναζητώ διαρκώς στη

φαντασία μου που δεν μ' αφήνει ποτέ να ησυχάσω, και ύστερα από την διαπίστωσή

της από την ίδια τη λογική.

Ω αρχηγέτιδα Αθηνά, ιδανικό, που ο κάθε μεγαλοφυής άνθρωπος ενσαρκώνει

στα αριστουργήματά του, προτιμώ να είμαι ο τελευταίος στη πατρίδα σου,

παρά ο πρώτος οπουδήποτε αλλού.

Ναι, θα προσκολληθώ στον στυλοβάτη του ναού σου, θα ξεχάσω κάθε άλλη

πειθαρχία, εκτός απ' τη δική σου, θα γίνω στυλίτης στις κολώνες σου,

στο επιστήλιο σου επάνω θα στήσω το κελί μου.

 

Κάτι πιο δύσκολο ακόμη :

Για να σε ευχαριστήσω, για χάρη σου, θα γίνω αν μπορώ,

Ασυμβίβαστος, μεροληπτικός, φανατικός, θα αγαπώ μόνο εσένα. Θα μάθω τη δική

σου τη γλώσσα, θα ξεμάθω όλα τ' άλλα, δεν θ' αγαπώ κανέναν άλλο, παρά μόνον εσένα.

 

Θα γίνω άδικος γι αυτόν, που δεν σε λατρεύει, θα γίνω ο υπηρέτης και του τελευταίου

από τους απογόνους σου. Τους σημερινούς κατοίκους της γης, που έδωκες

στον Ερεχθέα, θα τους εξυψώσω θα τους περιποιηθώ, θα τους συμπαθήσω. Θα

προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου, ω Ιππία Αθηνά, ότι οι νεώτεροι Έλληνες

κατάγονται από τους ιππείς, που πανηγυρίζουν εκεί ψηλά, επάνω στο μάρμαρο του

διαζώματος του ναού σου, την παντοτινή γιορτή τους. Θα ξεκολλήσω απ' την καρδιά

μου κάθε χορδή, που δεν είναι καθαρή λογική και αληθινή Τέχνη.

Θα σταματήσω ν' αγαπώ τις αρρώστιες μου, να ενδιαφέρομαι για τον πυρετό μου.

Υποστήριξέ με στη σταθερή μου απόφαση, ω Αθηνά Σώτειρα, εσύ που σώζεις.

Πόσες δυσκολίες, πραγματικά, βλέπω μπροστά μου !

Πόσες πνευματικές συνήθειες θα πρέπει ν' αλλάξω !

Πόσες γοητευτικές αναμνήσεις θα πρέπει να ξεριζώσω απ' την καρδιά μου ! Θα

προσπαθήσω όσο μπορώ αλλά δεν είμαι βέβαιος για τον εαυτό μου.

Αργά σ' έχω γνωρίσει, τέλεια, ασύγκριτη, καλλονή !

 

Θα έχω πολλές μεταβολές μέσα μου, μεταπτώσεις, αδυναμίες. Μία φιλοσοφία

κακόβουλη, χωρίς αμφιβολία, μ' έκανε να πιστεύω ότι :

Η καλοσύνη και η κακία, η χαρά και η θλίψη, η ομορφιά και η ασχήμια, η λογική και

η τρέλα, αλλάζουν μεταξύ τους, με λεπτούς χρωματισμούς, τόσον αδιόρατους, όσο

είναι και οι λεπτότατες αποχρώσεις στο λαιμό ενός περιστεριού.

Να μην αγαπά κανείς τίποτε, να μην μισεί κανείς απολύτως τίποτε, αυτό καταντάει

να λέγεται φρονιμάδα. Αν μια κοινωνία, αν μια φιλοσοφία, αν μια θρησκεία, θα

μπορούσε να κατείχε την απόλυτη αλήθεια, αυτή η κοινωνία, αυτή η φιλοσοφία, αυτή

η θρησκεία, θα είχε νικήσει όλες τις άλλες και θα ζούσε μόνη αυτή την ώρα. Όλοι

αυτοί, που ως τώρα έχουν πιστέψει ότι έχουν δίκαιο, έχουν απατηθεί. Το βλέπουμε ολοφάνερα.

Μπορούμε, χωρίς ανόητον εγωισμό να πιστέψωμε, ότι το μέλλον δεν θα μας κρίνει

καθώς και μεις κρίνομε το παρελθόν ; Να οι βλαστήμιες, που μου υπαγορεύει το

βαθιά ανήσυχο, το κακομαθημένο μυαλό μου. Μια φιλολογία, που, όπως η δική σου,

θα ήταν εντελώς υγιής, δεν θα ενέπνεε τώρα πια παρά την πλήξη.

 

Είμαστε κακομαθημένοι, τι να γίνει ;

Θα τραβήξω μακρύτερα ακόμη στις σκέψεις μου, Θεά της λογικής,

θα σου πω την βαθύτερη διαστροφή της καρδιάς μου :

Νους και ευθυκρισία δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν τον κόσμο.

Υπάρχει κάποια ποίηση στον παγωμένο Στρυμόνα και στο μεθύσι της Θράκης.

Θ'αρθούν αιώνες, που οι μαθητές σου θα λογίζονται σαν οπαδοί της Ανίας.

Ο κόσμος είναι πιο μεγάλος απ' ότι νομίζεις. Εάν είχες ιδεί τα χιόνια των πόλων και

τα μυστήρια του μεσημβρινού ουρανού, το παντοτινά γαλήνιο μέτωπό σου,

Θεά, δεν θα ήταν τόσον ήρεμο, η κεφαλή σου, πιο πλατειά απ' ότι είναι,

θα χωρούσε κάθε λογής ομορφιές.

Είσαι αληθινή , αγνή, τέλεια. Το μάρμαρό σου δεν έχει κανένα ψεγάδι, μα και ο ναός

της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται, στο Βυζάντιο, γεννά επίσης μια Θεϊκήν εντύπωση

με τα τούβλα του και τα ψηφιδωτά του. Είναι η εικόνα του ουράνιου θόλου, θα

καταρρεύσει και αυτός με τον καιρό. Όμως, κι αν ακόμη η αίθουσα του ναού σου, θα

ήταν τόσον ευρύχωρη για να χωρέσει ένα αμέτρητο πλήθος, πάλι θα γκρεμιζόταν.

Ένα απέραντο ποτάμι λησμονιάς μας παρασύρει μέσα σε μιαν άβυσσο, χωρίς όνομα.

 

Ω άβυσσος, εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός !

Τα δάκρυα όλων των λαών είναι αληθινά δάκρυα,

Τα δάκρυα όλων των σοφών κλείνουν μέσα τους ένα μέρος Αλήθειας.

Όλα εδώ κάτω δεν είναι παρά ένα σύμβολο και όνειρο.

Οι Θεοί περνούν και χάνονται, όπως και οι άνθρωποι, και δεν θα ήταν καλό να έμεναν αθάνατοι.

Η πίστη, που δέχθηκαν κάποτε δεν μπορούσε ποτέ να συνεχισθεί αιώνια, έχει

ξεπεραστεί πια γι' αυτούς, αφού έχει κυλήσει απαλά μέσα στο πορφυρένιο σάβανο

της Λήθης, όπου κοιμούνται οι " νεκροί " Θεοί.

 

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ 1865

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Αντί για επίλογο, παραθέτω στίχους από το ποίημα του Σέλλευ,  « Η ΕΛΛΑΣ»:

«Η μεγάλη του κόσμου εποχή ξαναρχίζει

Ξανάρχεται ο χρυσός αιώνας

Σαν το φίδι ξανανιώνει η γη

Τα φθαρένα χεινερινά φυτά της

Μιά πιό μεγαλόπρεπη Αργώ το κύμα σχίζει

Ενας άλλος Ορφέας ψάλλει και πάλιν

Και αγαπά και θρηνεί και θνήσκει

Ενας νέος Οδυσσέας αφήνει ξανά

Την Καλυψώ για της πατρίδος του τ’ ακρογιάλια...»

 --------------------------------------------------------------------------

 

Πλήν τών ανωτέρω καί άλλοι πολλοί υπήρξαν βαθείς μελετηταί καί θαυμασταί τών έργων τών Αρχαίων ‘Ελλήνων σοφών ώς :

 

 Ό Γαλιλαίος, ό Κοπέρνικος, ό Κέπλερ, ό Νεύτων, ό Λαπλάς, ό Χέλμολτζ, ό Λαμάρκ, ό Λαβουαζιέ, ό Μπυφφών, όπως  καί  οί  συγχρονοί μας :  Φυσικοί, Μαθηματικοί, Χημικοί καί ’Αστρονόμοι Μπερτελώ, ’Αρρένιους,  Χόυλ, Λεμαίτρ, ’Εδδιγκτων,  Πουανκαρέ,  Τζήνς,  Μπράουν.

 

 

 Τέλος..., υπάρχουν επίσης  καί  άλλες  προσωπικότητες  πού  έχουν  εκφραστεί  μέ  θαυμασμό  γιά  τήν ‘Ελλάδα  καί  τούς ‘Ελληνες  τούς  οποίους  άλλες  δημοσιεύσεις  ίσως να έχουν αναφέρει στίς σελίδες  τους  όπως  τό :                .                                                                    «Οί  ήρωες  πολεμούν  σάν ‘Ελληνες» τού  Βρετανού πρωθυπουργού Churchill, κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ως επίσης:  τού ΜΑΚΕΝΖΥ  ΚΙΝΓΚ  πρωθυπουργού του Καναδά «‘Οταν ή κοιτίδα τού ευγενέστερου πολιτισμού πού εγνώρισε ή ανθρωπότης, ή χώρα πού τής οφείλομε ό,τι καθιστά τήν ζωή ανώτερη καί ωραιότερη, υφίσταται τέτοια επίθεση(1), ή θέση  όλων τών ανθρώπων είναι  στό  πλευρό της».

 

[Κι’ομως, σημερα (60 χρονια αργοτερα) που γραφονται αυτα τα λογια κανενας, μα κανενας Λαος δεν σταθηκε στο πλευρο της].

 

’Εμείς τις αφήσαμε εξω απο τις σελίδες μας καθότι φρονούμεν ότι οί κύριοι αυτοί δέν  εκφράζουν τόν θαυμασμόν τους γιά τό αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, αλλά διότι αυτά  ελέχ-θησαν υπό συνθήκες πού εξυπηρετούσαν πρόσκαιρες καί συμφεροντολογικές περιστάσεις  ακολουθούμενες πολλάκις καί από αόριστες καί απατηλές υποσχέσεις. Αυτοί  οί  κύριοι  δέν έχουν σχέση μά ούτε καί  θέση μεταξύ τών παραπάνω  επιφανών καί φιλελλήνων  επιστημόνων.   Θα ήτο μεγίστη προσβολή.

(1)          Είς τον Β! Παγκόσμιο πόλεμο

---------------------------------------------------

 

 

Ὁ ἐθνικισμός εἶναι μορφή ἐνεργείας... λοιπόν οἱ ἐνεργητικοί ἄνθρωποι δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἐθνικισταί, εἴτε τό ξέρουν εἴτε ὄχι, δέν μπορεῖ παρά νά ζοῦν ἀνάμεσα στό ἔθνος τους καί ἐκεῖ νά ξοδεύουν τήν δύναμή τους καί ἐκεῖ νά παίρνουν δύναμη.  ἼΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&